Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. september 2019

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. september 2019 kl. 13:00
Tilstede:
Allan Buch
Steen Dahlstrøm
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Per Vismark
Fraværende:

ÅBNE SAGER

121. Revidering af Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-012818
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Middelfart Kommunes bekendtgørelse om parkering skal revideres, fordi der skal ændres på bestemmelserne om overnatning i køretøjer. Reglerne stemmer ikke overens med reglerne i Færdselsloven.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg beslutter, at det vedhæftede forslag til en revideret parkeringsbekendtgørelse må sendes ud i 8 ugers høring.

Sagsbeskrivelse:

Den sidste revidering af vores parkeringsbekendtgørelse blev vedtaget på byrådsmødet den 4. september 2017.

Den nuværende parkeringsbekendtgørelse stemmer ikke overens med færdselslovens bestemmelser om overnatning i køretøjer. Parkeringsbekendtgørelsen skal derfor rettes til.

Udover dette lægger forvaltningen op til nogle mindre redaktionelle ændringer.

I forhold til den nuværende parkeringsbekendtgørelse er følgende ændret:

 • På side 2 er teksten i § 1 stk. 4 ændret, så der ikke længere står noget om overnatning i køretøjer.
 • På side 4 er sket en præcisering af oversigtskortets formål.
 • På side 9 er ændret et vejnavn.

Vedhæftet er forvaltningens forslag til en ændret parkeringsbekendtgørelse.

Forslaget skal ud i offentlig høring. Det skal også i høring hos Fyns Politi, Handicaprådet og Ældrerådet.

Trafik- og Vejafdelingen forventer, at det endelige forslag til ny parkeringsbekendgørelse kan behandles på byrådets møde til februar 2020. 

Økonomi:

Der er ingen økonomi i punktet.

Høring:

Det nye forslag skal sendes i høring hos:

- Handicaprådet

- Ældrerådet

- Fyns Politi

Forslaget skal offentliggøres i mindst 8 uger, så borgere kan komme med bemærkninger.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00

Bilag:

122. Evaluering af telekørselskonceptet
Sagsnr.: 2018-017493
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

På Teknisk Udvalgs møde den 11. juni 2019 blev materiale, fremsendt fra FynBus til evaluering af telekørselskonceptet, drøftet. På mødet blev det besluttet, at udvalget ønskede at få belyst nogle yderligere spørgsmål til FynBus samt afvente bestyrelsen for FynBus´ fastsættelse af afstands- og ventetidskriterier, inden forslag til nyt koncept skulle sendes i høring. Disse spørgsmål er der nu kommet svar på, så sagen fremsendes til ny behandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At Udvalget drøfter takst for kørsel med flextur
 • At Udvalget drøfter tidsmoduler for kørsel for både plustur og flextur
 • At Udvalget tilkendegiver, om administrationen skal arbejde videre med kørsel til knudepunkter i nabokommunerne.

 

Sagsbeskrivelse:

Med baggrund i henvendelser fra nogle fynske kommuner, har FynBus fremsendt evaluering af telekørselskonceptet.

Konceptet omhandler muligheden for, at ændre den nuværende telekørselsordning der findes i kommunerne, hvor man kan køre inden for afgrænsede zoner og tidsmoduler i de enkelte kommuner, til at omfatte 2 typer kørsel, som kaldes plustur og flextur.

Plustur

Plustur er for borgeren, som har behov for transport til eller fra bus/tog, for at kunne tage hele rejsen med kollektiv trafik.

Det betyder, at en borger kan blive hentet på sin hjemadresse, og kørt til en bus eller tog, for at opnå forbindelse videre på sin rejse. Det samme vil gælde i den anden ende af rejsen, hvis der ikke findes kollektiv trafik hele vejen. For at få tilbudt transporten, skal man enten bo længere væk end 1 km fra et stoppested/station, hvor der kan opnås transport, eller have længere tid end 30 min. til næste bus eller tog afgår.

I en plustur vil der altid skulle indgå enten bus eller tog i den samlede rejse. Det som i dag kendes som telependler.

Som rejsehjemmel kan der betales kontant kr. 25,- pr tur eller benyttes pendlerkort. Plustur vil kunne tilbydes i hele kommunen.  

Transporten kan kun bestilles via Rejseplanen.

Tidsmoduler der kan tilbydes kørsel i

    05:30-09:00          09:00-18:00            18:00-21:00          21:00-24:00   

Flextur

Flextur er det der minder mest om det tilbud, vi har om telekørsel i kommunen i dag

Med flextur kan borgeren blive kørt fra adresse til adresse. Det vil som udgangspunkt kunne indføres, at der vil kunne køres i hele kommunen, men der kan dog laves afgrænsninger for, at det ikke kan benyttes ind til større byer, som f.eks. Middelfart. Her vil det dog også være muligt, at tage en højere takst for kørsel inden for byområdet og til og fra byområdet. Derudover vil der være mulighed for, at kommunen åbner op for, at der kan køres til knudepunkter i nabokommunerne.

Prisen for turen vil afhænge af den takst der fastsættes og hvor mange kilometer borgeren kører.

Flextur - prismodul LAV   Flextur - prismodul MELLEM     Flextur - prismodul HØJ  

 

Bestilt via telefon:

Min. 35 kr. - 5 kr. pr. km.

 

Bestilt via telefon:

Min. 40 kr. - 5 kr. pr. km.

Bestilt via telefon:

Min. 48 kr. - 8 kr. pr. km.

 

Bestilt via Rejseplanen: 

Min. 25 kr. - 5 kr. pr. km.

 

Bestilt via Rejseplanen:

Min. 30 kr. - 5 kr. pr. km.

Bestilt via Rejseplanen:

Min. 32 kr. - 8 kr. pr. km.

 

Bestilt via app/web

Min. 30 kr. - 5 kr. pr. km.

 

Bestilt via app/web:

Min. 35 kr. - 5 kr. pr. km.

Bestilt via app/web

Min. 40 kr. - 8 kr. pr. km.

I minimumsprisen er indeholdt det antal kilometer, som kilometerprisen går op med.

Tidsmoduler der kan tilbydes kørsel i:

    06:00 - 09:00       09:00 - 18:00      18:00 - 21:00       21:00 - 24:00  

I dag tilbydes der transport i tidsrummene kl. 09:00 - 13:00 og kl. 17:00 - 23:00 på hverdage og i tidsrummet kl. 09:00 - 23:00 i weekender og på helligdage. I skoleferier tilbydes der transport fra kl. 09:00 - 23:00 alle dage. Dette gælder for zone 2-5.

For Middelfart og områderne ved Røjle og Gamborg tilbydes der transport fra kl. 17:00 - 23:00 på hverdage og lørdage samt kl. 09:00 - 23:00 om søndagen. Dette gælder for zone 1.

Områderne der omfattes af zone 1a tilbydes transport alle dage fra kl. 09:00 - 23:00

For begge tilbud gælder, at der kan forventes samkørsel med andre og at borgeren skal tåle en omvejskørsel på op til 100%.

Kørsel til knudepunkt i nabokommunerne:

Med baggrund i det indsendte foreløbige høringssvar, har Middelfart bedt om udpegning af mulige knudepunkter i nabokommunerne. Disse er udpeget af FynBus i det vedhæftede bilag "Svar på spørgsmål i høringssvar". Hvis udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med denne mulighed, vil FynBus indkalde til møder mellem kommunerne, for at afklare hvilke tilbud der ønskes omfattet af ordningen.

 

Økonomi:

Med baggrund af de beregninger som FynBus har lavet på en estimeret udgift på de nye kørselstilbud, er Middelfart Kommunes udgift anslået til at blive et sted mellem kr. 1,1 mio. og 1,3 mio. Beregningerne er lavet ud fra, at alle moduler indføres for begge ordninger.

I dag bruges der ca. kr. 1.1 mio. om året på den nuværende telekørselsordning.

I notatet "Svar på spørgsmål i høringssvar" er der desuden vedhæftet beregninger på udvalgte ture i kommunen, på baggrund af lav, mellem og høj takst.

 

Høring:

Der skal foretages høring af konceptet i Ældreråd, Handicapråd, Lokaludvalg, Ungdomsråd mv. med en høringsfrist, så indkomne høringssvar kan behandles på Teknisk Udvalgs møde i oktober 2019, hvis Middelfart Kommune ønsker at tilbyde de nye ordninger pr. 1. januar 2020.

Beslutning:

Udvalget finder, at der skal tilbydes plus- og flexkørsel i alle tidsmodeller.

For flexture skal der tilbydes prismodul "MELLEM".

Udvalget ønsker ikke kørsel til knudepunkter i andre kommuner.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00

Bilag:

123. Endelig vedtagelse af lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby
Sagsnr.: 2018-006527
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Da Erhvervsstyrelsen i høringsperioden tilkendegav, at kommuneplantillægget ikke kunne vedtages endeligt, med den udstrækning og de rammebestemmelser som forslaget indeholdt, godkendte Byrådet et nyt forslag til kommuneplantillæg, der nu har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til om lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 skal vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby vedtages endeligt med tilretning af afsnittet om kystnærhedszone i lokalplanen jf. punktet "Høringer".

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at give mulighed for at sikre udvidelsesmuligheder for Vends- Motorik- og Naturskole, der holder til på Gl. Assensvej 46 i Udby.

Planforslagene åbner mulighed for realisering af virksomhedens "Projekt levemark". Projektet handler om at skabe et område, hvor produktion, aktiviteter og steder til dyr og mennesker går hånd i hånd med udvikling og eksemplificeringer af bæredygtighed, upcycling, genbrug og cirkulær økonomi.

Konkret åbner planforslagene mulighed for, at der kan etableres overdækket udekøkken, drivhus og brændeskjul samt shelters på marken vest for den eksisterende gårdbebyggelse til brug for delprojektet "Fra haver til maver". Derudover er der bl.a. også givet mulighed for opførelse af to nye boliger inden for lokalplanområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring i foråret 2019. Der indkom 4 høringssvar.

Odense Bys museer har ikke registreret fund i området, men da der er registreret fund i nærområdet kan det ikke udelukkes, at der kan være fund inden for lokalplanområdet.

Miljøstyrelsen bemærkede, at kommuneplantillægget ikke indeholder en vurdering for så vidt angår bilag IV-arter. Vurderingen indgår i lokalplanforslaget og vurderingen skal indarbejdes i kommuneplantillægget, hvilket er sket i det reviderede forslag. jf. nedenfor.

BaneDanmark havde ingen bemærkninger til planforslagene.

Handicap- og Ældrerådet er ligeledes blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring. Handicaprådet havde ingen bemærkninger, hvis ellers der var taget forbehold for handicapforanstaltninger og tilgængelighed for alle. Høringssvaret bør ikke medføre ændringer af planen, da der i lokalplanen er taget stilling til tilgængelighed ifm parkeringsarealerne og ellers er det i forbindelse med byggesagsbehandlingen disse forhold afklares. 

Erhvervsstyrelsen tilkendegav, at redegørelsen i forhold til kystnærhedszonen, ikke var fyldestgørende nok i såvel forslaget til lokalplan som i kommuneplantillægget. Derudover er de af den opfattelse, at anvendelses-bestemmelsen for kommuneplanrammeområdet samt afgrænsningen af rammeområdet er for bred. 

Styrelsen vil dog undlade at gøre indsigelse imod planforslagene såfremt de tilrettes i overensstemmelse med vedhæftede brev fra styrelsen.

På baggrund af Erhvervsstyrelsens høringssvar vedtog Byrådet den 24. juni 2019 at udsende et revideret forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring. I forslaget var afsnit om forholdet til kystnærhedszonen revideret, afsnit om bilag IV arter var tilføjet og endelig var rammeområdet delt i to områder.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 192 skal afsnittet om kystnærhedszonen ændres i overensstemmelse med det aftalte med Erhvervsstyrelsen. Se vedhæftede høringsbrev.

Der indkom kun 1 høringssvar i den offentlige høring af det reviderede kommuneplanforslag. Det var fra Banedanmark, som fortsat ikke havde bemærkninger til forslaget.

 

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Bilag:

124. Forslag til Lokalplan 141 for Søndergade 20, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2018-015542
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Det er tidligere besluttet at starte lokalplanlægning op for et boligområde på den tidligere Kæhler og Breum grund, Søndergade 20 i Nørre Aaby. Forslaget til lokalplanen er nu udarbejdet og giver mulighed for at opføre 36 tæt/lav boliger.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget videresender forslaget til Økonomiudvalget med anbefaling om, at forslaget sendes i en 4 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Nissen Group ønsker at etablere en tæt/lav boligbebyggelse med op til 36 gavlhuse med carporte på grunden Søndergade 20 i Nørre Aaby og der er nu udarbejdet et lokalplanforslag der muliggør dette.

Grunden på Søndergade 20 er et 2,2 ha stort og relativ fladt område der ligger ned til Viby å . I lokalplanforslaget tænkes området moduleret så boligerne kommer til at ligge omkring et lavere grønt område i midten af bebyggelsen, hvor der også tænkes placeret et vandhul.

Området skal udover 3 huse mod Tennisvej vejbetjenes fra Søndergade.

Lokalplanen sikrer, at alle via stier har nem adgang til det centrale grønne område ned mod åen, ligesom der åbnes op for offentlighedens adgang gennem det grønne område og langs åen ud mod det åbne land.

Der er med lokalplanen krav om at boligbebyggelsen skal fremstå som en helhed i udformning og arkitektur, og samtidig er der krav om en forskelligartet detaljering der skal få boligerne til at fremstå med særpræg.

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser at der ikke skal udarbejdes en egentlig Miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Såfremt byrådet godkender forslaget skal det sendes i en 4 ugers høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i Handicap- og Ældrerådet.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker ikke stål i gavl.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. august 2019 kl. 13:00
Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. september 2019 kl. 15:00
Byrådet 30. september 2019 kl. 17:00

Bilag:

125. 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2019-012528
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for områderne under Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg godkender 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019 som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

 

Drift:

Det forventes, at forbruget for 2019 bliver 1,1 mio. kr. mere end det oprindelige. Dette skyldes ubalance på Marinaen.

 • Middelfart Marina – Driften af marinaen forventes at ende med et merforbrug på 1,1 mio. kr. på grund af både færre indtægter fra genetablering af bro 9 samt større udgifter til vedligehold, som dykkerundersøgelser, GPS målinger, udskiftning af pæle og opdatering af automater. Underskuddet er indarbejdet i handleplanen der blev præsenteret på TU d. 14. maj, hvor det er aftalt, at finansiere underskuddet fra opsparede midler på andre områder af Teknisk Udvalg.

Anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget for 2019 er på 13,5 mio. kr.

For 2019 forventes der at blive brugt 57,7 mio. kr. på anlæg, hvilket er et merforbrug på 44,2 mio. kr. Dette skyldes primært anvendelse af ubrugte bevillinger fra tidligere år samt merforbruget på Marinaen og KulturØpladsen.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Middelfart
Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne
sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkendte 3. budgetopfølgning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00

Bilag:

2019-012528-63 BO-2019 TEU
126. Velfærdstjek - Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2018-017172
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Status for igangsatte velfærdstjek på udvalgets område samt stillingtagen til evt. nye velfærdstjek.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter igangsatte velfærdstjek samt beslutter evt. igangsættelse af  kommende velfærdstjek.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog på møde den 5. november 2018 at udføre et velfærdstjek på tværs i kommunen.

Formålet med velfærdstjekket er, at dette skal bidrage offensivt til udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune. Som beskrevet ved vedtagelsen er det bl.a.:

 • at blive klogere på borgernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser - giver det, vi gør, mening for borgerne? Og oplever borgerne, at det skaber værdi?
 • at sætte yderligere fokus på faglighed og metodeudvikling, så kvaliteten forbedres indenfor den eksisterende økonomiske ramme
 • at skabe en fælles forståelse mellem borgere, medarbejdere og politikere om forventninger, muligheder og forudsætninger.

Teknisk Udvalg har peget på følgende emner til velfærdstjekket, og har på møde d. 5. februar 2019 godkendt plan for gennemførelsen af velfærdstjekket inden for:

 • Kørsel/transport
 • Sagsbehandling

Kørsel/transport
Velfærdstjekket for kollektiv trafik er sat på i bero, da FynBus er i gang med en omlægning af flextrafik. Flextrafik er så væsentlig en del af servicen i den kollektive trafik, at det ikke giver mening at gennemføre velfærdstjekket før det nye flextrafik-system er indført.
Det nye flextrafik-system forventes at blive sat i gang til årsskiftet 2019 – 20. Velfærdstjekket forventes gennemført i sidste halvdel af 2020.

Sagsbehandling, brugertilfredshed erhverv/virksomheder
Teknisk Udvalg er kvartalsmæssigt orienteret om status på sagsbehandlingstider for byggesager. I byggesager der omhandler til- ny- og ombygning af erhvervsbyggeri, tilbydes formøde med henblik på smidiggørelse af ansøgningsprocessen. Erhvervsvirksomhederne og administrationen oplever formøder som en kvalificering af dialogen, med en hurtigere og bedre proces til følge.

Udvalget vil på mødet få en uddybende status på velfærdstjekket.

Udvalget kan desuden diskutere igangsættelsen af evt. nye velfærdstjek.

Økonomi:

Ingen pt.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget drøftede de igangsatte velfærdstjek og var tilfreds med status.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. september 2019 kl. 13:00

LUKKEDE SAGER