Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. juni 2019

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
11. juni 2019 kl. 13:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Kaj Piilgaard Nielsen
Per Vismark
Fraværende:

ÅBNE SAGER

100. Ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af midlertidig beboelsesvogn på Skrillinge Strand 80, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2019-008714
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejerne af Skrillinge Strand 80 ønsker at opsætte en midlertidig beboelsesvogn, mens de opfører et nyt sommerhus på grunden. Det ansøgte forudsætter landzonetilladelse samt dispensation fra byggelovens bestemmelser om højde og afstand til skel.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en beboelsesvogn som ansøgt under forudsætning af, at beboelsesvognen fjernes senest 1 måned efter ibrugtagning af det nye sommerhus, dog senest efter 2 år.
 • At udvalget drøfter, om der skal dispenseres til den ansøgte placering af beboelsesvognen, da placeringen ikke overholder byggelovens bestemmelser om højde og afstand til skel.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg besluttede på sit seneste møde, at meddele landzonetilladelse til udskiftning af sommerhuset på Skrillinge Strand 80, 5500 Middelfart med et nyt og større sommerhus.

Ejerne af ejendommen har fast bopæl på adressen i overensstemmelse med planlovens § 36 stk. 1 nr. 18, om pensionisters personlige ret til at benytte en fritidsbolig til helårsbeboelse.

Ejerne ønsker at opstille en midlertidig beboelsesvogn på ca. 53 m², mens det nye sommerhus opføres. Beboelsesvognen forventes opstillet hurtigst muligt og ca. 16 måneder frem.

Forvaltningen har ingen indvendinger imod, at der opstilles en midlertidig beboelsesvogn på grunden, mens det nye sommerhus opføres, da ejerne i forvejen har fast bopæl på adressen i overensstemmelse med planlovens regler om benyttelse af fritidsboliger til helårsbeboelse. 

Beboelsesvognen har en højde på 2,65 meter og opstilles i en afstand af 2,5 meter fra skel mod nabo mod syd og 1 meter fra vejskel mod øst. Højden og placeringen overholder ikke byggelovens regler.

Da beboelsesvognen agtes anvendt til helårsbeboelse jf. ovenstående, er byggelovens afstandskrav 5 meter til alle skel. Det brandmæssige afstandskrav er 2,5 meter til naboskel, afhængig af overfladen. 

Udvalget bedes drøfte, om der skal dispenseres til den ansøgte højde og placering, eller om placeringen skal ændres, således at afstandskravet på 5 meter til skel kan overholdes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med den ansøgte placering af beboelsesvognen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

101. Ansøgning om landzonetilladelse til fritlægning af kælder på Dæmningen 113, Strib
Sagsnr.: 2019-006795
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejerne af sommerhuset på Dæmningen 113 i Strib ønsker, at grave en del af skrænten foran deres sommerhus væk, således at kælderen fritlægges mod kysten.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler afslag til den ansøgte fritlægning af kælderen, da det ansøgte findes i strid med planlovens landskabsbevarende hensyn.

Sagsbeskrivelse:

Sommerhuset er opført i 2008 og er på 86 m². Sommerhuset er opført med et kælderareal på 119 m². I forbindelse med opførelse af sommerhuset blev kælderen fritlagt mod syd (mod Dæmningen). Denne del af kælderen er indrettet til garage.

Ejeren ønsker nu også at fritlægge kælderen mod nord (mod kysten), således at der kan indrettes boligareal i en del af kælderen. Der ønskes indrettet 33 m² bruttoetageareal i kælderen. Ansøger oplyser, at vinduerne i kælderniveau ikke vil være synlige på grund af skræntens bevoksning.

Området er præget af bebyggelse med en blanding af helårsboliger og sommerhuse. Sommerhuset på Dæmningen 113 er et at de huse, der ligger tættest på kystskrænten.

Ejendommen grænser til kysten. Der er strandbeskyttelseslinje på den nederste del af skrænten men ikke på den del af skrænten, der ligger nærmest sommerhuset.

Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde. Området ligger samtidig inden for kystnærhedszonen. I disse områder skal hensynet til de landskabelige interesser prioriteres højt. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Byggeriet skal besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet skal prioriteres højt. Landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng, må ikke sløres af f.eks. gravning eller terrænopfyldning.

Det er forvaltningens vurdering, at gravning i skrænten vil være i strid med kommuneplanens retningslinjer. Samtidig vil en fritlægning af kælderen mod kysten få sommerhuset til at syne væsentligt højere i det bevaringsværdige kystlandskab. Dette strider klart imod de landskabelige interesser i området. Ved en fritlægning af kælderen, vil sommerhuset få karakter af et 2-etages hus, hvilket ikke vil passe ind i omgivelserne. Endelig vil en fritlægning af kælderen medføre, at sommerhuset får et bruttoetageareal på 119 m². Dette er noget større end de 100 m², der maximalt kan tillades i områder i landzone af sommer­­huslignende karakter.

Det skal bemærkes, at forvaltningen mundtligt har tilkendegivet over for ansøger, at en fritlægning af kælderen mod kysten vil medføre, at huset vil komme til at syne væsentligt højere i det bevaringsværdige kystlandskab, hvilket forvaltningen ikke umiddelbart er indstillet på at meddele landzonetilladelse til.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

Bilag:

102. Ansøgning om landzonetilladelse samt dispensation fra byggelovens bestemmelser til opførelse af maskinhal på Fluebjergvej 7, 5592 Ejby
Sagsnr.: 2019-008871
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejerne af Fluebjergvej 7, 5592 Ejby ønsker, at nedrive et gammelt maskinhus for i stedet at opføre en ny og større stålhal. Det ansøgte forudsætter landzonetilladelse samt dispensation fra byggelovens bestemmelser om afstand til skel og bygningshøjde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler afslag til den ansøgte maskinhal, da der i forvejen er en tiloversbleven landbrugsbygning på 186 m² på ejendommen. Opførelse af en maskinhal som ansøgt, vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.
 • At udvalget ikke dispenserer fra bestemmelserne om skelafstand og højde, da der er mulighed for at rykke maskinhallen længere væk fra skel.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er en samlet ejendom på 5.000 m². Ejendommens bebyggelse består af en bolig på 102 m², en tiloversbleven landbrugsbygning på 186 m², der anvendes til opstaldning af heste, samt et maskinhus på 81 m².

Maskinhuset er nedslidt og ønskes udskiftet med en stålhal på ca. 126 m². Stålhallen agtes anvendt som maskinhus/garage/udhus med henblik på opbevaring af hø, halm, foder, maskiner og redskaber m.m..

Ejendommen ligger i landzone umiddelbart syd for Ejby. Området er præget af spredt bebyggelse. Der er ingen landskabelige interesser i området.

Stålhallen opføres med en benhøjde på ca. 4 meter og en kiphøjde på ca. 5,5 meter. Hallen ønskes placeret i en afstand af 2 meter fra skel mod øst og ca. 6 meter fra ejendommens øvrige bebyggelse. Ejerne har foretaget underskriftindsamling hos de nærmeste naboer. Ingen af naboerne har indsigelser mod projektet.

Det følger af planlovens formål og praksis i administrationen af landzonebestemmelserne, at der så vidt muligt ikke bør opføres nye større bygninger i landzone. Derimod kan der uden landzonetilladelse, opføres garager, udhuse og andre småbygninger på op til 50 m² i tilknytning til enfamiliehuse i landzone. 

Det følger af klagenævnets praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og derover, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Som udgangspunkt kan der efter en konkret vurdering tillades opført nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50 - 100 m². I vurderingen indgår bl.a. omfanget af eksisterende udhusbygninger, grundens størrelse samt udhusbygningernes placering. I vurderingen indgår også overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til det ansøgte udhus på 126 m². En tilladelse til et så stort udhus vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser og vil samtidig skabe præcedens i forhold til lignende sager.

Da der allerede er en ganske stor sekundær bygning på 186 m² på ejendommen, finder forvaltningen, at der ikke er grundlag for at meddele landzonetilladelse til yderligere udhusbebyggelse. Derimod vil der uden landzonetilladelse kunne opføres en udhusbygning på under 50 m².

Hvis udvalget vælger at meddele landzonetilladelse til den ansøgte maskinhal, skal der tages stilling til bygningens placering i forhold til naboskel, da den ansøgte placering ikke overholder byggelovens afstandskrav.

Da der er tale om en stålhal, er det brandmæssige afstandskrav 5 meter. Hvis der opføres en muret væg op til taget, reduceres det brandmæssige afstandskrav til 2,5 meter. Det skrå højdegrænseplan vil kunne overholdes, hvis bygningen placeres i en afstand af minimum 2,8 meter fra skel. Udvalget kan dispensere fra bestemmelserne om det skrå højdegrænseplan til en placering tættere på skel, hvorimod der ikke kan dispenseres fra det brandmæssige afstandskrav. Ved en evt. dispensation fra det skrå højdegrænseplan, skal der foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til bl.a. bebyggelsens samlede omfang, lysforhold m.m..

Forvaltningen skal bemærke, at en eventuel dispensation fra byggelovens bestemmelser om afstand til skel, vil kunne danne præcedens for andre lignende sager. Da der er tilstrækkelig plads på grunden til, at maskinhallen kan rykkes længere væk fra naboskel, er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at meddele den ansøgte dispensation fra det skrå højdegrænseplan.

Det skal bemærkes, at dispensationer først kan meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunen har oplyst naboer til den omhandlende ejendom om, hvortil der søges dispensation jf. byggelovens § 22 stk. 2. Dette kan kun undlades, hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden større betydning for naboerne. Såfremt der agtes meddelt dispensation for afstandskrav og højde, er det et forhold der er af betydning for naboerne. Kommunen er derfor forpligtet til at foretage naboorientering.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte under forudsætning af, at bestemmelserne om afstand til skel og bygningshøjde skal overholdes.  

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

103. Forespørgsel om indretning af erhverv og beboelse på Brovejen 411, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2019-008742
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om ændret anvendelse af Brovejen 411, 5500 Middelfart fra galleri med café til kombineret liberalt erhverv og beboelse, inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tilkendegiver:
  • At der kan forventes tilladelse til indretning af liberalt erhverv.
  • At der ikke kan forventes tilladelse til indretning af beboelse.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er en samlet ejendom på 2.777 m². Ejendommens bebyggelse består af en bygning på 265 m², der er opført som galleri tilbage i 2010 samt en tilhørende udhusbygning på 50 m².

Ejendommen ligger ud til Brovejen og grænser op til Hindsgavl Dyrehave. Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab, særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde og særligt bevaringsværdigt hovedgårdsejerlav. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 550 meter fra kysten.

Ejerne ønsker at sælge ejendommen, og forvaltningen har i den forbindelse modtaget en forespørgsel fra en potentiel køber, som ønsker at benytte ejendommen til kombineret bolig og erhverv inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Kommunens daværende Teknik- og Ejendomsudvalg meddelte i 2007 afslag på en ansøgning om at opføre en bolig på 90 m², i tilknytning til det dengang endnu ikke opførte galleri. Afslaget var bl.a. begrundet i, at en tilladelse til opførelse af en bolig det pågældende sted uden for planlagte områder, ville være i strid med de planlægningsmæssige hensyn, der skal søges varetaget med landzonebestemmelserne.

Forvaltningen afviste efterfølgende i 2008, at behandle en fornyet ansøgning om at opføre en bolig i tilknytning til galleriet, idet der ikke var fremkommet væsentlige nye oplysninger. Begge afgørelser blev stadfæstet af Naturklagenævnet.

I 2011 søgte ejerne igen om tilladelse til at opføre en lille portnerbolig på 62 m² i tilknytning til galleriet. Forvaltningen afviste igen at behandle ansøgningen, da der ikke var fremkommet væsentlige nye oplysninger i forhold til de tidligere ansøgninger om, at opføre en bolig.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det vil være i strid med de planlægningsmæssige hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser, at indrette en bolig på ejendommen.

Med lempelserne af Planloven i sommeren 2017 blev der åbnet mulighed for, at der i andre overflødiggjorte bygninger end landbrugsbygninger bl.a. kan indrettes en bolig. Denne bestemmelse gælder imidlertid ikke inden for kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, hvor denne ejendom ligger.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser at meddele landzonetilladelse til indretning af liberalt erhverv på ejendommen, da der i forvejen er tale om en erhvervsejendom. Der er samtidig god tilgængelighed til ejendommen, og gode parkeringsmuligheder på ejendommen.

Da ejendommen ligger umiddelbart op ad Brovejen, Hindsgavl Dyrehave og Bridgewalking, kan det overvejes, om ejendommens anvendelse bør fastholdes til publikumsorienterede aktiviteter. Det bør samtidig overvejes, om liberalt erhverv/kontorformål hører hjemme i området, eller om en sådan anvendelse bør placeres mere bynært.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tilkendegav, at der kan forventes tilladelse til indretning af liberalt erhverv og beboelse (i halvdelen af bygningen).

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

104. 2. Budgetopfølning pr. 31 maj 2019 for Teknisk udvalg
Sagsnr.: 2019-008628
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for områderne under Teknisk Udvalg

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

 

Drift:

Det oprindelige 2019 budget for Teknisk Udvalg er på 72,8 mio. kr. 

Det forventes at forbruget for 2019 bliver 1,1 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Hvilket skyldes ubalance på Marinaen

 • Middelfart Marina – Driften af marinaen forventer foreløbigt i 2019 at ende med et merforbrug på 1,1 mio. kr. på grund af både færre indtægter fra en genetablering af bro 9 samt større udgifter til vedligehold. Bl.a. dykkerundersøgelser, GPS målinger, udskiftning af pæle og opdatering af automater. Underskuddet er indarbejdet i handleplanen der blev præsenteret på Teknisk Udvalg den 14. maj, hvor det er aftalt at finansiere underskuddet fra opsparede midler på andre områder af Teknisk Udvalg

Anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget for 2019 er på 13,5 mio. kr.

For 2019 forventes der at blive brugt 42 mio. kr. på anlæg, hvilket er et merforbrug på 28,5 mio. kr.. Dette skyldes primært anvendelse af ubrugte bevillinger fra tidligere budget år.

Økonomi:

 Se bilag

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

Bilag:

2019-008628-52- BO-TEU
105. Fornyet høring Kommuneplantillæg nr. 11 - Udby
Sagsnr.: 2018-006527
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 for kursusvirksomhed i Udby har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at kommuneplantillægget ikke kan vedtages endeligt, med den udstrækning og de rammebestemmelser som forslaget indeholdt. Det fremlagte forslag til lokalplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Der skal derfor tages stilling til om kommuneplantillægget skal revideres i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens bemærkninger og sendes ud i en fornyet høring.  

Forvaltningen foreslår:

 • at kommuneplantillæg nr. 11 revideres i overensstemmelse med Erhvervstyrelsens bemærkninger (se afsnittet Høring) og sendes ud i en fornyet 8 ugers høringsperiode.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Lokalplan 192 og kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at give mulighed for at sikre udvidelsesmuligheder for Vends- Motorik- og Naturskole der holder til på Gl. Assensvej 46 i Udby.

Planforslagene åbner mulighed for realisering af virksomhedens "projekt levemark". Projektet handler om at skabe et område, hvor produktion, aktiviteter og steder til dyr og mennesker går hånd i hånd med udvikling og eksemplificeringer af bæredygtighed, upcycling, genbrug og cirkulær økonomi.

Konkret åbner planforslagene mulighed for, at der kan etableres overdækket udekøkken, drivhus og brændeskjul samt shelters på marken vest for den eksisterende gårdbebyggelse til brug for delprojektet "Fra haver til maver". Derudover er der bl.a. også givet mulighed for opførelse af to nye boliger inden for området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 4 høringssvar.

Odense Bys museer har ikke registreret fund i området, men da der er registreret fund i nærområdet kan det ikke udelukkes, at der kan være fund inden for lokalplanområdet. Det anbefales derfor, at der laves en forundersøgelse af arealet inden byggestart. Ejeren/ansøgeren har efterfølgende været i dialog med museet og museet har nu tilkendegivet, at da byggefelterne er af begrænset størrelse, vurderes det ikke at være nødvendigt med en forundersøgelse. Hvis der stødes på arkæologiske spor skal anlægsarbejdet omgående indstilles jf museumsloven.

Miljøstyrelsen har bemærket at kommuneplantillægget ikke indeholdt en vurdering for så vidt angår bilag IV-arter. Vurderingen indgår i lokalplanforslaget og vurderingen bør indarbejdes i kommuneplantillægget.

BaneDanmark har ingen bemærkninger til forslagene.

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at redegørelsen i forhold til kystnærhedszonen ikke er fyldestgørende nok i såvel forslaget til lokalplan som i kommuneplantillægget. Derudover er de af den opfattelse, at anvendelses bestemmelsen for kommuneplanrammeområdet samt afgrænsningen af rammeområdet er for bred. 

Forvaltningen har på den baggrund, udarbejdet forslag til tekst til såvel lokalplan som kommuneplantillæg, vedrørende kystnærhedszonen samt opdelt rammeområdet i to områder med tilhørende rammebestemmelser.

Under forudsætning af at de af forvaltningen foreslåede ændringer medtages i lokalplanen og kommuneplantillægget inden den endelig vedtagelse, vil styrelsen ikke fremsætte indsigelse mod forslagene.

Det er forvaltningens vurdering, at uddybningen af redegørelsen i forhold til kystnærhedszonen vil kunne medtages i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne. Ændringen af kommuneplantillægget med opdeling af rammeområdet for Udby landsby i 2 rammeområder i stedet for ét, vurderes i midlertid, at forudsætte en fornyet høringsproces.  

Handicap- og Ældrerådet er ligeledes blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring. Rådene har ikke afgivet høringssvar. 

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Bilag:

106. Evaluering af telekørselskonceptet
Sagsnr.: 2018-017493
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

FynBus´bestyrelse besluttede i september 2018 at evaluere telekørselskonceptet samt udarbejde et udkast til revision af telekørselskonceptet. FynBus har derfor i 2019 afholdt temadag om telekørsel samt besøgt kommunerne for at indgå dialog om evaluering og revision af telekørsel.

Den 23. april 2019 blev et udkast til revision forelagt FynBus´bestyrelse, som traf beslutning om at sende revisionsoplægget i høring hos kommunerne. Et af hovedformålene i oplægget til revision har været, at sikre kommunerne mulighed for at kunne tilbyde kunderne en høj grad af mobilitet samt en bedre økonomistyring, da nogle kommuner har oplevet en stor stigning i udgiften.

Forvaltningen foreslår:

 • At det tilkendegives over for FynBus, at konceptet med flextur og plustur giver mulighed for en bedre mobilitet i kommunen, men at der er spørgsmål der skal afklares i samarbejde med FynBUs, inden der kan fortages høring i Ældreråd, Handicapråd, Ungdomsråd og Lokaludvalg.

Sagsbeskrivelse:

Telekørsel er, ligesom busserne, åben kollektiv trafik, det vil sige, at alle kan køre med, og skal ikke visiteres til at benytte ordningen.

I 2013 vedtog FynBus´bestyrelse et fælles koncept for Telekørsel, hvilket afløste en række forskellige lokale tilbud. Telekørsel i Middelfart Kommune består i dag af telekørsel for områderne uden for Middelfart og telecity inden for Middelfart By, i områder der ikke busbetjenes.

Det nuværende koncept bygger på, at kommunerne har besluttet hvilket telekørselskoncept der tilbydes hvor, hvilke tidsrum der kan køres i, og i hvilke zoner der kan benyttes telekørsel.

Udgiften i 2018 har været kr. 701.863,- for 6.245 ture i telekørslen. For telecity har udgiften været kr. 370.273,- for 3.816 ture.

Med en revision af telekørslen giver det kommunerne mulighed for, at:

 • understøtte en bedre mobilitet i kommunerne.
 • få et fælles koncept inden for FynBus´område, der gør telekørslen nemmere for kunderne at forstå og nemmere at administrere.
 • synlighed i rejseplanen, som siden 2018 har kunne fremvise telekørsel som en del af rejsen.
 • give større ensartethed mht. åben flextrafik på tværs af trafikselskaberne.
 • kommuner får bedre mulighed for at regulere kundernes efterspørgsel.

Ved en revision af telekørslen giver det også kommunerne mindre muligheder for, at:

 • begrænse udgiften ved at styre efterspørgslen via geografi og åbningstider.

En revision af telekørselskonceptet giver dog mulighed for at styre efterspørgslen på flexturene via taksterne. For Plustur er det FynBus der fastsætter prisen.

Det fremsendte materiale rejser nogle spørgsmål, som er nødt til at afklares i samarbejde med  FynBus, inden der kan foretages høring i berørte råd og udvalg.

Spørgmål der ønskes afklaring på:

- Økonomi for kørsel til og fra Middelfart, uden zoneopdeling?

- Udpegning af knudepunkter i kommunen?

- Kørsel til og fra knudepunkter i nabokommuner?

- Servicemål, hvornår(ventetid) tilbydes der telekørsel og hvornår tilbydes der bus/tog?

- Afstand til bus/tog inden der tilbydes Flex/plustur?

- Afklaring af tidsrum der tilbydes flextur og plustur i, - og hvilken konsekvens har det for økonomien?

- Konsekvenser af en tilretning af kørsel i Middelfart By (telecity)?

I de vedhæftede bilag gennemgås de 2 nye koncepter yderligere. 

 

Økonomi:

Når der ses på de økonomiske konsekvenser for åben flextrafik, tages der udgangspunkt i en kendt efterspørgsel, men det er et vilkår i forhold til bestillingskørsel, at få kunders adfærd kan betyde store udsving i den konkrete efterspørgsel. Den estimerede økonomi fremgår af bilag "Evaluering og oplæg til revision af telekørselskonceptet".

For Middelfart Kommune kan økonomien ændre sig, når der er en afklaring af, hvad der kan/skal gøres med zone 1 og 1a samt hvordan økonomien kan se ud på kørsel til og fra Middelfart. Der vil derfor først kunne beregnes et budget for kørslen, når de spørgsmål Middelfart Kommune har til revision af telekørselskonceptet er besvaret i samarbejde med FynBus.

Høring:

Høring af Ældreråd, Handicapråd, Ungdomsråd, Lokaludvalg mv. foretages, når spørgsmålene er afklaret fra FynBus.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

Bilag:

107. Vejnavn til nyt erhvervsområde på Hedegaardsvej, Nr. Aaby, 5466 Asperup
Sagsnr.: 2019-009288
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Navngivning af nyudstykket erhvervsområde på 22 ha beliggende ud til Hedegaardsvej, og nord for Mortorvej afkørselen, ved Nr. Aaby.

 

Forvaltningen foreslår:

 • Sydmarksvej, da arealet er beliggendende syd for Hedegård.
 • I forhold til Middelfart erhverv og investore, vil forvaltningen foreslå, Polygonen eller Polygonvej, ud af de matematiske benævnelser.

 

Sagsbeskrivelse:

Navngivning af nyudstykket erhvervsområde på 22 ha beliggende ud til Hedegaardsvej, og nord for Mortorvej afkørselen.

Middelfart erhverv har foreslået navne med international klang, som f.eks.:

Råstoffer: Diamantvej, Rubinvej, Safirvej…. (Området kunne så betegnes hhv. Diamanten, Rubinen, Safiren…) også for at kaste lidt glans over området.

Matematik / Teknik: Octagonvej, Polygonvej, Rombevej, Hexagonvej…(samme analogi: Octagonen, Polygonen, Romben, Hexagonen…)

Forvaltningen har som udgangspunkt foreslået;

Sydmarksvej,
da arealet er beliggendende syd for Hedegård.

I forhold til Middelfart erhverv og investore, vil forvaltningen foreslå;

Polygonen, eller Polygonvej,
ud af de matematiske benævnelser.


Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Udvalget besluttede, at den ny vej benævnes "Sydmarksvej".

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

Bilag:

108. Anvendelse af forskønnelsesmidler iht. byfornyelsesloven
Sagsnr.: 2019-005807
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Der er igen i år afsat midler til forskønnelse af det byggede miljø i kommunens midre byer og i landdistrikter. Støttemidlerne fordeles på hhv. bygningsforbedringer og nedrivninger af faldefærdige nedslidte ejendomme.

Der er desuden ændrede forudsætninger for støttesager under den særlige pulje for byfornyelse i Ejby.

Forvaltningen foreslår:

 • At følgende ejendomme tildeles støtte iht. byfornyelsesloven:

 

Landsbypulje 2019

Kirkevej 46, 5464 Brenderup, Nedrivning

Lillegade 15, Husby, 5592 Ejby, Nyt stråtag

Ovnhusvej 4, 5580 Nørre Aaby, Nye vinduer og døre

Rydskovvej 47, 5560 Aarup, Nedrivning

Middelfartvej 97, 5466 Asperup, Nyt skifertag

Kærbyvej 4, 5466 Asperup, Nyt stråtag og skorstenspiber

 

Revision af byfornyelsesprojekter i Ejby

Nørregade 28, 5592 Ejby,  nyt tag

Nørregade 18, 5592 Ejby, nyt tag

Nørregade 45, 5592 Ejby, facaderenovering - behov for mertilsagn

 

 • At Middelfart Kommune fortsætter arbejdet med kortlægning og udførelse af nænsom nedrivning, og derved understøtte maksimal genbrug af byggematerialer - Cirkulær Økonomisk (CØ) tilgang til alle kommunalt støttede nedrivninger. 

 

 • At forvaltningen gives mandat til at gennemføre CØ-nedrivninger, herunder afrensning af mursten, hvor det på baggrund af miljø- og ressourcekortlægning, skønnes fornuftigt og rentabelt.

Sagsbeskrivelse:

Efter seneste revision af byfornyelsesloven har Middelfart Kommune igen fået del i en statslig pulje til byfornyelse i mindre byer og landdistrikter. I år beløber denne sig på kr. 900.000,-. Det giver gode muligheder for at fortsætte arbejdet med oprydning og forskønnelse i mindre byer og på landet.

Forvaltningen foreslår således at alle ansøgte støtteprojekter på nær en enkelt, tildeles støtte. Den fravalgte ejendom skønnes ikke at leve op til retningslinjerne for anvendelse af forskønnelsespuljen (se bilag).

Dette giver et restbeløb, der kan tildeles senere på året. Der er flere oplagte kandidater i process, der dog endnu ikke har fremsendt formel ansøgning. 

Pilotprojektet for nænsom cirkulær nedrivning på Middelfartvej 76, er vel overstået. Der er leveret ca. 80.000 CE mærkede afrensede genbrugssten tilbage til maskinhallen på grunden. Forvaltningen arbejder fortsat på afsætning af byggematerialerne.  

Forvaltningen foreslår, at der fortsat arbejdes med både miljø- og ressourcekortlægning i alle offentligt støttede nedrivninger, og at der arbejdes på at understøtte den cirkulær økonomiske omstilling for større genbrug af byggemateriale.  

I Ejby har ejeren til en ejendom, der sidste år fik tildelt et større støttebeløb, afstået at modtage støtten. Dette giver mulighed for at tilgodese 3 ejendomme, der sidenhed har søgt men har måttet afvente de igangværende støttesagers udfald. Der er to nye tagudskiftninger blandt ansøgerne, og en ansøgning om mertilsagn på en ejendom der tidligere har modtaget støtte til facade istandsættelse, hvor omfanget viste sig at være langt større end først antaget.

 

Økonomi:

Se bilag.

Høring:

ikke relevant

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. juni 2019 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER