Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. april 2019

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. april 2019 kl. 13:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Kaj Piilgaard Nielsen
Allan Buch
Per Vismark
Fraværende:

ÅBNE SAGER

83. Drøftelse af skilteregler i Middelfart kommune
Sagsnr.: 2019-005400
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

På baggrund af nye skiltetyper og efterspørgsel af større og højere pyloner, LED skærme og andre skiltetyper, ønskes en drøftelse af igangsætning og udarbejdelse af regler for skiltning. Der ønskes en stillingtagen til, om der skal igangsættes en udarbejdelse af en temalokalplan for skiltning.

Forvaltningen foreslår:

  • at det drøftes om der skal igangsættes en udarbejdelse af regelsæt for skiltning i form af en temalokalplan 

Sagsbeskrivelse:

Der er stigende behov for at have arkitekturpolitiske retningslinjer og regelsæt for skiltning i hele kommunen.

Hensigten med en temalokalplan er, at give ensartede retningslinjer og regelsæt for skiltning og dermed samlet grundlag for sagsbehandling af skiltesager. Det omfatter dels regler for skiltning i de områder, hvor der ikke findes lokalplaner med bestemmelser om skiltning, og dels retningslinjer der kan indarbejdes i nye lokalplaner.

Formålet er at udarbejde et redskab til at opnå en mere harmonisk skiltning, som opfylder sit formål og virker berigende på omgivelserne og dermed bliver en positiv oplevelse i gadebilledet. Den skal højne den visuelle kvalitet i både det offentlige byrum og det åbne land, langs vejene og i naturen. Skiltningens funktion er at være vejledende.

En temalokalplan kan bruges til inspiration og vise gode eksempler, samt danne baggrund for skiltereguleringen i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. En temalokalplan er et juridisk bindende dokument og det kræver ansøgning og tilladelse i henhold til denne, at opsætte ny skiltning.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

I udgangspunktet fastholdes de nuværende regler for skiltning i Middelfart midtby.

Forvaltningen bedes undersøge muligheden for ikke-kommercielle kommunal skiltning ved indfaldsvejene til Middelfart by.

Udvalget ønsker ikke "kommercielle LED-skilte" i det offentlige rum.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00

84. Godkendelse af projekt for nedlæggelse af bro på Fruerhøjvej.
Sagsnr.: 2018-015264
Sagsbehandler: Klaus Henriksen

Præsentation:

Der er udarbejdet projekt for fjernelse af eksisterende bro over nedlagt jernbane samt for ny dæmning med indbygning af ny stitunnel.

Forvaltningen foreslår:

  • At det fremlagte projekt godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Den eksisterende bro trænger til en gennemgribende renovering. Derfor har forvaltningen tidligere fået udarbejdet overslag på renovering af eksisterende bro over nedlagt jernbane kontra fjernelse af eksisterende bro med ny stitunnel indbygget i en dæmning. Overslaget viser, at det er økonomisk fordelagtigt at fjerne eksisterende bro.

Ud over fjernelse af eksisterende bro sker der forbedringer af trafiksikkerheden i området bl.a. ved nedlæggelse af den nordligste adgang for biler fra Fruerhøjvej til Stationsvej, etablering af pudebump, ekstra belysning samt udvidelse af eksisterende cykellomme.

Før detailprojekteringen har der været afholdt møde med Brenderup Lokaludvalg samt naboerne til projektet. Borgernes ønsker er forsøgt indarbejdet i projektet.

Det færdige projekt har været sendt til orientering hos Brenderup Lokaludvalg samt de naboer til projektet, som har ønsket det. Til det fremsendte projekt er der kommet bemærkninger fra Brenderup Lokalråd, Andelsboligforeningen Skovkrogen 2 samt en privat person.

Der er et ønske om at udskifte pudebumpene med bump, da man ønsker den tunge trafik væk fra Fruerhøjvej. Da kommunen har busser i rutekørsel på Fruerhøjvej kan forvaltningen ikke anbefale, at pudebumpene udskiftes til bump.

Brenderup Lokaludvalg ønsker en hævet flade i krydset Fruerhøjvej/Skolevej samt udvidelse af eksisterende cykellomme på Fruerhøjvej samt en cykellomme på hjørnet af Skolevej. I projektet udvides cykellommen på Fruerhøjvej mest muligt i forhold til eksisterende skråning. Såfremt lommen skal udvides mere, skal der etableres støttemur eller erhverves jord til udvidelse af dæmningen.

Den hævede flade vil koste ca. 150.000 kr. og etablering af cykellomme ved Skolevej samt udvidelse af lommen på Fruerhøjvej med støttemur vil koste 250.000 kr. Disse anlæg ligger uden for den økonomiske ramme for projektet.

Lokaludvalget ønsker belysning i den nye stitunnel, hvilket er med i projektet.

Økonomi:

Der er afsat 4,2 millioner i budgettet.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget godkendte projektet med 30 km. bump.

Kommunen spørger politiet om forbud mod gennemkørende lastbiltrafik.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00

Bilag:

85. Trafiksikkerhedsplan for Middelfart Kommune - 2019-2024
Sagsnr.: 2019-001514
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Trafiksikkerhedsplan for Middelfart Kommune - 2019 - 2024 forelægges. Planen afløser en tilsvarende plan fra 2008.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget indstiller til at trafiksikkerhedsplanen bliver sendt i offentlig høring i perioden 13. maj til 1. august 2019.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og Vejafdelingen har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet en trafiksikkerhedsplan.

Planen er vedlagt som bilag 1.

Tidsplan

 

 

 

Økonomiudvalg

30. april 2019

 

Byråd

06. maj 2019

Træffer beslutning om at planen sendes i høring.

Høringsperiode

13. maj til 1. august 2019

 

Indarbejdelse af eventuelle høringssvar

 

 

 

Teknisk Udvalg

10. september 2019

Behandling af plan med eventuelle høringssvar.

Økonomiudvalg

24. september 2019

Behandling af plan med eventuelle høringssvar

Byråd

30. september 2019

Byrådet godkender planen

Afhængig af hvilke høringssvar der kommer ind, kan behandlingen i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd blive skubbet én måned.

I Perioden med offentlig høring bliver der afholdt et møde med lokaludvalgene i andet regi. Her vil Trafiksikkerhedsplanen blive sat på dagsordenen.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Handicap- og Ældreudvalg vil blive hørt i samme periode, som der er offentlig høring.

 

 

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Bilag:

86. Indførelse af nye kontrakter og standardstativordning i Middelfart lystbådehavne
Sagsnr.: 2019-005709
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Som en konsekvens af Marinaplanen for Middelfart Marina, er der behov for at indføre en standardstativordning, så der frigives arealer til de nye udviklingstiltag.

Indførelse af en standardstativordning vil kræve nye kontrakter for sejlerne i Middelfart Lystbådehavne.

Forvaltningen foreslår:

  • at Forvaltningen fremsender sagen til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen vil på mødet fremlægge et oplæg til principper for anden struktur på kontrakterne og standardstativordning.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Drøftelsen genoptages på næste udvalgsmøde med henblik på vedtagelse.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00

87. Bygningsfornyelse i byer og landdistrikter
Sagsnr.: 2019-005807
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Orientering om vilkår for ordinær byfornyelse i 2019 og forventede rammevilkår for bygningsforskønnelse i mindre byer og landdistrikter.

Forvaltningen foreslår:

  • At Teknisk Udvalg prioriterer midler til hhv. ordinær byfornyelse og forskønnelser i mindre byer og landdistrikter.
  • At det principielt drøftes om nedrivninger som hovedregel skal prioriteres udført med mulighed for maksimal genbrug af byggematerialer (Cirkulær Økonomi)  

Sagsbeskrivelse:

Ansøgningsfristen for ansøgning om støtte til bygningsfornyelse i byer og landdistrikter er den 1. april, og de modtagne ansøgninger forelægges enkeltvis på mødet.

For ordinære bygningsfornyelser, der anvendes i Middelfart by, er der på baggrund af den statslige udmelding, ikke supplerende midler til rådighed fra staten. Den samlede ramme udgør således alene den kommunale andel på 250.000,- kr., og der er således historisk få midler til rådighed i år. Dette giver en udfordring ift. antallet af ansøgere og fordeling af midlerne.

Til bygningsforbedringer og nedrivninger i de mindre byer og landdistrikter, er der for 2019 afsat 1 mio, og en forventet rest fra merbevillingen 2018 på 700.000,- kr. Derudover er der nyt lovforslag i høring, hvor Middelfart Kommune igen vil blive tilknyttet landsbypuljen efter at have været ude siden 2016. Lovforslaget forventes vedtaget inden 1. maj, og forventes at give 870.000,- kr. i statsramme.

 

Læs artikel om emnet via dette link:

https://www.dknyt.dk/artikel/100094/yderligere-11-kommuner-kan-f-del-i-landsby-midler/?nb=1

Økonomi:

 

Ordinær Byfornyelse 

Afsatte midler 
Middelfart Kommune   250.000,- kr.
Stat  0,- kr.

 Samlet

 250.000,-kr.

 

Bygningsfornyelse i byer og landdistrikter  Afsatte midler
Middelfart Kommune 2019  1.000.000,- kr.
Middelfart Kommune (forventet restbeløb 2018)  700.000,- kr.
Stat (forventet)  870.000,- kr.

 Samlet

 2.570.000,- kr.

 

 


Høring:

Ikke relevant

Beslutning:

Udvalget besluttede at rammen til ordinær byfornyelse fordeles ligeligt mellem Søndergade 114 og Grønnegade 6, svarende til 37% af de støtteberettigede beløb.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

88. Henvendelse vedr. lejemål