Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Teknisk Udvalg møde den 5. februar 2019

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
5. februar 2019 kl. 10:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Per Vismark
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

60. Trafiksikkerhedsplan 2019
Sagsnr.: 2019-001514
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

I forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2019 er der behov for en temadrøftelse om planen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager planen op til en politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet et bud på forskellige modeller for det videre arbejde med Trafiksikkerhedsplanen. Notatet er vedlagt som bilag.

Borgerønsker, trafiktal og uheldsstatistik kan ses på hjemmesiden om Trafiksikkerhedsplanen herunder.

https://trafiksikkerhedsplan.middelfart.dk/

 

 

Økonomi:

Økonomien skal drøftes på udvalgsmødet.

Høring:

Ældre- og Handicapudvalg skal ikke høres i denne omgang.

Når endeligt forslag til Trafiksikkerhedsplanen foreligger, skal den sendes ud i høring i disse udvalg, inden den bliver vedtaget i Byrådet.

Beslutning:

Udvalget drøftede fremtidige principper i Trafiksikkerhedsplanen.

Drøftelsen fortsætter på kommende udvalgsmøder.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00

Bilag:

61. Velfærdstjek Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2018-017172
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Teknisk Udvalg skal drøfte plan for velfærdstjek på udvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Udvalget drøfter oplæg til velfærdstjek.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog på møde den 5. november 2018, at udføre et velfærdstjek på tværs i kommunen.

Formålet med velfærdstjekket er, at dette skal bidrage offensivt til udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune. Som beskrevet ved vedtagelsen er det bl.a.:

 • at blive klogere på borgernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser - giver det vi gør mening for borgerne? Og oplever borgerne, at det skaber værdi?
 • at sætte yderligere fokus på faglighed og metodeudvikling, så kvaliteten forbedres indenfor den eksisterende økonomiske ramme
 • at skabe en fælles forståelse mellem borgere, medarbejdere og politikere om        forventninger, muligheder og forudsætninger.

Teknisk Udvalg har peget på følgende emner til velfærdstjekket:

 • Kørsel/transport
 • Sagsbehandling

Der ønskes input fra og dialog med Teknisk Udvalg om en plan for velfærdstjekket. Hertil har forvaltningen lavet et oplæg, som drøftelsen kan ske ud fra (vedhæftet).

Der er alene lavet oplæg vedr. sagsbehandling og ikke på kørsel/transport. På grund af kommende ændringer på kørselsområdet vurderes det at være mere hensigtsmæssigt at afvente disse ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at arbejde videre med velfærdstjek vedrørende sagsbehandling og kørsel/transport.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2019 kl. 08:00
Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2019 kl. 08:00

Udvalget tilsluttede sig de to foreslåede temaer.

1. Rent drikkevand til borgerne

2. Sagsbehandling, brugertilfredshed erhverv/virksomheder

Bo Juul Nielsen og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

62. Ansøgning om ændringer til udlejningstilladelse for Ronæs Strand Camping
Sagsnr.: 2018-009026
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Ronæs Strand Camping har søgt om tilladelse til forøgelse af bebyggelsesprocenten på deres ejendom og om tilladelse til udvidelse af antal campingenheder, vinteropbevarings-pladser samt nyt areal til vinteropbevaring.

Der skal tages stilling til, om det ansøgte kan imødekommes.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler afslag til de ansøgte ændringer jf. forvaltningens bemærkninger nedenfor. 

Sagsbeskrivelse:

Ejerne af Ronæs Strand Camping har fremsendt ønske om følgende ændringer:

 • Den tilladte bebyggelsesprocent for campingpladsen ønskes hævet fra 2,5% til 3,5%, da de ikke har mulighed for yderligere bygningsmæssige udvidelser på pladsen.
 • Antallet af enheder ønskes udvidet fra 185 til 195, hvorved en mindre del af det grønne opholdsareal inddrages til campering.
 • Tilladelsen til vinteropbevaring ønskes udvidet fra 50 til 60 vogne. Herudover ønskes mulighed for at vognene kan placeres udenfor det eksisterende vinteropbevaringsareal og til at vognene blot kan blive stående på de enkelte pladser.

Ronæs Strand Camping er omfattet af lokalplan 50 - område ved Ronæs. Lokalplanen omfatter alene campingpladsen og indeholder forholdsvis detaljerede bestemmelser for pladsen. Det fremgår således af planens anvendelsesbestemmelse, at der maksimalt må være 185 enheder svarende til 555 personer og ca. 221 m² brutto pr. enhed. Ligeledes er antallet af vinteropbevaringspladser fastsat til 50 og placeringen heraf er også fastlagt. Disponeringen af campingpladsen er desuden reguleret via lokalplanen ligesom bebyggelsesprocenten er fastlagt til 2,5.

De ansøgte ændringer er ikke i overensstemmelse med lokalplanen og forudsætter derfor enten, at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelser eller at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

De ansøgte ønsker vedrørende antal enheder og vinteropbevaring forudsætter desuden en ny udlejningstilladelse, i henhold til campingreglementet. I henhold til campingreglementet skal vognene desuden placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til dag- eller natophold.

Campingpladsen er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 meter strandbeskyttelseslinje. Det betyder, at placeringen af de ansøgte ekstra enheder, inden for det grønne opholdsareal samt det ønskede vinteropbevaringsareal, forudsætter en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet er myndighed.  

Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen af antallet af enheder er forholdsvis minimal. Arealmæssigt er der også plads til ekstra enheder inden for pladsens område, hvis der tages udgangspunkt i tommelfingerreglen om 200 m² pr. enhed. Det vurderes dog, at der ikke kan meddeles den nødvendige dispensation fra lokalplanen, da antal enheder, disponering m.v. er ret detaljeret beskrevet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Normalt kan der ikke dispenseres fra principperne i en plan og hertil hører planens anvendelsesbestemmelser.

Det samme gør sig gældende for ansøgningen om udvidelse af antallet af vinteropbevaringspladser. Hertil skal desuden bemærkes, at det ansøgte areal til vinteropbevaring, ligger forholdsvis synligt i landskabet, set fra Ronæsbrovej. Ønsket, om at vognene blot kan blive stående på den enkelte enhedsplads, er heller ikke i overensstemmelse med campingreglementets bestemmelse om at vognene skal placeres på en sådan måde, at de ikke kan benyttes til campering. 

Med hensyn til bebyggelsesprocenten har ansøger oplyst, at de ikke har noget konkret byggeprojekt. Det er forvaltningens vurdering, at førend der kan tages stilling til en dispensation til øget bebyggelsesprocent er det nødvendigt, at have et konkret projekt at tage stilling til.

På baggrund af ovenstående, vurderer forvaltningen ikke, at der er grundlag for at meddele dispensation/tilladelse til det ansøgte.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget er positiv overfor det ansøgte forslag, men ønsker fremsendt et konkret samlet projekt.

Udvalget afslog vinteropbevaring.

Ansøger kan overveje vintercamping.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00

Bilag:

63. Opførelse af enfamiliehus med ændret placering på Klintholmvej 19, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2017-016665
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejerne af Klintholmvej 19, 5500 Middelfart ønsker at udskifte ejendommens hidtidige bygningssæt med et nyt enfamiliehus med tilhørende udhus/vognport. Det nye bygningssæt ønskes placeret noget længere mod øst og noget højere i terrænet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til den ansøgte placering.
 • At det tilkendegives, at kommunen er indstillet på at godkende en placering af det nye bygningssæt op til ca. 35 meter længere mod øst, således at bygningssættet kan placeres ca. 1 meter højere i terrænet og dermed flyttes væk fra lavningen.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommens hidtidige bebyggelse ligger forholdsvist lavt i terrænet og er i dag præget af fugt og oversvømmelser. Bygningssættet ønskes derfor nedrevet og erstattet af en ny bolig med tilhørende udhus/vognport ca. 80 - 100 meter længere mod øst og ca. 3 meter højere i terrænet. Med denne placering undgås grundens stejleste område. Placeringen er samtidig lidt tilbagetrukket fra bakketoppen.

Den nye bolig bliver på ca. 150 m² og tænkes opført som et længehus i træ med sadeltag. Udhus/vognport bliver på max. 50 m². Ansøger oplyser, at huset skal fremstå som et tidssvarende og moderne husmandssted. Materialevalget er foretaget med stor respekt for de naturskønne omgivelser og understreger samspillet med den omgivende natur og landskabet. Huset orienteres, så det ligger parallelt med højdekurverne, se kort og illustration nedenfor.

Ejendommen er på knap 6.000 m² og ligger i det åbne land ca. 2 km nordøst for Røjle. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af 300 meter fra kysten. Derudover ligger ejendommen inden for skovbyggelinjen i en afstand af ca. 100 meter fra Råskifte Skov. Området er forholdsvist kuperet, og ejendommens koter varierer fra kote 36 i vest til kote 40 i øst. Området er karakteriset ved, at boligerne ligger ud til Klintholmvej, og at bakketoppen er friholdt for bebyggelse.

Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Byggeriet skal besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet skal prioriteres højt.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos de nærmeste naboer. Der er indkommet bemærkninger fra naboerne på Klintholmvej 35. Naboerne foreslår, at det nye bygningssæt placeres på det nuværende bebyggede område, og at soklen hæves op til det nødvendige niveau. Alternativt, at den nuværende beboelse max. må flyttes 50 meter fra sin nuværende placering mod øst. Ved denne placering vil beboelsen ligge lavere og mere diskret end den ansøgte placering.

Naboernes begrundelse for forslagene er at bevare/begrænse ændringen af det bevaringsværdige naturområde, som ligger ud til Båring Vig. Naboerne er bekymrede for, at en tilladelse vil kunne danne præcedens for, at de øvrige to naboer mod syd også vil kunne få tilladelse til at flytte deres bygningssæt op på bakken, hvorved den nuværende natur i området vil blive totalt forandret ved at flere bygningssæt rykker tætterede på kysten på et højere terræn og dermed bliver mere synlige.

Der kan efter planlovens § 35 stk. 1 meddeles tilladelse til udskiftning af enfamiliehuse i landzone, hvis de placeres inden for ca. 20 meter fra det eksisterende hus, forudsat at den nye placering ikke bliver mere dominerende end den hidtidige placering. Der kan desuden, i særlige tilfælde, gives tilladelse til, at huse udskiftes med en placering længere væk end de 20 meter. Det kræver som oftest, at der ikke er modstridende interesser som f.eks. naturbeskyttelsesloven eller kommuneplanens retningslinjer om bevaringsværdige landskaber, særlige geologiske beskyttelsesområder eller lignende.

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte bygningssæt med hensyn til højde og orientering i forhold til højdekurverne, er forsøgt tilpasset det omgivende landskab. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at det nye bygningssæt med den ansøgte placering væk fra Klintholmvej og væsentligt højere i terrænet, vil blive dominerende i det meget værdifulde og kystnære landskab. Derudover vil en tilladelse til den ansøgte placering af det nye bygningssæt, kunne medføre præcedens dels i forhold til de nærliggende boliger på Klintholmvej og dels i forhold til andre boliger inden for kommunens bevaringsværdige landskaber.

Forvaltningen finder, at der er grundlag for at meddele landzonetilladelse til en placering af det nye bygningssæt op til ca. 35 meter længere mod øst end ejendommens nuværende bebyggelse, som tidligere tilkendegivet overfor ansøger. Bygningssættet vil her ligge ca. 1 meter højere i terrænet og dermed blive flyttet væk fra lavningen.