Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Teknisk Udvalg møde den 8. januar 2019

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
8. januar 2019 kl. 13:00
Tilstede:
Allan Buch
Per Vismark
Regitze Tilma
Kaj Piilgaard Nielsen
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

59. Etablering af Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet i Byregion Fyn
Sagsnr.: 2018-019123
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Borgmesterforum Fyn ønsker en godkendelse i de Fynske Kommuners Fagudvalg og Byråd af forslaget om, at igangsætte Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet. Fagkomiteen har til opgave at stå for koordinering, faglig kvalificering og gennemførelse af de fælleskommunale indsatser som godkendt og beskrevet i Strategi Fyn 2018-2021.

Der ønskes en godkendelse af forslag til kommissorium for Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet og udpegning af udvalgsformænd til deltagelse i fagkomiteens arbejde.

Borgmesterforum ønsker samtidig en godkendelse af, at principperne for kommissorium og udpegning af udvalgsformænd, kan gælde for de to øvrige komiteer for Arbejdsmarked og Uddannelse og Bosætning og Attraktivitet, uden ny behandling i kommunernes Byråd.

 

Forvaltningen foreslår:

Borgmesterforum indstiller:

  • At forslaget om etablering af fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet godkendes
  • At udvalgsformænd for teknisk område udpeges som kommunes politiske repræsentant i fagkomiteen for den resterende byrådsperiode.
  • At forslag til kommissorium for Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet godkendes

 

Sagsbeskrivelse:

Med godkendelse af Strategi Fyn 2018-2021 i alle de fynske byråd i maj måned 2018, træder det fælles fynske samarbejde, ind i en ny fase. Forslagene til nye fælles fynske handlinger og indsatser (fordelt på 3 strategiske spor Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet og Infrastruktur og Mobilitet) skal videreudvikles og implementeres, de kommunale ressourcer afsættes og de rette kommunale projektledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere skal findes. (side 7 i Strategi Fyn 2018-2021)

En Fagkomites opgave er, at styrke lokalt politisk medansvar og faglig kvalificering af de fælles fynske handlinger. Det foreslås, at forankre samarbejdet på det politiske niveau hos fagudvalg og udvalgsformænd og på det administrative niveau, hos fagdirektører og fagchefer. (side 44 i Strategi Fyn 2018-2021). Fagkomiteen foreslås sammensat af politikere (fynske udvalgsformænd) og kommunernes fagdirektører.

Borgmesterforum pegede på sit møde, den 7. maj 2018, på en model for udvikling af det fælles fynske samarbejde med afsæt i fagkomiteer og samarbejdsaftaler mellem de fynske organisationer, som vigtige elementer.

På Fyns Fremtid 9-konferencen i Bogense den 7. maj 2018, blev nye krav til politisk lederskab i det fælles fynske kommunesamarbejde, behandlet. Èn af de klareste konklusioner på konferencens webshop var, fuld opbakning til at inddrage de fynske fagudvalg og udvalgsformænd i prioriteringen og styring af de besluttede fælles fynske indsatser i Strategi Fyn 2018-2021.

Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet

Der peges på det tekniske områdets gode muligheder for at være det første område, hvor Fyn kan udvikle brug af fagkomiteer i det fælleskommunale samarbejde.

De fynske tekniske direktører mødes i dag 1-2 gange årligt med udvalgsformændene på det tekniske område, fra hele Fyn. Denne mødeaktivitet foreslås genbrugt og kan med fordel udvikles til en "Fagkomité" for det tekniske område, der kan varetage implementering af de fælles kommunale indsatser indenfor infrastruktur, grøn omstilling og udbredelse af mobil- og bredbånd på Fyn, som beskrevet i Strategi Fyn 2018-2021 side 32-37.

På Strategi Fyn 2018-2021´s område Infrastruktur og Mobilitet er det strategiske grundlag for samarbejdet allerede skabt med FYN I BEVÆGELSE, Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035 og Energiplan Fyn og de første fælles fynske indsatser er i gang (Trafikmodel Fyn, De Fynske Terminaler, EU-ansøgning om bæredygtige drivmidler i den kollektive trafik). Fagkomiteen skal sikre faglig effektivitet i opgaveløsningen og ejerskab til beslutningerne i de fynske fagudvalg og administrationer.

Kommissorium for fagkomiteens virke

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet (vedlagt som bilag 1) indeholdende:

- baggrund og formål for fagkomiteens arbejde

- udpegning af politiske og administrative repræsentanter til fagkomiteen

- fastlæggelse af fagkomiteens ansvar og opgaver

- afklaring af finansieringsbehov og ressourcer til de fælles fynske indsatser

- evaluering af fagkomiteens arbejde og sekretariatsbetjening

Forslag til kommissorium er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat på det seneste møde i Borgmesterforum, bestående af fagdirektører og kommunaldirektører.

Den foreslåede Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet kan, efter godkendelse af kommissoriet i de fynske byråd, påbegynde sit arbejde i foråret 2019.

Fagkomiteer på andre områder

Det er hensigten, at erfaringer med opbygning af fagkomitè på det tekniske område, kan danne udgangspunkt for lignende fagkomitéer på området for Arbejdsmarked og Uddannelse (Beskæftigelsesforum Fyn) og Bosætning og Attraktivitet, som beskrevet i Strategi Fyn 2018-2021.

Således foreslås det, at principperne i det vedlagte til forslag til kommissorium, skal kunne anvendes for de to øvrige fagkomiteers opbygning og virke.

 

 

 


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

 

 

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Regitze Tilma repræsenterer Middelfart Kommune i Fagkomiteen for Infrastruktur og Mobilitet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. januar 2019 kl. 13:00
Miljø- og Energiudvalget 9. januar 2019 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER