Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 12. januar 2021

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
12. januar 2021 kl. 16:00
Tilstede:
Anja Reilev
Anni B. Tyrrestrup
Jacob Nielsen
Kent Mosgård
Karin Riishede
Paw Nielsen
Fraværende:
Jens Backer Mogensen

ÅBNE SAGER

152. Orientering om digitalisering af arbejdsgange i handleguiden, metode til opsporing af mistrivsel.
Sagsnr.: 2020-017555
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Middelfart Kommune har siden 2015 arbejdet systematisk med handleguiden til opsporing og håndtering af børns mistrivsel i såvel skoleområdet, som dagtilbudsområdet.

Som en del af effektiviseringsforslagene, vedtaget af Byrådet den 24. juni 2019, skal arbejdsgange i handleguiden digitaliseres.

Udvalget vil blive præsenteret for det digitale redskab samt status og plan for implementering, i mødet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager oplægget om digitalisering af arbejdsgange i handleguiden til orientering.

 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i dag en velfungerende handleguide, men arbejdsgangene er tunge, fordi arbejdet med registrering og indsamling af data decentralt i skoler og dagtilbud, samt udformning af rapportoverblik og formidling af resultater centralt i Dagtilbud og Skole, håndteres manuelt.

Formålet med handleguiden er, at der så tidligt som muligt tages fat i bekymringer om gruppen/barnet/den unge, således at problemerne ikke optrappes.

For at kunne tage fat i bekymringer tidligt nok, er det nødvendigt at have opdateret viden om alle børns trivsel. I Middelfart Kommune vurderer de fagprofessionelle, der er tæt på børnene i dagligdagen, alle børns trivsel 2 gange om året.

 Barnets samlede trivsel vurderes ud fra tre positioner:
 • Grøn position (trives)
 • Gul position (bekymring)
 • Rød position (stærk bekymring)

Det er arbejdsgangene i denne halvårlige registrering og efterfølgende overblik over resultaterne, der er første trin i processen omkring digitalisering af handleguiden.

Middelfart Kommune har valgt det digitale redskab "TOPI" (Tidlig Opsporing Og Indsats).

TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012). Middelfart Kommune var deltagende i forskningsprojektet og gik på den baggrund netop i gang med at implementere handleguiden.

Det digitale redskab understøtter meget præcist de processer, der allerede er implementeret. Systemet er derfor blevet oplevet meget hjælpsomt og "til at gå til" når de fagprofessionelle, i dagtilbud og skoler, er blevet præsenteret for det.

Ved næste TOPI-vurdering først i 2021, vil alle vurderinger i dagplejen, daginstitutioner og skoler foregå digitalt. Ca. halvdelen af alle skoler og dagtilbud har allerede anvendt systemet ved den vurdering, der er gennemført i efteråret 2020.

Økonomi:

Digitalisering af arbejdsgange i handleguiden svarer til en effektivisering på 0,400 mio. kr. årligt.

Effektiviseringen er fordelt med 0,250 mio. kr. på skoleområdet og 0,150 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Effektiviseringen er forbundet med en investering i form af en årlig licensudgift på ca. 0,100 mio. kr.. Netto effektiviseringen er derfor i alt 0,300 mio. kr. årligt.

Høring:

Klima & bæredygtighed:

Med digitale redskaber, kan arbejdsgange effektiveres. Der kan frigives tid til andre og mere værdiskabende opgaver, ved at automatisere arbejdsgange, der førhen skulle manuelt håndteres.

Derudover kan spares mange ark papir, ved at blive mere digital i arbejdsgangene. TOPI er et tværgående og tværfagligt digitalt redskab, som målgruppen for resultatrapporterne har let adgang til. Det bliver derfor meget mere oplagt at beholde rapportmaterialet i det digitale system, fremfor at printe rapporter ud forud for møder - for derefter at makulere papirversioner på grund af retningslinjer om korrekt datahåndtering.

 

 

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00
Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00

Orienteringen taget til efterretning.

153. Status på uddannelsesvejleningen i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2020-017654
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

I april 2019 hjemtog Middelfart Kommune Uddannelsesvejledningen (UV).

På mødet gives en status på hvordan UV har arbejdet i de første 1,5 år og hvilke indsatser der særligt har været fokus på.

Der ønskes en dialog med udvalget om de fremtidige indsatser.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget på baggrund af orienteringen har en dialog om fremtidige mål og retning for UV-Middelfart.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i godt halvandet år haft hjemtaget uddannelsesvejledningen.

I dag består UV-Middelfart af 8 medarbejdere fordelt på 1 deltids administrativ medarbejder, 6 vejledere og 1 teamleder. UV løser i overskrifter følgende opgaver:

 • Skolevejledning 7.-10. klasse

 • Ungevejledning 18-30 år

 • Aktivpligten 15-17 år

 • Specialvejledning, herunder STU og Ungdomsskolen

 • Tværfaglig modtagelse og samarbejde med Job – og Vækstcenteret

 • En del af KUI, herunder varetagelse af Ungeguide, svarende til en ½ vejlederstilling

 • Tæt samarbejde med FGU, herunder målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplaner, løbende opfølgning m.m.

 • Koordineringsopgaver for efterskolerne i Middelfart kommune

 • Samarbejds- og koordineringsopgaver med Ungdomsuddannelserne

 • Leverandør af data til den kommunale ungeindsats (KUI)

 • Netværk, partnerskaber, indsatser og projekter.

I de første 1½ år har UV bygget organisationen op således, at vejlederne som udgangspunkt har deres primære område som enten grundskolevejleder eller ungevejleder.

For ikke at blive for sårbare i opgaveløsningen, arbejdes der i praksis på tværs af disse to arbejdsområder. Eksempelvis har en af grundskolevejlederne sine folkeskoler, men er også kontaktpersonen til FGU. Det betyder, at vejleder samlet set varetager vejledningsopgaver i aldersgruppen 13-25(30) år, og på den måde arbejder med den brede vifte af unge.

Det skal særligt fremhæves, at der arbejdes med videreudvikling af en mere ensartet tilgang til UPV-processen (uddannelsesparathedsvurdering) efter den nye bekendtgørelse trådte i kraft i efteråret 2019. Et udviklingsarbejde der er sket i tæt samarbejde med skolerne. Ligeledes arbejdes der med styrkelse af samarbejdet i specialvejledningen. I processen har UV sammen med specialområdet struktureret området, så alle ved, hvem der gør hvad, hvornår. Dette til glæde for samarbejdspartnere, men allervigtigst for de sårbare unge og forældre.

Der arbejdes med åben vejledning. Et vejledningstilbud til alle unge i 8., 9. og 10. klasse og til de unges forældre i 9. og 10. kl. Dette er et tilbud, der fortsat udvikles på.

Der er arbejdet med implementering af FGU. Der var en længere overgangsperiode fra den tidligere Produktionsskole til det nye FGU, hvor målgruppevurderinger, uddannelsesplan, procedure i hverdagen m.m. skulle udarbejdes.

Det er også væsentligt at fremhæve, at UV er blevet integreret i KUI, hvor de har en central rolle i eksempelvis levering af talmaterialer og varetagelse af indsatsen Ungeguide.

Set i lyset af Byrådets store interesse for at få alle unge i gang med ungdomsuddannelse, har der været et særligt fokus på, at alle unge føler sig godt hjulpet i deres uddannelsesvalg.

På baggrund af oplæg fra UV’s teamleder ønskes en dialog om UV’s fremtidige indsatser og prioriteringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Den sammenhængende kommunale ungeindsats og dermed UV-Middelfart arbejder især i henhold til Verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse" med henblik på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Beslutning:

Udvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalget vil få en opfølgning på arbejdet i Uddannelsesvejledningen på maj mødet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00

154. Ungesporet for visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger"
Sagsnr.: 2020-013562
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Udvalget gives en orientering om indsatser i Ungesporet for visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I 2020 har arbejdet med visionen haft fokus på at udfolde visionen for hhv. skoleområdet og småbørnsområdet. I øjeblikket arbejdes der intenst med de tværgående bånd ”Chancelighed” og ”Oplevelser, Fælleskaber og Livskvalitet”

I Ungesporet arbejdes der med følgende tre indsatser, som primært udspringer af BKF- og Skoleudvalgets dialogmøde med Ungdomsrådet i juni 2020:

Frivillighedsbevis
Unge, der har udført frivillige aktiviteter i samarbejde med Middelfart Kommune, kan fremover modtage et frivillighedsbevis. Beviset kan udleveres til unge mellem 13-25 år og giver en anerkendelse af de unges engagement, der kan anvendes i fremtidig uddannelses- og arbejdsmæssig sammenhæng. For unge der har lavet en kortvarig frivillig indsats på få timer, kan dokumentet Tak for indsatsen udleveres.   
De første beviser uddeles som en del af visionsugen.

Visionsuge
D. 12.-16. april 2021 afholdes der en visionsuge med flere mindre arrangementer for unge. Visionsugens generelle tema er ”Hvordan ser et attraktivt ungeliv ud i Middelfart Kommune?” Ungdomsrådet faciliterer ugens oplæg, hvor temaerne findes via en interviewrække med unge på deres uddannelsesinstitutioner. Interviewene er udført i efteråret og planlægningen af ugen påbegynder i januar 2021.

Verdensmålsakademi
Der arbejdes på at oprette et Verdensmålsakademi, hvor en gruppe unge uddannes til at formidle emner inden for verdensmålene. Derved engageres de unge som verdensborgere der sprede inspiration og i en konstruktiv dialog med andre unge og borgere kan handle på større samfundsmæssige problematikker. Der pågår en dialog om samarbejde med ”Verdens Bedste Nyheder”, da de i et nationalt projekt uddanner unge verdensmålsambassadører. 

Økonomi:

I Budget 2021 er der prioriteret 50.000 kr. til afholdelse af visionsugen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Med frivillighedsbeviset og visionsugen engageres de unge som aktive medborgere. Ved Verdensmålsakademiet understøttes de unge til at sprede viden og inspiration om bæredygtige løsninger til en bred del af borgerne i Middelfart Kommune.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00
Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag:

2020-014780-4Frivillighedsbevis
2020-014780-3Tak for indsatsen
155. Klassedannelse for kommende 0. klasser i skoleåret 2021/2022
Sagsnr.: 2020-011481
Sagsbehandler: Randi Nellemann

Præsentation:

Skoleudvalget orienteres om forslag til klassedannelse for kommende 0. klasser i skoleåret 2021/2022.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender forslag til klassedannelse for kommende 0. klasser i skoleåret 2021/2022.

Sagsbeskrivelse:

I styrelsesvedtægten for skoleområdet i Middelfart Kommune præciseres, hvordan ressourcerne til 0. klasser skal fordeles på elevantal, klasser og skoler. Der er maksimalt 28 elever pr. klasse, heraf 2 pladser reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Det betyder, at plads nummer 27 og 28 kun kan tildeles elever fra distriktet. Dermed gives ikke plads til en elev fra et andet skoledistrikt, hvis der er 26 eller flere elever i en klasse.

I november 2020 er der udsendt indskrivningsmateriale til alle børn født i 2015 samt børn født i 2014, der fik skoleudsættelse ved sidste års skoleindskrivning. Desuden er indskrivningsmaterialet udsendt til børn fra andre kommuner efter henvendelse fra forældrene.

Ved skoleindskrivningen 2021/2022 er der i alt 390 børn til indskrivning.

 • 236 børn er optaget på egen distriktsskole
 • 36 børn fra Middelfart Kommune har ønsket anden distriktsskole
 • 4 børn fra andre kommuner er optaget på en distriktsskole i Middelfart Kommune
 • 3 børn fra Middelfart Kommune har valgt skole i anden kommune
 • 2 børn har ansøgt om hjemmeundervisning.
 • 79 børn er indskrevet på privatskoler. De fordeler sig således:
  • 14 på Brenderup og Omegns Realskole
  • 10 på Fænøsund Friskole
  • 18 på Middelfart Friskole
  • 32 på Nørre Aaby Realskole
  • 5 på andre privatskoler udenfor kommunen.

I  Middelfart Kommunes folkeskoler er der indskrevet 276 elever i 0 klasse i skoleåret 2021/2022. Eleverne fordeler sig på følgende måde:

 • 1 klasse på Anna Trolles Skole med 21 elever
 • 1 klasse på Båring Skole med 11 elever
 • 1 klasse på Ejby Skole med 20 elever
 • 1 klasse på Fjelsted Harndrup Skole med 12 elever
 • 1 klasse på Gelsted Skole med 18 elever
 • 1 klasse på Hyllehøjskolen med 14 elever
 • 2 klasser på Lillebæltsskolen med 52 elever
 • 1 klasse på Nørre Aaby Skole med 26 elever
 • 2 klasser på Strib Skole med 53 elever
 • 1 klasse på Vestre Skole med 27 elever
 • 1 klasse på Østre Skole med 22 elever.

Der dannes i alt 13 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 21,2 elever. laveste klassekvotient er 11 elever og højeste er 27 elever.

Der har været ønske om anden skole end distriktsskolen fra i alt 36 børn samt 4 børn fra andre kommuner. Følgende antal børn får, som følge af forslaget, ikke deres ønske opfyldt:

 • 6 til Lillebæltsskolen
 • 1 til Vestre Skole

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00

Bilag:

156. Anlæg af tilgængelighedsforanstaltninger på Vestre Skole
Sagsnr.: 2020-012480
Sagsbehandler: Søren Yding

Præsentation:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 18. december 2020 givet tilsagn om, at yde tilskud på op til 1.033.472 kr. excl. moms til det ansøgte projekt "Vestre Skole, etablering af tilgængelighed i forbindelse med ombygning og renovering".

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på netto 1,034 mio. kr. Bevillingen består af en udgiftsbevilling på 2,067 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,033 mio. kr. til anlægsprojektet ”Vestre Skole tilgængelighed”.
 • At nettoanlægsbevillingen til ”Vestre Skole – Tilgængelighed” finansieres ved at nedskrive anlægsbevilling og rådighedsbeløbet på anlægsprojektet ”Vestre Skole – Skolerenovering” med 1,034 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har ansøgt Tilgængelighedspuljen 2020 om midler til dækning af en række foranstaltninger, til at øge tilgængeligheden på Vestre Skole, i forbindelse med den forestående ombygning og renovering.

Det drejer det sig om etablering af:

 • Elevatoradgang til Gul og Rød bygning.
 • Rampe for niveaufri adgang til nedre del af Rød bygning
 • Niveaufri adgang og lift i bygning 56

Ansøgte budget lyder på i alt 2.066.944 kr. til etablering af nævnte foranstaltninger. Styrelsen stiller krav om 50% medfinansiering. Foranstaltningerne skal efter tidsplanen gennemføres inden 3. januar 2022.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 18. december givet tilsagn om at yde et tilskud på op til i alt 1.033.472 kr. excl. moms til projektet. Tilskuddet er betinget af, at budget og tidsplan overholdes. Budget og ansøgning er vedhæftet.    

Økonomi:

Tilskudsmidlerne er underlagt revisionspligt og håndteres derfor som et særskilt anlægsprojekt.

Egenfinansieringen i forhold til delprojektet omkring forbedret tilgængelighed fra Vestre Skole finansieres fra de allerede afsatte anlægsmidler på hovedprojektet.

Der bedes således om en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på netto 1,034 mio. kr. til tilgængelighedsprojektet. Bevillingen består af en udgiftsbevilling på 2,067 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,033 mio. kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

 • Indstilles til godkendelse.
 • Indstilles til godkendelse.

 

Behandlingsplan

Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER