Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. januar 2021

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. januar 2021 kl. 15:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Steffen Daugaard
Karin Riishede
Johannes Lundsfryd Jensen
Kaj Johansen
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

502. Velfærdsaftale - proces og organisering
Sagsnr.: 2020-016524
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Velfærdsaftale, en ny og samarbejdsbaseret vej til videst mulig frisættelse af kommunale institutioner fra statslig og kommunal regulering, er på ældreområdet indgået med Middelfart, Viborg og Langeland kommuner. 

Forvaltningen foreslår:

 • At proces og organisering godkendes.

Sagsbeskrivelse:

En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden, og vil indebære, at kommunale institutioner og tilbud så vidt muligt ”sættes fri” af både statslig og kommunal regulering til at tænke tilrettelæggelsen af indsatserne ”forfra” med udgangspunkt i lokale ønsker og behov. Dette skal ske ved at kommunale ledere og medarbejdere sammen med borgerne finder nye, hensigtsmæssige og praksisnære løsninger på de problemstillinger og problemområder, som opleves i hverdagen.

Velfærdsaftalen løber over en 3-årig periode fra sommeren 2021 og til udgangen af august 2024. Folketingets tilslutning til ændringer af lovgivningen på de respektive områder forventes gennemført i første kvartal af 2021 eller snarest derefter. Velfærdsaftalen på ældreområdet er indgået med Middelfart, Viborg og Langeland kommuner.

Ved udgangen af januar forventes det, at en programchef er ansat med tiltrædelse d. 1. marts. Det vil være efter ansættelse af programchef og efter forhåbentlig nedgradering af nuværende sundhedskrise, at indsatsen for alvor vil kunne igangsættes.    

Som bilag kan ses foreløbig procesplan, diagram over mulig organisering samt kommissorium. Der skal gøres opmærksom på, at sidstnævnte er under udarbejdelse, da der stadig afventes tilbagemeldinger på en del væsentlige detailspørgsmål, f.eks. i forhold til nærmere definition af målgruppen m.v.

Link til velfærdsaftaleteksten kan ses i kommissorium.

 

Økonomi:

Der gives fra statslig side ingen ekstra bevillinger i forbindelse med velfærdsaftalerne.

Indledningsvis ressourceforbrug ansættelse af programchef fra d. 1. marts. 

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Udkast til kommissorium blev drøftet. Forvaltningen bearbejder udkastet, som genoptages til behandling i næste møde.
Paw Nielsen (løsgænger), var inviteret til at deltage i behandlingen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Udkast til kommissorium blev drøftet. Forvaltningen bearbejder udkastet, som genoptages til behandling i næste møde.
Paw Nielsen (løsgænger), var inviteret til at deltage i behandlingen.

Bilag:

503. Tidsplan og budgetproces for budget 2022-2025
Sagsnr.: 2021-000418
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Grundstrukturen for den politiske og administrative tidsplan og budgetproces for 2022-2025 skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At grundstrukturen i budgettidsplanen følger de tidligere års budgetlægning
 • At de grundlæggende principper for den administrative budgetlægning fastholdes uændret (som de er beskrevet i vedlagte bilag).

Sagsbeskrivelse:

Grundstrukturen i den vedlagte budgettidsplan for budget 2022-2025 følger strukturen i de tidligere års budgetter med udarbejdelse af beredskabskatalog i foråret 2021 og udarbejdelse af det tekniske budget op til sommerferien 2021.

Byrådet drøfter budgetstrategien på byrådsseminaret i foråret og Økonomiudvalget vedtager strategien d. 27. april 2021.

Det foreslås i tidsplanen, at beredskabskataloget præsenteres lidt tidligere end de foregående år, nemlig på byrådsmødet d. 7. juni 2021 og at partigruppernes prioriteringer sker i umiddelbar forlængelse heraf. 

Det ligger ligeledes i forslaget, at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance medio august 2021. Der lægges op til at de politiske forhandlinger, i lighed med tidligere år, påbegyndes efter høringsperiodens afslutning og efter Klimafolkemødet d. 6. september 2021.

Grundstrukturen, med hensyn til dialog mellem Økonomiudvalget og MED-organisationen, er uændret og foreslås afholdt primo september 2021.

Det forslås endvidere at der, i forbindelse med byrådsmøderne i juni måned, drøftes anlægsprogrammet for budget 2022-2025, så Byrådet har lejlighed til at sende signaler til direktionens arbejde med et budget i balance.

Der er, i lighed med tidligere, afsat tid til dialog med de udvalgte høringsberettigede parter d. 7. september 2021.

De grundlæggende principper for den administrative budgetlægning, som de var gældende hidtil, er beskrevet i  vedlagte bilag, og det foreslås at principperne fastholdes uændret.

Der er vedlagt et bilag, som illustrerer den skitserede budgetprocedure. Dette kan måske lette læsningen af tidsplanen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen i denne fase.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Godkendt.

Bilag:

504. Orientering om kapitalforvaltning pr. 4. kvartal 2020
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunes kapitalforvaltning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har pr. 31. december 2020 en samlet beholdning på 229,6 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 31. december fordelte beholdningen sig således:

• Aktier: 29,1 mio. kr. svarende til 12,66 %

• Danske obligationer: 183,6 mio. kr., svarende til 79,97 %

• Obligationer i nye markeder: 4,7 mio. kr., svarende til 2,02 %

• Virksomhedsobligationer 11,9 mio. kr., svarende til 5,19 %

• Kontanter 0,4 mio. kr., svarende til 0,16 %

Økonomi:

For rigtigt mange mennesker har 2020 været et trist bekendtskab –  naturligvis specielt, hvis man har været ramt af coronavirussen. Men selvom man ikke har været smittet, har 2020 budt på store omvæltninger af vores hverdag, og mange har mistet deres job og/eller deres virksomhed.

Investeringsmæssigt endte 2020 dog med at blive et relativt fornuftigt år, alt taget i betragtning. Trods betydelige tab i første halvår endte året med et samlet positivt afkast på værdipapirerne på 1,1 mio. kr., svarende til et samlet porteføljeafkast på 0,48%

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

• Aktier: 1,36%

• Danske obligationer: 0,49%

• Obligationer i nye markeder: -1,44%

• Virksomhedsobligationer: -3,53%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 0,54%for perioden 1.1.2020 - 31.2.2020.

Jyske Capital's afkast er således stort set på niveau med afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Den kommende periode vil formentlig også kunne byde på en del usikkerhed og kursudsving. Afkastpotentialet er i stor udstrækning afhængigt af hvor hurtigt vaccinerne udrulles, så restriktionerne kan hæves. 

Men stående på tærsklen til et nyt og forhåbentligt "mere normalt" år, så tyder meget på, at en gradvis normalisering af sundhedssituationen, kombineret med den forsat meget lempelige penge- og finanspolitiske linje, vil give fortsatte muligheder for at lave gode afkast til porteføljen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Jyske Capital foretager ESG/SRI-screening af alle investeringer, således kommunens investeringer lever op til høje krav til høje etiske og klimamæssige standarder.

Det indebærer, at der sker en systematisk screening for selskabernes adfærd i forhold til internationale konventioner og guidelines vedr. miljø, social og governance (ESG) issues.

Det omfatter bl.a. UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises samt en række konventioner vedr. menneskerettigheder og miljø.

Som noget nyt kan det nævnes, at Jyske Bank koncernen fra og med 2020 har opnået at blive en nul- / negativ emissionsbank som følge af bankens klimainvesteringer i vedvarende energikilder (vindmøller).

Så vidt økonomiafdelingen har kunnet afdække, er der endnu ikke andre banker/kapitalforvaltere i den danske finansielle sektor, der har opnået samme nul- eller negativ emissionsstatus.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Taget til efterretning.

Bilag:

505. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2020
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen. 

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunens likviditet bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 31.12.2020 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 udgjorde 190,4 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 4.867 kr.

KKR-likviditeten er steget med 22,0 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er steget med 6,7 mio. kr.

Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at der er opbygget et stort efterslæb i udførelsen af anlægsprojekter, mens der samtidig er realiseret betydelige merindtægter fra jordforsyningsområdet.

Medvirkende til stigningen i 4. kvartal har også været likviditetsvirkningen af de statslige reguleringer i forhold til COVID-kompensation, midtvejsregulering af tilskud og udligning samt det forhold, at afregningen af afståelsesudgiften i forbindelse med Naturgas Fyn endnu engang er udskudt endnu et år. 

Når regnskabet for 2020 gøres op forventes en samlet overførsel af anlægsbevillinger til 2021 på 175 - 185 mio. kr. Størstedelen af likviditeten er således bundet op i anlægsoverførsler.

Det må alt andet lige forventes, at likviditeten vil udvise et fald over de kommende år.

Dette skyldes især 4 forhold:

1) Implementeringen af investeringsplanen for Middelfart Affald og Genbrug betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet. Trækket indfases gradvist i likviditetstallet fra ca. medio 2020 til medio 2021. (Negativ resteffekt på likviditeten: 12-14 mio. kr.)

2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist nedbringes over de næste 2-3 år. (Negativ likviditetsvirkning 85-90 mio. kr.)

3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt. (Negativ likviditetsvirkning 21-22 mio. kr.)

4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen- og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020. (Negativ likviditetsvirkning 15 mio. kr.)

Herudover skal det nævnes, at likviditeten skal kunne dække overførslen af driftsmidler de forskellige delområder (overførsel af opsparet overskud fra 2020 til 2021).

Det samlede billede er således fortsat, at det likviditetsmæssige råderum, på trods af en aktuel likviditet på den gode side af 190 mio. kr., er forholdsvis begrænset.

Der er med budgetvedtagelsen for 2021 afsat 25 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Det betyder, at KKR-likviditeten kan opretholdes over det mindsteniveau, der anbefales for en kommune samtidig med de nævnte forpligtelser honoreres.

Det er således en generel tommelfingerregel, at en kommune skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge nok til den løbende drift og til at kunne håndtere mindre udsving.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,5 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes målsætning for minimumslikviditet er ved byrådsperiodens start fastsat til 90 mio. kr.

Økonomi:

Forvaltningens aktuelle likviditetsprognose ser således ud:

Likviditeten forventes at toppe i knap 240 mio. kr. gradvist - i takt med efterslæbet på anlæg indhentes - blive reduceret til 110 mio. kr.

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.

Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.

Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.

Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.

Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Timingen af eksterne enheders træk eller udbygning af mellemværendet med Middelfart Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i såvel de bevillingsmæssige dispositioner i 2021.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Taget til efterretning.

506. Frigivelse af anlægstilskud til udvidelse af kunsgræsbane i Båring
Sagsnr.: 2020-017889
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Båring Gymnastikforening har d. 11/08-20 fået godkendt deres ansøgning om udvidelse af deres nuværende kunstgræsbane fra en 8-mandsbane til en 11-mandsbane af BKF-udvalget fra puljen til etablering af kunstbræsbaner i Middelfart Kommune.

Det indstilles derfor, at puljemidlerne i 2021 frigives og at udbetalingen sker i takt med, at byggeriet skrider frem og færdiggøres. Det afsatte rådighedsbeløb på 2,582 mio. kr. søges derfor frigivet, således at Kultur og Fritid kan påbegynde udbetalingen af anlægstilskuddet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget indstiller, at rådighedsbeløbet på puljemidlerne vedrørende etablering af kunstgræsbaner frigives.

Sagsbeskrivelse:

Båring Gymnastikforening har ansøgt Middelfart Kommune om tilskud til etablering af en udvidelse af deres nuværende kunstgræsbane til en 11-mands bane.

I 2018 etablerede Båring GF den nuværende kunstgræsbane, som er en 8-mandsbane, og det er blevet en stor succes. Alle klubbens egne hold bruger banen flittigt, og flere naboklubber benytter også banen. Så den er fuld booket. Udfordringen er, at banen kun er til træning, da den er for lille til hold med flere end 16 spillere, og den kan derfor heller ikke bruges til seniorkampe.

Fodbold er i dag en helårssport, hvor der spilles udendørs hele året, hvis man har en kunststofbane.

Ved etableringen af 8-mandsbanen i 2018 betalte Båring GF selv 80 % af etableringsprisen. Herefter har Båring GF opsparet nogle penge til udvidelsen, været ude ved sine lokale sponsorer og indsamlet, ligesom lokale sponsorer har bidraget til egenbetalingen. Båring GF bidrager således i alt med 623.000 kr. 

Etableringsbudget fremgår af økonomiafsnittet.

Miljøkravene til etablering af kunstgræsbaner er blevet skærpet væsentligt i de senere år. Det betyder samtidigt, at etableringsomkostningerne er steget meget i forhold til tidligere, da man er mere opmærksom på at etablere gode miljømæssige løsninger. NKI Kunstgræsbaner, som skal etablere banen, har været i tæt dialog med Natur og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune omkring krav. Banen etableres derfor med samme høje krav som banen i Nr. Aaby, der blev indviet i sommeren 2019.

Økonomi:

Etableringsudgifter :
Tilbud fra NKI Kunstgræsbaner , Søndersø incl. moms 2.318.589
Vestfyns El Anlæg (lysanlæg) incl. moms 175.000
Lakeret hegn incl. moms 43.150
Tillægspris rensning for tungmetaller incl. moms 709.313
Måltavle incl. moms 67.375
Ialtpris incl. moms 3.313.427
Indtægter:
Middelfart Kommune 2.690.030
Båring Gymnastikforening 138.397
Dansk Idræts Forbund Fond 100.000
lokale sponsorer 280.000
lokale pengeinstitutter 105.000
I alt: 3.313.427

Båring GF har indsendt ovenstående budget.

I henhold til retningslinjerne for tilskud til kunstgræsbaner kan nettoudgiften for Middelfart Kommune maksimalt beløbe sig til 3 mio. kr. Det betyder, at der kan udbetales op til 3,614 mio. kr. per kunstgræsbaneprojekt. Der kan kun udbetales med en momsandelsprocent til de foreninger, som ikke er momsregistreret.

Nettoudgiften for Middelfart Kommune er 2.232.725 kr. til dette projekt, hvilket betyder at Middelfart Kommune kan udbetale 2.690.030 kr. inkl. momsrefusion.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Kunstgræsbaner udgør en større klimamæssig belastning end græsbaner, men kunstgræsbaner tillader at der kan spilles fodbold og andre sportsgrene hele året. Derudover bygger NKI efter nyeste standard i forhold til etablering af kunstgræsbaner og forsøger derfor at minimere de negative konsekvenser ved kunstgræsbaner. Miljøstyrelsen har i 2018 udgivet en kortlægningsrapport på kunstgræsbaner hvor der kan læses mere om de negative konsekvenser for miljøet ved etablering af kunstgræsbaner. Kortlægningsrapporten kan læses på Miljøministeriets hjemmeside.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet

507. Godkendelse af opførelse af 20 almene familieboliger i Bjerggården
Sagsnr.: 2018-008543
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Civica har i foråret 2020 fremsendt en ansøgning (skema A) til Middelfart Byråd om at få lov til at bygge 20 almene familieboliger i Bjerggården beliggende på stationsvej i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At Civica får tilsagn om at bygge 20 almene familieboliger i Bjerggården i eksisterende bebyggelser
 • At den samlede anskaffelsessum for projektet på 36.758.000 kr. bliver godkendt
 • At den foreløbige beregnede husleje på 925 kr. ex forbrug bliver godkendt
 • At administrationen efterfølgende kan godkende et skema B, hvor anskaffelsessummen er blevet reguleret til maksimumsbeløb gældende for familieboliger i 2021.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har d. 25. juni 2018 godkendt en almen boligudbygningsplan om, at Bjerggården får bygget en ekstra etage indeholdende 20 familieboliger. I marts 2020 godkendte Byrådet så en samlet helhedsplan for Bjerggården. En helhedsplan, som består af en renovering og ombygningen af de eksisterende 72 lejemål i Bjerggården. Nu foreligger en ansøgning om endeligt tilsagn om opførelse af de ekstra 20 almene familieboliger således, at projekterne om nybyggeri samt helhedsplan kan gennemføres på samme tid.

Anskaffelsessummen for byggeriet af de 20 almene familieboliger udgør 36.758.000 kr. Anskaffelsessummen er finansieret, som følger

 • Realkreditlån 88%                   33.082.000 kr.
 • Kommunal grundkapital 10%     2.941.000 kr.
 • Beboerindskud 2%                       735.000 kr.

Den samlede anlægssum for de 20 nye boliger samt helhedsplanen beløber sig til 118,830 mio. kr.med en tilhørende kommunal garanti på 54,666 mio. kr. for de to projekter.

Økonomi:

Der i budgettet afsat grundkapital til indskud til landsbyggefonden. Den kommunale lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om garanti til almene boliger.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

I forbindelse med udbuddet af byggeriet vil Civica forpligte entreprenøren i at implementere så meget som muligt af den frivillige bæredygtighedsklasse indenfor den angivne økonomiske ramme. Den frivillige bæredygtighedsklasse er et selvstændigt og frivilligt redskab til at gøre byggeriet mere bæredygtigt end det, der følger af kravene i bygningsreglementet. Byggeriet vil som minimum opfylde lav energiklasse 2015.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

508. Ny overordnet informationssikkerhedspolitik
Sagsnr.: 2021-000574
Sagsbehandler: Anders Juel Sørensen

Præsentation:

Middelfart Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og dokumentet Organisering og styring af informationssikkerhed skal mindst en gang årligt gennemses og eventuelt revideres.

Godkendelsen af politikken er et krav i forhold til overholdelsen af Persondataforordningen, samt nødvendigt for at Middelfart Kommune kan blive ISO27001 certificeret.

Forvaltningen foreslår:

 • At den opdaterede udgave af Den overordnede informationssikkerhedspolitik samt Organisering og styring af Informationssikkerhed godkendes og sendes til politisk behandling i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Den overordnede Informationssikkerhedspolitik, samt dokumentet Organisering og styring af informationssikkerhed er blevet henholdsvis omskrevet og revideret.

Dokumentet Organisering og styring af informationssikkerhed er kun blevet revideret med mindre sproglige præciseringer og indeholder ikke betydelige indholdsmæssige ændringer.

Dokumenterne skal dog forelægges Byrådet mindst en gang årligt.

Den overordnede informationssikkerhedspolitik har undergået en væsentlig omskrivning.

Med omskrivningen har det været et sigte, at gøre dokumentet mere forståeligt og tilgængeligt også for ikke fagpersoner. Det har samtidig været et mål, at få arbejdet med implementeringen af Persondataforordningen og ISO27001 til at spille bedre sammen.

ISO27001 er en bredt anerkendt standard for implementering og dokumentation af sikker behandling af data. Standarden er et krav for statslige myndighed og anbefales også implementeret hos kommunale myndigheder. Byrådet har tidligere vedtaget, at Middelfart Kommune skal implementere ISO27001.

Omskrivningen af Den overordnede informationssikkerhedspolitik har følgende formål:

1)   Bedre overensstemmelse med Persondataforordningen

2)   Følge Digitaliseringsstyrelses anbefalinger og vejledninger i forhold til implementering af ISO27001

4)   Mulighed for, at udarbejde mere tekniske underpolitikker, uden at de skal behandles af Byrådet, så længe rammen, som Byrådet har vedtaget, overholdes. Underpolitikker kan f.eks. være politikker for sikkerhedskopiering, mobile enheder, IOT osv.

5)   Øget vægt på uddannelse af personale

6)   Håndtering af afvigelser

7)   Øget vægt på Risikovurderinger

Den overordnede informationssikkerhedspolitik og Organisering og styring af informationssikkerhed har været behandlet i informationssikkerhedsgruppen samt Direktionen, der begge ingen bemærkninger har.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

509. Forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 - Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget, Middelfart
Sagsnr.: 2020-004978
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en udvidelse af en dagligvarebutik i Middelfart.

Der skal træffes beslutning om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte i slutningen af april 2020, at igangsætte planlægningen for en udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik på Odensevej/Rosenvænget i Middelfart.

Ejer af dagligvarebutikken ønsker at etablere en større butik og har i den forbindelse indgået aftale med Rosenvænget 67 og 69 om at kunne erhverve disse. Udvidelsen skal give mulighed for en ny butik på ca. 1200 m2. Den nuværende nedrives og vil blive erstattet af en helt ny. Vejadgang vil fortsat være fra Odensevej og Rosenvænget og ændres dermed ikke.

Den nye planlægning gør det muligt at udvide den nuværende butik fra 970m2 til 1200m2. Varegården vil beholde sin nuværende placering og sikres afskærmet med en støjskærm. Der er sikret gode adgangs- og parkeringsforhold for cyklister og gående.

I lokalplanforslaget er der stillet krav til mængden og udformningen af skilte på og ved butikken, så butikken forbliver synlig uden at gadebilledet bliver forstyrret.

Kommuneplantillægget gør det muligt, at inddrage de to boligmatrikler til dagligvarebutikkens nuværende matrikel og udvider samtidigt bymidteafgrænsningen, således at den fremefter også omfatter Rosenvænget 67 og 69.

I henhold til planlovens bestemmelser medfører udvidelsen af den historiske bymidte, et behov for at omklassificere den del af Middelfarts bymidte, der er udpeget længere mod øst.

I praksis betyder det, at bymidten ved Brovejen vil blive omklassificeret til et aflastningscenter i stedet for en bymidte.

Den ændrede status får ikke indflydelse på de muligheder, der er indenfor de eksisterende lokalplaner. Men ønskes der udvidelse, hvor der ikke er en eksisterende lokalplan, skal der etableres en udvalgsvarebutik inden udvidelsen vil være mulig.

Der er, i forbindelse med udvidelsen af bymidteafgrænsningen og omklassificeringen af bymidte nr. 2, lavet en detailhandelredegørelse som beskriver den effekt udvidelsen af midtbyen og omklassificerigen har på byen, oplandet og nabokommunerne. Da den nuværende butik kun udvides med 230 m2 og omklassificeringen til aflastningsområde ikke ændrer på de nuværende forhold, er der ingen konsekvens for nabokommunerne eller handlen i resten af Middelfart.

Der er i oktober 2020 afholdt en idehøring i forbindelse med kommuneplantillægget og udvidelsen af bymidteafgrænsningen ved Odensevej/Rosenvænget. I forbindelse med idehøringen kom der høringssvar fra fire borgere, som er samlet og vurderet i bilaget ”Hvidbog_Aldi_Rosenvænget" .

Efterfølgende er der i december 2020 foretaget en idehøring for det nye aflastningsområde. Der er i den forbindelse ikke modtaget nogen høringssvar fra borgere eller virksomheder i området.

Illustrationsplan for Aldi

Luftfoto der viser bymidten afgrænset med rødt og aflastningsområdet med blåt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 sendes i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed:

Der er i lokalplanen givet mulighed for solceller på taget eller etablering af grønt tag. Der er ydermere stillet krav om begrønning af området - herunder parkeringspladsområdet, samt etablering af et regnvandsbed, der skal forsinke regnvandet fra egen grund.
Butikken har udtrykt et ønske om at lave solceller på taget.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00
Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2021 kl. 13:00

Anbefales

Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

510. Endelig behandling af forslag til lokalplan 201, Middelfart Friskole, Middelfart
Sagsnr.: 2020-002882
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Forslag til lokalplan 201, for udbygning af Middelfart Friskole, Middelfart, har været i høring, og nu skal der tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres 2 nye bygninger til henholdsvis klasselokaler/administration og en multisal.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 201 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Planforslaget har været behandlet af Byrådet den 2. november 2020 og har efterfølgende været i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skolens ønske om at opføre nye bygninger for at give bedre vilkår til skolens elever.

På området er der skole fra 0 til 9.klasse med en vuggestue og børnehave tilknyttet. Det er ikke hensigten at øge kapaciteten.

Middelfart Friskole ønsker at opføre to nye bygninger.

Den ene bygning skal anvendes til undervisning og administration og vil udgøre ca. 1300 m², og blive opført i 1 1/2 plan.

Den anden bygning skal anvendes til multisal og vil blive på 700 m². Begge bygninger må have en højde op til 10 meter.

Derudover sikrer lokalplanen, at der kan foretages mindre om-og tilbygninger i tilknytning til de eksisterende bebyggelser.
Der er også mulighed for at bearbejde de ubebyggede opholdsarealer og opføre bålhytter og shelters.

Lokalplanen sikrer, at der skal være en grøn beplantning mod de tilstødende naboer og ud mod Toften. Desuden er der medtaget bestemmelser, som sikrer hensyn til naboer med henblik på at minimere gener fra støj og indblik.