Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 3. juni 2020

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
3. juni 2020 kl. 15:30
Tilstede:
Esben Erichsen
Paw Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Alex Gren
Fraværende:

ÅBNE SAGER

198. Beslutning om Boringsnære beskyttelseområder (BNBO)
Sagsnr.: 2019-016997
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

I forbindelse med beskyttelse af drikkevandsressourcen udarbejder Natur og Miljøafdelingen risikovurderinger af BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder).  Risikovurderingen er grundlaget for de aftaler, der skal forhandles mellem lodsejerne og vandværker om, hvordan grundvandsbeskyttelsen skal foregå på det enkelte areal. Aftalerne er et forhold mellem lodsejer og det vandværk, der ejer boringen. Vandværket betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan kommunalbestyrelsen pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning. Pålægget sker på ekspropriationslignende vilkår. Det vil sige, at Byrådet pålægger lodsejer en ekspropriation af rådighedsretten over arealet.

Forvaltningen foreslår:

  • at Miljø- og Energiudvalget er sindet at pålægge rådighedsindskrænkninger i BNBO, såfremt risikovurderingen viser, at det er nødvendigt og der ikke kan indgås frivillig aftale om rådighedsindskrænkning med lodsejer

  • at Byrådet er sindet at ekspropriere rådighedsretten i BNBO for at sikre grundvandet, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejer.

Sagsbeskrivelse:

Gennemførelse af indsatser i BNBO sker gennem rådighedsindskrænkninger, som aftales mellem lodsejer og vandforsyningen eller, hvis frivillig aftale ikke kan opnås, pålægges af kommunalbestyrelsen.

Miljø- og Energiudvalget diskuterede pålæg i BNBO på møde den 3. december 2019 og blev orienteret om, at ny bekendtgørelse på området ville blive offentliggjort i januar 2020.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen skal senest 31. december 2022 have gennemgået BNBO med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod farer fra erhvervsmæssig anvendelser pesticider.

Alle BNBO i Middelfart Kommune er blevet risikovurderet (se eksempel på risikovurdering i vedhæftede bilag) og resultatet er følgende. Ingen boringer er usårlige og ingen kan undværes i den fremtidige drikkevandsforsyning, når der tages hensyn til den 3-5 års horisont, som Miljøstyrelsen sætter som vurderingsgrundlag. Derfor forventes det, at 40 ud af 45 BNBO skal omfattes af indskrænkninger – BNBO på skov- og byarealer omfattes ikke. Rådighedsindskrænkninger kan være flere ting, men vil i de 40 BNBO være ophør af erhvervsmæssig sprøjtning.

Processen forventes at falde i to trin. 1) Natur- og Miljøafdelingen igangsætter, at vandværk og lodsejer indleder forhandling om en frivillig aftale med fuldstændig erstatning for den rådighedsindskrænkning, som aftales mellem parterne.

2) Kan der ikke, mod forventning, indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Erstatning for rådighedsindskrænkninger indgået efter frivillig aftale eller efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a afholdes af de relevante almene vandværker.

Byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed betyder, at ekspropriation af rådighedsretten, på et areal på en ejendom efter Miljøbeskyttelsesloven § 24 og 26a, vil kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Det er en fordel for lodsejeren, da der foreligger mulighed for skattefritagelse af erstatningsbeløbet. Kommunalbestyrelsen kan for ejerens regning lade pålægget tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder, skal kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse fra tingbogen.

Indholdet af en aftale/pålæg kan have følgende ordlyd: Pålæg om ophør af anvendelse af pesticider, opbevaring og håndtering af pesticider herunder opfyldning og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider. Aftalen skal endvidere beskrive, hvordan markeringen af BNBO skal ses i marken og hvordan denne markering vedligeholdes. Der skal udarbejdes en deklaration med beskrivelse af alle de vilkår, som aftalen indebærer for ejendommen (tinglysning) herunder strafforhold, såfremt pålægget ikke efterleves.

Natur- og Miljøafdelingen foretager en prioritering af rækkefølgen af indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af pålæg. Yderligere prioritering kommer på tale, hvis f.eks. vandforsyningerne ændrer deres indvindingsstrategi eller hvis der planlægges sammenlægninger, som med tiden overflødiggør en eller flere boringer.

Natur- og Miljøafdelingen forventer at stå for kontakten mellem lodsejere og vandforsyninger, selvom det retslige forhold ikke er mellem kommunen og lodsejer, men mellem vandforsyning og lodsejer.

Økonomi:

Lodsejer skal have erstatning for en rådighedsindskrænkning. Udgiften til erstatning påhviler den vandforsyning, der har glæde af rådighedsindskrænkningen.

Kommunen har udgifter til dialog, proces og sagsbehandling.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke forpligtet.

Klima:

Produktionen af pesticider har en klimabelastning, men reduktionen af klimabelastningen i forbindelse med denne sag er lille.

Beslutning:

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Bilag: