Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 29. januar 2020

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
29. januar 2020 kl. 16:15
Tilstede:
Johs Jacobsen
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Anne K. Paulsen
Kjeld Refsgaard
Jan Knudsen
Karl Kr. Hansen
Fraværende:
Esben Erichsen
Flemming Justesen
Bitten B. S. Andersen
Bjarne Veber
Birgitte Ryberg
Pia Beker Andersen

ÅBNE SAGER

76. Undervisningstilskud 2020
Sagsnr.: 2019-015337
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra aftenskolerne i Middelfart Kommune, om tilskud til fritidsundervisning efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forvaltningens forslag

Sagsbeskrivelse:

Tilskud til fritidsundervisning efter folkeoplysningsloven fordeles efter gældende regler i Middelfart Kommune og efter afholdte lønudgifter i seneste godkendte regnskab.

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra en ny aftenskolen, som i henhold til retningslinjerne vil blive tildelt max. kr 10.000,00 det først år.  

Økonomi:

Puljen til undervisningstilskud 2020 er på kr. 926.507,00

Høring:

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

77. Medlemstilskud 2020
Sagsnr.: 2019-014182
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af medlemstilskud for 2020 i forhold til modtage ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forvaltningens forslag

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger beregning af fordeling af medlemstilskud for 2020 på grundlag af indkomne ansøgninger.

I 2019 kunne der udbetales kr. 207 pr. medlem under 25 år indenfor kommunen.

Forvaltningens forslag vil foreligge på mødet.

Forvaltningen vil foretage stikprøvekontrol blandt 8 af de indsendte ansøgninger. Forvaltningen vil gennemgå det indsendte materiale og vil efterfølgende give en tilbagemelding til de 8 foreninger der har været udtaget til stikprøvekontrol.

Økonomi:

Den budgetafsatte pulje for 2020 til området er på 1.623.951 kr. Ifølge retningslinierne skal der afsættes 85% af puljen til medlemstilskud svarende til 1.380.358 kr. Derudover skal der fra mio. puljen tilføres kr. 300.000. Det samlede beløbet er således kr. 1.680.358

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

2019-014182-1Medlemstilskud 2020
78. Kursustilskud 2020
Sagsnr.: 2019-014183
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af kursustilskud for deltagere i kurser i perioden 01.11.2018 til 31.10.2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forvaltningens forslag.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger fordelingen af kursustilskud på baggrund af indkommende ansøgninger.

Fordelingen er foretaget efter retningslinjerne, hvor der ydes tilskud til de enkelte foreninger, på grundlag af kursus- og transportudgifter maks. kr. 2.500,00 pr person per år. Hvis budgettet ikke kan holde vil udgifterne blive procentvis nedskrevet til overholdelse af budgetrammen.

I 2019 var var max. udbetalingen kr. 2.000,00 pr. person.

Forvaltningens forslag til fordeling vil senest blive fremlagt på mødet.

Økonomi:

Den budgetafsatte pulje for 2020 til området er på 1.623.951 kr. Ifølge retningslinierne skal der afsættes 15% af puljen til kursustilskud svarende til 243.592 kr. Derudover skal der fra ekstra puljen tilføres kr. 220.000. Det samlede beløbet er således kr. 463.592

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

2019-014183-1Kursustilskud 2020
79. A conto lokaletilskud 2020
Sagsnr.: 2019-014178
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af a conto lokaletilskud 2020, efter ansøgninger fra foreninger med deres forventede udgifter til 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forvaltningens forslag.

Sagsbeskrivelse:

Lokaletilskudsberegningerne er opdelt i 3 grupperinger:

Egne og lejede lokaler
Ridehaller
Selvejende haller

Beløbene til lokaletilskud til de 3 grupperinger er videreført fra tidligere år. (2016).
I både 2017, 2018 og 2019 nåede områderne for Ridehaller og egne/lejde lokaler der max satser efter retningslinjerne og resterende midler fra områderne blev flyttet til halområdet.

Egne og lejde lokaler
I kommunes retningslinjer stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 95% for medlemmer under 25 år og 30% for medlemmer over 25 år, samt at procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetdækning. Procentsatserne i 2019 var 95 % for medlemmer under 25 år og 30% for  medlemmer over 25 år.

Ridehaller
I kommunes retningslinjer stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 80% for medlemmer under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. Procentsatserne i 2019 var 80 % for medlemmer under 25 år og 10% for  medlmmer over 25 år.

Selvejende haller
I kommunes retningslinjer stå det at foreninger der benytter de selvejende haller, skal  afregnes i henhold til takstblad, for antal medlemmer over og under 25 år.

Forvaltningens forslag til fordeling af midler til alle 3 grupper vil senest blive fremlagt på mødet.

Økonomi:

Den samlede pulje til lokaletilskud i 2019 er på kr. 5.062.074. Derudover kr. 700.000 fra mio. puljen til fritidsområdet, som skal bruges til lokaleområdet.

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

80. Samlingssteder - nye retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler
Sagsnr.: 2019-003705
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Nye retningslinjer for udlån af kommunale bygninger har været sendt i høring vedr. relevante parter.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart kommune har udarbejdet nye retningslinjer, i forbindelse med Byrådet ønske om, at kommunale lokaler lettere kan bruges som samlingssteder.

De nye retningslinjer har afledt følgende ændringer:

 • Der kan ske verderlagsfrit udlån til øvrige foreninger, brugergrupper, borgerinitiativer og fællesskaber.
 • Godkendelse af aktivitet kan ske af institutionsleder eller brugerbestyrelser.
 • Ved udlån af lokaler direkte gennem en kommunal institution er det institutionsledelsens ansvar, at retningslinjerne for udlån af lokalerne er overholdt..
 • Udlån til støtteforeninger, med baggrund i almennyttig forening.
 • Grundejerforeninger, beboerforeninger og foreninger med private særlige interesser som fx antenneforeninger og kolonihaveforeninger henvises som udgangspunkt til pri-vate samlingssteder, kan dog i særlige tilfælde (fx den årlige generalforsamling) booke kommunale lokaler mod betaling.
 • Kommunale ansatte kan ikke låne/leje kommunale lokaler til private formål.
 • Udlån af kommunale lokaler kan overdrages til frivilligcenter og brugerbestyrelser.
 • Oversigt over lånemuligheder, ansvar og tilsyn
 • Bilag til registrering af udlån til ikke folkeoplysende foreninger og andre brugergrupper.

Høringssvar

Retningslinjerne har været sendt i høring og indkomne svar er vedhæftet som bilag.

Ældrerådet har fået udskudt svarfrist til 27. januar og dette vil således fremlægges på udvalgsmødet.

Økonomi:

Der må forventes et øget forbrug af kommunens lokaler og derved også et øget forbrug af vand, varme og el samt rengøring og servicehjælp.

Høring:

Retningslinjerne har været sendt i høring i perioden 8. til 22. januar blandt følgende høringsparter:

 • De kommunale institutioner
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Frivilligcentret
 • Teknik og Miljøforvaltningen

 

Klima:

Det øget forbrug af vand, varme el mv. kan have en afledt negativ effekt ift. klima.

Beslutning:

Udsat

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2020 kl. 14:00

Bilag:

81. Kriterier for FN Verdensmålspulje under Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2020-001367
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte kriterierne for FN Verdensmålspulje under folkeoplysningsudvalget.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter kriterierne for FN Verdensmålspulje under Folkeoplysningsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget besluttede d. 5 december 2019 at afsætte 70.000 kr. til en FN Verdensmålspulje. Særligt med fokus på sundhed og trivsel (3), mindre ulighed (10) samt bæredygtige byer og lokalsamfund (11).

I bilaget er der opstillet en række punkter der skal drøftes og fastsættes. Herunder:
 1. Formål
 2. Tilskudsområdet
 3. Der kan fx ydes tilskud til/Der kan ikke ydes tilskud til
 4. Eksempler på ansøgninger
 5. Ansøgningsprocedure

Punkt 1: Under dette punkt skal det drøftes hvem der skal have mulighed for at søge puljen samt formålet for puljen.

Punkt 2 og 3: Disse punkter skal præcisere de rammer der er sat for puljen. Det skal derfor drøftes hvad der gives tilskud til, samt hvilke områder der ikke gives tilskud til.

Punkt 4: Under dette punkt at ansøgeren mulighed for at se eksempler på, hvad der kan søges til.

Punkt 5: Under dette punkt er der opsat 3 mulige scenarier (A, B og C), for hvordan ansøgningsproceduren skal være.

Økonomi:

Der er afsat 70.000 kr. i puljen

Høring:

ingen

Beslutning:

Kriterier godkendt med følgende ændringer:

Løn ændres til honorar.

”Kan ikke ydes tilskud til” slettes.

Der skal være løbende ansøgningsfrist.

Udvalgt beslutter at afsætte kr. 30.000 fra puljen til eget projekt vedr. inkludering af børn med særlige behov.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

82. Ansøgning til udviklingspuljen - LOF Vestfyn
Sagsnr.: 2019-004633
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

LOF Vesfyn søger om tilskud i udviklingspuljen til opstart af Esport i Middelfart Kommune

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

LOF Vestfyn søger om om 43.000 kr. Projektet er budgetteret til 53.000 kr. Herunder:

 • Honorar (20.000 kr.)
 • Leje af udstyr (10.000 kr.)
 • Lokaleleje (8.000 kr.)
 • Markedsføring (10.000 kr.)
 • Andre udgifter (5.000 kr.)

I projektet ønsker LOF Vestfyn at arbejde efter at få etableret hold, afvikle events, afholde foredrag samt etablere kurser.

LOF Vestfyn har allerede afholdt events i Assens Kommune, hvor Assens folkeoplysningsudvalg har givet et tilskud på 10.000 kr. (det maksimale beløb Assens Folkeoplysningsudvalg uddeler i udviklingspuljen)

Økonomi:

Udviklingspuljen har et budget for 2020 på 50.000 kr.

Høring:

ingen

Beslutning:

Ansøgning afvist. Opfordres til at søge samarbejde med lokale e-sportsforeninger.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

83. Ansøgning til udviklingspuljen - Strib ro- og kajakklub
Sagsnr.: 2019-004633
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Strib ro- og kajakklub søger udviklingspuljen om tilskud til trailer

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Strib ro- og kajakklub søger tilskud til en kajaktrailer (10.000 kr.)

Formålet med kajaktraileren er at transportere kajakker til andre farvande. Både for at uddanne nye instruktører i roligere farvand men også for at kunne tilbyde medlemmerne andre naturoplevelser.

Økonomi:

Udviklingspuljen har et budget for 2020 på 50.000 kr.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt til halvdelen beløbet – max. 10.000 kr. Opfordring til at søge fonde evt. ved hjælp af kommunens fundraiser.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

84. Ansøgning til udviklingspuljen - Middelfart Squash
Sagsnr.: 2020-001345
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Middelfart Squash søger udviklingspuljen til lokaletilskud, kethcer, bolde og oprettelse af bankkonto

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Squash er en ny forening, som søger om tilskud til:

 • Leje af squashbaner indtil juni (12.000 kr.)
 • Køb af 12 stk. senior ketcher (4.788 kr.)
 • Køb af squash bolde (2.160 kr.)
 • Oprettelse af foreningskonto (1.500 kr.)

I alt søges der om tilskud på 20.448 kr.

Middelfart Squash har i 1. halvdel af 2020 sæsonen, fået stillet squashbanerne til rådighed 100 gange til henholdsvis børne squash, junior træning, unge træning og kvinde squash. Der søges om støtte til leje af banerne. Da de er en ny forening har de ikke haft mulighed for at søge Lokaletilskud for 2020.

Der søges om ketcher og bolde til udlån, når nye vil prøve at spille squash til deres træninger.

Middelfart Squash er en helt nyoprettet forening, kun bestående af en bestyrelse på 5. De søger derfor støtte til en foreningskonto.

Middelfart Squash har til formål at fremme og dyrkelse af squash idrætten i Middelfart og i trekantsområdet, dels som motion for de, der måtte ønske det, og dels ved deltagelse i turneringer og arrangementer, der arrangeres af Dansk Squash eller andre klubber der er tilsluttet samme organisation.

Økonomi:

Udviklingspuljen har et budget for 2020 på 50.000 kroner.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt tilskud på 20.000 kr.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

85. Ansøgning til forenings, partnerskaber og fællesarrangement - Majfest
Sagsnr.: 2019-007583
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Gelsted Gymnastik og Idrætsforening søger tilskudtil Majfesten i puljen for forening- partnerskaber- fællesarrangement

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Gelsted Gymnastik og Idrætsforening (GGIF), søger om tilskud til Majfesten der blev afholdt d. 24-25 maj 2019.

Der søges om én underskudsdækning på 19.352 (se regnskab). Hvis dette ikke er muligt søger GGIF om støtte til følgende:

 • 4.250 kr. Markedsføring, Reklamer og bannere købt ved Deslers Grafiske Hus
 • 3.000 kr. Rekvisitter, Leje af aktiviteter Hoppeborg og Rodeogris
 • 2.000 kr. Rekvisitter, Leje af toiletvogn til placering på Stadion
 • 2.070 kr. Lokaleleje, Halleje på aktivitetsdagen i Gelsted Hallen (6 timer a’ 345 kr. Kommunens tilskud ikke fraregnet her)

I alt 11.325 kr.

Ansøgningen fra GGIF blev første gang behandlet 13. juni 2019, hvor det blev besluttet at udsætte ansøgningen, på baggrund af at folkeoplysningsudvalget ønskede at se en evaluering og regnskab for arrangementet. Dette er sidenhen blevet fremsendt og vedhæftet i ansøgningen.

Økonomi:

Tilskudsbeløbet vil blive bevilget fra det samlede puljebudget.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt 5.000 kr. til markedsføring. Halleje kan søges som forening

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 29. januar 2020 kl. 16:15

Bilag:

LUKKEDE SAGER