Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 11. oktober 2021

Møde:
Byrådet
Mødetid:
11. oktober 2021 kl. 18:00
Tilstede:
Kent Mosgård
Paw Nielsen
Allan Buch
Anni B. Tyrrestrup
Jens Backer Mogensen
Karin Riishede
Jacob Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Ulla Sørensen
Alex Gren
Steen Dahlstrøm
Kim Lund
Per Vismark
Peter Storm
Lars Vigsø
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Morten Thomsen
Bo Juul Nielsen
Esben Erichsen
Steffen Daugaard
Anja Reilev
Kaj Johansen
John Kruse
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

551. 2. behandling af budget 2022-2025
Sagsnr.: 2021-000418
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal godkende forslag til budget for 2022-2025, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2021.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-2025, som bygger på forliget af 10. september 2021 godkendes som budget for perioden 2022 - 2025.        
 • At følgende forudsætninger for budget 2022-2025 godkendes:
  • Udskrivningsprocent: 25,8%.
  • Grundskyldspromille: 21,29‰.
  • Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
  • Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
  • Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰.
  • Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%
 • At taksterne for 2022 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
 • At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2022 frigives, som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2022-2025.
 • At der godkendes et indarbejdet kassefinansieret budgetværn.
 • At valget af statsgaranti godkendes for skatte indtægterne for 2022.

Sagsbeskrivelse:

Der blev den 10. september 2021 indgået budgetforlig vedr. budget 2022-2025 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og SF - Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Forligsparterne har i forhandlingerne særligt haft fokus på:

 • Generelt at styrke vores fælles velfærd og geare denne til fremtidige behov og muligheder
 • Et godt og værdigt ældreliv, herunder fastholdelse og rekruttering af fremtidens velfærdsmedarbejdere
 • Kvalitet for vores børn og unge i skoler og dagtilbud
 • Styrkelse af kultur-, fritids- og foreningsliv
 • Fortsat at stimulere den lokale vækst til gavn for fremtidens velfærd

Hele forligsteksten og inklusiv konsekvenserne for den skattefinansierede drift og de aftalte skattefinansierede anlæg kan ses af vedlagte bilag.

Økonomiudvalget har på deres møde godkendt budgetforliget som deres budgetforlag.

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter: 

 • Udskrivningsprocent: 25,8%.
 • Grundskyldspromille: 21,29‰.
 • Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
 • Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
 • Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰.
 • Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 94 mio. kr. ekskl. frasalg af havneareal og afsat budget til udvikling af trafikhavnsområde.

Kommunens gæld nedbringes med 56,5 mio. kr. i 2022.

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2022 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der et kassefinansieret budgetværn.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2022 vedlægges der i bilag en beskrivelse af fordele og ulemper.

Økonomi:

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2022 samt takstoversigter.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2022-2025 er vedlagt som bilag.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældre- og Handicaprådets høringssvar.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Afstemning om ændringsforslag fra Paw Nielsen, Tværpolitisk anstændighed
For: Paw Nielsen, Tværpolitisk Anstændighed
Imod: Alle øvrige 23

Forslaget faldt med stemmerne 23 imod og 1 for.

Afstemning om indstilling fra Økonomiudvalget:
For: 23 medlemmer
Imod: Paw Nielsen, Tværpolitisk Anstændighed

Budgettet, som indstillet af Økonomiudvalget, blev vedtaget med 23 stemmer for og 1 imod.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 5. oktober 2021 kl. 15:00
Byrådet 11. oktober 2021 kl. 18:00

Økonomiudvalget 5. oktober 2021 kl. 15:00

Supplerende til Byrådets oversendelse af budgetforslaget til 2. behandling indstiller Økonomiudvalget:

 • At der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i budgettet for 2022 med en forventet gevinst på 18,3 mio. kr. i 2022 samt negativ efterregulering på 8,9 mio. kr. i 2025, dvs. en nettogevinst på 9,3 mio. kr. i budgetperioden.
 • At gevinsten ved selvbudgettering på 18,3 mio. kr. i 2022 styrker likviditeten
 • At der bliver afsat et kassefinansieret budgetværn på 16,2 mio. kr.
 • At anlægsbevillingen på 7,572 mio. kr. til udvikling af trafikhavnen fremrykkes til budget 2021, hvor der ved 4. budgetopfølgning i 2021 gives en anlægsbevilling til projektet i budget 2021. Ændringsforslaget begrundes med at projektet allerede er i god fremdrift, hvorfor der er brug for at fremrykke den planlagte anlægsbevilling i budget 2022 til 2021.


Byrådet 11. oktober 2021 kl. 18:00

Afstemning om ændringsforslag fra Paw Nielsen, Tværpolitisk anstændighed
For: Paw Nielsen, Tværpolitisk Anstændighed
Imod: Alle øvrige 23

Forslaget faldt med stemmerne 23 imod og 1 for.

Afstemning om indstilling fra Økonomiudvalget:
For: 23 medlemmer
Imod: Paw Nielsen, Tværpolitisk Anstændighed

Budgettet, som indstillet af Økonomiudvalget, blev vedtaget med 23 stemmer for og 1 imod.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

LUKKEDE SAGER