Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Byrådet møde den 30. marts 2020

Møde:
Byrådet
Mødetid:
30. marts 2020 kl. 17:00
Tilstede:
Peter Storm
Mikkel Dragmose-Hansen
Alex Gren
Kim Lund
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Per Vismark
Allan Buch
Paw Nielsen
Jacob Nielsen
Ulla Sørensen
Steen Dahlstrøm
Steffen Daugaard
Kaj Piilgaard Nielsen
Kent Mosgård
Esben Erichsen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Karin Riishede
Regitze Tilma
Anja Reilev
John Kruse
Fraværende:
Anni B. Tyrrestrup

ÅBNE SAGER

292. Regnskab 2019 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2020-003436
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Middelfart Kommunes regnskab for 2019 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet for 2019 med tilhørende regnskabsberetning bliver godkendt og overleveret til revisionen.
 • At afsluttende anlægsregnskaber over 2 mio. kr. bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune opnåede i 2019 et resultat af ordinær drift på 102,8 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var planlagt med et resultat på 84,4 mio. kr. Resultatet er opgjort inklusiv det afsatte budgetværn på 30,8 mio. kr.

Indtægterne fra skatter, tilskud, udligning og momsrefusionsordningen udgjorde samlet set 2.282,9 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 2.279,1 mio. kr. Der blev således netto realiseret merindtægter for 3,8 mio. kr. i regnskabsåret 2019.

På skattefinansieret drift blev der i alt afholdt nettoudgifter for 2.179,1 mio. kr. inkl. refusioner på driftsposterne, mens der oprindeligt var budgetteret med nettoudgifter for 2.187,2 mio. kr.

Set under ét ligger de realiserede driftsudgifter således 8,1 mio. kr. under det oprindelige budget inklusiv serviceværnet, men er 22,7 mio. kr. højere end budgetlagt, når der ses bort fra det kassefinansierede serviceværn.

Finansiering:

I forhold til det oprindelige budget udviser finansposterne et overskud på 3,8 mio. kr. eksklusiv renteudgifter og indtægter. Inklusiv renteudgifter- og indtægter udgør overskuddet 10,3 mio. kr. 

Der blev i alt opnået indtægter fra skatter på 1.833,6 mio. kr., hvillet er 0,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Der er opnået en lille merindtægt på forskerskat, som delvist opvejes af en lidt højere afregning for skrå skatteloft.

På posten tilskud og udligning blev der i alt opnået indtægter for 449,6 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end budgetlagt. Middelfart kommune modtog ekstratilskud på i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget vedrørende byrdefordelingsmæssige tab, midtvejsregulering af tilskud og udligning, ensomhedspulje samt regulering af udviklingsbidraget.

Omvendt blev efterafregnet 4,2 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud og der blev udgiftsført 5,4 mio. kr. i forbindelse med afståelse af Naturgas Fyn.

Kommunens realiserede nettorenteudgifter udgjorde 1,0 mio. kr., mod forventet 7,5 mio. kr. i det oprindelige budget. De lavere nettorenteudgifter har først og fremmest baggrund i merafkast på kommunens værdipapirportefølje. Derudover merindtægter fra garantiprovision og faldende renteudgifter på kommunens lån været medvirkende til resultatet.

Skattefinansierede driftsudgifter:

Fraregnet serviceværnet, som er kassefinansieret, blev der realiseret et underskud på den skattefinansierede drift på 22,7 mio. kr.

På driften er det især væsentligt at hæfte sig ved, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område blev realiseret et merforbrug på 30,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget vedrører især Social- og Velfærdsområdet, som var udfordret af både stigende gennemsnitspriser og tilgang af borgere til det specialiserede voksen og handicapområde. Samtidig var dagtilbudsområdet udfordret på produktionsindtægter og belægning. Udfordringerne på området har længerevarende karakter.

Også Senior og Velfærdsområdet realiserede et større underskud som følge af flere sammenfaldende udfordringer. Der var bl.a. betydelige afledte merudgifter på driften som følge af implementeringen af nyt fagsystem på ældreområdet. Derudover bidrog videreførelse af klippekortordningen og huslejetab på plejehjemmene, samt en ny dimensioneringsaftale for elever til merforbruget. Afvigelserne på Senior og Velfærdsområdet anses for at have engangskarakter.

På Sundhedsområdet blev der i lighed med det foregående år realiseret et merforbrug  på den aktivitetsbestemte medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi og sygepleje.

De betydelige balanceudfordringer på Socialudvalgets område har i løbet af året været adresseret i budgetopfølgningerne og der arbejdes intensivt på handleplaner, der skal skabe balance på området.

På de øvrige driftsområder var der grundlæggende strukturel balance og der er således kun realiseret mindre afvigelser på driften i 2019.

I relation en budgetlovgivningen og ikke mindst risikoen for en budgetsanktion, balancerede serviceudgifterne på en knivsæg i 2019. Som budgetopfølgningerne også viste i løbet af året, var serviceudgifterne meget tæt på serviceloftet. De realiserede serviceudgifter var således kun 1,6 mio. kr. under den kommunens udmeldte serviceramme i 2019.

Skattefinansieret anlæg:

Der blev under et realiseret nettoanlægsudgifter for 204,1 mio. kr. på det skattefinansierede område, mens oprindelige budget til anlæg udgjorde 91,2 mio. kr.

Afvigelsen på anlæg afspejler først og fremmest, at kommunen har erhvervet Middelfart Industrihavn fra Associated Danish Ports, ADP. Derudover er anlægsniveauet for 2019 løftet ekstraordinært med 11,5 mio. kr. som følge af, at asfaltinvesteringer og udgifter til implementering af IT-systemet på ældreområdet, KMD Nexus, blev reklassificeret fra drift til anlæg.

Eksklusiv havnekøbet udgjorde anlægsudgifterne 104,2 mio. kr. Der blev således udført ekstra anlægsarbejde for 13,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetlagte niveau.

Ved udgangen af 2019 regnskabsafsluttes i alt 49 anlægsprojekter.

De 49 anlægsprojekter afsluttes under et med et merforbrug på 1,5 mio. kr. Langt størstedelen afvigelsen henfører sig til LAR-projektet, hvor projektindtægter på 1,2 mio. kr. fejlagtigt er tilgået entreprenørgården i tidligere regnskabsår. Sagen berigtiges i forbindelse med over-underskudsopgørelsen, således at Entreprenørgårdens overskud nedskrives.

Efter berigtigelse lukkes anlægsprojekterne set under ét med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Målsætningen om at anlægsprojekter ikke lukkes med et merforbrug er således i al væsentlighed overholdt.

Den største enkeltstående afvigelse på de øvrige anlægsprojekter består i, at der lige op til  regnskabsårets afslutning blev indgået forlig i sagen erstatningssagen om defekte MGO-plader i daginstitutionerne. Med forliget blev der kun opnået delvist omkostningsdækning, hvilket betyder, at projektet regnskabsafsluttes med merforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelsen inddækkes i al væsentlighed af mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter.

Jordforsyning:

De realiserede nettoudgifter til jordforsyning og støttet byggeri udgjorde 0,5 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var kalkuleret med nettoindtægter for 10,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes først og fremmest, at der ikke blev realiseret de ventede indtægter fra jordsalg.

Selvfinansieret område:

Endelig blev der realiseret nettoudgifter til drift og anlæg på det selvfinansierede område på 3,4 mio. kr., mens der oprindeligt var forventet udgifter for 17,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at investeringsplanerne på affald- og genbrugsområdet blev forsinket.

Det totale billede:

Nettoresultat fra det skattefinansierede område, finansiering, drift og anlæg skal som udgangspunkt finansiere kommunens afdrag på lån.

Når det skatte- og selvfinansierede område ses under et, blev der alt i alt realiseret nettoudgifter for 105,2 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med nettoudgifter for 13,9 mio. kr.

Der blev i 2019 optaget lån for 99,9 mio. kr. til finansiering af havnekøbet, mens der samtidig blev afviklet gæld for 48,4 mio. kr.

Resultatet har således en umiddelbar kassevirkning (kassetræk) på 53,7 mio. kr. før øvrige balanceforskydninger.

Kassebeholdning:

De likvide beholdninger udgjorde 53,9 mio. kr. ved årets udgang.  

De likvide beholdninger pr. ultimo året er dog kun udtryk for et øjebliksbillede.

Generelt giver gennemsnitslikvidteten over det seneste år (likviditet efter den såkaldte kassekreditregel) et langt bedre billede af kommunens likviditetsmæssige beredskab.

Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen var 151,4 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2019. Gennemsnitslikviditeten blev hen over året reduceret med 33,7 mio. kr. Likviditetsreduktionen skal især ses i lyset af det realiserede merforbrug på driften og indhentning af efterslæb på anlæg.

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at der udestår et ikke ubetydeligt mellemværende med eksterne aktører/enheder, herunder  andre aktører, som Kirken, Bridgewalking, Klinik for Tandregulering, Middelfart Affald- og Genbrug samt VAD. Mellemværendet med disse aktører blev forøget med 5,0 mio. kr. i 2019 og 50,1 mio. kr. udgjorde ved årets afslutning.

Den disponible likviditet var således 101,3 mio. kr. ved årets udgang.

Gæld og egenkapital:

Den langfristede gæld er hen over året forøget fra 432,5 mio. kr. ultimo 2018 til 527,6 mio. kr. ultimo 2019, svarende til en gældsforøgelse på 94,9 mio. kr. Herunder er gælden til realkreditinstitutter forøget med 62,5 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger er nedbragt med 10,8 mio. kr. Den finansielle leasingforpligtelse er forøget med 1,1 mio. kr.

Forøgelsen af realkreditgælden har baggrund i, at der i 4. kvartal er optager lån for 99,9 mio. kr. til finansiering af købet af Middelfart Industrihav fra ADP.

Herudover er der som noget nyt optaget en langfristet gæld til LD Feriefonde på 42,1 mio. kr. på balancen, svarende til den udestående værdi af indefrosne feriemidler pr. 31.12.2019.

Årets afdrag på lån udgjorde 48,2 mio. kr., mens der oprindeligt var budgettet med afdrag på 20,5 mio. kr. Merafdraget skyldes, at provenuet fra salget af Naturgas Fyn er anvendt til ekstraordinær gældsnedbringelse.

Egenkapitalen pr. 1. januar 2019 var 1.836,8 mio. kr., mens egenkapitalen ved regnskabsslutning er reduceret med 178,5 mio. kr. Faldet i egenkapitalen skyldes først og fremmest at gælden på passivsiden forhøjes med 99,9 mio. kr. i forbindelse med havnekøbet, mens infrastrukturinvesteringer ikke tilsvarende må optages som aktiver i den kommunale balance. Det er derudover en medvirkende faktor, at de fysiske aktiver i reduceres med 75,0 mio. kr. som følge af afskrivninger og ændret værdiansættelse af grunde og bygninger under salg i anlægskartoteket. En fuldstændig oversigt over balancen opgjort efter de omkostningsbaserede principper fremgår af årsberetningen.

Over-/underskud:

Uforbrugte midler for 2019 overføres for hvert område til 2020. De samlede overførsler fra 2019 til 2020 vedrørende drift og anlæg er specificeret på en særskilt sagsfremstilling.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet

Bilag:

293. Låneoptagelse - Udnyttelse af restlåneramme 2019 med henblik på at indfri langfristet gæld til LD Feriefonde
Sagsnr.: 2020-004244
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen opgjort lånerammen for 2019.

Resultatet er, at der ved regnskabsårets afslutning er 6,579 mio. kr. i uudnyttet låneramme.

Med henblik på at minimere udgiften til at forrente den langfristede gæld til LD Feriefonde foreslås det, at den ledige låneramme anvendes til at indfri gæld til LD Feriefonde.

Forvaltningen foreslår:

 • At der optages et lån på 6,579 mio. kr. hos Kommunekredit med henblik på indfri tilsvarende langfristet gæld hos LD Feriefonde. Lånet optages på restlånerammen for 2019.
 • At der i budgetlægningen for perioden 2021-2024 indarbejdes et merafdrag på langfristet gæld til LD Feriefonde på 6,579 mio. kr. for budgetåret 2021.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med den nye ferielov viser de første beregninger, at Middelfart Kommune vil få en langfristet gæld hos LD Feriefonde på 115,000 mio. kr.

(Vi befinder os fortsat i indefrysningsperioden og det endelige beløb til afregning kan derfor blive både større og mindre end det angivne).

Feriepengeforpligtelsen kan betragtes som et langfristet lån.

Det er væsentligt at bemærke, at lånet hos LD Feriefonde med de nuværende markedsrenter er ganske højt forrentet, idet feriemidlerne forrentes/indekseres efter lønudviklingen på arbejdsmarkedet (både private og offentlige lønninger).

Når forrentningen af lånet indregnes forventes den samlede ydelse på lånet hos LD Feriefonde at udgøre 156,043 mio. kr. over en 25-årig periode.

Der kalkuleres aktuelt med en årlig forrentning på 2,50% af feriemidlerne hos LD Feriefonde, hvilket skal holdes op imod det forhold, at Middelfart Kommune alternativt kan optage et fastforrentet lån hos Kommunekredit til en rente på blot 0,22%.

Merudgiften til at låne hos LD Feriefonde frem for Kommunekredit er således betydelig.

Den samlede merrente på et lån til 6,579 mio. kr. hos LD Feriefonde udgør over den samlede løbetid 2,162 mio. kr..

Det er således økonomisk optimalt at optage lån hos Kommunekredit med henblik på at indfri dyr gæld.

Økonomi:

Det følger af vejledningen til lånebetingelsen, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Selve låneoptagelsen skal være eksekveret, således at lånet er optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3.

Det bemærkes, at der ved tidspunktet for lånoptagelsen forstås det tidspunkt, hvor provenuet er tilgængeligt for kommunen, dvs. hvor lånet er hjemtaget.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Det anbefales overfor Byrådet, at der lånoptages 6,579 mio. kr. og at anvendelsen afventer senere beslutning.

294. 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 (hele kommunen)
Sagsnr.: 2020-002979
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Forvaltningen foreslår:

 • At 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 godkendes.
 • At nedenstående bevillinger på drift, anlæg og jordforsyning godkendes.

Indstillinger drift

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på Administration (Staben HR og Arbejdsmiljø) under ØKU i forbindelse med skadesforebyggelsesopgaven flyttes permanent fra Forsikringsområdet til Staben. Bevillingen finansieres fra forsikringsområdet.

0,209

0,209

0,209

0,209

0,209

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,209 mio. kr. i 2020 samt overslagsår administration til Teknik- og Miljøforvaltningen under Miljø- og Energiudvalgets område. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til medlemskab af CLEAN på politikområdet Klima- og Energi under Miljø- og Energiudvalget

0,871

0,996

0,498

0,498

0,498

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 0,871 mio. kr. til øget normering for at nedbringe ventetiden til hjælpemidler. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Senior Velfærd på SSU’s udvalgsområde.

Tilsvarende indarbejdes en tillægsbevilling på 0,996 mio. kr. i 2021, 0,498 mio. kr. i hver af budgetoverslagsårene 2022 og 2023.

0,470

0,470

0,470

0,470

0,470

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der i forbindelse med oprettelsen af en teamlederstilling for Skole- og Dagtilbudsområdet gives en tillægsbevilling på 2/3 af en fuldtidsstilling. Beløbet svarer til skoledelen og tilgår BUF-administration under Økonomiudvalget.

0,085

2023

Det indstilles, at der i 2023 gives en udgiftsbevilling på Økonomiudvalgets område på 0,085 mio. kr. til EU-projektet NEPTUN. Bevillingen gives på politikområdet administration.

(Udgiftsbevillingen finansieres fra projektindtægter under MEU og ØKU)

2,050

2020

Bevillinger i alt ØKU

0,166

2020

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til dagtilbudsområdet under BKF-udvalgets område vedrørende Dagtilbudsområdets andel af udvidelsen for ”Godt begyndt – Godt på vej”. Bevillingen finansieres fra Familie og Forebyggelsesområdet.

0,166

2020

Bevillinger i alt, BKF

0,090

2020

Det indstilles, at der til kørselskontoret gives en tillægsbevilling på 0,090 mio. kr. da kørselskontoret fejlagtigt har betalt Kost og Ernærings andel af en medarbejders løn. Indtægtsbevillingen bliver finansiering af Social og Sundhedsudvalget.

0,090

2020

Bevillinger i alt TEU

0,197

0,221

0,219

0,025

2020

2021

2022

2023

Det indstilles, at der til EU-projektet ”NEPTUN” gives en samlet udgiftsbevilling på MEU’s område 0,662 mio. kr. i årene 2020-2023.

(Udgiftsbevillingen finansieres fra projektindtægter under MEU og ØKU)

0,197

2020

Bevillinger i alt MEU

 

 

 

2,503

2020

Udgiftsbevillinger i alt, drift

Bevillinger der tilgår kassen

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-0,197

-0,132

-0,120

 

2020

2021

2022

 

Det indstilles, at der i 2020 gives en indtægtsbevilling på 0,197 mio. kr. vedrørende EU-projektet NEPTUN.

For budgetoverslagsårene indarbejdes disse indtægtsbevillinger: 0,132 mio. kr. i 2021, 0,120 mio. kr. i 2022.

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på området Forsikring under ØKU i forbindelse med skadesforebyggelsesopgaven flyttes permanent fra Forsikringsområdet til Staben.

-0,697

2020

Bevillinger i alt ØKU

-0,200

2020

 

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til undervisning på Skoleudvalgets område. Bevillingen finansierer etablering af et cykelskur på Ejby Skole, indenfor anlægsprojektet: Renovering af Ejby Skole. (Bevillingen fordeler sig med -0,150 mio. kr. på skoleområdets centrale budgetramme og -0,050 mio. kr. på Ejby Skoles driftsramme).

-0,470

-0,470

-0,470

-0,470

-0,470

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der i forbindelse med oprettelsen af en teamlederstilling for Skole- og Dagtilbudsområdet gives en negativ tillægsbevilling på 2/3 af en fuldtidsstilling. Beløbet svarer til skoledelen og tilgår BUF-administration under økonomiudvalget.

-0,670

2020

Bevillinger i alt SKU

-0,166

2020

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til politikområdet ”Forebyggelse” under BKF-udvalgets område. Bevillingen finansierer tillægsbevillingen på Dagtilbudsområdet vedrørende Dagtilbudsområdets andel af udvidelsen for ”Godt begyndt – Godt på vej”.

-0,166

2020

Bevillinger i alt, BKF

-0,871

-0,996

-0,498

-0,498

-0,498

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,871 mio. kr. til øget normering for at nedbringe ventetiden til hjælpemidler. Bevillingen modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling I Social-og sundhedsforvaltningen på ØU’s udvalgsområde.

Tilsvarende indarbejdes følgende negative tillægsbevillinger i budgetoverslagsårene: 0,996 mio. kr. i 2021, 0,498 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

-0,090

2020

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,090 mio. kr. på Kost og ernæringsområdet med baggrund i at kørselskontoret ved en fejl i 2019 har betalt Kost og Ernærings andel af en medarbejders løn. Indtægtsbevillingen modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling på kørselskontoret.

-0,961

2020

Bevillinger i alt SSU

-0,209

-0,209

-0,209

-0,209

-0,209

2020

2021

2022

2023

2024

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til medlemskab af CLEAN på 0,209 mio. kr. i 2020 samt overslagsår. Bevillingen fragår politikområdet Klima- og Energi under Miljø- og Energiudvalget. Bevillingen tilgår politikområdet Administration under Økonomiudvalgets område.

-0,089

-0,099

-0,110

2021

2022

2023

Det indstilles, at der til EU-projektet ”NEPTUN” gives en samlet indtægtsbevilling på 0,298 mio. kr.

(Indtægtsbevillingen dækker en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet under henholdsvis MEU og ØKU)

-0,298

2020

Bevillinger i alt MEU

 

 

 

-2,703

2020

Indtægtsbevillinger i alt, drift

 

 

 

-0,200

I alt

Driftsbevillinger i alt netto

 

Projektbevillinger og øvrige nulbevillinger på driften

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

2,010
1,814

1,840

2020

2021

2022

Det indstilles, at der til projektet TMU – Tværgående udvikling og modning af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge gives en samlet udgiftsbevilling på 5,663 mio. kr.

1,098
0,931
0,931

2020

2021

2022

Det indstilles, at der til projektet vedrørende flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn gives en samlet udgiftsbevilling på 2,960 mio. kr.

3,108

2020

Bevillinger i alt, BKF

3,936

2020

 

Det indstilles, at der til projektet bedre bemanding på senior og velfærd gives et samlet udgiftsbevilling på 3,936 mio. kr.

3,936

2020

Bevillinger i alt SSU

0,250

2020

 

Det indstilles, at der til projektet KørMed gives et samlet udgiftsbevilling på 0,250 mio. kr.

 

0,250

2020

Bevillinger i alt TEU

0,446

2020

Det indstilles, at der til projekter under Sekretariat for Naturpark Lillebælt på politikområdet Natur- og Miljø under Miljø- og Energiudvalgets område gives en udgiftsbevilling på 0,446 mio. kr.

1,011

2020

Det indstilles, at der til projektet ”Boligplan” gives en udgifts-bevilling på 1,011 mio. kr. i 2020 og en negativ på 1,011 mio. kr. i 2021.

1,457

2020

Bevillinger i alt MEU

 

 

 

8,751

2020

Udgiftsbevillinger projekter i alt

Bevillinger der tilgår kassen

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-2,010
-1,814

-1,840

2020

2021

2022

Det indstilles, at der til projektet TMU – Tværgående udvikling og modning af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge gives en samlet indtægtsbevilling på 5,663 mio. kr.

-1,098
-0,931
-0,931

2020

2021

2022

Det indstilles, at der til projektet vedrørende flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn gives en samlet indtægtsbevilling på 2,960 mio. kr.

-3,108

2020

Bevillinger i alt, BKF

-3,936

2020

 

Det indstilles, at der til projektet bedre bemanding på senior og velfærd gives et samlet indtægtsbevilling på 3,936 mio. kr.

-3,936

2020

Bevillinger i alt SSU

 

 

 

-0,250

2020

 

Det indstilles, at der til projektet KørMed gives et samlet indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr.

-0,250

2020

Bevillinger i alt TEU

-0,446

2020

Det indstilles, at der til projekter under Sekretariat for Naturpark Lillebælt på politikområdet Natur- og Miljø under Miljø- og Energiudvalgets område gives en indtægtsbevilling på 0,446 mio. kr.

-1,011

2021

Det indstilles, at der til projektet ”Boligplan” gives en indtægts-bevilling på 1,011 mio. kr. i 2020 og en negativ indtægtsbevilling på 1,011 mio. kr. i 2021.

-1,457

 

Bevillinger i alt MEU

 

 

 

-8,751

2020

Indtægtsbevillinger projekter i alt

Indstillinger anlæg

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

År

Status

Det indstilles:

0,200

0,200

2020

F

At der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende frigivet tillæg til rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til anlægsprojektet ”Renovering af Ejby Skole”. Bevillingen finansierer etablering af et cykelskur i tilknytning til skolen. Anlægsbevillingen finansieres fra mindreforbruget på skoleområdets centrale budgetramme og opsparede midler på Ejby Skole.

0,200

0,200

 

Bevillinger i alt SKU

-1,000

-1,000

2020

F

At der gives en negativ tillægsbevilling til anlæg med dertilhørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner. Beløbet tilgår kassen, da beløb er fremrykket til 2019, hvorfor bevillingen i 2020 nedskrives.

-1,000

-1,000

 

Bevillinger i alt BKF

-1,762

-1,762

2020

F

At der gives en negativ tillægsbevilling med dertilhørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 1,762 mio. kr. til Marinaprojektet. Beløbet tilgår kassen. Anlægsinvesteringerne for 2020 blev med en tillægsbevilling fremrykket til 2019, hvorfor det nu er nødvendigt at nedskrive budgettet med 1,762 mio. kr.

-1,762

-1,762

 

Bevillinger i alt TEU

 

 

 

 

 

-2,562

-2,562

 

 

Bevillinger alle udvalg

Herudover indstilles det, at Renoveringen af Vestre Skole, som i alt har et anlægsbudget op 38,035 mio. kr. opbrydes i to særskilte anlægsprojekter, hvoraf 35,035 mio. kr. vedrører renoveringen af selve skolen, som styres af ekstern bygherrerådgiver og 3,000 mio. kr. vedrørende udearealer/skolegård, som er en bygherreleverance. Der flyttes således anlægsbevilling og frigivne rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. fra Anlægsprojektet "Renovering af Vestre Skole" til anlægsprojektet "Vestre Skole - Udearealer/skolegård".

Indstillinger til jordforsyning

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

År

Status

Det indstilles:

14,135

14,135

2020

F

At der gives en anlægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb i forbindelse med udstykning af Hedegårdsvej / Sydmarksvej.

Der søges indtægtsbevilling i takt med grundsalget gennemføres.

14,135

14,135

 

Bevillinger i alt TEU

 

 

 

 

 

14,135

14,135

 

 

Bevillinger alle udvalg

Samlet kasseeffekt af budgetopfølgningen:

Bevilling

2020

2021

2022

2023

2024

Udgiftsbevillinger drift

2.503

2.396

1.896

1.787

1.179

Indtægtsbevillinger drift

-2.703

-2.396

-1.896

-1.787

-1.179

Anlægsbevillinger

(omp. drift til anlæg)

200

0

0

0

0

Nedskrivning tidl. fremrykkede anlæg

-2.762

0

0

-0

-0

Bevillingsbalance i alt

ekskl. jordforsyning

-2.762

0

0

-0

-0

Jordforsyning

14.135

0

0

0

0

Bevillingsbalance i alt

inkl. jordforsyning

11.373

0

0

-0

-0

 

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Når finansiering drift og anlæg ses under et forventes et samlet resultat på det skattefinansierede område på 7,3 mio. kr. (merforbrug).

Gennemgangen af den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på driften på 1,1 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. på det specialiserede socialområde, som i al væsentlighed inddækkes af et større mindreforbrug på de øvrige driftsområder.

Forventningen er således, at det afsatte serviceværn på 38,5 mio. kr. til imødegåelse af regnskabssanktion fra staten ikke kommer i spil.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 18,4 mio. kr. Merforbruget skyldes i alt overvejende grad periodeforskydninger, dvs. at anlægsarbejdet er bevilliget i et tidligere regnskabsår end det udføres. Der forventes generelt set ikke større afvigelser over den samlede projektperiode.

På finansposterne, som omfatter renteindtægter, skatter og gennerelle tilskud, forventes budgetoverholdelse.

Hvis jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes et samlet resultatet af kommunens virksomhed på i alt 45,5 mio. kr. (svarende til et merforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget).

Iberegnes låneoptagelsen, som finansierer dele af anlægsarbejdet på det selvfinansierede område, så forventes et samlet kasseforbrug på 23,3 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med en kasseopbygning på 12,9 mio. kr.

 

Økonomi:

Der forventes et samlet mindreforbrug på skattefinansieret drift på 1,1 mio. kr.

Skattefinansieret drift

 

I 1.000 kr.

Afvigelse

skattefin.

Service-ramme

2020

Afvigelse

budget-garanti /

overførsler

2020

Samlet

afvigelse

drift

2020

 

 

 

 

Udvalgsopdelte budgetafvigelser:

 

 

 

Økonomiudvalget

-8.089

0

-8.088

Besk. og arbejdsmarkedsudvalget

0

0

0

Skoleudvalget

-1.569

248

-1.322

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

2.922

-73

2.849

Social- og Sundhedsudvalget

6.352

293

6.645

Teknisk udvalg

-1.011

0

-1.011

Miljø- og Energiudvalget

-165

0

-165

Afvigelse skattefin. driftsudg. 

-1.560

0,467

-1.092

+=merforbrug, - = mindreforbrug

 Sumdifferencer kan forekomme grundet oprunding til hele t.kr.

Heraf forventes et mindreforbrug 1,6 mio. kr. på servicerammen, mens der modsat forventes merudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 0,5 mio. kr.

Størstedelen af merforbruget på service ligger på Social- og Velfærdsområdet, som især er udfordret på det specialiserede voksen- og handicapområde. Tilgangen til området er ændret i 2020, så det forventes at handleplanerne overholdes. Hvis tiltagene mod forventning ikke holder, skal der rettidigt iværksættes nye tiltag.

Merforbruget opvejes af et betydeligt mindreforbrug på økonomiudvalgets område, som især henfører sig opsparing i Bridgewalking og opsparing til afvikling af langfristet gæld til LD Feriefonden. Der er således tale om bundne midler, der kun holdes midlertidigt i kommunekassen.

Afvigelsesforklaringerne på driftsområderne er nærmere beskrevet i budgetopfølgningsnotatet.

Der er en række opmærksomhedspunkter knyttet til budgetopfølgningen:

 • Handleplaner indregnet: Effekten af de iværksatte handleplaner er indregnet i opfølgningen. I forhold til budgetoverholdelse er det helt afgørende, at handleplanerne på det specialiserede socialområde lykkes fuldt ud. Hvis der i løbet af året opstår udfordringer med dele af handleplanen er det afgørende, at der hurtigt iværksættes korrigerende tiltag som giver samme effekt.
 • Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg, men bevilling til jordforsyningsområdet giver kassetræk på den korte bane: Der gives ved denne budgetopfølgning en bevilling til byggemodning af Hedegaardsvej / Sydmarksvej som kassefinansieres. Bevillingen giver på kort sigt et likviditetstræk, som gradvist løbes hjem i takt med salget af byggegrunde.
 • Likviditet: Kommunen har en aktuel KKR-likviditet pr. 29. februar 2020 på 151,4 mio. kr., svarende til en gns. likviditet pr. indbygger på 3.885 kr. pr. indbygger. En meget stor andel af likviditeten er bundne midler, som dækker: Kirkens tilgodehavende 7,0 mio. kr., Bridgewalkings tilgodehavende 10,0 mio. kr. og Klinik for Tandregulering 2,8 mio. kr. samt mellemværendet med renovationen 28,9 mio. kr. Når der korrigeres for disse båndlagte midler udgør gns. likviditeten 102,7 mio. kr., svarende til en gennemsnitslikviditet på 2.635 kr. pr. indbygger.

 

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima:

Ingen klimaaspekter.

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

295. Over-/underskud regnskab 2019
Sagsnr.: 2020-003244
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Forslag til overførsler fra regnskab 2019 til budget 2020 vedrørende:

 • Decentrale enheder (drift inkl. projekter) - totalt 35,040 mio. kr.
 • Uforbrugte anlægsmidler - totalt 113,352 mio. kr.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At driftsbevillingen i 2020 udvides med samlet 35,040 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
 • At driftsbevillingen på 35,040 mio.kr. tildeles på bevillingsniveau jf. bilag tilsagen

Rådighedsbeløb (skattefinansieret) i 2020 udvides netto med 75,541 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

 • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 15,974 mio. kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 11,444 mio. kr.
 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget udvides med 11,713 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalget udvides med 9,163 mio. kr.
 • At Teknisk udvalg udvides med 23,777 mio. kr.
 • At Miljø- og Energiudvalget udvides med 3,370 mio. kr.

Rådighedsbeløb (taksfinansieret) i 2020 udvides med 37,811 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

 • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling vedrørende indtægter i forbindelse med

  affaldshåndtering øges med 37,811 mio. kr.

Driftsbevillingen i 2020 sænkes med samlet 0,460 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 0,468 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,026 mio. kr.
 • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling nedsættes med 0,034 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Decentraliseringsprincipperne for Middelfart kommune siger følgende omkring over- og underskud:

 • Et område må frit overføre et overskud fra et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår og herefter bruge af det.
 • Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.
 • Afvikling af underskud eller overskud skal ske under hensyntagen til de særlige regler og bestemmelser.

Overførslen af over-/underskud placeres under den enhed som har skabt overskud eller underskud.

Fordeling af over-/underskud på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

Projekter, hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskudsoverførslerne, men overføres særskilt.

Økonomi:

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Godkendt.

Bilag:

296. Anlægsbevilling til sikring af arbejdsmiljøet for medarbejdere på Kongshøjcenteret
Sagsnr.: 2020-004590
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om flytning af anlægsmidler svarende til 0,600 mio. kr. reserveret projektering af Sundheds- rehabiliterings- og frivillighedshus i Middelfart Kommune til nyt anlægsprojekt. Anlægsprojektet skal sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne på Kongshøjcenteret i rehabiliteringsteamet og sygeplejen samt etablering af en parkeringsplads for borgerteamet på Fælleshåb.

Da det er Byrådets kompetence at omdefinere formålet med anlægsbevillinger skal sagen forelægges Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der til projektet "Sikring af arbejdsmiljøet for medarbejdere på Kongshøjcenteret gives en samlet anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. i 2020.
 • At der til projektet "Sikring af arbejdsmiljøet for medarbejdere på Kongshøjcenteret " bliver frigivet et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. i 2020
 • At anlægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på 0,600 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet "Projektering af nyt Sundheds- rehabiliterings- og frivillighedshus".

Sagsbeskrivelse:

Den generelle udfordring med de fysiske rammer på Kongshøjcentreret er, at arbejdsforholdene ikke er lovmedholdelige og skaber et dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne med risiko for skader, nedslidning og arbejdsrelateret sygefravær.

Arbejdsmiljøet for sygeplejen er belastet af dårligt indeklima bl.a. på grund af rådne vinduer og manglende plads. For at imødegå pladsproblemerne er terapeuterne flyttet til Skovgade Plejehjem. Sygeplejen har fået de overskydende lokaler fra terapeuterne, dette har reduceret pladsproblemerne.

I Rehabiliteringen overholder badeværelser og stuer ikke krav til pladsforhold for at sikre lovmedholdige arbejdsforhold for personalet, når der ydes personlig pleje til borgerne. Det har bl.a. resulteret i to arbejdsskader i 2019. Middelfart Kommune har fået en afvigelse fra vores eksterne certificeringsbureau DNV på forholdene. Afvigelsen er lukket med det forbehold, at Middelfart Kommune finder løsninger her og nu, så vi er lovmedholdelige indtil, at der eventuelt bygges nyt om ca. 3 år. Det er et krav, at vi løbende dokumenterer overfor DNV, at processen skrider fremad.
 
Lige nu modtager borgerne i rehabiliteringen  bad/generel hygiejne i badeværelserne ved stuerne. Borgerne skal fremover have bad i de store træningsbadeværelser, hvilket betyder transport af borgerne og ventetid. Der vil være færre konsekvenser for både borger og ansatte, hvis hjælp til wc besøg og generel hygiejne stadigvæk kan foretages på badeværelserne ved stuerne. Det kræver, at badeværelserne bliver renoveret herunder flytning af håndvask og der etableres en foldedør. På stuerne betyder den manglende plads, at borgerne skal rykkes rundt i sengene for at opnå tilstrækkelig arbejdsrum for medarbejderne. Generne for borgerne kan mineres ved at få bedre pladsforhold på stuerne ved bl.a. at hænge tv’er op og få klapborde.
 
I forbindelse med effektiviseringsforslagene i 2019 er der etableret et nyt Borgerteam som skal være indgangen for alle nye borgere i Social- og Sundhedsforvaltning. Teamet vil udelukkende arbejde rehabiliterende. Den oprindelige plan var at teamet skulle placeres i eksisterende rammer på Kongshøjcenteret. Det er ikke længere muligt grundet udfordringerne med plads og det fysiske arbejdsmiljø. Derfor har forvaltningen fundet andre ledige lokaler på Fælleshåb.  For at sikre plads til borgerteamets biler er det nødvendigt at få etableret flere en p-pladser på Fælleshåb. 

 

Økonomi:

Økonomisk beregning for renovering af Kongshøjcenteret samt parkeringspladser til Fælleshåb på i alt 0,600 mio. kr. 

 • Renovering af lokalerne til sygeplejen ca. 80.000 kr. til nyt toilet, udskiftning af to vinduer og tre luftrensere.
 • Renoveringen af Rehabiliteringen ca. 450.000 kr. til udskiftning af døre og vaske på 14 badeværelser samt ophæng tv/borde på 15 stuer.
 • Etablering af flere p-pladser på Fælleshåb til borgerteamet. Denne udgift forventes at være ca. 70.000 kr.

 

Høring:

Ingen hørring.

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

297. Godkendelse af skema A for helhedsplanen på Bjerggården
Sagsnr.: 2018-013331
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Civica har fremsendt en ansøgning et skema A for at gennemføre en fysisk helhedsplan af Bjerggårdens 72 eksisterende boliger efter §91 i almenboligloven.

Forvaltningen foreslår:

 • at den samlede anlægssum for renoveringsarbejder på 97.418.000 godkendes
 • at Middelfart Kommune godkender en maksimal kommunal garantistillelse på 53.997.000 kr.
 • at den foreløbige beregnede husleje på 820 kr. pr m2 ex forbrug bliver godkendt
 • at Middelfart Kommune godkender en kommende kapitaltilførelse på 100.000 kr.
 • at administrationen efterfølgende kan godkende et skema B, hvor anskaffelsessummen er blevet reguleret til maksimumbeløb gældende for det år, hvor skema B foreligger.

Sagsbeskrivelse:

Bjerggården, som er opført i 1968, fremstår ikke længere tidsvarende. Helt konkret er der behov for renovering af tag, ydervægge, altaner, vinduer, alupartier, kloakker, vand- og varmerør i boligerne samt elinstallationer. Herudover er der fundet PCB (Polyklorerede bifenyler) i byggeriet.

Derfor er der i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en fysisk helhedsplan, en plan som beboerne ligeledes har godkendt.

Den fysiske helhedsplan indebærer, at boligerne renoveres og ombygges, så de er gennemlyste samt får etableret ventilation med varmegenvinding. Begge dele for at højne indeklimaet i boligerne. Derudover bliver alle vinduer mod banelegemet udskiftet til vinduer med lydisolerende glas. På udearealerne etableres LAR (lokal afledning af regnvand), og der etableres nye områder for aktiviteter, beplantning og stier. Opgangene åbnes op, så der bliver direkte adgang til haveanlæg. Antallet af boliger før og efter renoveringen er uændret nemlig 72 boliger, men efter renoveringen vil der være etableret tilgængelighedsboliger, der vil ske sammenlægninger og om bygninger, og andre boliger vil blive renoveret.

Anskaffelsessummen for den fysiske helhedsplan udgør 97.418.000 kr.

Finansieringen sker ved egen trækningsret, opsparede midler, puljetilskud, kapitaltilførelse samt låneoptag på i alt 85.990.000 kr. hvoraf 53.997.000 kr. er støttede lån, som kræver en kommunalgarantistillelse.

Den årlige husleje er foreløbigt beregnet til 820 kr./m2

Økonomi:

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om garanti til almene boliger.

For at helhedsplanen kan gennemføres, skal Middelfart kommune indskyde en kapitaltilførelse på 100.000 kr. som forslås finansieret af investeringsoversigten for budget 2020-2023 fra Bjerggårdens grundkapital.

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

298. Godkendelse af vedtægtsændringer for TVIS
Sagsnr.: 2019-014784
Sagsbehandler: Mareike Johannsen

Præsentation:

TVIS ønsker at fremtidssikre selskabet og vil derfor ændre formålsbestemmelserne, så TVIS kan indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Samtidig vil TVIS ændre afregningsbestemmelserne, så de moderniseres og vedtægterne afpasses en situation, hvor varme fra Energnist fremover vil blive distribueret via TVIS og ikke direkte til TREFOR Varme, idet TVIS har indgået en varmekøbsaftale med Energnist.

Vedtægtsændringerne er tidligere blevet godkendt i Middelfart Kommune, men har efterfølgende været i høring hos Ankestyrelsen, som ikke kunne godkende samarbejdsaftalens nye § 7.8 med den foreslåede formulering om at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab) er et interessentskab mellem Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. TVIS varetager den samlede varmeleverance til de tilsluttede fjernvarmeselskaber i interessentkommunerne med undtagelse af Kolding, hvor TREFOR Varme A/S i dag, foruden varme fra TVIS, modtager affaldsvarme direkte fra Energnist.

TVIS´ vedtægtsændringer er blevet godkendt i Middelfart Kommune tidligere, men efter at have været ved Ankestyrelsen, som ikke kunne godkende samarbejdsaftalens nye § 7.8 med den foreslåede formulering om, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed, er denne del af vedtægterne foreslået ændret.

TVIS´ nye vedtægter er foreslået ændret fra:

”De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, jf. dog §§ 8.3. og 8.4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.”

Til:

"De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, jf. dog §§ 8.3. og 8.4. Der er kun truffet beslutning om et fremsat forslag, hvis der er flere stemmer for forslaget end imod det."

Det anbefales, at vedtægtsædringerne gennemføres, da det forenkler afregningsprincipperne og fremover gør TVIS mere robust med spredning på flere store varmeleverandøer og dermed også støre sikkerhed for den fremtidige prisudvikling. På den korte bane vil der ikke med de forestånde ædringer ske ædringer i fjernvarmens samlede klimaaftryk i TVIS forsyningsområe, men fremadrettet giver vedtætsædringen TVIS bedre forudsæninger for at kunne udgøe en endnu mere aktiv rolle i den grøne omstilling i Trekantområet.

Økonomi:

Ændringen i afregningsmodellen betyder, at kommunerne nu betaler en fast afgift ud fra deres faktiske forbrug og sammen med varmeaftalen, som TVIS er indgået med Energnist, kan det betyde en mindre stigning i varmeprisen.

Høring:

Klima:

Det vurderes at TVIS med de nye vedtægter fremover at kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet med en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker fjernvarme.

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Godkendt

Bilag:

299. Trafiksikkerhedsplan 2020-2025
Sagsnr.: 2019-001514
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Den tidligere trafiksikkerhedsplan  fra 2008 skal revideres. Et forslag til en ny trafiksikkerhedsplan har været sendt i offentlig høring. Det endelige forslag foreligges til politisk behandling.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 for Middelfart Kommune vedtages.

Sagsbeskrivelse:

Et forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 for Middelfart Kommune har været sendt i offentlig høring. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Der er i høringsperioden  indkommet 7 bemærkninger. Det er fra Ældrerådet, Handicaprådet, Brenderup Lokaludvalg, Strib Lokaludvalg, Båring Banke Lokaludvalg og 2 borgere. Bemærkningerne er sammenskrevet i bilag 2.

Der er indkommet følgende bemærkninger til indholdet i trafiksikkerhedsplanen.

 • at der skabes tilgængelighed for handicappede og dårligt gående i alle tiltag.
 • at trafiksikkerhedsplanen bør forholde sig til eldrevne køretøjer, som f. eks. eldrevne løbehjul.
 • at statistikmaterialet bør indeholde skadestueoplysninger.
 • at der bør laves en plan for afvikling af trafik (Strib og Båring).
 • at der bør være en præcisering af, at den årlige pulje til trafiksikkerhed kun bruges til små anlæg.
 • at der skrives ud til forslagsstillerne på listen om borgerønsker, når ikke opfyldte ønsker bliver slettet efter 3 år.
 • Udover foranstående er de øvrige indkomne bemærkninger tiltag, der allerede er med på listen til ønsker om forbedring af trafiksikkerheden.

I forbindelse med trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en hjemmeside, hvor der bl. a. vil være mulighed for borgere at indberette ønsker, og hvor oplysninger om uheld, trafikmålinger og allerede gennemførte trafiksikkerhedsprojekter fremgår.

Der er foretaget en VVM screening af forslaget til ny trafiksikkerhedsplan. Denne screening er vedlagt som bilag 3. Resultatet af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Økonomi:

Udgifterne til revideringen af trafiksikkerhedsplanen er afholdt over budgettet for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger for 2018 og 2019.

Bevillingen til trafiksikkerhedsarbejdet indgår i de årlige budgetforhandlinger.

I budget 2020 er afsat 1.750.000 kr. til ombygning af sorte pletter, og 560.000 kr. til trafiksikkerhed.

 

Høring:

Forslaget til revidering af Trafiksikkerhedsplanen har været sendt ud i offentlig høring. De indkomne bemærkninger fremgår under sagsbeskrivelsen.

Klima:

Mange af trafiksikkerhedsforslagene forbedrer forholdene for bløde trafikanter.

Når forholdene  for bløde trafikanter forbedres, bør det kunne forventes, at flere vil benytte sig af denne transportform. Dette vil have en positiv afsmitning på klimaet.

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2020 kl. 13:00

Udvalget indstiller Trafiksikkerhedsplanen til godkendelse.

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

300. Forslag Lokalplan 197 og kommuneplantillæg nr. 16 for et solcelleanlæg På Vanghavevej vest for Nr. Aaby
Sagsnr.: 2019-005195
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Better Energy har fremsendt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt solcelleanlæg på ca, 25 ha ved Vanghavevej nord for Nørre Aaby ud til motorvejen.

Planforslagene åbner mulighed for at opføre et solcelleanlæg med en årlig strømproduktion på ca. 20 MW.

Der har forud for lokalplanforslaget været afholdt en offentlig idehøring. I den offentlige forhøring har tre af de nærmeste naboer gjort indsigelser, da de grundlæggende er imod en placering her. Derudover har en ejer af nabojord gjort indsigelse mod, at der føres strømkabler over hans jord

Der har i forløbet været dialog med de ovennævnte naboer, som er imod placering af solceller her. Der er i forslaget taget udvidede hensyn til de nærmeste naboer og i forhold til indsigt til området generelt.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes og sendes i en 8 ugers offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Better Energy har fremsendt et projekt for en ny el-energiproduktion på ca. 20 MW årligt, der vil bidrage til indfrielsen af Middelfart Kommunes målsætning om 40 % CO2-reduktion.

Området, der udlægges til solceller, ligger som en let bølget intensivt dyrket mark op til motorvejen vest for Vanghavevej og Nørre Aaby.

Området er præget af intensivt drevne åbne marker op til fynsmotorvejen. Med indplacering af en solcellepark her vil der i en periode være fuld indsigt til solcelleparken, men over tid vil solcelleparken blive næsten helt afskærmet i forhold til omgivelser.

Der skal etableres et 6 rækket 4-6 meter højt levende hegn i anlæggets fulde omkreds. Ud for nærtliggende naboer vil hegnet blive forstærket ved indplantning af hurtigt voksende ammetræer, der først vil blive fjernet, når de vedblivende planter er vokset op til deres fulde højde.  

Mod hele sydskellet bliver der friholdt et 50 meter bredt areal, så der bliver større afstand til naboer og således at Vanghavevej 9´s udsigt direkte mod vest friholdes for solceller.

Mod nabo ved Vanghavevej 11 sikres et friareal på 50 meter langs deres indkørsel, ligesom der mod nord ud mod motorvejen sikres, at der friholdes 50 meters afstand ind til have og græsplæne. Derudover vil der blive etableret 2 gange afskærmende beplantning mellem deres have og motorvejen, der alt andet lige med tiden vil medføre en reduktion af støj fra motorvej.

Der er udover nabohensyn også arbejdet med afskærmning og variation generelt. Således vil beplantningsbæltet langs motorvej komme til at fremstå som et skovbryn og der er sikret en åbning langs Vanghavevej og en langs motorvejen, som bryder hegnet og tillader enkelte indsigter. I de 2 hegnsåbninger skal der etableres bunddække som blomstereng.

Ved etableringen af solcelleanlægget vil de intensivt dyrkede landbrugsarealer erstattes med ekstensivt græssende får under solcellerne. Således vil der også i denne sammenhæng blive tale om en co2 reducerende effekt.

Projektområdet er ikke omfattet af de eksisterende kommuneplanrammer, så der er  udarbejdet et kommuneplantillæg ligesom der til planen er udarbejdet en miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår, at forslagene sendes i en 8 ugers offentlig høring.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Der igangsættes en offentlig høring fra onsdag den 1. april til den 27. maj 2020.

Klima:

Med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil et intensivt drevet landbrugsareal overgå til co2 neutral energiproduktion med en årlig produktion på ca 20 MW.

Samtidig vil arealet overgå fra intensiv kornproduktion til økologisk fåreafgræsning, ligesom der vil blive etableret et 6 rækket hegn/bevoksning rundt om hele arealet, der mod motorvej vil få præg af et skovbryn. Disse tiltag vil også forbedre co2 regnskabet og på sigt kunne lagre co2.

 

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2020 kl. 13:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

301. Godkendelse af husdyrbrug - brug af udfordringsretten
Sagsnr.: 2020-003205
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Miljø- og Energiudvalget/Byrådet har i en række sager oplevet, at husdyrbrugloven ikke gav råderum til en individuel vurdering af ansøgte projekter om etablering/udvidelse af husdyrbrug.

Udvalget har derfor ønsket at drøfte modtaget materiale om brug af udfordringsretten.

Forvaltningen foreslår:

 • at sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Miljø- og Energiudvalget har givet udtryk for, at husdyrbrugloven ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for at varetage lovens formålsparagraf om, at udviklingen af husdyrproduktionen skal ske under hensyntagen til beskyttelse af natur, miljø og landskab i respekt for menneskers livsvilkår.

Den nugældende husdyrbruglov fastsætter meget specifikke krav med hensyn til lugt (nabogene) og ammoniak (påvirkning af natur) for at kommunen skal godkende en ansøgt husdyrproduktion. Husdyrbrugloven er flere gange siden 2007 blevet skærpet, så kommunernes råderum til individuel vurdering er blevet indskrænket. Det er sket af hensyn til at gøre sagsbehandlingen i kommunerne mere ensartet. Byrådet har meget begrænset/ingen mulighed for at foretage en individuel vurdering af det ansøgte husdyrprojekt under hensyntagen til lokale interesser.

Kommunen har mulighed for at skrive til miljøministeren og redegøre for de udfordringer, som den nugældende husdyrbruglov medfører for kommunen, samt at opfordre til, at loven ændres, så der bliver større kommunalt råderum. Kommunen har desuden med den udvidede udfordringsret mulighed for at komme med forslag til, hvordan tingene kan gøres anderledes - og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor.

Forvaltningen vurderer, at et brev til ministeren kan underbygges af faglige argumenter. Forvaltningen vurderer desuden, at udfordringsretten kan bruges i dette tilfælde, men at argumenterne herfor ikke kan underbygges fagligt.

Et udvidet kommunalt råderum til at foretage en individuel vurdering af ansøgte husdyrprojekter vil give byrådet mulighed for at varetage lokale interesser. Et udvidet kommunalt råderum vil pålægge byrådet at forholde sig til, hvor i kommunen der kan godkendes etablering/udvidelse af husdyrproduktioner - og hvor der ikke kan. Et udvidet kommunalt råderum vil gøre rammerne for husdyrproduktion mindre ensartede på landsplan.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da dagsordenspunktet alene vedrører det kommunale råderum.

Beslutning:

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt af et flertal - i alt 18 - bestående af A, F, O og Ø.

Venstregruppen - i alt 6 medlemmer - stemte imod.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2020 kl. 15:30

Et flertal i udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder udkast til brev til miljøministeren, hvorefter sagen genbehandles. Bo Juul Nielsen, Venstre, stemte imod beslutningen.

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Et flertal bestående af Johannes Lundsfryd Jensen, Kaj Johannes, John Kruse, Anni Tyrrestrup og Morten Weiss-Pedersen anbefaler overfor Byrådet, at der sendes et brev til minister og KL.

Udkast til brev foreligger som bilag til sagens behandling i Byrådet.

Karin Riishede og Regitze Tilma stemte imod anbefalingen.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

302. Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Bolsvej 21
Sagsnr.: 2018-019819
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Bolsvej 21 ønsker at udvide ejendommens slagtesvineproduktion. Produktionsarealet
ønskes udvidet fra 1.635 m2 til 2.877 m2. Udvidelsen sker ved forlængelse af eksisterende
stald (fra 2007) mod nord.

Miljø- og Energiudvalget behandlede punktet på mødet den 5. februar 2020 og traf ikke en egentlig beslutning, men Paw Nielsen, Enhedslisten, ønskede sagen i Byrådet.

Sagen dagsordensættes på ny til Miljø- og Energiudvalgets beslutning.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles godkendelse til det ansøgte

Sagsbeskrivelse:

Det ansøgte har i perioden 9. til 29. august 2017 været i for-offentlig høring. Kommunen
modtog en række høringssvar fra naboer til svineproduktionen.

Kommunens Miljø- og Energiudvalg besluttede ikke at godkende det ansøgte projekt på det
dengang foreliggende grundlag. Det ansøgte projekt omfattede tiltag til begrænsning af
lugtgenerne. Lugtgenerne fra den ansøgte produktion ville ifølge beregninger, blive mindre end
lugtgenerne fra den eksisterende produktion på ejendommen. Det ansøgte overholdt ikke
husdyrbruglovens lugtgenekrav, men kunne godkendes, fordi lugtgenerne blev reduceret.

Ansøger har efterfølgende foretaget en række tilpasninger af projektet for at begrænse
lugtgenerne yderligere, i forhold til det oprindeligt ansøgte. Det nu ansøgte projekt overholder
ifølge detaljerede (OML) lugtberegninger husdyrbruglovens lugtgenekrav. Når husdyrbruglovens lugtgenekrav er overholdt, skal kommunen godkende det ansøgte.

Forslag til miljøgodkendelse har været i nabohøring i perioden 25. marts til 25. april 2019.
Kommunen modtog en række høringssvar fra naboer til svineproduktionen.

Kommunens Miljø- og Energiudvalg besluttede, at sagen skulle udsættes, indtil der foreligger afgørelse fra klagemyndighed i en tilsvarende sag fra Baaring.

Klagemyndigheden har nu afgjort sagen fra Baaring. På baggrund af denne og en række andre afgørelser fra klagemyndigheden har forvaltningen genbehandlet sagen.

Af klagemyndighedsafgørelserne fremgår det, at for at ansøger må anvende OML-lugtberegninger til at påvise, at en ansøgt produktion overholder husdyrbruglovens lugtgenekrav, skal der være markant afvigende ventilationsforhold f.eks. i form af samlet/centralt afkast. Klagemyndigheden har fastslået, at forhøjet afkast og/eller vindkryds ikke har så stor en effekt på lugtspredningen, at det berettiger til at anvende OML-lugtberegninger. Af afgørelserne fremgår det, at ansøger skal dokumentere, at de anvendte tiltag har en væsentlig effekt på lugtspredningen, for at de kan berettige til at anvende OML-lugtberegninger.

Forvaltningen har derfor anmodet ansøger om at foretage OML-lugtberegninger til sammenligning af lugtspredningen med og uden virkemidler. Af beregningerne fremgår det, at det ansøgte med samling af en række ventilationsafkast medfører markant ændret lugtspredning. Forvaltningen vurderer derfor, at ansøger er berettiget til at anvende OML-lugtberegninger til at påvise, at den ansøgte produktion overholder husdyrbruglovens lugtgenekrav.

Det ansøgte projekt overholder ifølge beregninger, husdyrbruglovens krav til begrænsning af
ammoniakudledningen og belastningen af naturområder med ammoniak.

Når udvidelse af staldanlægget sker som forlængelse af eksisterende stald med samme
bygningsbredde og taghældning og i samme materialer, er husdyrbruglovens krav med hensyn
til landskabelige forhold overholdt.

Forvaltningen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt skal godkendes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I forbindelse med høring af forslag til miljøgodkendelse har kommunen modtaget 12
høringssvar, heraf 1 underskriftindsamling. Høringssvarene drejer sig om:

- Kommunens vision for Røjlehalvøen i relation til øget svineproduktion.
- Det ansøgte er i strid med kommuneplanen.
- Lugtgener ved den nuværende produktion og bekymring for forøgede gener.
- Belastning af skov og natur med gylle og ammoniak.
- Manglende redegørelse for støj.
- Mange transporter udenfor dagtimerne, fremgår ikke af forslag til miljøgodkendelse.
- Hvorfor ikke fast overdækning på gyllebeholdere indenfor 300 meter fra nabobeboelse, når
  de overgår til opbevaring af svinegylle?
- Ødelagte veje pga. tung landbrugstrafik.
- Beskidte veje pga. manglende fjernelse af jord efter endt arbejde.
- Øget algevækst på hustage og fliser.
- Øget tung trafik.
- Generel frygt for (mindst) fordobling af gener fra produktionen.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til de indkomne høringssvar:

- Kommunen har ikke hjemmel til at inddrage kommunens politiske målsætninger i vurdering
  af en ansøgt husdyrproduktion.
- Godkendelse af husdyrbrug er omfattet af husdyrbruglovens bestemmelser. Kommuneplanen
  er underlagt husdyrbruglovens bestemmelser. Siden vedtagelse af seneste kommuneplan
  (2017-2029) er regulering af arealer til udbringning af husdyrgødning overgået fra
  husdyrbrugloven til den generelle gødningslov.
- I landzone skal man tåle et vist niveau af gener fra husdyrproduktion. Lugtgenekrav i
  landzone er mindre restriktive end lugtkrav i byzone. Det ansøgte overholder
  husdyrbruglovens lugtgenekrav.
- Belastning af skov og natur med ammoniak er reguleret med husdyrbruglovens
  beskyttelsesniveauer. Det ansøgte overholder husdyrbruglovens krav mht. belastning af skov
  og natur med ammoniak.
- Der er i forslag til miljøgodkendelse stillet vilkår om overholdelse af støjgrænser. Der er efter
  nabohøring gennemført en orienterende støjberegning. Beregningen viser,
  at staldventilationen overholder de vejledende støjgrænser. Kornblæsere kan ikke overholde
  de vejledende støjgrænser. Der kan stilles vilkår om støjafskærmning. Transporter udenfor
  normal arbejdstid (afhentning af slagtesvin og høstkørsel) overholder ikke de vejledende
  støjgrænser. Der kan stilles vilkår om at begrænse kørsel udenfor normal arbejdstid.
- Kommunen har indhentet supplerende oplysninger om transporter fra ansøger. Redegørelse
  for transporter er tilrettet.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 3, krav om fast overdækning af gyllebeholdere til
  svinegylle, der ligger mindre end 300 meter fra nabobeboelse, gælder ikke for eksisterende
  gyllebeholdere.
- Kommunen har ikke mulighed for at sætte begrænsninger for tung trafik i den konkrete sag.
- Manglende fjernelse af jord afsat på vejene i forbindelse med markdrift og algevækst på
  hustage og fliser, er ikke omfattet af husdyrbruglovens bestemmelser.

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Regitze Tilma blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutningen i MEU blev fastholdt af et flertal på 21 medlemmer fra A, O og V.

Paw Nielsen, Ø, og Mikkel Dragmose-Hansen, F, stemte imod.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2020 kl. 15:30
Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2020 kl. 15:30
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2020 kl. 15:30

Paw Nielsen, Enhedslisten, ønsker sagen i Byrådet. Sagsbehandlingen bør afvente Sundhedsstyrelsens redegørelse til miljøministeren om sundhedsforhold i naboområde til husdyrbrug, jf. tilsvarende sag i Holland.

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2020 kl. 15:30

Et flertal i udvalget godkendte det ansøgte. Paw Nielsen, Enhedslisten, ønsker sagen i Byrådet. Sagsbehandlingen bør afvente Sundhedsstyrelsens redegørelse til miljøministeren om sundhedsforhold i naboområder til husdyrhold, jf. tilsvarende sag i Holland.

Bilag:

303. Ændring af spildevandsplanen fra spildevandskloakeret til separatkloakeret - Tåruplundvej 51-57, 5591 Gelsted
Sagsnr.: 2020-001623
Sagsbehandler: Brian Olsen

Præsentation:

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for separatkloakering af et nyt boligområde ved Tåruplundvej 51-59, 5591 Gelsted.


Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslaget til Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020, og at forslaget herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Der etableres 10 nye bygninger med i alt 20 boliger på matr. nr. 9ad Tårup By, Gelsted. Det nye område er i spildevandsplanen udlagt til spildevandskloakering. Det er påvist, at kun to af de 10 nye bygninger kan nedsive regnvand på egen grund. De øvrige 8 bygninger separatkloakeres og tagvand fra disse ledes til regnvandskloakken ejet af Middelfart Spildevand.

I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan separatkloakeres og tilsluttes den offentlige regnvandskloak i området. Spildevand og regnvand for de 8 bygninger separeres på privat grund, og ledes til de respektive kloakbrønde i området.

Der er ikke udarbejdet en miljøscreening af tillægget, da der ikke etableres nye regnvandsbassiner ifbm. Middelfart Spildevands regnvandskloak.

Økonomi:

Middelfart Spildevand A/S er kloakforsyningen i Middelfart Kommune. Kloakeringsprojekterne i tillægget går ind under selskabets anlægsbudget, og vil ikke have konsekvenser for Middelfart Kommunes budget.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Projektet var planlagt spildevandskloakeret, og ejendommene skulle håndtere regnvand på egen grund til nedsivning. Det har siden vist sig at være en fysisk umulighed grundet høj grundvandsstand, som vil ødelægge boligerne. Regnvand fra de 8 ud af 10 nye bygninger vil fremover ledes til Middelfart Spildevands regnvandskloak, som fører til Tårup Hønnerup Bæk via det eksisterende kloaksystem. Der sker ingen ændringer for Tårup Hønnerup Bæk, da mertilførslen fra boligområdet kan indeholdes i Middelfart Spildevands eksisterende regnvandsbassin og regnvandssystem.

Ved den beskrevne ændring vil de 8 bygninger være bedre sikret imod klimaændringer.

 

Beslutning:

Godkendt.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2020 kl. 15:30

Anbefales.

Økonomiudvalget 24. marts 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet. 

Bilag:

304. Orientering Coronavirus Covid-19
Sagsbehandler: Monika Hedelund

Præsentation:

Johannes Lundsfryd Jensen orienterer omkring Coronavirus Covid-19 situationen.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Orientering givet.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Byrådet 30. marts 2020 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER