Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Byrådet møde den 12. august 2019

Møde:
Byrådet
Mødetid:
12. august 2019 kl. 17:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Lars Vigsø
Anni B. Tyrrestrup
Kaj Johansen
Esben Erichsen
Ulla Sørensen
Karin Riishede
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Steffen Daugaard
Paw Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Kent Mosgård
Kim Lund
Mikkel Dragmose-Hansen
Allan Buch
Peter Storm
Anja Reilev
Jacob Nielsen
Alex Gren
Steen Dahlstrøm
Per Vismark
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen
John Kruse

ÅBNE SAGER

205. Rekruttering af ny kommunaldirektør til Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-010736
Sagsbehandler: Pernille Frøkjær Gustafsson

Præsentation:

Der skal ansættes en ny kommunaldirektør til Middelfart Kommune. Det er byrådet, der jf. Styrelsesloven har kompetencen til at ansætte til stillingen.

Økonomiudvalget godkendte på møde d. 2. juli 2019, at teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen konstitueres som kommunaldirektør fra 1. august og frem til en ny kommunaldirektør tiltræder.

Økonomiudvalget godkendte på samme møde vedr. rekruttering og ansættelse:

 • at der sammensættes et ansættelsesudvalg bestående af: Borgmesteren, ét byrådsmedlem fra hvert af de fire partier i Økonomiudvalget, ét medlem af direktionen, én chef, én decentral leder og to medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget
 • at ansættelsesudvalget godkendes på byrådsmødet d.d. og får mandat til at gennemføre rekrutteringsprocessen frem til, at udvalget indstiller én kandidat til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet
 • at der i rekrutteringsprocessen hentes bistand fra et konsulenthus
 • en overordnet procesplan, hvor der arbejdes efter en tiltrædelsesdato 1. december

Økonomiudvalget bakkede samtidig op om at fastholde den overordnede direktionsmodel med en kommunaldirektør og tre fagdirektører.

Forvaltningen foreslår:

 • at byrådet godkender den overordnede plan for ansættelsesprocessen, hvor der arbejdes efter tiltrædelse 1. december
 • at byrådet godkender et ansættelsesudvalg efter fordelingen godkendt af økonomiudvalget med følgende medlemmer: Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen som formand. Fra økonomudvalget Regitze Tilma, Venstre, John Kruse, Socialdemokratiet, Morten Weiss Pedersen, Konservative, Mikkel Dragmose Hansen, SF. Fra direktionen Thorbjørn Sørensen. Fra chefgruppen Grete Berggren. Fra de decentrale ledere Ralf Buch. Udpeget af Hovedudvalget Eva Charles (fællestillidsrepræsentant for BUPL) og Pia Dahl Michelsen (tillidsrepræsentant for SL)
 • at byrådet giver ansættelsesudvalget mandat til at gennemføre rekrutterinsprocessen med udvælgelse af kandidater fra ansøgerfeltet frem til, at én kandidat kan indstilles til først økonomiudvalgets og herefter byrådets godkendelse.
 • Herunder at ansættelsesudvalget godkender stillings- og personprofil samt stillingsopslag, og at ansættelsesudvalget kan godkende justeringer i proces- og tidsplan - dog inden for en ramme, hvor tiltrædelse sker senest 1. januar 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

Efter økonomiudvalgsmødet d. 2. juli er der sammensat et ansættelsesudvalg til byrådets godkendelse. Der er lagt vægt på, at medlemmerne fra organisationen går på tværs af forvaltningsområderne.

Der er ligeledes truffet aftale med et eksternt konsulenthus om at bistå med rekrutteringen.

Efter byrådets godkendelse af ansættelsesudvalget er hovedelementerne i ansættelsesprocessen følgende:

 • Økonomiudvalget plus DF og EL indkaldes til møde med konsulenthus primo august for at komme med input til stillings- og personprofil med særligt fokus på strategisk dagsorden og kommunaldirektørens første fokusområder (første dagsorden). Herudover inddrages direktionen og direktions- og chefgruppen i udformningen af udkast til stillings- og personprofil, som efterfølgende bearbejdes og godkendes i ansættelsesudvalget
 • Ansættelsesudvalget godkender stillings- og personprofil samt opslag og medieplan for markedsføring af stillingen
 • Stillingen offentliggøres primo september
 • Ansættelsesprocessen (i oktober) består af 1. og 2. samtale i ansættelsesudvalget. Herimellem test og interview af kandidater (konsulenthus) samt 1:1 samtale mellem kandidater til 2. samtalerunde og borgmester
 • Der indkaldes til ekstraordinært møde i økonomiudvalget og byrådet ultimo oktober med henblik på godkendelse af ansættelsesudvalgets indstilling
 • Ny kommunaldirektør tiltræder 1. december 2019 (dog med mulighed for at udskyde tiltrædelse til 1. januar 2020, hvis processen evt. bliver forsinket)

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Godkendt.
John Kruse og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Byrådet 12. august 2019 kl. 17:00

206. Godkendelse af revisionsberetningerne nr. 29, 30 og 31, revisionsregulativ samt endelig godkendelse af regnskab 2018
Sagsnr.: 2019-009780
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

 
Der er ankommet 3 revisionsberetninger vedr. regnskab 2018:
 
 • Revisionsberetning nr. 29 vedr. ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.
 • Revisionsberetning nr. 30 vedr. revision af de socialudgifter 2018
 • Revisionsberetning nr. 31 vedr. revision af årsregnskabet 2018

I henhold til reglerne skal byrådet godkende de fremsendt revisionsberetninger.

Forvaltningen foreslår:

 

 • at revisionsberetningerne 29, 30 og 31 godkendes
 • at forslag til svarskrivelse til ankestyrelsen godkendes 
 • at forslag til revideret revisionsinstruks godkendes
 • at regnskab 2018 hermed endeligt godkendes

Sagsbeskrivelse:

 

Vi har modtaget 3 revisionsberetninger fra Middelfart Kommunes revision E&Y 

 • Revisionsberetning nr. 29 vedr. ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.
 • Revisionsberetning nr. 30 vedr. revision af de socialudgifter 2018
 • Revisionsberetning nr. 31 vedr. revision af årsregnskabet 2018

Der er i ingen af de tre fremsendte revisionsberetninger bemærkninger fra revisionen som der skal svares på.

I forbindelse med godkendelsen revisionsberetning nr. 31 vedr. årsregnskabet for 2018 skal byrådet efter reglerne også endeligt godkende regnskabet 2018.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til svarskrivelser til ankestyrelsen vedr. revisionsberetningerne nr. 29, 30 og 31.

Udover de tre revisionsberetninger foreslår forvaltningen at der sker en justering af Middelfart Kommunes revisionsregulativ. Der er foretaget opdatering af navnet på revisor, og desuden er der foretaget en række redaktionelle rettelser i formuleringerne af opgaven for revisionen i forbindelse med revisionsopgaven i Middelfart Kommune.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.
John Kruse og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 12. august 2019 kl. 16:30
Byrådet 12. august 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 12. august 2019 kl. 16:30

Indstilles til godkendelse

Bilag:

207. Ændring af parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune.
Sagsnr.: 2019-011235
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Ankestyrelsen anmoder om Middelfart Byråds udtalelse til Transport, Bygnings- og Boligministeriets skrivelse af den 13. juni 2019.

Forvaltningen foreslår:

At byrådet vedtager, at udtale til Ankestyrelsen, at de er sindede at ændre den nugældende parkeringsbekendtgørelse således, at der ikke vil være bestemmelser i den der gør det ulovligt at overnatte i køretøjer.

Sagsbeskrivelse:

 

Byrådet har tidligere på møde den 4. marts 2019 behandlet en udtalelse til Ankestyrelse om Transport, Bygnings- og Boligministeriet opfattelse af, at vores parkeringsbekendtgørelse var ulovlig, med hensyn til overnatning i parkerede køretøjer.

Byrådet udtalte  den 11. marts 2019, at de ville fastholde, at det stadig skulle være ulovligt at overnatte på trafikerede veje i henhold til parkeringsbekendtgørelsen. Hvorimod det skulle være lovligt at overnatte på parkeringspladser

Ankestyrelsen har i brev dateret den 5. juli 2019 anmodet Middelfart Byråd om en udtalelse til Transport, Bygnings- og Boligministeriets brev af den 13. juni 2019. Ministeriet  udtaler heri, at Middelfart Kommunes parkeringsbekendtgørelse med ovennævnte ændring stadig vil være ulovlig.

Kopier af brevet fra ankestyrelsen af den 5. juli 2019 og kopi af brevet fra Transport, Býgnings- og Boligministeriet af den 13. juni 2019 er vedlagt sagen.

Forvaltningen er af den opfattelse, at byrådet bør tage ministeriets opfattelse til efterretning og ændre vores parkeringsbekendtgørelse, så den bliver i overensstemmelse med ministeriets opfattelse.

En ændring af parkeringsbekendtgørelsen vil kræve, at den bliver sendt i offentlig høring i 8 uger, og samtidig  bliver sendt i høring hos politiet, ældrerådet  og handicaprådet.

Sagen om ændring af parkeringsbekendtgørelsen for Middelfart Kommune tages op i Teknisk Udvalg den 10. september 2019. Den ændrede parkeringsbekendtgørelse vil kunne vedtages på byrådsmødet i februar måned 2020.

Økonomi:

Ingen økonomi

Høring:

Handicaprådet og Ældrerådet skal høres

Beslutning:

Godkendt.
John Kruse og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Byrådet 12. august 2019 kl. 17:00

Bilag:

208. Forslag til lokalplan for bolíger på Havnegade i Middelfart
Sagsnr.: 2018-017983
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplanlægning af Havnegade 4 - Kulgrunden - til boligformål/centerformål. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om forslag til lokalplan kan sendes i høring

Forvaltningen foreslår:

 • At der kan udsendes høring i lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for ca. 55 etageboliger og marina samt parkeringsplads på Havnegade 4 i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslag(ene) skal sendes i offentlig høring, herunder fastlæggelse af borgermøde i høringsfase.
 • Planforslagene vil blive udsendt i otte uger(minimum) med tilhørende borgermøde.
 • Byrådet bedes tage sagen til efterretning. Planforslagene er sendt i offentlig høring den 12. juli på baggrund af beslutning af Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og borgmester.
 • Der afholdes borgermøde den 21. august 2019 kl. 17.30 om planforslagene.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for Havnegade 4 i Middelfart - Kulgrunden. Lokalplanen omplacerer byggemulighederne i forhold til den eksisterende lokalplan 23.21, men fastholder uændret maksimal 8500 m2 byggeri på grunden. Området udpeges i kommuneplanen som transformationsområde, hvorved området kan anvendes til boligformål samtidig med at de nuværende støjkrav for ADP og ITW fastholdes. De kommende boliger vil skulle opfylde sædvanlig krav til indendørs støjkrav for boliger, samt have udendørs ikke-støjramte friarealer. Men det vil ikke være muligt at udlægge friarealer og altaner mod ADP/ITW. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af det skitseprojekt, som Økonomiudvalget godkendte i december 2018.

Der blev godkendt princip om etablering af havnebassin/marina og opførelse af 8.500 m2 byggeri i 3-7 etager.

Der er i lokalplanen angivet yderligere udgravning af havnebassin, således Kulturøen fritlægges yderligere og i niveau, som vest for Kulturøen. Udgravningen er ikke indskrevet som en forudsætning for ibrugtagning af boligerne. Hvis udgravningen er en forudsætning for realisering af området, bør det indskrives som en forudsætning for ibrugtagning af boligerne.

Eksisterende indkørsel til P-hus og området flyttes som følge af lokalplanen. Dette vurderes samtidig at give en bedre trafikafvikling i området.

Lokalplanen skal samtidig sikre offentlighedens adgang langs havnefronten.

Planforslagene fremsendes til udvalget inden mødeafviklingen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Planforslagene sendes i offentlig høring i otte uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Beslutning:

Godkendt.
John Kruse og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 3. juli 2019 kl. 10:00
Økonomiudvalget 4. juli 2019 kl. 10:00
Byrådet 12. august 2019 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 3. juli 2019 kl. 10:00

”Lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring. Der foretages justering i flg. retningslinjer i planforslaget:

§ 6: Bestemmelsen tilrettes så paraboler og antenner på bygningerne ikke tillades.

§ 9: Det præciseres hvor store terrasser og haver, der kan indhegnes.

§ 10:  Der stilles krav om grundejerforening.

Der udarbejdes i offentlighedsperioden notat om bopælspligt.

Der er i dette lokalplanforslag stillet samme krav som i lokalplanen for rådhus boligerne (ikke bopælspligt).”
Økonomiudvalget 4. juli 2019 kl. 10:00

”Lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring. Der foretages justering i flg. retningslinjer i planforslaget:

§ 6: Bestemmelsen tilrettes så paraboler og antenner på bygningerne ikke tillades.
§ 9: Det præciseres hvor store terrasser og haver, der kan indhegnes.
§ 10: Der stilles krav om grundejerforening.

Der udarbejdes i offentlighedsperioden notat om bopælspligt.

Der er i dette lokalplanforslag stillet samme krav som i lokalplanen for rådhus boligerne (ikke bopælspligt).”
Bilag:

LUKKEDE SAGER