Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 12. januar 2021

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
12. januar 2021 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Peter Storm
Steffen Daugaard
Esben Erichsen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

179. Ansøgning om kulturmidler fra Brenderup Højskoles Musikforening
Sagsnr.: 2020-016632
Sagsbehandler: Jens christensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har i november 2020 modtaget ansøgning fra Brenderup Højskoles Musikforening om underskudsgaranti fra kulturmidlerne til seks musikarrangementer i 2021.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i november 2020 modtaget ansøgning om støtte fra kulturmidlerne til seks musikarrangementer i 2021. Der er ansøgt om underskudsgaranti på 11.000 kr.

Arrangementerne er i overensstemmelse med den type af arrangementer, som støttes af kulturpuljen. Alle arrangementerne har en grad af egenbetaling via entreindtægter. Musikforenings arrangementer har bidraget til et aktivt kulturliv i oplandet med velrenommerede navne. For at inkludere børn og unge i arrangementerne, kan børn op til 10. klasse deltage gratis, mens unge og studerede har reduceret billetpris. 

Brenderup Højskoles Musikforening har til budget 2020 tidligere sendt tre ansøgninger til kulturpuljen, som er imødekommet med to gange tildelt underskudsgaranti på i alt 12.000 kr., samt et bevilget tilskud på 15.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at arrangementerne har et højt kvalitetsniveau, og spreder sig mellem forskellige musikalske genre.

På baggrund af dette anbefaler forvaltningen, at ansøgningen imødekommes.

Økonomi:

Ved imødekommelse af ansøgning reserveres 11.000 kr. fra Kulturpuljens budget 2021.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Ansøgningen kan ikke imødekommes grundet Covid situationen.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00

Bilag:

2020-016632-1Ansøgning om kulturmidler
2020-016632-1Budget
180. Henvendelser fra forsamlingshuse vedr. muligheden for økonomisk hjælp under COVID-19
Sagsnr.: 2020-016258
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget en række henvendelser fra forsamlingshuse vedr. muligheden for økonomisk hjælp pga. COVID-19 situationen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter, hvordan forvaltningen skal behandle henvendelserne.

Sagsbeskrivelse:

Flere forsamlingshuse har rettet henvendelse til forvaltningen vedr. mulighed for økonomisk støtte som følge af COVID-19 situationen. Forsamlingshusene er pga. COVID-19 som så mange andre ramt af en markant nedgang i aktiviteter i 2020 og dermed indtjening. Der henvises desuden til den støtte, som hallerne modtog i november 2020.

Udvalget bedes drøfte og beslutte, under hvilke retningslinjer forvaltningen skal behandle henvendelserne fra forsamlingshusene.

Der er som udgangspunkt 3 principielle tilgange:

1. Der gives ikke yderligere støtte udover det ordinære driftstilskud.

2. Forsamlingshusene kan indsende en ansøgning om støtte med dokumentation for de økonomiske udfordringer. Forvaltningen behandler ansøgningerne individuelt.

3. Der laves en kollektiv løsning, hvor alle modtager samme beløb fra en pulje, som gives som støtte for konsekvenserne af COVID-19.   

Økonomi:

Sagen handler om, hvordan henvendelserne skal behandles. Såfremt der besluttes at give økonomisk støtte, vil det medføre en udgift. 

Høring:

Ikke relevant

Klima & bæredygtighed:

Ikke relevant

Beslutning:

Udvalget ønsker at behandle henvendelserne efter model 3 og ønsker at støtte forsamlingshuse med hver 15.000 kr.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00

181. Kommunegaranti til Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt (Maritimt center)
Sagsnr.: 2020-016469
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt i forbindelse med foreningen ønsker at etablere et nyt dykkerhus – Marinecenter Lillebælt (Maritimt center).

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 0,500 mio. kr. til Dykkerklubben Marsvinet Lillebælt.
 • At garantien stilles under forudsætning af, at der optages et 30 årigt realkreditlån med fast rente i kommunekredit.
 • At garantien stilles under forudsætning af, at det udbetalte beløb anvendes efter formålsbeskrivelsen i ansøgningen.
 • At garantien stilles under forudsætning af,  at foreningen accepterer at Middelfart Kommune tinglyser salgs- og pantsætningsforbud i bygningen. Tinglysningen opretholdes så længe garantien består.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Fritid har modtaget en garantianmodning fra Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt, som ansøger om en lånegaranti på 0,500 mio. kr. til finansiering af et nyt dykkerhus.

Det nye dykkerhus skal bygges som et multifunktionshus, som rummer lokaler der kan benyttes til en masse forskellige formål, men primært skal de benyttes som klublokale for Dykkerklubben Marsvinet Lillebælt. Men der vil også være plads til at andre foreninger med relation til Lillebælt kan få base i huset.

Lokalerne giver derudover også mulighed for at etablere en dykkerskole, så vi i Middelfart Kommune kan få uddannet nye dykkere, som kan være med til at holde Middelfart, som en dykker destination.

Huset skal indeholde særlige faciliteter for brugere af Lillebælt såsom iltpåfyldningsstation, som kan benyttes hele året rundt udefra, samt skyllefaciliteter for dykkergrej- og både. Der skal være adgang til toilet og bad for offentligheden.

Udendørs skal der også være adgang til et stålbord hvor man kan rense sine fisk/fangst/vragfund inden man tager hjem, der skal være hjertestarter og adgang til ilt således vi i Middelfart kommune bedre beredskabet hvis og når der sker dykkerrelaterede ulykker.

Huset skal gøres online således man kan tilgå Wi-Fi i forbindelse med formidling og andre events. Huset skal kobles op på en hjemmeside hvor det er muligt at finde nem adgang til alle dykkerrelaterede info så som vejr og vind. Dykkersites, biologisider og andet som kan give dykkeren eller andre brugere de informationer som de skal bruge til at forberede et dyk eller anden natur relateret aktivitet i og omkring Lillebælt. Der skal også installeres en skærm hvor brugere og turister kan orientere sig i forhold til tidligere beskrevet info, samt mulige natur- oplevelser i området både over og under vand.

Lånebeløbet på 0,500 mio. kr. optages i kommunekredit under forudsætning af, at der stilles en kommunegaranti og skal optages som et fastforrentet realkreditlån, som afdrages over en 30 årig periode.

Det er afsat 4,840 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt udover de 0,500 mio. kr. der forventes at komme igennem kommunegarantien. Projektet har udover de 0,500 mio. kr. modtaget støtte på 1,500 mio. kr. fra LAK midler, 1,800 mio. kr. fra Middelfart kommune (inkl. momsandelsprocenten), 1,540 mio. kr. i tilskud fra blandt andet Real Dania, Fynske Bank og Dan Bunkering.

Økonomi:

Det bør anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse. 

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, budget for byggeriet, årsregnskaberne for 2016-2019, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra de reviderede årsregnskaber for 2016 og 2019 samt budgettet for 2020 og 2021, så vurderes det at Dykkerklubben har fået skabt det fornødne råderum i driftsbudgettet til at der kan sikres en fornøden afvikling af gælden over den aftalte tidsperiode.  

Afdragene er dog en ikke uvæsentlig stigning i udgiftsniveauet for klubben, der i 2022 forventer at afdragene kommer til at få de budgetterede driftsudgifter til at stige med 20 %. Det optagne lån på 0,500 mio. kr. betyder desuden, at der vil være en relativ stor gældstyngde, hvor klubben har 111 medlemmer, hvilket svarer til en gældstyngde på 4.504 kr. pr. medlem. Hvert medlem betalte i 2019 i gennemsnit 600 kr. i kontingent pr. år, hvilket betyder at gældstyngden svarer til 7,5 års kontingentbetaling. Afdraget på gælden vil derfor ligge beslag på en væsentlig del af økonomien i Dykkerklubben og hvis de skal engagere sig i fremtidige projekter i de næste mange år kræve at de får øget deres indtægter, og de vil være sårbare for et potentielt fald i antallet af betalende medlemmer.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89 vedrørende gruppefritagelsesforordningen, som blandt andet fritager kultur og støtte til ikke-kommercielle sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at lånebekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for låneoptagelse med 30 års løbetid på fritidsområdet, udnyttes.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Det nye maritime center vil være bygget efter nyeste byggestandard og dermed være mere bæredygtig end det tidligere klubhus. Derudover vil huset skulle bruges til et undervisningsforløb, hvor børn og unge kan lære mere om klima og natur.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. januar 2021 kl. 15:00
Byrådet 1. februar 2021 kl. 17:00

Bilag:

182. Ungesporet for visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger"
Sagsnr.: 2020-013562
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Udvalget gives en orientering om indsatser i Ungesporet for visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I 2020 har arbejdet med visionen haft fokus på at udfolde visionen for hhv. skoleområdet og småbørnsområdet. I øjeblikket arbejdes der intenst med de tværgående bånd ”Chancelighed” og ”Oplevelser, Fælleskaber og Livskvalitet”

I Ungesporet arbejdes der med følgende tre indsatser, som primært udspringer af BKF- og Skoleudvalgets dialogmøde med Ungdomsrådet i juni 2020:

Frivillighedsbevis
Unge, der har udført frivillige aktiviteter i samarbejde med Middelfart Kommune, kan fremover modtage et frivillighedsbevis. Beviset kan udleveres til unge mellem 13-25 år og giver en anerkendelse af de unges engagement, der kan anvendes i fremtidig uddannelses- og arbejdsmæssig sammenhæng. For unge der har lavet en kortvarig frivillig indsats på få timer, kan dokumentet Tak for indsatsen udleveres.   
De første beviser uddeles som en del af visionsugen.

Visionsuge
D. 12.-16. april 2021 afholdes der en visionsuge med flere mindre arrangementer for unge. Visionsugens generelle tema er ”Hvordan ser et attraktivt ungeliv ud i Middelfart Kommune?” Ungdomsrådet faciliterer ugens oplæg, hvor temaerne findes via en interviewrække med unge på deres uddannelsesinstitutioner. Interviewene er udført i efteråret og planlægningen af ugen påbegynder i januar 2021.

Verdensmålsakademi
Der arbejdes på at oprette et Verdensmålsakademi, hvor en gruppe unge uddannes til at formidle emner inden for verdensmålene. Derved engageres de unge som verdensborgere der sprede inspiration og i en konstruktiv dialog med andre unge og borgere kan handle på større samfundsmæssige problematikker. Der pågår en dialog om samarbejde med ”Verdens Bedste Nyheder”, da de i et nationalt projekt uddanner unge verdensmålsambassadører. 

Økonomi:

I Budget 2021 er der prioriteret 50.000 kr. til afholdelse af visionsugen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Med frivillighedsbeviset og visionsugen engageres de unge som aktive medborgere. Ved Verdensmålsakademiet understøttes de unge til at sprede viden og inspiration om bæredygtige løsninger til en bred del af borgerne i Middelfart Kommune.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00
Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00

Bilag:

2020-014780-4Frivillighedsbevis
2020-014780-3Tak for indsatsen
183. Orientering om digitalisering af arbejdsgange i handleguiden, metode til opsporing af mistrivsel.
Sagsnr.: 2020-017555
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Middelfart Kommune har siden 2015 arbejdet systematisk med handleguiden til opsporing og
håndtering af børns mistrivsel i såvel skoleområdet, som dagtilbudsområdet.

Som en del af effektiviseringsforslagene, vedtaget af Byrådet den 24. juni 2019, skal
arbejdsgange i handleguiden digitaliseres.

Udvalget vil blive præsenteret for det digitale redskab samt status og plan for implementering, i mødet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager oplægget om digitalisering af arbejdsgange i handleguiden til orientering.

 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har i dag en velfungerende handleguide, men arbejdsgangene er tunge,
fordi arbejdet med registrering og indsamling af data decentralt i skoler og dagtilbud,
samt udformning af rapportoverblik og formidling af resultater centralt i Dagtilbud og Skole,
håndteres manuelt.

Formålet med handleguiden er, at der så tidligt som muligt tages fat i bekymringer om
gruppen/barnet/den unge, således at problemerne ikke optrappes.

For at kunne tage fat i bekymringer tidligt nok, er det nødvendigt at have opdateret viden om
alle børns trivsel. I Middelfart Kommune vurderer de fagprofessionelle, der er tæt på børnene i
dagligdagen, alle børns trivsel 2 gange om året.

Barnets samlede trivsel vurderes ud fra tre positioner:
• Grøn position (trives)
• Gul position (bekymring)
• Rød position (stærk bekymring)

Det er arbejdsgangene i denne halvårlige registrering og efterfølgende overblik over
resultaterne, der er første trin i processen omkring digitalisering af handleguiden.

Middelfart Kommune har valgt det digitale redskab "TOPI" (Tidlig Opsporing Og Indsats).

TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i
forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’
(2010-2012). Middelfart Kommune var deltagende i forskningsprojektet og gik på den baggrund netop i gang med at implementere handleguiden.

Det digitale redskab understøtter meget præcist de processer, der allerede er implementeret.
Systemet er derfor blevet oplevet meget hjælpsomt og "til at gå til" når de fagprofessionelle, i
dagtilbud og skoler, er blevet præsenteret for det.

Ved næste TOPI-vurdering først i 2021, vil alle vurderinger i dagplejen, daginstitutioner og
skoler foregå digitalt. Ca. halvdelen af alle skoler og dagtilbud har allerede anvendt systemet
ved den vurdering, der er gennemført i efteråret 2020.

Økonomi:

Digitalisering af arbejdsgange i handleguiden svarer til en effektivisering på 0,400 mio. kr. årligt.

Effektiviseringen er fordelt med 0,250 mio. kr. på skoleområdet og 0,150 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Effektiviseringen er forbundet med en investering i form af en årlig licensudgift på ca. 0,100 mio. kr.. Netto effektiviseringen er derfor i alt 0,300 mio. kr. årligt.

Høring:

Klima & bæredygtighed:

 

Med digitale redskaber, kan arbejdsgange effektiveres. Der kan frigives tid til andre og mere
værdiskabende opgaver, ved at automatisere arbejdsgange, der førhen skulle manuelt
håndteres.

Derudover kan spares mange ark papir, ved at blive mere digital i arbejdsgangene. TOPI er et
tværgående og tværfagligt digitalt redskab, som målgruppen for resultatrapporterne har let
adgang til. Det bliver derfor meget mere oplagt at beholde rapportmaterialet i det digitale
system, fremfor at printe rapporter ud forud for møder - for derefter at makulere papirversioner på grund af retningslinjer om korrekt datahåndtering.

 

 

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. januar 2021 kl. 14:00
Skoleudvalget 12. januar 2021 kl. 16:00

LUKKEDE SAGER