Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 10. september 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
10. september 2019 kl. 14:15
Tilstede:
Lars Vigsø
Kim Lund
Esben Erichsen
Steffen Daugaard
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

91. 3. Budgetopfølgning pr. 31 august 2019 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2019-012528
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31 august 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning
 • Sagsbeskrivelse:

  Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet mindreforbrug på 1,812 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et samlet merforbrug på 5,649 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

  Økonomi:

  De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

  • At der på Kultur, Fritid og Læring realiseres et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages forbehold for ændret opgavefordeling (flytning af læringsområdet), så forventes Kultur, Fritid og Læring at realisere et merforbrug på 0,02 mio. kr. hvoraf det centrale område forventer et merforbrug på 0,400 mio. kr., som følge af forbrug af opsparede midler og decentralt forventes biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,400 mio. kr., som følge af planlagt underskudsafvikling.
  • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages forbehold for ændret opgavefordeling (flytning af PPR og en andel af specialpædagogkorpset til Familieafdeling), så forventes Familie og Forebyggelsesområdet at levere et samlet merforbrug på 5,658 mio. kr., hvoraf 1,719 mio. kr. vedrører en afregning til Senior Velfærd for allerede afholdte udgifter i 2014-2018. Dertil kommer 0,500 mio. kr. vedrørende Tandplejens forbrug af opsparede midler og endelig vedrører 0,250 mio. kr. forbrug af opsparede projektmidler til Projekt Plus. Fratrækkes disse beløb, så udgør merforbruget 3,179 mio. kr. i forhold til det korregerede budget. Årsagen til merforbruget skyldes primært ekstraordinært dyre anbringelser og ikke en stigning i antallet af anbringelser. Samtidig er der kommet flere dyrere aflastningssager, som belaster budgettet til forebyggelse. Familie og Forebyggelsesområdet arbejder med en handleplan for at bringe budgettet i balance, og handleplanen består af fire fokusområder: (1) Fokus på enkeltsager, (2) Fokus på enkeltkonti, (3) Fokus på handicapsager og (4) Fokus på fremtidige tiltag.
  • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages forbehold for ændret opgavefordeling (flytning af en andel af specialpædagogkorpset til dagtilbudsområdet) og forbrug af opsparede midler blandt de kommunale daginstitutioner, så forventes forbrug og budget at balancere.

   

  Anlæg

  Det oprindelige budget til anlæg udgør 8,250 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

  På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 10,031 mio. kr. og et merforbrug på 1,781 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger, og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

  Der ansøges ved denne budgetopfølgning om at omprioritere 0,045 mio. kr. fra anlægsprojektet: Vuggestueetablering i Chilli til anlægsprojektet: Legestueetablering ved Lillebæltsskolen.

  Der søges om en fremrykning af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til anlægs projektet vedrørende etablering af kunstgræsbaner. Rådighedsbeløbet finansieres ved at fremrykke 1 mio. kr. fra puljens rådighedsbeløb til etablering af kunstgræsbaner fra budget 2020 til 2019.

  Endelig ansøges om en anlægsbevilling på 0,090 mio. kr. til brandsikring af elevatorsluse på Nørre Aaby Bibliotek. Bevillingen finansieres af opsparede midler på Kultur og Fritidsområdet.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

  Beslutning:

  Det indstilles, at med henblik på at opfylde den aktuelle pasningsgaranti gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af pavillon i tilknytning til Chili. Bevillingen finansieres af opsparede midler under Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. september 2019 kl. 14:15

  Bilag:

  2019-012528-53-BO-2019 BKF
  92. Prasksisændring ved udbetaling af tilskud til etablering af kunstgræsbaner
  Sagsnr.: 2019-012558
  Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

  Præsentation:

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget vedtog d. 13 november 2018 retningslinjerne for udbetaling af tilskud til etablering af kunstgræsbaner. Denne sagsfremstilling omhandler en præcisering af retningslinjerne til udbetaling af kunstgræsbaner.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget præciserer retningslinjerne for udbetaling af tilskud således at der fremadrettet kan udbetales inklusiv den kommunale momsandelsprocent. Det betyder f.eks. at Middelfart Kommune afholder en nettoudgift på 3 mio. kr., mens foreningen modtager et tilskud på 3,614 mio. kr.
  • At der fremadrettet på en tilsagnsskrivelse skal fremgå en udbetalingsplan for hvornår foreningen vil modtage tilskuddet.

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2020 blev der afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.

  På BKF-mødet d. 13 november 2018 fremlagde forvaltningen en række retningslinjer for udbetaling af tilskud som var et resultat af et møde der blev holdt med klubberne d. 9 oktober 2018.

  Blandet andet blev det besluttet at klubberne kun kan modtage op til 75 pct. af de samlede projektomkostninger, dog kun op til 3 mio. kr. pr. projekt. Her manglede der en præcisering af om det var inklusiv den kommunale momsandelsprocent.

  Der kan dog kun udbetales med en momsandelsprocent til de foreninger som ikke er momsregistreret.

  Det foreslås derfor at rette dette til, at Middelfart Kommune maksimalt kan afholde en nettoudgift på 3 mio. kr., hvilket betyder at der kan udbetales 3,614 mio. kr. per projekt.

  Desuden bør en tilsagnsskrivelse indeholde en oversigt over en udbetalingsplan således at foreningen kan se hvornår de vil modtage tilskuddet.

  Økonomi:

  Der er afsat 2,000 mio. kr.  2019 og overslagsårene til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune. Der afløftes moms i forbindelse med udbetaling af tilskud. Det betyder, at der reelt kan udbetales 2,400 mio. kr. årligt til foreningerne.

  Der kan maksimalt udbetales 75% af de samlede projektomkostninger og nettoudgiften for Middelfart Kommune kan maksimalt beløbe sig til 3 mio. kr., hvilket betyder at der kan udbetales 3,614 mio. kr. per kunstgræsbaneprojekt.

  Høring:

  Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet

  Beslutning:

  Godkendt.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. september 2019 kl. 14:15

  93. Ændring af styrelsesvedtægt Dagtilbud 2019
  Sagsnr.: 2019-012315
  Sagsbehandler: Lone Lander Stie

  Præsentation:

  Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart Kommune, gældende fra maj 2014 og sidst redigeret november 2017, er på ny gennemgået og revideret, så der er overensstemmelse med den gældende dagtilbudslov.

  Forvaltningen foreslår:

  At den reviderede styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Middelfart Kommune sendes i høring. Høringsparter er berørte daginstitutionsbestyrelser, MED-udvalg samt forvaltningens MED-udvalg.

  Sagsbeskrivelse:

  Styrelsesvedtægten for Dagtilbud i Middelfart Kommune er revideret:

  • Så det i § 1, Formål, fremgår tydeligt at der arbejdes efter den styrkede pædagogiske læreplan og tilhørende læreplanstemaer i dagtilbuddene jf. ændring af dagtilbudsloven 1. juli 2018.
  • I § 2, Valg til bestyrelsen, er tilføjet et ny afsnit om sammensætning af fællesbestyrelse i pilotprojekt mellem Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole. Tilføjelsen fremgår af "Vejledning for forældrebestyrelser i dagtilbud", hvor den politiske beslutning fra september 2018 om etablering af pilotprojektet, herunder en fællesbestyrelse er skrevet ind.
  • I § 8, Forældrebestyrelsens opgaver og beføjelser, er henvisninger til paragraffer i dagtilbudsloven præciseret i:
   • stk. 1, i forhold til dagtilbudsloven § 15. Teksten er samtidig justeret, så forældrebestyrelsens opgaver er i overensstemmelse med opgaver stillet i "Vejledning for forældrebestyrelser i dagtilbud". 
   • stk. 4, i forhold til dagtilbudslovens §31 og §43 om hvilke beføjelser, der ikke kan delegeres til bestyrelsen.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Indstillingen sendes i høring i:

  • Daginstitutionsbestyrelser og MED-udvalg
  • Forvaltnings-MED i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen.

  Høringsperioden løber fra den 11. september til og med den 2. oktober 2019.

   

  Beslutning:

  Godkendt.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. september 2019 kl. 14:15

  Bilag:

  94. Velfærdstjek
  Sagsnr.: 2019-010916
  Sagsbehandler: Lone Lander Stie

  Præsentation:

  Byrådet vedtog 5. november 2018 at udføre velfærdstjek på tværs i Middelfart Kommune.

  Med henblik på dialog om prioriteringer og igangsættelse af aktiviteter drøfter Børn-, Kultur og Fritidsudvalget forvaltningens plan for arbejdet med velfærdstjek under udvalgets område.

  Forvaltningen foreslår:

  At udvalget godkender status, herunder drøfter prioriteringer og igangsættelse af aktiviteter i arbejdet med velfærdstjekkene i forvaltningen.

  Sagsbeskrivelse:

  Formålet med velfærdstjek er at bidrage offensivt til udviklingen af velfærd i Middelfart Kommune. Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkendte 8. januar 2019 følgende forslag til velfærdstjek:

  • Gennemgang af anbringelsessager 2019
  • Tilfredshedsundersøgelse i dagplejen 2019
  • Samarbejde mellem Familie og Forebyggelsesafdelingen og handicaprådet 2019
  • Tilfredshedsundersøgelse i Tandplejen
  • Tilfredshedsundersøgelse i Sundhedsplejen
  • Tilfredshedsundersøgelse på Biblioteksområdet.

  Udvalget ønskede rækken af velfærdstjek udvidet med:

  • Bibliotek og kulturområdet i sammenhæng
  • De frivillige og foreningers samspil med kommunen i 2020.

  Chefgruppen for Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en status, herunder plan for det videre arbejde med velfærdstjekkene på udvalgets område. Status er vedhæftet.  

  Økonomi:

  Høring:

  Beslutning:

  Godkendt.

  Udvalget ønsker en præcisering af tidsplanen.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. september 2019 kl. 14:15

  Bilag:

  95. Ansøgning om kulturmidler fra Brenderup Højskoles Musikforening
  Sagsnr.: 2019-013029
  Sagsbehandler: Peter Wamberg

  Præsentation:

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Brenderup Højskoles Musikforening om støtte til "Spil Dansk" arrangement 2019, som afholdes 31. oktober 2019 i Brenderup.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget imødekommer ansøgningen om støtte på kr. 8.000 til Spil Dansk arrangementet d. 31. oktober.

  Sagsbeskrivelse:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om kulturmidler til støtte på kr. 8.000 til "Spil Dansk" arrangement i Brenderup jf. vedlagte bilag.

  Formålet med arrangementet er en koncert for alle børn i Brenderup og omegn, hvor børnene oplever livemusik, og bliver præsenteret for forskellige musikgenre. I år er genren opera. Arrangementet tilbydes til alle borgere. Ved koncerten i 2018 deltog omkring 700 mennesker.

  Forvaltningen vurderer, at foreningen bidrager til aktiviteterne i børn/unge-indsatsen ”Mit Middelfart”,  samt at ansøgningen falder indenfor de støtteberettigede aktiviteter i kulturpuljen.

  Økonomi:

  Forvaltningen foreslår, at arrangementet støttes med kr. 8.000 fra kulturmidlerne.

  Kulturmidlerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart Kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende. Der ligges særlig vægt på at støtte aktiviteter, der fremmer børn/unges aktive deltagelse i kulturaktiviteter.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Godkendt.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. september 2019 kl. 14:15

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER