Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 13. august 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
13. august 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Peter Storm
Kim Lund
Esben Erichsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

87. Orientering om udsættelse af Samarbejdsplatform Aula
Sagsnr.: 2017-011805
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Kombit har i samråd med KL besluttet at udskyde ibrugtagningen af Aula til uge 43.

Dette er en orientering til udvalget herom.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

KOMBIT og KL har besluttet at skubbe ibrugtagning af Aula blandt forældre og børn til landets folkeskoler og SFO’er til uge 43 efter efterårsferien.

Samtlige skoler og forældre er orienteret herom.

Beslutningen er truffet på baggrund af tilbagemeldinger fra pilotforløb i bl.a. Aarhus, Odder og Høje Taastrup Kommuner samt BPI-referencegruppen.

Det betyder, at forældre efter sommerferien og frem til efter efterårsferien skal anvende SkoleIntra i deres kommunikation med skolen – præcis som de plejer.

KOMBIT er i dialog med Itslearning om at forlænge aftalen om SkoleIntra. Udskydelsen betyder, at der først skal betales for Aula fra den 1. november 2019. Indtil da vil skolerne i stedet skulle betale for SkoleIntra som hidtil.

Det vil ikke være nødvendigt at afholde nye kurser for skolerne. Forvaltningen følger skolerne tæt i deres arbejde og holder løbende skoleledere, superbrugere og administratorer up to date med nyt om Aula, som formidles videre til de øvrige medarbejdere.

Udskydelsen på skoleområdet har ikke konsekvenser for udrulningen på dagtilbudsområdet.

Imidlertid afventes en endelig tidsplan for udviklingen af Dagtilbudsregisteret og tilsvarende tilpasning af de bagvedliggende administrative systemer, og denne kan betyde, at det bliver nødvendigt at justere på tidsplanerne for udrulningen på dagtilbudsområdet. Kommunerne vil få nærmere information om dette når tidsplanen er på plads.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 13. august 2019

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 13. august 2019 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Skoleudvalget 13. august 2019 kl. 16:00

Godkendt

88. Kunstprojekt i samarbejde med Fredericia Kommune
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

Kunstbureauet Creator Projects har i samarbejde med den verdenskendte kunstner Katharina Grosse udarbejdet et forslag til et kunstprojekt i storformat på Ammoniakhavnen i Fredericia Kommune med etablering fra 2021. Kunstværket vil være markant og meget synligt fra både Lillebæltsbroen og Middelfart/Strib, og dermed påkalde sig stor opmærksomhed både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Børn- Kultur og Fritidsudvalget bedes drøfte, om Middelfart Kommune vil støtte projektet og dermed indgå i et partnerskab med Fredericia Kommune og Creator Projects om kunstprojektet på Ammoniakhavnen i Fredericia.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter, om Middelfart Kommune skal støtte og indgå i kunstprojektet på Ammoniakhavnen i Fredericia 

 • At Børn- Kultur og Fritidsudvalget drøfter en evt. økonomisk støtte til projektet i dets indledende fase   

Sagsbeskrivelse:

Kunstbureauet Creator Projects har i samarbejde med den verdenskendte kunstner Katharina Grosse udarbejdet et forslag til et kunstprojekt i storformat på Ammoniakhavnen i Fredericia Kommune med etablering i 2021.

Eftersom et stort kunstværk på ammoniakbeholderne vil være meget synligt fra Middelfart-siden, har Fredericia Kommune rettet henvendelse til Middelfart Kommune med forslag om at etablere et partnerskab mellem de to kommuner og Creator Projects omkring projektet.

Udstrækningen og indholdet af dette samarbejde vil skulle aftales nærmere. Det ligger dog fast, at Creator Projects varetager projektledelse, budget, fundraising, pressearbejde og koordinering af selve tilblivelsen af værket, mens Fredericia Kommune varetager myndighedssagsbehandlingen, da ammoniakbeholderne ligger i Fredericia.

Kunstværket
Kunstværket er tænkt som en bemaling af ammoniakbeholderne, der vil kunne ses på stor afstand og påkalde sig stor opmærksomhed. Det meget store maleri vil være farverigt og vil appellere bredt og umiddelbart. Værket vil både kunne opleves tæt på og på afstand. Placeringen er valgt på baggrund af den centrale beliggenhed i Danmark, hvor der er stor synlighed både fra Lillebæltsbroen (op mod 80.000 biler i døgnet) og Middelfart/Strib. Forventningen er, at et kunstværk af denne kaliber vil påkalde sig stor opmærksomhed, både i lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og dermed også skabe fokus på Middelfart og Fredericia.

Katharina Grosse har tidligere lavet markante værker rundt om i verden, og har stor erfaring med at skabe kunst i det offentlige rum. I Danmark har hun markeret sig med et projekt i Mindeparken i Aarhus i 2017, faciliteret af kunstmuseet Aros (se bilag). Dette projekt medførte stor opmærksomhed og debat.

Godkendelser
På nuværende tidspunkt er projektet godkendt af ejeren, der har formuleret en række betingelser i forbindelse med realisering af kunstprojektet. Vejdirektoratet har ligeledes godkendt projektet. Der er ikke søgt om øvrige myndighedsgodkendelser.

Tidsplan 
Såfremt der er politisk opbakning vil arbejdet med fundraising kunne påbegyndes i 2019. Det er planen, at værket vil kunne indvies i 2021, evt. i forbindelse med en anden stor kulturbegivenhed (f.eks. Trekantområdets Festuge eller Rock under Broen)

Økonomi:

Det samlede budget for kunstprojektet forventes at blive på 3,5 mio. kr. Der er lagt en finansieringsplan, der baserer sig på donationer fra forskellige fonde og puljer; Region Syddanmark, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond, 15. juni Fonden og Det Obelske Familiefond m.fl. Det egentlige arbejde med at søge disse fonde, er ikke gået i gang. Creator Projects afventer Fredericia og Middelfart Kommunes godkendelse og støtte.

Erfaringsmæssigt vil det lette ansøgningsarbejdet væsentligt, hvis de værtskommunerne støtter et projekt aktivt og afsætter en form for økonomisk støtte til projektet.

Høring:

Ikke relevant

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00

Godkendt

Bilag:

89. Regionsudbud af hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens
Sagsnr.: 2019-009185
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Orientering om udbud af hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens i Region Syddanmark. (Respirationsinsufficiens betyder, at borgeren ikke selv kan trække vejret eller har svært ved det. Borgeren har typisk respirator eller skal suges fri i deres luftveje, fordi de ikke selv kan trække vejret uden).

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede, i forbindelse med budgetaftalen for 2018, at tilføre den regionale Respiratorkonto 70 mio.kr. til at dække et forventet merforbrug på området. Baggrunden herfor var, at udgifterne på Respiratorkontoen var steget med 102 procent over en femårig periode.

En analyse viser, at Region Syddanmark er eneste region, der i dag ikke har udbudt hjælpen til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, og som konsekvens heraf ligger gennemsnittet pr. hjælperordning markant over udgifterne i de øvrige regioner. Der er med andre ord, et betydeligt økonomisk potentiale for både regioner og kommuner i at få udbudt hjælpen til patienter med respirationsinsufficiens i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har derfor besluttet at gå i udbud af hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens. Udbuddet vil omfatte de hjælperordninger, som i dag varetages af private leverandører eller af kommunen.

Udbuddet forventes at føre til et uændret kvalitets- og serviceniveau for de berørte patienter.

Hos nogle borgere gives hjælpen som en BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) ordning. Borgere, der selv håndterer BPA ordningen tilsigtet, er ikke omfattet af udbuddet. Borgere, der forsat har en BPA ordning, men hvor kommunen har overtaget administrationen af ordningen - herunder valg af leverandør, er BPA en del af udbuddet.

I Middelfart skønnes det, at udbuddet af hjælp til patienter med respirationsinsufficiens vil berøre fire borgere.

De økonomiske udgifter til ordningen om hjælp til patienter med kronisk respirationsinsufficiens fordeles imellem Region Syddanmark og kommunerne med en fast aftalt fordelingsnøgle på 67% til regionen og 33% til kommunerne.

Tidsplan for udbuddet

 • uge 25: offentliggørelse af det samlede udbudsmateriale
 • uge 35: udbudsfrist
 • primo uge 36: udsendelse af informationsskrivelse til kommunerne vedr. udbuddet
 • uge 36-40: evaluering af tilbud, indhentning af dokumentation, start op standstill
 • primo uge 42: udsendelse af informationsskrivelse til kommunerne vedr. udbuddet
 • uge 42: kontrakt samt opstart af implementeringsperiode og udarbejdelse af implementeringsplan

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 15. august 2019 kl. 15:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

90. Evaluering af indsats for kultur- og events
Sagsnr.: 2019-006730
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalget skal drøfte evaluering af indsats for kultur- og events.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender evalueringen, hvorefter den fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft en indsats for Kultur- og events siden 2014. Hensigten har været at styrke Kulturøen med at udvikle, og understøtte et aktivt og vidtspændende kulturliv i Middelfart, og at det i fremtiden skal være et endnu mere indbydende fristed for Middelfarts borgere.

Det overordnede mål med en indsats for kultur og events har været at styrke og videreudvikle ”det gode liv” for alle generationer af borgere i Middelfart kommune – og for gæster/tilflyttere.

Indsatsen understøtter Middelfart Kommunes vision ”Broerne begynder her” og relaterer sig i særlig grad til følgende af visionens hovedmål: ”Et godt sted at bo og leve” og ”Den grønne vækstkommune”.

Fokus for indsatsen oprindeligt har været at skabe program med kultur- og events alle årets 365 dage sammen med de øvrige Trekantkommuner.

Der skulle skabes:

 1. et program med forskellige små og store Kultur og events i 2016. Middelfart Kommune skal bidrage med:

  • 2 store attraktive events/arrangementer i 2016 og

  • dagens arrangement – 5-6 stk. pr. måned.

Med både kommunale og ikke-kommunale arrangementer og events.

en særlig indsats omkring KulturØen, hvor der bliver arbejdet med:

 • Udendørs café

 • Mere udendørsservering fra restaurant

 • Legeredskaber på KulturØpladsen

 • Lys på bygningen

 • Indretningen af KulturØ og åbent bibliotek

Konklusionen og fremadrettede anbefalinger:
Konklusionen på indeværende evaluering er, at der både i forhold udvikling af indholdssiden på kultur- og eventsiden, har vi taget et godt spring fremad ligesom vi har etableret et tæt sam-arbejde mellem nøgleaktørerne i kommunen.

I forhold til selve KulturØen er indretning ændret både indvendigt og udvendigt, og besøgstallet er steget markant.

Den fremadrettede sigte er:

 1. Vi intensiverer samarbejdet om kultur- og events endnu mere blandt andet sammen med den nye organisation Brobygning Middelfart. Hensigten er 1) at udvikle og innovere eksisterende, enkeltstående arrangementer, events og aktiviteter i Middelfart, så de skaber merværdi - til gavn for væksten i hele kommunen og 2) Udvikle nye indsatser og aktiviteter – herunder muligheden for at skabe en kobling mellem det sociale liv i virksomhederne og lokale arrangementer og events
 2. Der skal skabes endnu flere store sammentænkte events i de kommende år – blandt andet med fokus på kultur og fritid, f.eks. Ombold og den nye udgave af Kongebroløbet.
 3. Der etableres en markedsført fælles event- og kulturkalender for hele kommune, der både fungerer elektronisk og i printformatet. Ingen borger eller turist i Middelfart Kom-mune skal lede forgæves efter aktiviteter og arrangementer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. august 2019 kl. 15:00
Byrådet 2. september 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 13. august 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

LUKKEDE SAGER