Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 11. juni 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
11. juni 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Esben Erichsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

81. Velfærdstjek i Dagplejen
Sagsnr.: 2019-005742
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Præsentation af spørgsmål til forældretilfredsundersøgelse til udvalgets drøftelse og kvalificering.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter og kvalificerer spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelsen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog, på møde den 5. november 2018, at udføre velfærdstjek på tværs i kommunen.

Formålet med velfærdstjek er, at bidrage offensivt til udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune. Som beskrevet ved vedtagelsen er det bl.a.:

 • At blive klogere på borgernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser - giver det vi gør mening for borgerne? Og oplever borgerne, at det skaber værdi?
 • At sætte yderligere fokus på faglighed og metodeudvikling, så kvaliteten forbedres indenfor den eksisterende økonomiske ramme
 • At skabe en fælles forståelse mellem borgere, medarbejdere og politikere om forventninger, muligheder og forudsætninger.

På Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 8. januar 2019, pegede udvalget blandt andet på tilfredshedsundersøgelse i dagplejen.

Forvaltningen har således udarbejdet spørgsmål til undersøgelsen, som der ønskes en drøftelse og kvalificering af.

I udarbejdelsen af spørgsmålene, er der taget udgangspunkt i henvendelser fra borgere samt en landsdækkende undersøgelse fra FOA.

Spørgsmålene er herefter drøftet og kvalificeret af dagplejens forældrebestyrelse.

Spørgsmålene er vedhæftet som bilag.

For at sikre høj svarprocent og dermed størst mulig validitet, forventes undersøgelsen igangsat efter sommerferien. På dette tidspunkt er Læringsmiljøvurderingen afsluttet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00

Bilag:

82. Ændringer vedrørende opskrivning til dagtilbud
Sagsnr.: 2019-009033
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

Med vedtagelsen af en ændring af dagtilbudsloven skal Middelfart Kommune ændre praksis omkring anciennitetsdato, når forældre skriver deres barn op til en plads i dagtilbud. I den forbindelse forelægges principper om søskendehensyn og ancinitetsdato for tilflyttere også til politisk behandling. 

Forvaltningen foreslår:

 • At lovændringen om anciennitetsdato træder i kraft pr. 1. oktober 2019
 • At der indføres søskendehensyn, således at søskende har fortrinsret til en ledig plads i dagtilbuddet.
 • At tilflyttere fra en anden kommune kan medtage et barns anciennitet på ventelisten i fraflytningskommunen således, at det oprindelige ansøgningstidspunkt bibeholdes.

Sagsbeskrivelse:

Lovændring om anciennitetsdato

Folketinget har vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, der betyder, at forældre, der ansøger om en plads i et dagtilbud, skal tildeles plads med opskrivningsdatoen som anciennitetsdato. Hidtil har praksis i Middelfart Kommune været, at fødselsdatoen har fungeret som anciennitetsdato uanset opskrivningstidspunktet.

Fordelen ved ændringen er, at det bliver mere gennemskueligt, hvordan rækkefølgen for tildeling af pladser er, da det følger opskrivningsdatoen, og man således ikke kan blive "overhalet" af et barn, der har fødselsdag tidligere end sit eget, selvom det andet barn opskrives senere.

Ulempen er, at familier i sårbare situationer kan være udfordret i forhold til at få skrevet deres børn til dagtilbud lige så hurtigt som andre familier, og derved vil de komme længere ned på listen. Denne udfordring kan dog imødekommes ved, at sundhedsplejerskerne i forbindelse deres besøg i hjemmet minder forældrene om, at de skal huske at skrive deres barn op til dagtilbud, samt hvordan man evt. kan få hjælp ved pladsanvisningen.

Ændringen af praksis vedr. anciennitet ved opskrivning til dagtilbud skal gennemføres som følge af lovgivningen. Forvaltningen anbefaler, at ændringen gennemføres pr. 1. oktober 2019. Derved vil der være tid til at informere om ændringen, opdatere informationsmaterialet og lave en fornuftig overgangsordning. I praksis vil det betyde, at forældre frem til d. 1. oktober kan få skrevet deres barn op efter de nuværende regler om fødselsdato. Pr. 1. oktober vil de børn, der således står opskrevet i systemet automatisk få konverteret deres barns anciennitet til det nye anciennitetsprincip, således at barnets fødselsdato fastsættes opskrivningstidspunktet. Herved opretholdes deres anciennitet. Børn skrevet op efter 1. oktober får opskrivningstidspunktet som anciennitetsdato jf. lovændringen. 

Reglerne om pasningsgaranti indenfor 14 dage og de øvrige regler for optagelse i dagtilbud gælder naturligvis fortsat.

Søskendehensyn

Af hensyn til at hjælpe familierne med at få hverdagen til at fungere bedst muligt, foreslår
forvaltningen, at søskendehensynet ændres, således at det bliver lettere at få sine
børn i samme dagtilbud. Det vil betyde, at søskende til børn, der allerede går i et bestemt
dagtilbud, får fortrinsret, når der opstår en ledig plads i det bestemte dagtilbud.
Det betyder dog ikke, at forældrene har krav på, at søskende bliver optaget i samme dagtilbud - det kræver, at der er plads.

Forvaltningen foreslår at fastholde reglen om, at søskendehensyn kan tages, når søskende kan være i samme dagtilbud i minimum 3 måneder.

Ulempen er, at familier uden søskende vil få svært ved at få en vuggestueplads. Ulempen vil være størst i institutioner med få vuggestuepladser.
 

Tilflyttere

Forvaltningen foreslår, at tilflyttere fra en anden kommune kan medtage et barns anciennitet på ventelisten i fraflytningskommunen således, at det oprindelige ansøgningstidspunkt til dagtilbud bibeholdes. I så fald skal forældrene indsende dokumentation for anciennitetsdatoen fra fraflytningskommunen, som sendes til Middelfart Kommunes Pladsanvisning.

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00

83. 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2019-008628
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31 maj 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område og det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet mindreforbrug på 2,584 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Og et samlet merforbrug på 2,908 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

 • At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages forbehold for ændret opgavefordeling (flytning af læringsområdet), så forventes Kultur og Fritidsområdet at realisere et merforbrug på 0,05 mio. kr. hvoraf det centrale område forventer et merforbrug på 0,500 mio. kr., som følge af forbrug af opsparede midler og decentralt forventes biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af planlagt underskudsafvikling.
 • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages forbehold for ændret opgavefordeling (flytning af PPR og en andel af specialpædagogkorpset til Familieafdelingen), så forventes Familie og Forebyggelsesområdet at levere et samlet merforbrug på 3,387 mio. kr. hvoraf 0,500 mio. vedrører Tandplejens forbrug af opsparede midler. Årsagen til budgetoverskridelsen har hovedsagelig baggrund i en række dyre anbringelsessager på handicapområdet, en stigning i antallet af anbringelsessager på opholdssteder og en særforanstaltning inden for forebyggelsesområdet til børn med svære handikap som forventes foranstaltet i løbet af foråret. Familie og Forebyggelsesområdet arbejder med en handleplan for at bringe budgettet i balance og handleplanen består af fire fokusområder: (1) Fokus på enkeltsager, (2) Fokus på enkeltkonti, (3) Fokus på handicapsager og (4) Fokus på fremtidige tiltag.
 • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages forbehold for ændret opgavefordeling (flytning af en andel af specialpædagogkorpset til dagtilbudsområdet), så forventes Dagtilbudsområdet at levere et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. hvoraf den centrale rammer forventes at levere et mindre forbrug på 0,050 mio. kr. og decentralt forventes daginstitutionerne og dagplejen at levere et mindreforbrug på 0,450 mio. kr.

Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 8,250 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år og det korrigerede budget udgør 14.557 mio. kr. inkl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 8,505 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,645 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. over/underskud. Hovedårsagen til mindreforbruget er at Brohuset først forventes at være færdig i juni 2020 og at etableringen af støjmuren afventer en afgørelse i forhold til en klage ved ankestyrelsen. Endvidere forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende erstatningssagen for MgO pladerne ved byggeri i dagtilbud, da der stadig afventes en afklaring i sagen.

Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

Der søges om en tillægsbevilling til anlæg og dertilhørende rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. til renovering af legepladsen ved Egetræet, så den bliver moderne og tidsvarende med et fokus på børnenes trivsel, livsduelighed og læring. Rådighedsbeløbet finansieres fra Egetræets opsparede overskud.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00

Bilag:

2019-008628-42-BO-2019 BKF.docx
84. Orientering om omgørelsesprocent i 2018 på Socialområdet for voksne og børn
Sagsnr.: 2019-006111
Sagsbehandler: Kate Hansen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt forelægges et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen i det forgangne år. Det samlede overblik skal indeholde de afgørelser, der er truffet efter Servicelovens bestemmelser i Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børn- Unge og Fritidsforvaltningen.

Orienteringen er en konsekvens af en ændring i Retssikkerhedsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at den politiske behandling skal ske i Byrådet/Kommunalbestyrelsen. Formålet hermed er at sikre politisk fokus og ansvar for kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Byrådet skal fremover en gang årligt forholde sig til, hvor stor omgørelsesprocenten er i Middelfart Kommune på Socialområdet for voksne og børn sammenlignet med landsgennemsnittet og drøfte, hvorvidt kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal en gang årligt forelægges orientering om, hvor mange afgørelser, truffet efter serviceloven, som er omgjort i Ankestyrelsen året før.

Børn- og Socialministeriet offentliggør en gang årligt et kommuneinddelt Danmarkskort over omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner. Danmarkskortet bliver offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemmeside senest 1. juli. Herefter skal omgørelsesprocenten behandles politisk i Byrådet inden årets udløb. Formålet hermed er, at Byrådet informeres og tager stilling til sagsbehandlingen på det kommunale velfærdsområde.

Danmarkskortet for 2018 blev offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemmeside den 7. marts 2019. https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/omgoerelsesprocenter-er-stadig-alt-for-hoeje/

Omgørelsesprocenten dækker over de sager, der er ændrede, ophævede eller hjemvist til fornyet behandling af Ankestyrelsen. Af bilag, fremgår nærmere orientering af, hvad begreberne dækker over.

Ankestyrelsen havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4,8 måneder i 2018. Nogle sager afgjort i Ankestyrelsen i 2018 vil være afgjort i Middelfart Kommune i 2017. Nogle sager afgjort i Middelfart Kommune i 2018, vil først fremgå af Ankestyrelsens statistik for 2019.

De samme forhold gør sig gældende for 2017-opgørelsen.

Det fremgår af Ankestyrelsens tal for 2018, at der på Servicelovens område på landsplan var en omgørelsesprocent på 36 %, mens der var en omgørelsesprocent på 42 % i Middelfart.

I 2018 afgjorde Ankestyrelsen 68 sager fra Middelfart Kommune på Servicelovens område, hvor 37 sager blev stadfæstet, 7 sager blev ændret/ophævet, 20 sager blev hjemvist og 4 sager blev afvist.

Til sammenligning afgjorde ankestyrelsen 83 sager fra Middelfart Kommune i 2017 på Servicelovens område, hvor 38 sager blev stadfæstet, 13 sager blev ændret/ophævet, 23 sager blev hjemvist og 9 sager blev afvist.

https://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen

Det vedlagte bilag indeholder tabeller over omgørelsesprocenterne fordel på ydelsestyper for de to forvaltninger, hvor der træffes afgørelser efter Serviceloven, det vil sige Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn- Unge- og Fritidsforvaltningen.

På de 10 sager fra Handicap og Psykiatriafdelingen i Social- og sundhedsforvaltningen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2018 var omgørelsesprocenten var 70:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

10

3

2

5

0

100 %

30 % 20 % 50 % 0 %

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 73 på de 26 sager fra  Handicap- og Psykiatriafdelingen, som ankestyrelsen afgjorde i 2017 26 sager i Ankestyrelsen i 2017:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

26

7

6

11

2

100 %

27 %

23 %

42,3 %

7,7 %

Handicap- og Psykiatriafdelingen har cirka 650 aktive borgersager.

I en borgersag kan der forekomme forvaltningsafgørelser vedrørende indsatser inden for forskellige tilbud efter Servicelovens kapitel om Almentilbud til Voksne. Derudover er der i serviceloven opfølgningsbestemmelser, der kan medføre, at der sket ændringer i indsatserne. Hver gang, der sker en ændring i indsatsen, træffes der en ny forvaltningsafgørelse.

Ankestyrelsen har i 5 afgørelser hjemvist sagerne til Middelfart Kommune, idet Ankestyrelsen har vurderet, at sagens oplysningsgrundlag ikke var tilstrækkeligt. 3 af de hjemviste sager i 2018  vedrører den samme borgersag, hvor der er udsendt ny afgørelse til borgeren - sagen omfattede både § 84, § 85 og § 95. De resterende 2 hjemviste sager omhandler socialpædagogisk støtte § 85.

De 2 sager, hvor Ankestyrelsen har ændret Middelfart Kommunes afgørelser, har Ankestyrelsen vurderet, at borgeren i den ene sag ikke kunne opkræves egenbetaling efter § 100 med tilbagevirkende kraft, og i den anden sag vurderede Ankestyrelsen, at borgeren havde ret til samværstilbud § 104.

På de 20 sager fra Senior og Velfærdsafdelingen i Social - og Sundhedsforvaltningen , som Ankestyrelsen afgjorde i 2018 var omgørelsesprocenten 20:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

20

16

2

2

0

100 %

80 % 10 % 10 % 0 %

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 44,1 på de 34 sager fra Senior og Velfærdsafdelingen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2017:

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

34

19

4

6

5

100 %

55,9 %

11,8 %

17,6 %

14,7 %

Visitationen i Senior og Velfærd har cirka 850 borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem og cirka 320 borgere, der modtager hjemmepleje på et plejehjem.

Hjælpemiddelteamet i Senior og Velfærd har cirka 250 aktive sager vedrørende hjælpemidler til både børn og voksne.

De 2 sager vedrørende støtte til bil, hvor Ankestyrelsen har registreret, at Middelfart Kommunes afgørelse er ophævet, har Middelfart Kommune genbehandlet som hjemvisninger, og der er sendt nye afgørelser ud til borgerne. I den ene sag fik borgeren ret til særlig indretning i bil i form af sædevarmer, og i den anden sag fik borgeren ret til støtte til bil med særlig indretning.

Ankestyrelsen har i 2 sager ændret Middelfart Kommunes afgørelser, idet Ankestyrelsen i begge sager har vurdere, at borgeren havde ret til den ansøgte paryk/toupe.

På de 38 sager fra Familie og Forebyggelsesafdelingen i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2018, var  omgørelsesprocenten 52,6.

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

38

18

3

13

4

100 %

47,3 %

7,9 %

34,2 %

10,5 %

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 39 på de 23 sager fra Familie og Forebyggelsesafdelingen, som Ankestyrelsen afgjorde i 2017.

I alt

Stadfæstelse

Ændring/ophævelse

Hjemvisning

Afvisning

23

12

3

6

2

100 %

52,2%

13 %

26 %

8,8 %

Der er 2018 truffet 1762 afgørelser i Familie og Forebyggelsesafdelingen, hvoraf 614 afgørelser er truffet i Handicapteamet.

Den høje hjemvisningsprocent er ikke tilfredsstillende, og dette har betydet, at alle sager er gennemgået.

I de 2 sager, hvor afgørelsen er ophævet af Ankestyrelsen, er afgørelserne taget til efterretning, og Ankestyrelsens vurdering/afgørelse er fulgt.

I de 13 sager, hvor Familie- og Forebyggelsesafdelingens afgørelser er hjemvist, er alle sager genbehandlet. Gældende for samtlige sager er, at tidligere afgørelser er fastholdt ved genvurderingen, hvor nogle sager ikke er påklaget på ny, og andre sager er stadfæstet i Ankestyrelsen ved ny klage. Det betyder, at hjemvisningerne ikke har ændret den første afgørelse/vurdering.

- o -

Ankestyrelsen er en instans højere end kommunerne, og kommunerne afprøver derfor retstilstanden i Ankestyrelsen ved tvivlstilfælde. 

I alle afdelingerne forekommer der sager, hvor der er tvivl om retstilstanden. I sådanne tilfælde træffer forvaltningen en afgørelse og afventer om borgeren klager. Hvis borgeren klager, sendes sagen til Ankestyrelsen, og forvaltningen får herefter Ankestyrelsens vurdering af retstilstanden. Forvaltningen kan derefter ændre arbejdsgang, hvis Ankestyrelsen har en anden vurdering af retstilstanden end forvaltningen.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældreråd og Handicapråd

Høringssvar:

Ældreråd og Handicapråd

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 13. juni 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Bilag:

85. Kommunegaranti til projekt "Vandværket" i Fjeldsted-Handrup
Sagsnr.: 2019-008504
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til transportgruppen under Fjelsted-Harndrups Lokaludvalg i forbindelse med projekt "Vandværket" i Harndrup.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 0,500 mio. kr. til lokaludvalget i Fjeldsted-Harndrup. Garantien dækker optagelse af lån i Nordea Bank på 0,500 mio. kr., som afvikles over en 12 mdrs. periode.
 • At der opnås fuld finansiering via tilskud og at optagelsen af lån i Nordea Bank alene betragtes som mellemfinansiering
 • At de nødvendige tilladelser til etablering af projekt "Vandværket" indhentes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en garantianmodning fra Transportgruppen Fjelsted-Harndrup under Lokaludvalget Fjelsted/Harndrup, som ansøger om en lånegaranti på 0,500 mio. kr. til finansiering af projekt "Vandværket".

Projekt "Vandværket" omhandler at skabe et sted til motion, fordybelse, bålmad, naturoplevelser og som giver trivsel, samvær, sammenholdskraft samt forskønnelse i lokalområdet Fjelsted, Harndrup og Fjellerup.

Transportgruppen er en aktiv gruppe, der under Lokaludvalget Fjelsted/Harndrup, arbejder for lokal trivsel og udvikling. Herværende projektbeskrivelse omhandler etablering af Vandværket – et samlingssted og en aktivitetsplads for såvel lokale borgere, cykelturister og øvrige turister og besøgende i alle aldre.

Baggrunden for etablering af Vandværket er:

Motion og sammenhængskraft:

 • Behov for et samlingssted for lokale borgere
 • Ønske om udendørsbevægelse, som indbefatter andet end løb
 • Rød tråd og videreudvikling af Børneuniverset (skole, SFO og børnehave) som har fokus på motion og bevægelse via idrætslinje
 • Der mangler et sted til fordybelse og udendørs yoga
 • Fremme dyrkning af motion for alle aldre i form af udendørsfitness
 • Være en del af et sammenhængene stisystem, der binder Fjellerup, Fjelsted og Handrup sammen

Ønske fra dagpleje om udflugtsmål

Natur og forskønnelse:

 • Forskønnelse af lokalområdet
 • Naturoplevelser ved å
 • At løfte lokalområdet og gøre området mere attraktivt for nuværende og kommende beboere, som beskrevet i vores udviklingsplan

Turisme

 • Åndehul og pause til cykelturister (cykelrasteplads)

Projektet er i tråd med "Fjeldsted/Handrup Udviklingsplan" fra 2014, om udendørsaktiviteter, byfornyelse og gode stisystemer.

Transportgruppen har talt med naboerne til området, og alle er positive overfor projektet, fordi det giver nyt liv til området og gør deres nabolag pænere og dermed mere attraktivt.

Lånebeløbet på 0,500 mio. kr. er godkendt af Nordea Bank underforudsætning af at lånebeløbet dækkes af en kommunegaranti og at der opnås fuld finansering via tilskud og skal dermed kun betragtes som mellemfinansiering.

Det samlede lånebeløb afdrages over en 12 mdrs. periode og med løbende nedskrivning når tilskud indbetales.

 

Økonomi:

En politisk beslutning om garantistillelse til foreninger er altid forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at foreningen ikke kan afdrage på lånet og garantien derfor kommer til indfrielse. Og at foreningen ikke opnår den fulde finansiering.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, vedtægterne og budgetterne fra Lokaludvalget.

Ud fra budgetoversigten for tilskud og udgiftsbudgettet ved etablering af projekt "Vandværket" vurderes det at være realistisk at projektet opnår den fulde finansiering, som angivet ved LU møde d. 7 maj, hvor det var vurderingen at 95% af økonomien var på plads.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 18. juni 2019 kl. 15:00
Byrådet 24. juni 2019 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER