Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 14. maj 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
14. maj 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Peter Storm
Kim Lund
Fraværende:
Esben Erichsen
Steffen Daugaard

ÅBNE SAGER

73. Masterplan for dagtilbud
Sagsnr.: 2019-007292
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

I forlængelse af temadrøftelsen i Byrådet den 6. maj 2019 er der behov for en yderligere drøftelse i udvalget.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter Masterplanen for dagtilbud.

Sagsbeskrivelse:

På temamødet den 6. maj 2019 blev masterplanen for dagtilbud præsenteret, og der var en indledende dialog i Byrådet. Da masterplanen er omfattende og at udmøntningen indebærer en række beslutninger, er det hensigtsmæssigt, at udvalget får mulighed for at stille yderligere afklarende spørgsmål og få en dialog om masterplanen. Dialogen vil kunne kvalificere forvaltningens videre arbejde med beslutningsoplæg til det politiske niveau.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

74. Politiske ambitioner for ungeområdet
Sagsnr.: 2019-002450
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

I forlængelse af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal kommunen tilrettelægge en sammenhængende kommunal ungeindsats. I forbindelse med Byrådets beslutning om organiseringen af ungeindsatsen i januar, blev det ligeledes besluttet, at Byrådet ønsker at fastsætte politiske ambitioner for ungeområdet. Disse har været drøftet på byrådsseminar og efterfølgende i en dialog med de relevante udvalgsformænd og styregruppen for ungeindsatsen. Hermed fremlægges forslag til de tværgående politiske målsætninger for ungeområdet for den resterende byrådsperiode.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til de tværgående politiske målsætninger for ungeområdet bliver vedtaget, herunder at den kommunale ungeindsats afrapporterer på status på processen til udvalgsformændene halvårligt samt afrapporterer på målene til Byrådet i september 2021.

Sagsbeskrivelse:

Aftale om bedre veje til uddannelse og job sætter nationale målsætninger for ungeområdet:

Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at:

 • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

 • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Til at nå disse mål er der etableret en ny forberedende grunduddannelse (FGU), og der er stillet krav til kommunerne om at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, som skal koordinere ungeindsatsen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

FGU'en og den kommunale ungeindsats’ succes skal måles på, hvorvidt de nye uddannelsespolitiske målsætninger nås. Den nye målsætning tydeliggør ambitionen om, at de unge skal gennemføre ungdomsuddannelse, mens de er unge. Samtidig anerkender man også at uddannelse ikke nødvendigvis er den rette vej for alle unge, men at nogle i stedet skal direkte i beskæftigelse.

Foruden at være en lokal udmøntning af ovenstående nationale lovgivning, er den sammenhængende kommunale ungeindsats i Middelfart Kommune også det foreløbige produkt af et stykke kommunalt udviklingsarbejde, som er pågået gennem de sidste fem år i regi af ungestrategien Fælles Unge – Fælles Ansvar.

På byrådsmødet d. 7. januar 2019 blev organiseringen af den kommunale ungeindsats vedtaget. Organiseringen af den sammenhængende ungeindsats i Middelfart Kommune udgøres af et koordinationsteam (et tværfagligt lederteam), som skal sikre koordination af forløb og indsatser og en styregruppe (et tværfagligt chefteam), som skal sikre den strategiske ledelse herunder retning på de overordnede indsatser i forhold til målene.

Den sammenhængende ungeindsats refererer på politisk niveau til fire udvalg, hhv. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

I forlængelse af beslutningen om organiseringen besluttede Byrådet, at der skal fastsættes lokale politiske mål for ungeområdet.

I forbindelse med formulering af disse tværgående politiske målsætninger for ungeområdet er der taget udgangspunkt i kommunens politiske mål for byrådsperioden 2018-2021, og på byrådsseminar d. 7. marts 2019 var der dialog ud fra følgende tværgående og gensidigt forbundne temaer:

 1. Uddannelsesparathed

 2. Uddannelsesvejledning

 3. Unge i erhvervsuddannelse

 4. Partnerskab og samarbejder

 5. Uddannelse og job til alle

Input herfra er indgået i en efterfølgende dialogproces mellem fire udvalgsformænd og styregruppen for den kommunale ungeindsats.

Som produkt af disse dialogprocesser foreslås nedenstående lokale målsætninger for ungeområdet i perioden 2019-2021. Der er ligeledes udarbejdet forslag til indikatorer for målopfyldelse af målsætningerne (se bilag).

”Job og uddannelse til alle unge”

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. De unge skal opleve, at der er sammenhæng i og fælles mål for indsatserne. Via praksiserfaringer skal flere unge hjælpes i uddannelse og job.

Indikatorer for målopfyldelse:

 • Unge skal have én plan med et uddannelses- og jobmål

 • Andelen af 25-årige med en ungdomsuddannelse skal stige.

 • Andelen af unge uden job og uddannelse skal reduceres

 • Unge skal være kortere tid på offentlig forsørgelse

”Øget fokus på trivsel og motivation i grundskole og ungdomsuddannelse”

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at opleve trivsel og sundhed. Forbyggende indsatser skal sætte unge i stand til at udfolde deres evner og potentiale samt mestre dagligdags udfordringer.

Indikatorer for målopfyldelse:

 • Trivslen i folkeskolen skal øges

 • Langtidsfraværet i folkeskolen skal reduceres

 • Andelen af unge med dårligt mentalt helbred skal reduceres

 • Frafaldet fra erhvervsuddannelser skal reduceres væsentligt

”Styrket vejledning med fokus på både den unge og arbejdsmarkedet”

Alle unge skal have mulighed for job- og uddannelsesvejledning. Vejledningen skal tænkes ind i nye former, og flere faggrupper skal bidrage til vejledningsindsatsen.

Tættere samspil med arbejdsmarkedet og god vejledning skal bevirke, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Indikatorer for målopfyldelse:

 • Alle unge skal forlade folkeskolen med en uddannelsesplan

 • Flere unge vælger erhvervsuddannelse

 • Flere unge kommer i mesterlære

Der er udarbejdet baselinemålinger på de fleste af ovenstående indikatorer.

Det er afgørende, at den kommunale ungeindsats – fra medarbejder til det politiske niveau – har en forståelse for og tager sit afsæt i det tværgående perspektiv i arbejdet med målsætningerne. Ligeledes at der i endnu højere grad end i dag arbejdes ind i partnerskaber og netværk med interessenter uden for den kommunale organisation, f.eks. uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter m.fl.

Der vil også fremadrettet være unge, som – på trods af hjælp – ikke er i stand til at gennemføre uddannelse og/eller varetage et job. For disse unge skal den kommunale ungeindsats også sikre sammenhæng og professionel støtte til et godt liv.

Det foreslås, at styregruppen afrapporterer til udvalgsformændene om den kommunale ungeindsats og de tværgående politiske målsætninger halvårligt samt afrapporterer på målene til Byrådet i september 2021.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00
Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Udvalget anbefaler at, at de respektive 4 udvalg modtager orienteringspunkt efter det halvårlige møde mellem udvalgsformændene


Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

75. Situationsanalyse og handleplaner på fritidsområdet
Sagsnr.: 2019-007618
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Situationsanalyse af fritidsområdet i Middelfart Kommune og dertilhørende handleplaner præsenteres til orientering i Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget tager situationsanalysen og handleplanerne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Læring, Kultur og Fritid ansatte den 1. januar 2019 en fritidskonsulent i samarbejde med DGI. I aftalen fremgår det, at der skal udarbejdes handleplaner på fritidsområdet.

I vedhæftet bilag fremgår en situationsanalyse af fritidsområdet i Middelfart Kommune. I forlængelse af situationsanalysen er der udarbejdet et udkast til handleplaner.

I samarbejdsaftalen mellem Middelfart Kommune og DGI fremgår det, at der skal afholdes årlige møder med en administrativ styregruppe og politisk styregruppe. På de næste styregruppemøder skal situationsanalysen og handleplanerne drøftes.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

76. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-23
Sagsnr.: 2018-006563
Sagsbehandler: Iben Lykke Eggertsen

Præsentation:

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal jævnfør Sundhedslovens § 205 indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019.  Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i alle de 22 syddanske kommuner og Regionsrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det tilrettede udkast til Sundhedsaftalen 2019-23 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne. Den skal understøtte sammenhængen og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende Sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

 • Vi samarbejder om forebyggelse for:

      

  • Et røgfrit Syddanmark

  • Mental trivsel blandt børn og unge

  • Færre overvægtige

 • Vi arbejder for bedre overgange for:

 •     Mennesker med psykiske lidelser

 •     Ældre borgere

 •     Mennesker med kronisk sygdom

 • Vi sikrer sammenhæng til:

 •     Uddannelsesområdet

 •     Arbejdsmarkedet

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

 • Sæt borgeren først

 • Tænk nyt- nye samarbejdsformer

 • Mest mulig sundhed for pengene

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele Sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Forudgående proces

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor medlemmer i alle de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd samt regionale politikere var inviteret til et opstartsmøde. Herefter blev der formuleret visioner for aftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget præsenterede på lokalpolitiske møder i alle 22 syddanske kommuner i sensommeren 2018.

Inden aftalen blev sendt i høring, afholdt Sundhedskoordinationsudvalget et møde for de kommunale udvalgsformænd, hvor høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret. Herefter var aftalen i høring fra december 2018 - februar 2019.

Der indkom 48 høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023, og følgende justeringer er foretaget som følge af høringen:

 • Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ er ændret til ’Vi arbejder for bedre overgange for’

 • Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:

  • ’Vi arbejder for bedre overgange for’:

   • Mennesker med psykiske lidelser

   • Ældre borgere

   • Mennesker med kronisk sygdom

  • ’Vi sikre sammenhæng til’:

   • Uddannelsesområdet

   • Arbejdsmarkedet

 • Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).  
 • Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)

 • Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er der tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
 • Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

Den videre proces

Sundhedsaftalen sendes hermed til godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil, på mødet den 26. juni 2019, endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:

BAU: 8/5 2019

BKF: 14/5 2019

SKU: 14/5 2019

SSU: 16/5 2019

Økonomiudvalget: 28/5 2019

Byrådet: 3/6 2019

 

Ældre- og Handicaprådet orienteres om godkendelsesprocessen i ovenstående udvalg.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00
Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2019 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. maj 2019 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

77. Kommunegaranti til Kajakklubben Strømmen
Sagsnr.: 2019-006016
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Kajakklubben Strømmen i forbindelse med foreningen ønsker at etablere et nyt kajakhus.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 2 mio. kr. til Kajakklubben Strømmen.

 • At garantien stilles under forudsætning af, at der optages et 30 årigt realkreditlån med fast rente i kommunekredit.

 • At garantien stilles under forudsætning af, at det udbetalte beløb anvendes efter formålsbeskrivelsen i ansøgningen.

 • At garantien stilles under forudsætning af, at foreningen accepterer, at Middelfart kommune tinglyser salgs og pantsætningsforbud i bygningen. Tinglysningen opretholdes, så længe garantien består.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Fritid har modtaget en garantianmodning fra Kajakklubben Strømmen, som ansøger om en lånegaranti på 2 mio. kr. til finansiering af et nyt kajakhus.

Kajakklubben har et kajakhus fra 2009 og råderet over et klubhus på Marinaen, som Middelfart Kommune ejer. Klubhuset er bygget i 1982 og rummer en del af klubbens kajakker, de daglige aktiviteter og arrangementer i foreningen.

Kajakklubben Strømmen ønsker at bygge et nyt kajakhus til ca. 150 kajakker, et værksted, som lever op til lovlige standarder og sikkerhedskrav og mulighed for at tænke andre vandsportsaktiviteter ind.

I 2. og 3. fase anvendes der egenkapital og søges om yderligere lån til renovering/nybygning

 • Fleksibel indretning af klubhuset
 • Nye omklædnings- og badefaciliteter til det øgede antal medlemmer og servicering af skoler og de øvrige udefrakommende personer/virksomheder.
 • Større mulighed for helhedstræning og motion af kroppen.

Fase 1 og fase 2 og 3. er uafhængige dvs., at fase 1 kan gennemføres uden at kommunen forpligter sig til kommunal garantistillelse i fase 2 og 3.

Baggrunden for ønsket er:

 • At nuværende kajakbygning er for lille til efterspørgslen på kajakpladser.

 • Reparationsmulighederne i klubben er utidssvarende, og foregår midt i klubben

 • Opholdsrummet er blevet for lille til at rumme de aktiviteter, der foregår i klubben:

  • Ca. 40 seniorer, der mødes ugentligt i klubben

  • Ca. 25-30 børn, der har aktiviteter i klubben

  • Klubaftener, klub- og mødeaktiviteter

  • Teoriundervisning

 • Baderummene er for små og nedslidte

 • Større fokus på træning og motion i relation til kajakroning og helhedstræning

Det nye kajakhus vil give mulighed for at have et værksted, som lever op til lovlige standarder og sikkerhedskrav og mulighed for at tænke andre vandsportsaktiviteter ind. Den nye bygning vil have en fleksibel indretning, nye omklædnings- og badefaciliteter til det øgede antal medlemmer og servicering af skoler og øvrige udefrakommende personer/virksomheder og en større mulighed for helhedstræning og motion af kroppen.

Lånebeløbet på 2 mio. kr. optages i kommunekredit under forudsætning af, at der stilles en kommunegaranti og skal optages som et fastforrentet realkreditlån, som afdrages over en 30 årig periode.

Økonomi:

Det bør anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse. 

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, budget for byggeriet, årsregnskaberne for 2017-2018, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra det reviderede årsregnskaber for 2017 og 2018 samt budgettet for 2019, så vurderes det at Kajakklubben Strømmen har en sund økonomi og at klubben har et stigende antal betalende medlemmer. Budgettet for 2019 er i balance og der budgetlægges med et overskud, der kan sikre en fornøden afvikling af gælden over den aftalte tidsperiode.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89 vedrørende gruppefritagelsesforordningen, som blandt andet fritager kultur og støtte til ikke-kommercielle sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at lånebekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for låneoptagelse med 30 års løbetid på fritidsområdet, udnyttes.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. maj 2019 kl. 15:00
Byrådet 3. juni 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

79. Pilot i Brenderup: Status og fremadrettede tiltag
Sagsnr.: 2018-013862
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Status på pilotprojekt med fælles ledelse mellem Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole samt orientering om fremadrettede tiltag.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager status og orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Siden august 2015 har Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skoles SFO haft fælles leder.

Organiseringen blev indført som en del af omlægningen til stordriftsmodellen.

Organiseringen fra 2015 viste dog en række uhensigtsmæssigheder:

 • Ikke tilstrækkeligt ledelsesnærvær grundet antal af matrikler samt afstand imellem dem.
 • Vanskeligheder ved at rekruttere kandidater til stillingen
 • En øget tilgang til både privat børnehave og skole.

Derfor igangsatte forvaltningen et pilotprojekt med fælles ledelse mellem daginstitution og skole. Skolelederen på Anna Trolles Skole er øverste leder for skole og dagtilbud med økonomisk og personalemæssig ansvar. Under øverste leder har en dagtilbudsleder og souschef ansvaret for både børnehus og SFO.

Projektet kører fra 1. oktober 2018 til udgangen af 2020.

Formålet er blandt andet at afsøge muligheden for gennem ændring af ledelsesstrukturen at bringe skole og daginstitution tættere sammen og hermed opnå:

 • At skabe en større sammenhæng mellem enhederne.
 • At udøve mere ledelse tæt på, for alle 3 matrikler ift. at udvikle pædagogik og forældresamarbejdet i Børnehus og SFO.
 • At sikre økonomisk og faglig bæredygtighed, der bidrager positivt til sammenhængskraften i lokalområdet.
 • At få en fælles faglig udvikling
 • At forsøge at mindske tilgangen til de private tilbud.

Souschef
For at skabe større sammenhæng mellem matrikler og sikre ledelse tættere på medarbejdere er der i pilotperioden forsøgsvis ansat en souschef i daginstitutionen.

Det er forventningen, at det øgede ledelseslag vil skabe en positiv effekt på indsatsområderne i projektet og opgaven for souschefen lyder derfor på:

 • At understøtte den daglige drift og selvstændigt at varetage specifikke ledelsesopgaver
 • At sikre et højt informationsniveau til forældre og personale
 • At sætte sig ind i Børnehusets økonomiske forhold og medvirke til løsning af administrative opgaver
 • At være medansvarlig omkring udvikling af det pædagogiske arbejde
 • At understøtte gode arbejdsforhold for personalet
 • At deltage i det fælles ledelsesteam
 • At udøve ledelse på 2 matrikler – skole og børnehus

Status
Projektet har nu været i gang i 7 måneder, og ledelsen har udarbejdet status på drift og organisering:

 • Ledelsen har struktureret møder m.m. på tværs af organisationer. Fælles årshjul er ved at være på plads.
 • Det fælles personale, er begyndt at italesætte den fælles kultur.
 • Kulturen på de to steder er ved at blive analyseret, så den kan bruges i en forandringsproces.
 • Den fælles bestyrelse fungerer optimalt og arbejder efter ” Landsbyordningen".

På trods af, at projektet endnu ikke er halvvejs, opleves  positive tegn på effekten af den fælles ledelse og øgede ledelsesindsat. De positive tegn ses ved:

 • Personale søger hinanden, spørger ind til arbejdet på tværs.
 • Man vil sociale arrangementer.
 • Ledelsen er synlig på begge matrikler.
 • Forældre ser positivt på ” Landsbyordningen ” - det er forventningen at flere børn fra børnehaven fremover vil fortsætte på skolen
 • Venteliste på vuggestue

Fremadrettede tiltag
Udviklingen vil fortsat følges tæt. Ledelsen har udpeget følgende områder, som skal indgå i den fortsatte udvikling:

 • Børnehavegruppe fast i idrætshallen en dag om ugen.
 • Ønsket om etablering af flere vuggestuepladser – forældre står på venteliste.
 • Personale får mulighed for at arbejde på begge matrikler
 • Øget trivsel hos både børn og medarbejdere

I august/september 2020 evalueres pilotprojektet. Resultatet heraf behandles af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget inden årets udgang i 2020.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

2018-013862-2Projekt bilag 1..pdf
2018-013862-1Projekt bilag.pdf
80. Aula: Status, anvendelse og rammer for kommunikation
Sagsnr.: 2017-011805
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orientering til udvalget om status på implementering af ny samarbejdsplatform Aula.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

 

Aula er den nye, fælles kommunikationsplatform for skole og dagtilbud og erstatter dermed SkoleIntra og BørneIntra på dagtilbudsområdet. Aula er en national løsning, som implementeres i alle kommuner.

Aula bliver fremtidens digitale kommunikationskanal i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. I Aula får børn, elever, forældre og pædagogisk personale sikker og brugervenlig adgang til informationer fra skoledagen og livet i dagtilbuddet.

Fokus er på forældrene som primær modtager og skole/dagtilbud som primær afsender, men i anvendelsen er der også taget højde for øvrige aktører som fx elever, øvrige fagprofessionelle i forvaltningsregi.

I efteråret 2018 blev udvalget orienteret omkring proces for implementering samt projektorganisering og overordnede tidsplan. Derfor er denne en orientering om status samt anvendelse og kommunikation:

Status:
Der har i foråret pågået uddannelse af hhv. kommunal administrator og lokale administratorer. Disse har stået for den administrative opsætning af Aula: oprettet grupper, tildelt rettigheder til brugerne mv. Forvaltningen har stået for uddannelse af de lokale administratorer og har løbende afholdt opfølgende møder og dermed fulgt arbejdet tæt.

Netcompany har stået for uddannelse af superbrugere for det pædagogiske personale, det er superbrugerne der står for uddannelse af pædagogisk personale lokalt på skolerne. Middelfart Kommune havde fået tildelt 23 pladser, men valgte efter ønske fra skolerne at uddanne 27 superbrugere. Disse uddannelser er nu gennemført og forvaltningen har løbende afholdt møder med gruppen ift. klargøring og forberedelse af uddannelse af pædagogisk personale på egen skole.

Tilbagemelding fra lokale administratorer og pædagogiske superbrugere er, at Aula er et meget enkelt og brugervenligt værktøj som ikke kræver store udfordringer at lære kende. Aula er ikke færdigudviklet endnu og Netcompany udvikler derfor fortsat på løsningen – retter fejl og mangler samt tilfører nye funktioner, hvilket indimellem kan gøre skolernes arbejde lidt vanskeligt i opstartsfasen.

I maj måned igangsættes uddannelse af pædagogisk personale på skolerne og forældrene kommer på til august.

Efter sommerferien starter forvaltningen på implentering af Aula på Dagtilbudsområdet. Leder fra daginstitutionerne er informeret og har fulgt projektet tæt da 2 af styregruppens medlemmer er repræsentanter fra daginstitutionsledergruppen.  

Anvendelse:
De nedsatte arbejdsgrupper, projektgruppen samt styregruppen har undervejs arbejdet kvalificering af implementering og integrationen af Aula. De har blandt drøftet og besluttet fælles kommunale retningslinjer for anvendelse samt anbefalinger til decentralt brug.

Fokus har blandt andet været på at:

 • Aula skal fremme kommunikation, dialog og samarbejde mellem skole/dagtilbud og hjem om den enkelte elev/det enkelte barn.
 • Aula skal anvendes til at give nem adgang til plan for dagen/ugen/perioden, nyheder og aktiviteter.
 • Aula skal anvendes til at understøtte tværgående videndeling og samarbejde mellem fagprofessionelle centralt og decentralt.
 • Anvendelsen af Aula skal sikre, at forældre med børn i flere skoler og dagtilbud får et nemt overblik over deres børns hverdag.
 • Anvendelsen af Aula efterlever persondataforordningen og compliance-regler opstillet af lovgivning, regulative krav samt Middelfart Kommune selv.
 • Dialog, samtale og mødet med forældre er værdifuldt og relevant.

Vi har således fælles krav på forvaltningsniveau til anvendelse af Aula samt tydelighed omkring frihedsgrader til anvendelse af Aula der skal være på institutionsniveau og individuelt niveau.

Vi inddrager løbende de fagprofessionelle ift. justering og tilpasning af anvendelse og retningslinjer. Start 2020 vil forvaltningen afholde status og evaluering med repræsentanter fra pædagogisk personale, TR, elever og forældre for at sikre, at udviklingen og anvendelsen af Aula fortsat er værdifuld for brugergrupperne.

Kommunikation
Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem. Det skal Aula, fordi bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skoler og dagtilbud.

Arbejdsgrupper, projektgruppe og styregruppe har udarbejdet retningslinjer og vejledning ift. kommunikation i Aula:

Aula anvendes til information fra skole til hjem og til kortfattet kommunikation mellem parterne. Den digitale samarbejdsplatform anvendes især til information og kommunikation om kommende arrangementer og tiltag.

På skoleniveau udarbejdes der instrukser for hvor ofte og i hvilket omfang skolen udsender informationer til forskellige brugergrupper. Det styrende princip er, at der udsendes hyppig information til mindre grupper og sjældnere til store modtagergrupper.

Oplæg og opfordring til drøftelse i skolebestyrelser og blandt medarbejdere udsendt efterår 2018

 • Alle skoler har udarbejdet egne retningslinjer for kommunikation (skole-hjem) samt svartider på henvendelser
 • Drøftelser om komplekse emner eller sager, herunder personsager, sker som hovedregel i møder eller pr. telefon.
 • Personsager drøftes ikke i grupper og debatfora i den digitale samarbejdsplatform
 • Alle brugere i Aula formulerer sig venligt og kortfattet og altid til den mindst mulige målgruppe for at minimere informationsmængden.
 • Alle grupper, som oprettes i Aula, bemandes af minimum én tovholder (medarbejder), som varetager ordstyrerfunktionen for gruppen og sikrer, at de etiske og sikkerhedsmæssige retningslinjer overholdes
 • Forvaltningen sikrer driften af de tværgående grupper for netværk på tværs af skoler og forvaltning fx it-vejledere, fælleselevråd og PLC

 

 

 

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 14. maj 2019 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. maj 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Esben Erichsen og Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.LUKKEDE SAGER

78. Handleplaner for underskudsafvikling