Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 9. april 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
9. april 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Esben Erichsen
Lars Vigsø
Steffen Daugaard
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

64. Læringsmiljøvurdering 2019
Sagsnr.: 2018-017995
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orientering om afvikling af læringsmiljøvurderinger i foråret 2019 i kommunale og private dagtilbud i Middelfart Kommune.

Samt orientering om øget tilsyn med de private pasningsordninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Det er lovbestemt, at kommunen skal føre tilsyn med kommunal og private dagtilbud, samt private pasningsordninger.

Tilsynet opdeles i forskellige tilsynstemaer: pædagogisk tilsyn, tilsyn med sundhed, sikkerhed og hygiejne.

Det er politisk besluttet, at det pædagogiske tilsyn skal indeholde en vurdering af dagtilbuddenes læringsmiljøer for at vurdere, fastholde og videreudvikle læringsmiljøerne i alle dagtilbud.

Den sidste læringsmiljøvurdering blev foretaget i 2016. Læringsmiljøvurderingen er en metode til at vurdere den faglige kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, som vurderes fra et børne-, forældre, - medarbejder- og lederperspektiv.

 • Børnene får ni spørgsmål som omhandler trivsel og legemiljø.

 • Forældre får 14 spørgsmål som omhandler; barnets trivsel, forældresamarbejde og spørgsmål om elementer fra 'Den Styrkede Pædagogiske Læreplan'

 • Personalet får 26 spørgsmål som omhandler; 'Arbejdsgrundlag og Handeleguiden, Kultur og trivsel, læringsmiljøer, pædagogiske læreplaner og personalets kompetencer.

 • Primo maj afvikles observationsdage, hvor ledere er i rotationspraktik hos en kollega.

 • Lederkollega udarbejder ”fortællinger” fra observationspraktikken.

Der afholdes møde mellem observant, leder og en konsulent fra dagtilbudsafdelingen, hvor observationer og fortællinger bliver fremlagt.

Materialet giver et konkret afsæt, der kan anvendes som:

 • Ledelsesredskab til udvikling af den pædagogiske praksis

 • Grundlag for pædagogisk tilsyn

 • Dokumentation for pædagogisk kvalitet i alle dagtilbud

Læringsmiljøvurderingen afvikles i løbet af foråret 2019

De private pasningsordninger

 Den nye dagtilbudslov lægger op til bedre kvalitet i private pasningsordninger, og der skal arbejdes med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene.

Der skal føres tilsyn med det pædagogiske indhold, og det indebærer, at tilsynet fremover omfangsmæssigt skal svare til kommunens tilsyn med dagplejen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

 

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

 

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Godkendt.

65. Billedkunstrådets årsberetning 2018
Sagsnr.: 2019-005718
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Billedkunstrådets årsberetning for 2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådet har udarbejdet årsberetning for, hvad de har arbejdet med i 2018.

Billedkunstrådet har 2 hovedopgaver:

 1. De indkøber kunst til kommunens kunstsamling, der udloddes til kommunens institutioner
 2. De rådgiver institutionerne i indkøb af kunst ved nybyggeri/tilbygning eller renovering.

Derudover er Billedkunstrådet også tovholder i en del arrangementer for kommunens borgere.

Billedkunstrådet har i 2018 afholdt en række aktiviteter - herunder blandt andet.:

 • En KUNSTSTAFET i kommunen: 'Hvad betyder kunst for dig?'. Her spørges borgere i kommunen og svarene kommer som artikler i Fyens Stiftstidende.
 • Bistår skolerne i, hvordan kunsten kan fylde mere i skoledagen. Og besøger i den forbindelse skolerne og taler med billedkunstlærerene.
 • Konsulentbistand ift.  kunstnerisk udsmykning på skole, børnehaver og andre kommunale institutioner - i 2018: Skrillingeskolen, Ejby Skole og Nørre Aaby Skole.

I Billedkunstrådets årsberetning beskrives også planer for arbejdet i 2019 - herunder nævnes: 

 • Fortsættelse besøgsrunden og dialogen med skoler og andre institutioner i forbindelse med ombygning/renovering. Formålet er at hjælpe med at optimere og ”bruge” kunsten i hverdagen. Aktiviteter her er allerede igangsat og Billedkunstrådet beretter om stor velvilje og gode muligheder for ideudveksling.
  Billedkunstrådet vil de kommende år udarbejde informativt materiale til Middelfart Kommunes kunstsamling. Tanken er, at materialet skal følge kunsten når den udlånes samt være tilgængeligt på hjemmesiden.

Beretningen vedlægges som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Bilag:

66. Projekt om digitale kompetencer i børnehaven
Sagsnr.: 2019-001468
Sagsbehandler: Vibeke Vedsted Andersen

Præsentation:

En orientering til udvalget om ansøgning af Erasmus+projekt, som har til formål at kompetenceudvikle og stimulerer viden og praksisfaglighed ift. digitale kompetencer i børnehaven.

Projektet er under udarbejdelse i samarbejde med vores partnere i Sverige, Holland, Finland og England

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdsgrundlag for dagtilbud 0-6 år gældende for 2018-2021 sætter retning for de kommende års arbejde i dagtilbuddene.

Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver det fælles pædagogiske grundlag med seks læreplanstemaer, hvori digitale kompetencer er eksplicit og implicit indskrevet.

Arbejdsgrundlag for dagtilbud 0-6 år gældende for 2018-2021 i Middelfart Kommune, beskriver de særligt prioriterede temaer, der danner basis for kvaliteten med det overordnede formål at mindste læringsulighed med fem temaer, hvoraf digital dannelse er det ene.

Procesplan for arbejdsgrundlaget har temaet digital dannelse placeret fra 3. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2022. Der foreligger dermed et forestående udviklings- og implementeringsarbejde ift. digital dannelse og digitale kompetencer i daginstitutionerne, og der vil være behov for understøttelse og facilitering heraf.

Projektet har for det første til formål at stimulerer viden og praksisfaglighed ift. digitale kompetencer. Formålet er derfor også at øge børnenes bevidsthed og viden om den digitale verden samt at forberede dem på aktiv, kreativ læring med teknologien. Dette betyder, at pædagogernes viden og kompetencer på området skal øges. Med projektet sikres denne kompetenceudvikling og fælles ideudvikling - både på strategisk, kommunalt niveau og på pædagogisk niveau. Samtidig sættes der spot på overgangen mellem børnehave og indskoling i forhold til viden, kompetencer, hardware/software og pædagogik.

I projektet bliver der arbejdet pædagogisk med problemløsningskompetencer og IT gennem leg og læring, der lægger sig op ad det 21. århundredes kompetencer som kollaboration, problemløsning, innovation, videnskonstruktion, kompetent kommunikation, selvevaluering og IT og læring.

Målgruppe:
Projektet involverer en kommune og en institution fra hvert deltagende land for at kombinere strategi og læringsproces bedst muligt. Kommunen fungerer som projektkoordinator, støtte og vejleder til personalet fra institutionen, der herved får tid og mulighed for at koncentrere sig om læringsudbyttet og udvikling af pædagogisk praksis.
Deltagende er daginstitutionsledere, pædagoger og pædagogisk konsulent fra hvert land med fokus på børns læring i alderen 4-6 år. Kommunen udvælger daginstitution efter eget strategiske sigte.

I Middelfart Kommune er det Båring Børnehus, der er udvalgt som projektdeltager.

Projektet forløb:
Ansøgningen, som berører Båring Børnehus, er fremsendt og der forventes svar på godkendelse/afslag i juni 2019.

Projektet løber over 3 år med start i efteråret 2019 til efteråret 2021. Det vil være sammensat af et systematisk forløb med partner-seminarer som inspirations- og planlægningsmøder og en serie “learnathons” i børnehaverne i hvert land, hvor børn og pædagoger kommunikerer virtuelt gennem hele projektet.

Mål for projektet:
Daginstitutionen:
Pædagogiske personales kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med udvikling af børns digitale kompetencer:

 • Viden om og teoretisk baggrund for computational thinking
 • Praksisnær viden og værktøjer, der kan overføres direkte til egen praksis
 • Kompetencer til at vælge relevante tilgange, der stimulerer børns digitale kompetencer i egen pædagogisk praksis
 • Digital dannelse og etik
 • Netværk med pædagoger i Europa
 • Faglig udvikling gennem mødet med andres praksis

Kommunen:

 • Viden om og teoretisk baggrund for computational thinking
 • Digital dannelse og etik
 • Netværk med pædagoger i Europa
 • Faglig udvikling gennem mødet med andres praksis
 • Kompetenceløft på alle kommunens børnehaver
 • Styrkelse af sammenhæng mellem børns digitale kompetencer i spændet mellem børnehave og indskoling

Økonomi:

Der er ansøgt for samlet 1,7 mio. kr., som deles ud blandt de 5 partnere.

Midlerne fordeles efter en, i forvejen udarbejdet, fordelingsnøgle. Den tilskriver at:

 • Skole og Dagtilbud modtager: 225.615 kr.
 • Båring Børneunivers modtager: 159.379 kr.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Godkendt.

67. Beredskabsplan for overgreb og misbrug
Sagsnr.: 2019-005696
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Folketinget vedtog i 2014 ”overgrebspakken”. I den blev der stillet krav til kommunerne om at udarbejde en beredskabsplan, der skal godkendes af Byrådet. Beredskabsplanen skal være offentlig og systematisk beskrive hvordan kommunen håndterer overgrebssager. Beredskabsplanen skal løbende revideres, men skal som minimum regodkendes hvert fjerde år.

Beredskabsplanen der er vedlagt dette dagsordenspunkt er revideret og udarbejdet i marts 2019.


Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget indstiller Beredskabsplanen til godkendelse i Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Lovgrundlaget for, at Beredskabsplanen ”Hvad gør jeg ved viden eller mistanke om overgreb på børn og unge” skal godkendes af Byrådet findes i Servicelovens §19 stk 4: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.”

Beredskabsplanen – vedlagt som bilag – skal fungere som en guide for professionelle, der

 • møder børn, hvor der er mistanke om overgreb eller
 • som modtager underretninger, hvor der er mistanke om overgreb.

Beredskabsplanen bliver offentliggjort på Middelfart Kommunes hjemmeside og på Middelfart Kommunes intranet under punktet Handleguiden.

Beredskabsplan er delt op så medarbejderne guides til:

 • Ensartet forståelse af hvornår der er tale om overgreb.
 • Hvilke tegn og reaktioner skal de være opmærksomme på?
 • Hvordan underretter man Familieafdelingen om det, herunder hvordan og hvornår forældrene skal orienteres?
 • Hvilke handlemuligheder der er?

Denne reviderede udgave af beredskabsplanen er ændret ift. den seneste plan på følgende områder:

 • Der er tilføjet et afsnit om børn, der krænker børn (bilag s. 5 nederst).   
 • Lovgrundlaget er opdateret
 • Der er tilføjet flere nyttig links

Økonomi:

Godkendelse af Beredskabsplanen har ingen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandlingByrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Godkendt

Bilag:

2019-005696-1Beredskabsplan 2019
68. Orientering om opgaver i fritidsafdelingen
Sagsnr.: 2019-001207
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

De primære opgaver i fritidsafdelingen præsenteres til orientering i Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Læring, Kultur og Fritid ansatte den 1. januar 2019 en fritidskonsulent i samarbejde med DGI. Hovedopgaverne for den fælles fritidskonsulent er at:

 • Udarbejde en strategi og en handleplan i forhold til opfyldelse af mål
 • At være synlig, opsøgende og inspirerende ift. det lokale fritids- og foreningsliv
 • At være brobygger for dialog og samarbejde på tværs af forening-, skole- og civilsamfund

Der har siden ansættelsen været fokus på følgende opgaver:

 • Opstart og implementering af Skolenivirkeligheden.dk

 • Udkast til ny vedtægt og politik for folkeoplysningsudvalget.

 • Udarbejde nul-punkts analyse for Middelfart Kommune.

 • Deltaget i diverse borger- og foreningsmøder.

De kommende måneder vil det primære fokus være på udvikling af åben skole forløb i samarbejde med foreninger. Særligt med henblik på at få udbredt skolenivirkeligheden.dk. Sideløbende arbejdes der på, hvordan der kan laves forenings-netværksmøder, med det formål at udvikle foreninger.

Økonomi:

ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Godkendt.

69. Samarbejdsaftale og ansøgning om støtte fra Fredericia-Middelfart Teaterforening
Sagsnr.: 2019-005793
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en fornyet samarbejdsaftale med Fredericia-Middelfart Teaterforening samt en dispensationsansøgning om udbetaling af tilskud for 2017/18.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget imødekommer dispensationsansøgningen med udbetaling af fuld støtte for 2017/18.
 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender ny samarbejdsaftale med virkning fra 2018/ 19.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia-Middelfart Teaterforening (herefter FMT) har i en årrække haft en samarbejdsaftale med Middelfart Kommune, som efter årlig ansøgning har støttet teaterforeningen med ca. 45.000,-.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget tiltrådte den 12. juni 2018 en revideret samarbejdsaftale med nye kriterier for udbetaling af støtte (se bilag 1 samarbejdsaftale). I samarbejdsaftalen fra 2018 ville der kunne ske et modtræk i Middelfart Kommunes tilskud på 45.000, såfremt FMT's egenkapital i regnskabsåret blev over 500.000 kr.

I henvendelse af 21. marts 2019 anmodes Middelfart Kommune om at udbetale tilskud for perioden 2016/2017 og perioden 2017/2018 i alt 90.000 kr. Dette er ikke sket, ad det efter Middelfart Kommune vurdering var tale om, at FMK havde en egenkapital over de 500.000 kr. I skrivelsen redegør FMT for at egenkapitalens størrelse beror på nogle regnskabstekniske regler og ønsker derfor at Middelfart betaler det aftalte tilskud. (Se bilag 3 dispensationsansøgning).

Hvis ansøgningen om udbetaling af støtte for 2017/18 imødekommes vil der således skulle udbetales to års støtte af indeværende års budget på ca. 120.000 kr. Muligheden for at yde støtte til andre projekter fra kulturpuljen vil i så fald i 2019 være begrænset, da ca. ¾ af kulturen vil gå til FMT.

FMT ønsker endvidere, at der igen indgås ny samarbejdsaftale for 2019, hvor den maksimale egenkapital hæves fra 500.000 til 800.000, uden der modregnes i det kommunale tilskud (se bilag 4 udkast til ny samarbejdsaftale)

Det vurderes herfra, at der har været et godt og udbytterigt samarbejde mellem Middelfart Kommune og FMT, som kommunen har en stor interesse i at fastholde. Udkastet til ny samarbejdsaftale angiver økonomisk støtte på det hidtidige niveau, og formuleringen af aftalen skønnes funktionel og rimelig.


Økonomi:

Der tildeles det fulde beløb 45.000,-

 

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Bilag:

70. Evaluering af akut og anonym rådgivning 2018
Sagsnr.: 2019-005705
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget 2018 vedtog Byrådet en budgetudvidelse på 900.000 kroner til etablering af en akut og anonym rådgivning, hvor borgere med problemer og udfordringer kan få hjælp udenfor normal arbejdstid.

Ved vedtagelsen blev det aftalt at de to fagudvalg SOS og BKF skulle have en status når erfaringerne fra det første år med rådgivningen var gjort op.


Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om status på Akut og Anonym Rådgivning til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget 2018 vedtog Byrådet en budgetudvidelse på 900.000 kroner til etablering af en akut og anonym rådgivning, hvor borgere med problemer og udfordringer kan få hjælp udenfor normal arbejdstid.

Det fremgår af udvidelsesforslaget at …

…”borgere kan forvente:

 • Støtte til at identificere egne ressourcer og se nye muligheder (via krisesamtale/kriseplan).
 • Tryghed ved at vide, at der kan ringes til en bemandet akutlinie, der har åben i eftermiddags- og aftentimer.
 • Et meningsfyldt, hjælpsomt og værdibaseret møde mellem kommune og borger.
 • At blive klædt på til at kunne håndtere akut opståede udfordringer vha. værktøjer/strategier.
 • Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.
 • At blive henvist til rette instans i situationer, hvor der er behov for yderligere hjælp.”

Det fremgår endvidere af udvidelsesforslaget at borgerne vil få en mulighed for gennem … ”en kort rehabiliterende indsats kan få værktøjer, som gør dem i stand til at klareden vanskelige situation de står i. Det er dermed muligt med en forholdsvis lille investering at forebygge at akut opståede problemer for udsatte unge, voksne og familier forværres og visitationer til kommunale foranstaltninger dermed undgås”

I statusnotatet der er vedlagt er der beskrevet nogle eksempler på henvendelser der ikke er enestående og som viser at henvendelserne til AAR ligger fint i forlængelse af det oprindelige formål.

Samlet kan der på baggrund af erfaringerne fra 2018 konkluderes:

 • Omfanget af henvendelser svarer til det forventede, og der er mulighed for at udbrede kendskabet endnu mere, med forventning om et øget antal henvendelser. En tendens der allerede ses af antal henvendelser i januar-marts 2019.
 • Bredden i alvorligheden og indholdet i henvendelserne svarer til det forventede (se punkterne fra udvidelsesforslaget her over).    

Økonomi:

Status på AAR giver ikke anledning til at ændre på den økonomiske ramme for tilbuddet

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Bilag:

71. Kommunegaranti til Fjelsted Speedway Klub
Sagsnr.: 2019-005175
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Fjeldsted Speedway Klub i forbindelse med foreningen ønsker at etablere et airfence.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Fjeldsted Speedway Klub. Garantien dækker optagelse af et lån i Nordfyns bank på 0,350 mio. kr., som afvikles over en 7 årig-periode.

 • At garantien stilles under forudsætning af, at opretholdes regnskabsmæssig separation mellem Fjelsted Speedway Klub og Team Fjelsted. Det indebærer, at der skal foreligge særskilte revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis klubben og den professionelle del.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en garantianmodning fra foreningen Fjeldsted Speedway Klub, som ansøger om en lånegaranti på 0,350 mio. kr. til finansiering af opsætning af et Airfence.

Det er et lovkrav at alle speedway baner har opstillet et airfence, både i forhold til det nationale og internationale reglement. Er der ikke opstillet et airfence, må der ikke køres på hverken 250cc eller 500cc på banen. Det nuværende airfence er for længest for gammelt, da det ikke må benyttes i en længere end 7 år. Det betyder, at der er et akut behov for at få opstillet et nyt airfence.

Lånebeløbet på 0,350 mio. kr. er allerede godkendt af Nordfyns Bank underforudsætning af at lånebeløbet dækkes af en kommunegaranti.

Det samlede lånebeløb skal afdrages over en 7 årig periode.

Økonomi:

En politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at foreningen ikke kan afdrage på lånet og garantien derfor kommer til indfrielse. 

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra de reviderede årsregnskaber i perioden 2016-2018 kan det ses at økonomien i Fjelsted Speedway Klub er belastet af et højt gældsniveau og omkostningsniveau.

En restrukturering af klubben i samarbejde med Middelfart Kommune i 2018 har sikret, at budgettet fra 2019 er i balance og med et overskud, der kan sikre fornøden afvikling af gælden fra airfencet over den aftalte tidsperiode.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at klubben til enhver tid skal sikre, at eventuel udlejning af faciliteter til den professionelle del (Team Fjelsted) sker på markedsvilkår, dvs. at der opkræves en leje på markedsvilkår.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget indstiller:

 • at der stilles en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Fjelsted Speedway Klub. Garantien dækker optagelse af et lån i Nordfyns Bank på 0,350 mio. kr., som afvikles over en 7'årig periode.
 • at garantien stilles under forudsætning af, at der opretholdes regnskabsmæssig separation mellem Fjelsted Speedway Klub og Team Fjelsted. Det indebærer, at der skal foreligge særskilte reviderede regnskaber for henholdsvis klubben (et assisteret regnskab) og den professionelle del (en udvidet regnskabsgennemgang).

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00
Byrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller:

 • at der stilles en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Fjelsted Speedway Klub. Garantien dækker optagelse af et lån i Nordfyns Bank på 0,350 mio. kr., som afvikles over en 7'årig periode.
 • at garantien stilles under forudsætning af, at der opretholdes regnskabsmæssig separation mellem Fjelsted Speedway Klub og Team Fjelsted. Det indebærer, at der skal foreligge særskilte reviderede regnskaber for henholdsvis klubben (et assisteret regnskab) og den professionelle del (en udvidet regnskabsgennemgang).


Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Anbefales godkendt

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandlingByrådet 6. maj 2019 kl. 17:00

Godkendt

Bilag:

LUKKEDE SAGER