Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 12. marts 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
12. marts 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Lars Vigsø
Peter Storm
Esben Erichsen
Fraværende:
Steffen Daugaard

ÅBNE SAGER

55. Regnskabsberetning 2018 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2019-002736
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2018 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsopgørelsen og dertilhørende beretning for 2018 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

i 2018 blev der på Børn, Kultur og Fritid realiseret et samlet underskud på 3,968 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Herunder realiserede Kultur og Fritidsområdet et overskud på 3,2 mio. kr., mens Dagtilbud realiserede et underskud på 2,8 mio. kr. Børn, Familie og Sundhedsområdet realiserede et underskud på 4,3 mio. kr.

Kultur, Fritid og Læring

Regnskab 2018 for politikområdet Kultur, Fritid og Læring viser et samlet forbrug på driften på 59,8 mio. kr., svarende til et overskud på 3,2 mio. kr. ekskl. overført overskud fra tidligere år. Årsresultatet inkl. overførte midler er et overskud på 5,0 mio. kr.

Kultur og Fritidsområdet realiserede et samlet overskud på 2,6 mio. kr.

Der blev på den centrale budgetramme til kultur og fritidsformål realiseret et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt indkøbsstoppet i slutningen af 2018, tilbageløb af lokaletilskudsmidler, herunder mindre tilskudsudbetaling til de to rideklubber. 

Decentralt realiserede Middelfar Biblioteket et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Biblioteket er således nået i mål i forhold til at nedbringe det akkumulerede underskud med 0,4 mio. kr. årligt. Bibliotekets akkumulerede underskud udgør ca. 2 mio. kr. ved udgangen af 2018. Der arbejdes fortsat videre med en målsætning om underskudsafvikling i niveauet 0,4 - 0,5 mio. kr. årligt i en henhold til aftale om nedbringelse af det opsparede underskud.

På læringsområdet blev der i 2018 realiseret et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

PPR området, som omfatter psykologer, AKT-pædagoger, tale/hørepædagoger mv. realiserede et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som følge af stillingsvakancer og øget afregning til andre kommuner. Specialpædagogkorpset, konsulentteamet opnåede i al væsentlig budgetoverholdelse i 2018.

På Kultur, Fritids- og Læringsområdet blev der i 2018 anvendt 11,3 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 0,15 mio. kr. på en Aktivitetsbane i Ejby, 0,06 mio. kr. til medfinansiering af en halv kunstgræsbane i Båring, 2,0 mio. kr. på etablering af en hytte til FDF, 0,76 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane til MG&BK, 1,8 mio. kr. til nyt bibliotek i det tidligere Nr. Aaby rådhus, og 0,51 mio. kr. til inventar i det nye bibliotek i Nr. Aaby, 5,9 mio. kr. til renovering af Vestfynshallerne, 0,1 mio. kr. til skaterbane udstyr.

Følgende anlægsprojekter afsluttes i 2018:

 • Aktivitetsbane i Ejby afsluttes og udviser budgetoverholdelse

 • Etablering af halv kunstgræsbane i Båring afsluttes og udviser budgetoverholdelse

 • Etablering af ny FDF hytte afsluttes og udviser et mindreforbrug på 0,009 mio. kr.

 • Medfinansiering af en kunstgræsbane til MG&BK afsluttes og udviser budgetoverholdelse

 • Etablering af bibliotek i det tidl. Nr. Aaby rådhus afsluttes og udviser et mindreforbrug på 0,064 mio. kr.

 • Inventar til det bibliotek i det tidl. Nr. Aaby rådhus afsluttes og udviser et merforbrug på 0,006 mio. kr.

 • Etablering af et redskabsrum/depot i Brenderup Aktivitetscenter afsluttes og udviser et mindreforbrug på 0,024 mio. kr.

Dagtilbud

Regnskab 2018 for Dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på driften på 123,3 mio. kr.
svarende til et underskud på 2,8 mio. kr. ekskl. overført overskud i forhold til det oprindelige budget. Resultatet inkl. overførte midler er et underskud på 1,3 mio. kr. Årsresultatet fordeler sig således, at det centrale budget har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., og det decentrale budget har et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Dagtilbudsområdets centrale budget består overordnet af fællesstedet for dagtilbudsområdet, private pasningstilbud og specialpædagogisk indsats for 0-6 årige. Dagtilbudsområdet decentrale budget består af dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner.

Merforbruget på dagtilbudsområdet kan især forklares med af følgende faktorer.

Dagtilbudsområdet var i 2018 præget af en væsentlig stigning i antal passede børn i private pasningstilbud. Hvilket medførte øgede udgifter til privat pasning og tilskud til privatinstitutioner, således at det blev 2,8 mio. kr. højere end budgetforudsat.

Daginstitutionerne og dagplejen har i 2018 generelt været presset af et stigende børnetal, som ikke var forudset i befolkningsprognosen og dermed en manglende demografiregulering af budgettet. Det øgede børnetal og en forsinket kapacitetstilpasning i de forskellige dagplejedistrikter medførte dermed at dagplejen realiserede et merforbrug på 2,7 mio. kr. og de decentrale institutioner realiserede et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

For at imødegå det forventede merforbrug i 2018 – er udgifterne til uddannelse, udvikling og innovation ikke forbrugt, hvilket betød at det centrale område i alt kunne realisere et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På dagtilbudsområdet blev der i 2018 anvendt 5,1 mio. kr. på anlægsprojekter. Herunder blev der anvendt 3,9 mio. kr. på oprettelse af vuggestuepladser, legestue til dagplejen og etablering af produktionskøkken, 0,04 mio. kr. til målinger i forbindelse med støjmuren ved Nysgerrium og 1 mio. kr. til indkøb af barnevogne til dagplejen.

I 2018 blev anlægsprojektet omkring indkøb af barnevogne i dagplejen endeligt afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2018, og udviser budgetoverholdelse.

Børn, Familie og Sundhedsområdet

Regnskab 2018 på Børn, Familie og Sundhedsområdet udviser et samlet forbrug på driften på 104,1 mio. kr., svarende til et underskud på 4,3 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra tidligere år i forhold til det oprindelige budget. Resultatet inkl. overførte midler er et overskud på 12,7 mio. kr.

Familieafdelingsområde består overordnet af tandplejen, sundhedstjenesten, anbringelser af børn og unge, forebyggende foranstaltninger samt områderne merudgiftsydelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

På Børn, Familie og Sundhedsområdet blev der i 2018 realiseret et merforbrug på 4,3 mio. kr. merforbruget kan hovedsageligt forklares af en række faktorer.

En andel af merforbruget i forhold til det oprindelige budget kan forklares ved at Børn, Familie og Sundhedsområdet har fået en ekstra opgave vedrørende den Akut Anonyme Rådgivning til 0,9 mio. kr. og dertil er fordelingen af effektiviseringen af ’effektiv opgaveløsning’ først blevet fordelt mellem BAU og SSU i løbet af 2018, hvilket betød at Børn, Familie og Sundhedsområdet fik tilført 1,3 mio. kr. Modsatrettet har Børn, Familie og Sundhed afleveret 0,3 mio. kr. til heldagstilbuddet Dråben under Skoleudvalgets område.

Først og fremmest så har Børn, Familie og Sundhedsområdet fået en række ekstraopgaver i 2018, hvor budgettet ikke er en del af det oprindelige budget. Dertil er fordelingen af effektiviseringen af ’effektiv opgaveløsning’ først blevet fordelt mellem BAU og SSU i løbet af 2018.

Dernæst skyldes det at omkostningerne til omkostningerne til anbringelser er højere end forventet, hvilket skyldes et merforbrug på plejefamilier på 3,6 mio. kr. og et merforbrug på 2,9 mio. kr. til døgninstitutioner. Årsagen til de stigende omkostninger skal findes ved et stigende antal børn anbragt i plejefamilie og en stigning i omkostningstyngden i de anbragte handikapsager.

Endelig blev der realiseret et mindreforbrug på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på 1,3 mio. kr. og der hjemtaget 1 mio. kr. mere i særlig dyr enkeltsagsrefusion end budgetlagt.

Modsatvirkende, så var der et merforbrug på Forebyggende foranstaltninger på 1,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan tilskrives etablering af Akut og Anonym Rådgivningstelefonen i Familiehuset.

 

Økonomi:

Det vil bemærkes at regnskabsberetningen på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse, og vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgsmødet 26. marts og Byrådsmøde 1. april.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Bilag:

56. 1. budgetopfølgning pr. 28 februar for BKF-udvalget
Sagsnr.: 2019-003041
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28 februar 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Ved 1. budgetopfølgning er det forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Og et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til servicerammen.

På anlægsområdet forventes et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget har ikke varig karakter, men er finansieret af overførsler fra tidligere år.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

 • At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På den centrale budgetramme forventes i alt væsentlighed budgetoverholdelse. Decentralt realiserer biblioteket et overskud på 0,3 mio. kr., som følge af planlagt underskudsafvikling.
 • At der på læringsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget ligger fortrinsvist på PPR-området. Der forventes et mindre merforbrug på specialpædagogkorpset og på skole-/dagtilbudskonsulenterne
 • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til servicerammen er merforbruget 3,8 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget på særlig dyr enkeltsags refusion og sociale formål ikke er en del af servicerammen. Årsagen til budgetoverskridelsen har hovedsagelig baggrund i en række dyre anbringelsessager på handicapområdet og en særforanstaltning inden for forebyggelsesområdet til børn med svære handicap som forventet foranstaltet i løbet af foråret. 

 • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et mindreforbrug på 0,145 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget har hovedsagelig baggrund i at der er et mindreforbrug på privatinstitutionerne på 0,643 mio. kr., et mindreforbrug på den centrale ramme på 0,156 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale enheder på 0,653 mio. kr.

 

Anlæg

 Det oprindelige budget til anlæg udgør 8,250 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

På Kultur og Fritidsområdet vil der i 2019 blive afsluttet en række anlægsprojekter, som har overførte bevillinger fra tidligere år.

Ombygningen af Brohuset forventes at blive påbegyndt i sommeren 2019 og der forventes at blive at blive brugt 8 mio. kr. i løbet af efteråret dermed indhentes efterslæbet fra 2018.

Udskiftningen af units (tandlæge stole) forventes at blive afsluttet i 2019 og der forventes budgetoverholdelse.

På Dagtilbudsområdet er der bevilget 0,4 mio. kr. til en støjmur ved Nysgerrium i 2018, men anlægsprojektet forventes at blive udskudt til 2020 på grund af forsinkelser vedrørende støj-påbuddet på udførelsen.

Anlægsprojekterne vedrørende etablering af vuggestue i Kastanieborgen og Kompasset forventes at realisere et samlet merforbrug på 0,511 mio. kr. Årsagen til merforbruget skal hovedsageligt findes ved merudgifter til etablering af ventilation i køkkenet i Kastanieborgen og at det blev nødvendigt at ombygge køkkenet i Kompasset for at kunne levere mad til de ekstra vuggestuebørn og at det nuværende køkken havde arbejdsmiljø anmærkninger.

Etableringen af vuggestue i Chili forventes at realisere et mindreforbrug på 0,045 mio. kr.

Modsatrettet så forventes etableringen af legestue ved Lillebæltskolen at give anledning til et mindreforbrug på 0,735 mio. kr., årsagen til mindreforbruget skal findes ved at udgifterne til ombygning af pavillonen og etablering af legeplads har været mindre end forventet.

Overordnet er der budgetoverholdelse på anlægsprojekterne vedrørende vuggestueudvidelse og der søges ved indeværende budgetopfølgning at inddække merforbrug på anlægsprojektet vedrørende vuggestue i Kastanieborgen og Kompasset.

Ved denne budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling til anlæg med dertilhørende rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til indkøb af nye monitors til aflæsning af røntgen, Visiquick software til at se og behandle røntgenbilleder, og nye pc’ere til at arbejde med VisiQuick. Rådighedsbeløbet finansieres fra Tandplejens opsparede overskud.

Der søges om en tillægsbevilling til anlæg og dertilhørende rådighedsbeløb på 0,400 mio. kr. til indvendige forbedringer og fornyelse af Strib bibliotek i forbindelse med renoveringen af Klimaskallen. Rådighedsbeløbet finansieres fra det opsparede overskud på Kultur og Fritidsområdet.

Der er indgået et foreløbigt forlig vedrørende udbedring af mangler på grund af mgO-plader anvendt til renovering af daginstitutionerne Gelsted børnehus, Børnehaven Nysgerrium og Bulderby børnehave. Omkostningerne forbundet med udbedring udlægges indtil videre med 50% af entreprenøren og 50% Middelfart Kommune. Der føres i øjeblikket en voldgiftsretssag, som forventes at blive vundet. Der søges derfor om en anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling svarende til den forventede omkostning og indtægt hvis sagen vindes.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Bilag:

2019-003041-11-BO-19 BKF.docx
57. Anlægsregnskab - Nyt bibliotek i det tidl. Nr. Aaby Rådhus
Sagsnr.: 2019-002736
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende etablering af bibliotek i det tidligere Nr. Aaby rådhus er endelig afsluttet ved udgangen af 2018, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår:

At anlægsregnskabet for anlægsprojektet 128: Nyt bibliotek i det tidligere Nr. Aaby rådhus, som udviser et mindreforbrug på 0,064 mio. kr. godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet i det nye bibliotek er udført i perioden 2017 til 2018.

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 2,100 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,036 mio. kr.

Der er således et samlet mindreforbrug på 0,064 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Bilag:

58. Anlægsregnskab - Etablering af ny hytte til FDF
Sagsnr.: 2019-002736
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende etablering af ny hytte til FDF er endeligt afsluttet ved udgangen af 2018, og der skal i henhold til kommunes kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen

Forvaltningen foreslår:

At anlægsregnskabet for anlægsprojektet nr. 148: Etablering af FDF hytte, som udviser et mindreforbrug på 0,009 mio. kr. godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet er udført i perioden 2017 til 2018.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forburg på 2,091 mio. kr.

Der er således et samlet mindreforbrug på 0,009 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Bilag:

59. Orientering om tilsyn af Brohuset
Sagsnr.: 2015-007131
Sagsbehandler: Lars Mose

Præsentation:

Socialtilsyn Syd fører to årlige tilsyn med Døgninstitutionen Brohuset. Resultatet af det seneste tilsyn den 17. januar 2019 fremsendes til orientering i BKF-udvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At BKF-udvalget tager orienteringen om Socialtilsyn Syds tilsyn af Brohuset til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved det driftsorienterede tilsyn skal Socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldte.

Tilsynet vurderer følgende temaer:
• Uddannelse og beskæftigelse
• Selvstændighed og relationer
• Målgruppe, metoder og resultater
• Sundhed og Trivsel
• Organisation og ledelse
• Kompetencer
• Fysiske rammer

Hvert tema underbygges af 4-6 indikatorer

I Tilsynets rapport bliver temaerne og indikatorerne scoret på en 1-5 skala:
• 5. i meget høj grad opfyldt.
• 4. i høj grad opfyldt.
• 3. i middel grad opfyldt.
• 2. i lav grad opfyldt.
• 1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynet vurderer på baggrund af det seneste tilsyn, at Brohuset på alle syv temaer scorer topkarakteren 5.

Resultatet fremstilles i Socialtilsyn Syds rapport i et Spindelvævsdiagram.

Den afsluttende rapport er vedlagt som bilag til punktet. Forvaltningen ønsker i særligt grad at fremhæve:

 • Side 6: ”Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter, at børnene udnytter deres fulde potentiale i forhold til skolegang … Børnenes fremmøde i deres respektive daginstitutioner og skoler er stabilt.”
 • Side 8: ”Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har meget høj grad af fokus på børnenes selvstændighed, sociale relationer og sociale kompetencer.” ” … og det er socialtilsynets vurdering, at det lykkes at skabe et miljø, hvor børnene har fortrolige relationer til de voksne.”
 • Side 15: ”Det er socialtilsynets vurdering, at børnene trives i tilbuddet …” ”… de omsorgsmæssige og pædagogiske bestræbelser er tilrettelagt på en måde, som forebygger, at børnene udsættes for overgreb, ligesom anvendelse af fysisk magt søges forebygget, bl.a. via en konfronterende pædagogisk tilgang.”
 • Side 19: ” ”Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse …” ”Hvad angår personalegennemstrømning og sygefravær, så ligger dette meget lavt set i relation til sammenlignelige tilbud.”

Økonomi:

Resultatet af Socialtilsyn Syds seneste tilsyn har ingen indflydelse på Brohuset fremtidige driftsøkonomi.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Bilag:

60. BF - Task Force Socialstyrelsen og Familieafdelingen
Sagsnr.: 2019-002678
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Familieafdelingen har ansøgt om et samarbejde med Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børn- og ungeområde.

Familieafdelingen ønsker en vurdering af sagsbehandlingen på området. Socialstyrelsen har den 26. februar 2019 meddelt, at den gerne indgår i samarbejdet såfremt BKF-udvalget kan godkende det.

Forvaltningen foreslår:

 • At BKF-udvalget godkender samarbejdet mellem Familieafdelingen og Socialstyrelsen om gennemgang af sagsbehandlingen og et efterfølgende udviklingsforløb på det specialiserede børn- og ungeområde.

Sagsbeskrivelse:

Socialstyrelsen beskriver Task Force-rådgivningen således:

Rådgivningen sætter fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for eksempel ved at se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift, ved at styrke arbejdsgange og procedurer samt ved at bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus.

Et Task Force forløb består af en indledende analyse af kommunens børnemyndighedsområde. Analysen danner rammen for et udviklingsforløb, hvor Task Forcen løbende giver sparring, rådgivning og tilbyder relevante kurser.

Tidligere Task Force kommuner peger på, at forløbet bidrager med:

 • et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge. Billedet er et godt afsæt for et fælles sprog og forståelse på tværs af ledere og medarbejdere
 • konkrete anbefalinger til, hvor indsatsen kan koncentreres i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
 • et samlet kompetenceløft i kommunen, da der i udviklingsfasen blandt andet er mulighed for skræddersyet kompetenceudvikling
 • højere grad af ensartet sagsarbejde på tværs af medarbejdergrupper og et kvalitetsløft på sagsniveau
 • mere systematik i sagerne og brug af metoder i sagerne
 • øget inddragelse af barn, forældre og det private og professionelle netværk omkring barnet
 • forbedret journalisering
 • øget grad af formalisering bl.a. gennemarbejdet vejledningsmateriale, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mv.
 • øget brug af ledelsestilsyn.

Middelfart Kommune har i ansøgningen opstillet følgende formål:
Middelfart Kommune ønsker:

 • at udvikle og kvalificere de nuværende procedurebeskrivelser, hvor der er sammenhæng ift. vores arbejdsgrundlag
 • at kvalificere fagligheden i børnefaglig undersøgelse, handleplaner og afgørelser

Middelfart Kommunens Familieafdeling er blandt andet karakteriseret ved, at der har været en stabil ledelse af området. Chef for Familie og Forebyggelse, teamleder og koordinator har været de samme i de seneste 10½ år. Derfor ønsker Middelfart Kommune:

 • at få vurderet om indarbejdede rutiner i afdelingen med fordel kunne være mere skriftlige
 • at få vurderet om der i afdelingens ledelse og styring er ”blinde pletter” i opfattelsen af at have en velfungerende familieafdeling.

Tidsplan:
Samarbejdet starter oktober/november 2019 med en kortlægning af eksisterende forretningsgange og procedurer samt sagsgennemgang.


Økonomi:

Task Force-forløbet er gratis. I ansøgningen forpligtiger Direktør og Chef for Familie og Forebyggelse sig til at sikre, at de fornødne medarbejderressourcer stilles til rådighed.

I den periode hvor udviklingsforløbet kører vil øvrige efteruddannelsesaktiviteter blive nedprioriteret.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

61. Genetablering af 4 måneders besøg i sundhedsplejen
Sagsnr.: 2016-017243
Sagsbehandler: Malene Panduro Christensen

Præsentation:

Sundhedsplejen var i 2017 og 18 en del af en tidsbegrænset indsats: Småbørnsindsatsen. I den to-årige periode blev sundhedsplejens serviceniveau udvidet med:

 • Graviditetsbesøg til alle gravide
 • 4 måneders besøg til alle med spædbørn
 • Forældre cafe – tilbud til alle spædbørn    

Effekten af den tidsbegrænsede indsats – særligt 4 måneders besøget kunne ses ved:

 • Færre børn havde behov for behovsbesøg efter 8 mdr. - flere bliver behovsfamilier når der er et slip i det almene tilbud fra 2-8 mdr.
 • Tidligere indsats, råd og vejledning i forhold til særligt motorisk udvikling, social mistrivsel mm.
 • Forebygger spiseproblematikker senere i livet, da sundhedsplejen har mulighed for at vejlede ved opstart til anden mad fra amning (4-6 mdr.s alderen).

I budget 2019 blev indsatsen ikke ført videre.

Sundhedsplejen har blandt andet gennem en omorganisering af sundhedsplejen frigjort timer til at udvide sundhedsplejens serviceniveau med videreførelse af, at alle med spædbørn modtager et besøg af en sundhedsplejerske 4 måneder efter fødslen.

Forvaltningen foreslår:

 • At BKF-udvalget godkender en udvidelse af serviceniveauet i Sundhedsplejen således alle med spædbørn modtager et besøg af en sundhedsplejerske efter 4 måneder efter fødslen pr. 1. april 2019.

Sagsbeskrivelse:

Når barnet er 4-6 måneder er det vigtigt at have fokus på den motoriske, psykosociale og sproglige udvikling, da en fejludvikling kan have stor betydning for barnets videre udvikling. Søvn og gode sovevaner har stor betydning for barnets udvikling og fylder ofte meget for forældrene på dette tidspunkt, da børnene ændrer vaner og rytmer. Barnets opstart med overgangskost har en afgørende betydning for, at barnet får sunde madvaner og undgår følgetilstande af fejlernæring. Sundhedsplejersken kan vejlede og støtte forældrene i denne periode og opstart, så barnet får de bedste betingelser.

I 2019 har sundhedsplejen indført en screening af alle spædbørn med ADBB-metoden. Metoden er særligt velegnet til vurdering af barnets tilknytning til sine forældre. Ved at udvide sundhedsplejens serviceniveau til at omfatte et fire måneders besøg vil spædbarnet indenfor de første 8 måneder blive screenet tre gange; mod tidligere to. Udvidelsen med et besøg efter fire måneder efter fødsel vil derfor bidrage til en tidlig indsats med henblik på at nå Middelfart Kommunes bestræbelser på at styrke børn og unges mentale sundhed.

Økonomi:

Udvidelsen finansieres af Sundhedsplejens eksisterende budget, gennem:

 • Omlægning til kombineret ordning i sundhedsplejen. (Sundhedsplejersken dækker både småbørns-og skolealderen i et skoledistrikt.
 • Sundhedsplejerskernes ”øvrige tid” (tid til møder og administration) nedsættes
 • Det eksisterende arbejde med børn i fire måneders alderen (gruppetilbud og behovsbesøg) indgår i finansieringen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

62. Indeklima i daginstitutioner
Sagsnr.: 2019-004202
Sagsbehandler: Monika Hedelund

Præsentation:

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Økologisk Råd fået undersøgt 5 institutioner i kommunen.

Forvaltningen foreslår:

Til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Bilag:

2019-004202-1Hovedrapport
63. Temadrøftelse om kultur- og fritidsstrategi for Middelfart kommune
Sagsnr.: 2019-003932
Sagsbehandler: Charlotte Pedersen

Præsentation:

Som forberedelse af kultur og fritidsstrategi for Middelfart kommune ønskes 8 temaer drøftet:

Fremtidens kultursamarbejde i Trekantområdet

KulturØen

Børn- og ungekulturen i Middelfart kommune

Fra Middelfartbarn til Verdensborger

Musik & Fællesskaber

Kultur & Livskvalitet

Klima & Kultur - hinandens medspillere

Kultur & Fritid

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår at temaerne drøftes og bringes med videre i processen vedrørende udarbejdelsen af kultur og fritidsstrategi for Middelfart kommune.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget drøfter de 8 nævnte temaer i plenum.

Der afsættes 5-7 min. til hver drøftelse.

Undervejs i dialogen kan udvalget fremsætte andre temaer.

Idéer og konklusioner refereres og indarbejdes i det endelige udkast til strategien for området.

OPLÆG TIL TEMA-DRØFTELSE om KULTUR & FRITIDSSTRATEGI

Indledning

Som forberedelse af kultur- og fritidsstrategien for Middelfart kommune, drøfter Børn, Kultur- og Fritidsudvalget ved tema-mødet de indsatser og pejlemærker, der skal indgå i strategien for Middelfart kommune.

Der tages udgangspunkt i at Middelfart på kultur, fritid og eventområdet, har et tæt samarbejde med Trekantområdet. Trekantområdets borgmesterforum har primo 2019 formuleret en ambitiøs strategi for vækst og attraktivitet, hvor kulturen og turismen spiller væsentlige roller.

Der ønskes at udvalget drøfter hvilken retning, mål og pejlemærker der skal være på kultur & fritidsområdet.

1. Fremtidens kultursamarbejde i Trekantområdet

Hvilke nuværende og fremtidige indsatser anser BKF for at være mest vigtige på kultur-feltet i Trekantområdet i fremtiden?

Drøftelse af idéer til indsatser i den kommende kulturaftale 2020-2023.

(Bilag 1: Oplæg til politisk styregruppe for kulturregionen 20.2.2019)

2. KulturØen

Drøftelse af KulturØens fremtidige visioner og sammenhæng med øvrige indsatser.

Orientering om igangværende processer, herunder KulturØens Kulturklub, MKK, (Inter)nationalt udsyn - samt ønske om kvalificerende input.

Ideer til kulturelle aktiviteter ?

(Bilag 2: Notat – nøgletal fra KulturØen 2018 og ambitioner for 2019)

 

3. Børn- og ungekulturen i Middelfart Kommune

I Middelfart vil vi gerne have at børn og unge ikke bare er forbrugere af kultur men også er medskabere. Målet er at børn og unge møder, skaber og oplever en mangfoldig vifte af kunst og kultur.

Hvordan kan vi i Middelfart gøre det muligt ?

En diskussion af fordelene ved at etablere en stab af frivillige kulturambassadører for og i Middelfart Kommune til gavn for kommunes børn og unge?

En drøftelse om etableringen af et "advisory board" bestående af unge mennesker med henblik på ideudvikling og gennemførelse af fremtidige kultur- og fritidsaktiviteter i Middelfart Kommune?

Hvordan kan Middelfart Kommune være med til at understøtte og kvalificere, økonomisk såvel som strukturelt, det allerede igangværende arbejde omhandlende en større og mere kontinuerlig samarbejdsrelation mellem kommunens kulturinstitutioner, herunder KulturØen, og kommunens ungdom, blandt andet repræsenteret ved Middelfart Ungdomskole?

Er der noget af det vi nu har arbejdet med, der kan revitaliseres ?

F.eks. "Mit Middelfart"?

4. Fra Middelfartbarn til Verdensborger

Som led i kommunens arbejde med at udvikle en sammenhængende dannelsesstrategi med arbejdstitlen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger", har kultur og fritidsområdet også en plads.

Hvordan kan man gøre det muligt for børn og unge at indgå i de nære såvel som de globale fællesskaber via kulturelle projekter og arrangementer ?

5. Musik & Fællesskaber

Middelfart er pt. en levende musikby med store koncerter, Rock Under Broen, internationale navne i Lillebæltshallen og på Hindsgavl.

I mindre målestok, arrangerer både skoler, biblioteker, kulturhuset, værftet, foreninger m.fl. fællessang på tværs af generationer, børnemusikteater, musikskolekoncerter, sammenspilscamps, ungdomsmusical, mindre jazz/blues og folk koncerter, Dansens Dag o.lign.

Det drøftes hvordan der kan arbejdes med de mellemstore musikarrangementer for 300-450 tilskuere - i eksisterende rammer ?

Hvilke traditionelle og eksperimenterende indsatser skal der til for at gøre byerne og lokalsamfundene endnu mere levende ?

6. Kultur & Livskvalitet

Der forskes i stigende grad i kulturens betydning for borgernes generelle og mentale sundhed. Statens Kunstfond har igangsat en række projekter, hvor sygdom bearbejdes gennem kunst.

I Middelfart kommune har Kultur & Bibliotek i samarbejde med Middelfart Museum og Trekantområdet, bl.a. udviklet "En Sindssyg God Søndag", hvor kunstens og litteraturens positive effekt i forhold til patienters velvære er blevet belyst og dokumenteret.

Har I gode idéer til hvordan man kan gøre "En Sindssyg god søndag" endnu bedre ?

Er der andre områder hvor man kan sammenkoble vores eksisterende lokale kulturaktiviteter med livskvalitet ?

7. Klima & Kultur – hinandens medspillere

En diskussion om hvorvidt den verserende klimadebat- og problematik - og Middelfart Kommunes omfattende fokus på dette - med fordel kunne tænkes ind i Middelfarts Kommunes kulturarbejde.

Hvilken rolle kan Billedkunstrådet, og andre samarbejdspartnere have i denne sammenhæng ?

Kan, og bør, Middelfart Kommunes kulturinstitutioner bidrage til formidling af FN’s klimamål – i samarbejde med øvrige forvaltninger og staben ?

8. Kultur & Fritid

En drøftelse af hvordan Middelfart Kommune i fremtiden kan bidrage til bedre rammer for områderne kultur og fritid, så de to områder ikke blot styrkes i deres nuværende arbejde med at skabe positive oplevelser samt meningsfulde og nære fællesskaber på tværs af kommunens befolkningsgrupper i hverdagen.

Men også med henblik på at de to områder i højere grad får skabt en tættere relation og en deraf kommende synergi-effekt i fremtiden.

Tænk kulturaktiviteter ind i forbindelse med sportsbegivenheder, f.eks. Fyn Rundt og Lillebælt halvmaraton.

Bilag 1: Oplæg til politisk styregruppe for kulturregionen 20.2.2019

Bilag 2: Notat – nøgletal fra KulturØen 2018 og ambitioner for 2019

 

Økonomi:

Ikke relevant

Høring:

Ingen høring i denne del af processen

Beslutning:

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER