Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. januar 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. januar 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Steffen Daugaard
Kim Lund
Peter Storm
Esben Erichsen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

50. Orientering om fastholdelser og magtanvendelser på daginstitutionsområdet 2018
Sagsnr.: 2018-019323
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Dagtilbudsafdelingen har modtaget indberetninger fra daginstitutioner vedrørende fastholdelser og magtanvendelser i 2018.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Middelfart Kommunes vejledning "Retningslinjer for personalets brug af fysisk magt på børneområdet" skal alle magtanvendelser indberettes til forvaltningen.

I vejledningen  forefindes et skema til indberetning af episoder. Vejledningen er ved årsskiftet 2016/17 revideret og indeholder mindre ændringer i forhold til den første version.

En af ændringerne er, at lederen skal tage stilling til, om den indberettede hændelse følger reglerne om magtanvendelse og fastholdelse. Efterfølgende vil forvaltningen ved indberetningen til kommunen gennemgå vurderingen og ved behov følge op ift. den enkelte hændelse. Alle indberetninger skal i statistisk form forelægges Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

På dagtilbudsområdet har vi i vore kommunale institutioner i 2018 haft 8 magtanvendelser:

 • 1 er fra Kompasset
 • 1 fra Naturhaven
 • 2 fra Børnehuset Nørre Aaby
 • 4 fra Egetræet i Ejby (her er igangsat en særlig indsats).

Sidste år havde daginstitutionsområdet 2 indberettede fastholdelser/magtanvendelser. Forvaltningen vurderer, at stigningen formentligt omhandler et øget fokus på, at alt skal indberettes. Langt den overvejende del af magtanvendelser omhandler flytning af og dermed afskærmning af børn, der udstiller sig selv uheldigt i deres vrede og flyttes fra fællesrum til andre kendte omgivelser.

Der er ikke baggrund for yderligere tiltag ud over det, der er foretaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. januar 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. januar 2019 kl. 14:00

Godkendt.

51. Velfærdstjek
Sagsnr.: 2018-019739
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

På baggrund af den politiske aftale om "Politisk Lederskab" ønsker Byrådet et velfærdstjek i de enkelte forvaltninger.

Udvalget drøfter forvaltningens forslag til valg af områder/emner i relation til velfærdstjekket, hvorefter disse indgår i den samlede plan for Børn, Unge og Fritidsforvaltningens arbejder hermed.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter forslag til velfærdstjek.

Sagsbeskrivelse:

Som en del af aftalen om politisk lederskab, der blev indgået i forbindelse med konstitueringen af Byrådet, er der et ønske om "Velfærdstjek" på tværs i kommunen. Et velfærdstjek med en tydelig sammenhæng til de politiske mål i kommunen, hvor det aktive medborgerskab, den lokale forankring, selvbestemmelse og forventningsafstemning mellem borger og kommune er nogle af nøgleordene.

Formålet med velfærdstjekket er, at dette skal bidrage offensivt til udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune, herunder:

 • At blive klogere på borgernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser - giver det vi gør, mening for borgerne og oplever borgerne, at det skaber værdi?
 • At sætte yderligere fokus på faglighed og metodeudvikling, så kvaliteten forberedes indenfor den eksisterende økonomiske ramme,
 • At skabe en fælles forståelse mellem borger, medarbejdere og politikere om forventninger, muligheder og forudsætninger.

Velfærdstjekket skal altså give vigtig viden om borgernes oplevelse af ydelser og løsninger, sat i relation til den faglige kvalitet. På den måde skal velfærdstjekket danne grundlag for den gode forventningsafstemning i det daglige arbejde og samtidig bidrage til, at vi også i fremtiden skaber størst mulig værdi med de ressourcer, der er til rådighed.

Gennemførelsen af velfærdstjekket blev godkendt på byrådsmødet den 5. november 2018.

I følge procesplanen for arbejdet med velfærdstjekket, så skal hver forvaltning, efter dialog med de politiske udvalg og med input herfra, udarbejde en plan for praktisk gennemførelse af de relevante velfærdstjek.

Chefgruppen i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har følgende forslag til emner, i relation til arbejdet med velfærdstjekket:

 • Skoleområdet:
  • Brugertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med digital skoleindskrivning 2019
 • Børn, Kultur og Fritidsområdet:
  • Gennemgang af anbringelsessager 2019
  • Tilfredshedsundersøgelse i dagplejen 2019
  • Samarbejde mellem Familie og Forebyggelsesafdelingen og handicaprådet 2019
  • Tilfredshedsundersøgelse i Tandplejen
  • Tilfredshedsundersøgelse i Sundhedsplejen
  • Tilfredshedsundersøgelse på Biblioteksområdet

På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder forvaltningen en plan for arbejdet med velfærdstjek i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, som godkendes på udvalgsmøderne i februar 2018.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt med bemærkning om at udvalget ønsker et velfærdstjek af bibliotek og kultur området i sammenhæng. Endelig ønsker udvalget et velfærdstjek af de frivillige og foreningers samspil med kommunen i 2020.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. januar 2019 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. januar 2019 kl. 14:00

Godkendt med bemærkning om at udvalget ønsker et velfærdstjek af bibliotek og kultur området i sammenhæng. Endelig ønsker udvalget et velfærdstjek af de frivillige og foreningers samspil med kommunen i 2020.

52. Sundhedsaftale 2019-23
Sagsnr.: 2018-006563
Sagsbehandler: Iben Lykke Eggertsen

Præsentation:

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023. 

Aftalen er i høring i perioden 11/12 2018 - 4/2 2019.

Forvaltningen foreslår:

En drøftelse af høringsversionen for Sundhedsaftalen 2019-23

Sagsbeskrivelse:

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Politiske visioner og målsætninger

Sundhedskoordinationsudvalget ønsker med den kommende sundhedsaftale at skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er bygget op om et antal politiske visioner, målsætninger og virkemidler, der tilsammen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde, samt en beskrivelse af, hvad parterne forpligter sig på i den kommende aftaleperiode.

 

Sundhedskoordinationsudvalget peger på følgende visionsområder, hvor udvalget ønsker at gøre en særlig indsats i perioden 2019-2023:

 

 • Vi samarbejder om forebyggelse

  • Vi arbejder for et røgfrit Syddanmark

  • Vi skaber mental trivsel og sundhed bandt børn og unge

  • Vi arbejder for at færre børn og unge er overvægtige

 • Vi arbejder for sømløse overgange

 • Vi sikrer sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet

 

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte høringsudkast) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget vil blive udarbejdet i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

 

Høringsprocessen

Sundhedskoordinationsudvalget har den 11. december 2018 sendt det vedlagte aftaleudkast i høring. Høringssvar skal afgives senest mandag den 4. februar 2019, jf. vedlagte høringsbrev. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget mødtes med de kommunale udvalgsformænd mandag den 10. december 2018, hvor høringsudkastet blev præsenteret og efterfølgende drøftet. I drøftelsen blev følgende kommunale bemærkninger fremhævet, som det kan være relevant at forholde sig til i udarbejdelsen af et kommunalt høringssvar:

 

Fælleskommunale bemærkninger til høringsversionen

 

 • Der blev kvitteret for følgende:

  • At Sundhedskoordinationsudvalget i særlig høj grad har involveret lokalpolitikerne i udarbejdelsen af høringsudkastet. De fremmødte politikere kunne i høj grad genkende de bemærkninger, de havde fremført på de lokalpolitiske møder, i det tilrettede høringsudkast.

  • At Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at adskillel den politiske og administrative del af aftalen. Det er forventningen, at det vil styrke det politiske fokus gennem aftaleperioden.

  • At den politiske aftale er bygget op omkring målbare og konkrete målsætninger.

  • At der er stor opbakning til, at der er fokus på det fælles ansvar for forebyggelse.

  • At der er blevet indarbejdet målsætninger for ’kronikerne’ og Den ældre medicinske patient (’DÆMP’).

    

 • Derudover blev der fremført følgende konstruktive forslag til justeringer/tilretninger:

  • At de ’ensomme ældre’ skrives ind i aftalen. Fordi der ikke er store økonomiske gevinster at opnå på området, er det væsentligt, at det skrives ind i den politiske del af aftalen.  

  • At der skrives en reel ambition ind for samarbejdet med almen praksis. Det skyldes særligt, at de praktiserende læger spiller en stadig større rolle i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor bør det i (endnu) højere grad tydeliggøres, hvordan arbejdet koordineres med de praktiserende læger, herunder særligt arbejdet i Praksisplanudvalget. Dette for at sikre, at indsatser i sundhedsaftalen og praksisplanen hænger sammen i forhold til roller og ansvarsfordeling mellem parterne.

  • At der tilføjes en målsætning, der sikrer en stigning i ajourførte medicinoplysninger. Den bør tilføjes, fordi det fremgår af afrapporteringen fra de otte nationale mål, at Syddanmark ligger relativ lavt på ajourføringen af medicinoplysninger sammenlignet med landsgennemsnittet. Det er for nuværende den bedste indikator vi har for at sikre, at borgerne får den medicin, de har brug for.

 

Den videre proces frem mod endelig godkendelse  

Sundhedskoordinationsudvalget vil tilrette Sundhedsaftalen 2019-2023 på baggrund af de indkomne høringssvar og vil godkende et tilrettet aftaleudkast på et møde den 24. april 2019. Herefter sendes aftalen til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse senest den 1. juli 2019 og træder i kraft umiddelbart herefter.

 

11. december – 4. februar

Høringsperiode

24. april

SKU godkender tilrettet Sundhedsaftale 2019-2023

Maj-juni

Kommunalbestyrelser og Regionsrådet godkender Sundhedsaftalen 2019-2023

26. juni

SKU godkender Sundhedsaftalen 2019-2023

1. juli

Sundhedsaftalen indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen og træder herefter i kraft

 

Økonomi:

Høring:

 

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. januar 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 8. januar 2019 kl. 16:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. januar 2019 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2019 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. januar 2019 kl. 14:00

Godkendt.

Skoleudvalget 8. januar 2019 kl. 16:00

Godkendt.

Bilag:

LUKKEDE SAGER