Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 13. januar 2021

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
13. januar 2021 kl. 15:00
Tilstede:
Anja Reilev
Lars Vigsø
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen
Per Vismark

ÅBNE SAGER

208. Nøgletal december 2020
Sagsnr.: 2020-001393
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31. december 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 31.12.20:

Antallet af forsikrede ledige er steget med 12 i december måned. Det samlede antal udgjorde 693 pr. 31.12.20. Året før pr. 31.12.19 var der 554 forsikrede ledige.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 16 i december måned. Det samlede antal udgjorde 294 pr. 31.12.20.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 11 i december måned. Det samlede antal udgjorde i alt 159 pr. 31.12.20.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 5 i december måned. Det samlede antal udgjorde 560 pr. 31.12.20. Året før pr. 31.12.19 var der 506 sygedagpengemodtagere.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 13 i december måned. Antallet pr. 31.12.20 var således 74. Året før pr. 31.12.19 var der 134 borgere i jobafklaringsforløb.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 3 i december måned. Det samlede antal udgjorde således i alt 126 pr. 31.12.20.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er steget med 4 i december måned, og antallet udgjorde således 83 pr. 31.12.20.

Antallet af borgere i fleksjob er faldet med 4 i december måned. Det samlede antal udgjorde 683 pr. 31.12.20.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager S&H-ydelse er faldet med 1 i december måned. Antallet udgjorde 28 pr. 31.12.20.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Per Vismark og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. januar 2021 kl. 15:00

Bilag:

209. Serviceopkald til virksomheder december 2020
Sagsnr.: 2021-000309
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Orientering om resultat af serviceopkald til virksomheder i Middelfart kommune 26. november – 16. december 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med genåbningen i maj 2020 foretog Job- og Vækstcenterets virksomhedsservice serviceopkald til 630 virksomheder i Middelfart Kommune inden for brancherne; industri/produktion, hotel, restauration, cafe/take away, håndværk, bygge/anlæg, detail, salg/service og rengøring, for at undersøge virksomhedernes behov og den aktuelle situation hos forskellige brancher efter nedlukningen.

Da vi i begyndelsen af november, som følge af Corona-situationen, oplevede en svag stigning i antallet af virksomheder på arbejdsfordeling, besluttede Job- og Vækstcenteret at foretage et tilsvarende serviceopkald i december 2020.

Opkaldende var målrettet følgende brancher: Bygge og Anlæg, Industri og Produktion, Landbrug, Hoteller/restauranter/caféer/take away og Rengøring, Detail/salg/handel og Transport.

Da vi, gennem den daglige virksomhedsservice- og rekrutteringsindsats ved, at der blandt særligt elektrikere og tømrere samt hos frisørerne er stor travlhed, har vi valgt ikke at kontakte disse virksomheder i denne sammenhæng.

Der er blevet foretaget opkald til ca. 500 virksomheder hvoraf 415 virksomheder har besvaret vores serviceopkald.

Serviceopkaldende viser at tendensen fra maj 2020 stadigt er gældende. Corona-krisen og de tilhørende restriktioner har påvirket brancherne forskelligt. Hotel- og restaurationsbranchen er særlig hårdt ramt. Størstedelen af de resterende brancher har klaret sig godt gennem perioden. En stor del, inden for især Bygge og Anlæg, Industri og Produktion og Detail/salg/handel har oplevet fremgang i forhold til omsætning og andre har tilpasset driften for at komme godt igennem krisen. Serviceopkaldende har desuden vist at virksomhederne generelt ser positivt på 2021.

Virksomhederne har, ligesom i foråret, givet udtryk for at de er glade for Job- og Vækstcenterets serviceopkald og opkaldende har direkte givet 20 jobordrer og 7 ordrer på elever og voksenlærlinge, samt mødeaftaler om rekruttering og uddannelse i starten af 2021.

Den 16. december 2020 indførte sundhedsmyndighederne yderligere restriktioner for detailhandlen (supermarkeder, bagere og apoteker undtaget) og liberale serviceerhverv med henblik på at bryde smittekæderne og bevare kontrollen med epidemien. Disse restriktioner og den yderligere nedlukning af Danmark, som blev indført umiddelbart efter vores serviceopkald, vil påvirke brancherne på anden vis end som beskrevet i opsamlingen.

I forbindelse med restriktionerne har Job- og Vækstcenteret dog kun haft få virksomheder, der har afbrudt praktikker og løntilskud. De virksomheder, der har afbrudt praktikker er hovedsageligt offentlige virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere til hjemmearbejde og private virksomheder, der har været direkte påvirket af nedlukningen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Per Vismark og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. januar 2021 kl. 15:00

Bilag:

210. Velfærdstjek Job- og Vækstcenter
Sagsnr.: 2021-000310
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

I november 2017 indgik Byrådet i Middelfart Kommune, som en del af konstitueringen, en aftale om politisk lederskab. I aftalen er indeholdt en ambition om et ”velfærdstjek” på tværs af kommunen. Forvaltningen har derfor løbende iværksat velfærdstjek på udvalgets område.

Hermed gives en orientering om velfærdstjek i Job- og Vækstcenter Middelfart i 2020 samt oplæg til at udvalget drøfter temaer for velfærdstjek for 2021.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om velfærdstjekket i Job- og Vækstcentret i 2020 til efterretning og drøfter temaer for velfærdstjekket for 2021.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med velfærdstjekket er, at det skal bidrage offensivt til udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune, herunder:

 • at blive klogere på borgernes oplevelse af kvaliteten i de kommunale ydelser - giver det, vi gør, mening for borgeren og oplever borgerne, at det skaber værdi?
 • at sætte yderligere fokus på faglighed og metodeudvikling, så kvaliteten forbedres indenfor den eksisterende økonomiske ramme
 • at skabe fælles forståelse mellem borgere, medarbejdere og politikere om forventninger, muligheder og forudsætninger

Velfærdstjekket skal altså give vigtig viden om borgernes oplevelse af ydelser og løsninger sat i relationen til den faglige kvalitet. På den måde skal velfærdstjekket danne grundlag for den gode forventningsafstemning i det daglige og samtidig bidrage til, at vi også i fremtiden skaber størst mulig værdi med de ressourcer, der er til rådighed.

I oktober 2019 besluttede Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget følgende velfærdstjek for 2020:

 • ny interviewrunde med borgere med fokus på borgerens forventninger til og oplevelse af mødet samt forslag til optimering af mødet
 • design af borgerrejser med fokus på værdiskabelse og tydelig forventningsafstemning(inkl. indtænkning af mulighederne qua forenklingsreformen)
 • fortsat udvikling af de digitale "touchpoints" (som har til formål at øge borgerens empowerment)
 • gennemførelse af borgertilfredshedsundersøgelse (datadrevet) i forlængelse af samtaler i en 8 ugers periode i 1. halvår 2020

Corona-epidemien og den medfølgende nedlukning af beskæftigelsesindsatsen har i 2020 betydet store drifts- og udviklingsmæssige udfordringer. Job- og Vækstcentret er dog lykkes med at gennemføre de planlagte aktiviteter i forhold til velfærdstjekket.

I foråret 2020 afsluttede vi partnerskabsprojektet med Designskolen Kolding, et forløb over 1 ½ år. Udbyttet blev indsigt i designtænkning, nye indsigter i borgerperspektivet og det gode møde samt udvikling af et sæt samtaleværktøjer med fokus på borgerperspektivet.

I uge 38-40, 2020 lavede vi 24 borgerinterviews med fokus på hhv. borgernes forberedelse til og tilfredshed med samtalen. Udbyttet var konkrete arbejdspunkter til optimering af mødet med borgeren.

I arbejdet med at implementere forenklingsreformen er der taget udgangspunkt i borgerrejse-begrebet fra designtænkningen.  I arbejdet med implementeringen af f.eks. Min Plan (borgerens jobplan) er der fokus på klare aftaler, målbare og konkrete mål og delmål samt på at sikre at medarbejderne anvender et sprogbrug, der henvender sig til den enkelte borger.

Forenklingsreformen har et tydeligt digitalt spor, hvor kontakten mellem borger og jobcenter gradvist bliver mere og mere digital. Der er kommet og vil fortsat komme flere og flere digitale "touchpoints" mellem borger og kommune. Corona-epidemien, hjemsendelse af medarbejderne og nødvendigheden af digitale møder i løbet af 2020, gjorde det endnu mere relevant at udvikle medarbejderkompetencer til at afholde både digitale tilbud og samtaler. Denne udvikling er godt i gang og fortløbende.

I uge 44-51, 2020 har Job- og Vækstcentret gennemført en datadrevet borgertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen skulle have været afviklet i 1. halvår men nedlukningen umuliggjorde dette. 214 borgere har besvaret et spørgeskema. Udbyttet af borgersvarene er en indsigt i, at borgerne generelt oplever en høj grad af tilfredshed med det fysiske møde med Job- og Vækstcentret. Desuden viser undersøgelsen, at der er nogle arbejdspunkter omkring vores vejledning til konkrete job og omkring digitale tilbud og samtaler.

Til velfærdstjekket for 2021 på beskæftigelsesområdet peges på følgende mulige temaer:

 • fokus på tilfredshed hos virksomhederne. Via kvalitative interviews i virksomheder kan vi med udgangspunkt i Dansk Industris årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse søge indsigter i hvilke parametre i samarbejdet virksomhederne vægter højst  
 • at velfærdstjekket tager udgangspunkt i de politiske mål og de målgrupper, der er angivet dér: ledige, som har deltaget i kompetenceløft, unge som er kommet eller som skal i uddannelse, borgere - særligt kvinder - i integrationsindsatsen, som er kommet eller skal i job. Via kvalitative interviews/spørgeskemaundersøgelser kan vi søge indsigter i deres oplevelse af de kommunale ydelser (indsatser, samtaler, vejledning), de har modtaget.

Udvalget bedes drøfte fokus for velfærdstjek for 2021.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.
Drøftet. Der fokuseres på:

 • Tilbagemelding fra borgerne vedr. kvaliteten af digitale tilbud
 • Virksomhedernes tilfredshed
 • Temaerne i de politiske mål

Per Vismark og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. januar 2021 kl. 15:00

211. Velfærdstjek - borgertilfredshedsundersøgelse
Sagsnr.: 2020-014726
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i oktober 2019, at forvaltningen som en del af velfærdstjekket på beskæftigelsesområdet for 2020 skulle gennemføre en datadrevet borgertilfredshedsundersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført og fremlægges her.

Forvaltningen foreslår:

 • At borgertilfredshedsundersøgelsen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i oktober 2019, at der i 1. halvår 2020 skulle gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse som en del af velfærdstjekket på udvalgets område i 2020.

Grundet situationen med Corona og den medfølgende nedlukning i foråret, blev undersøgelsen udskudt og er blevet gennemført i perioden uge 44-50, 2020.

Borgerne har besvaret undersøgelsen i direkte forlængelse af en samtale på Nytorv, hvor jobcenter-medarbejdere har tilbudt borgere at deltage i undersøgelsen. Besvarelsen er foregået via pc og et digitalt spørgeskema.

I alt har 214 borgere besvaret spørgeskemaet. Borgerne fordeler sig på de fleste af jobcentrets målgrupper, dog med en klar overvægt af dagpenge- og sygedagpengemodtagere.

Undersøgelsen omhandler borgerens oplevelse af det fysiske møde med Job- og Vækstcentret herunder bl.a. borgerens oplevelse af jobfokus i samtaler, inddragelse og ansvar for eget forløb samt oplevelsen af samarbejde med medarbejdere fra Job- og Vækstcentret. De enkelte spørgsmål og fordelingen af tilfredshed på de enkelte spørgsmål fremgår af vedhæftede rapport.

På baggrund af borgerundersøgelsen kan det overordnet konkluderes, at borgerne, som er i et forløb hos Job- og Vækstcentret pga. ledighed eller sygemelding, oplever en generel tilfredshed med deres forløb og den enkelte samtale.

En klar overvægt af borgere tilkendegiver at kende formålet med deres forløb og med samtalen, har overblik over hvad samtalen omhandler samt forventningerne til dem selv, og at sproget i indkaldelsesbreve er skrevet i et forståeligt sprog.

Langt de fleste vurderer, at der er et fokus på job i samtalen, og i den forbindelse også på borgerens muligheder i forhold til job. De fleste (men dog færre) oplever, at de bliver vejledt i retning af konkrete job og virksomheder.

Mellem 71 og 78 procent svarer positivt på, at de bliver lyttet til, at der tages udgangspunkt i deres ressourcer, og at de er medbestemmende omkring hvilke indsatser, de skal deltage i.

Langt de fleste borgere mener, at de selv har hovedansvaret for at komme i job eller uddannelse, lidt færre vurderer dog, at de har mulighed for at tage ansvar for planen mod job.

Flere end halvdelen af borgerne svarer, at de gerne vil benytte sig af digitale vejledningstilbud. Ca. halvdelen af borgerne mener, at en digital samtale kan være lige så god som en personlig samtale, men en fjerdedel af borgerne er uenige heri og vurderer at en personlig samtale er bedre.

Med udgangspunkt i denne konklusion er der nogle oplagte temaer at arbejde videre med: vores vejledning skal i højere grad indeholde vejledning om konkrete job og konkrete virksomheder med behov for arbejdskraft, og vi skal arbejde med at styrke digitaliseringen af opgaveløsningen (tilbud og samtaler), således at borgerne oplever værdi ved det digitale tilbud og den digitale samtale.

Gennemførelsen af undersøgelsen har givet Job- og Vækstcentret indsigter og læring både på borgernes oplevelse af mødet med os og på formen for en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Per Vismark og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. januar 2021 kl. 15:00

Bilag:

212. Ansøgning om rammebevilling til online mestringskursus for borgere med symptomer på angst og/eller depression
Sagsnr.: 2021-000164
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på temamøde d. 18. juni 2020 at midler fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværkets pulje skal anvendes til initiativer med fokus på bl.a. helhedsorienteret hjælp til udsatte ledige og digitale tiltag, som kommer borgere til gode.

Job- og Vækstcentret foreslår i forlængelse heraf, at der afsættes midler fra puljen til medfinansiering af det digitale tilbud ”LÆR AT TACKLE angst og depression – online”.


Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget afsætter midler i form af et rammebeløb til medfinansiering af tilbuddet ”LÆR AT TACKLE angst og depression – online”.


Sagsbeskrivelse:

”LÆR AT TACKLE angst og depression – online” er et evidensbaseret online mestringskursus til borgere med symptomer på angst og/eller depression. På kurset bliver deltagerne præsenteret for en række konkrete redskaber til selvhjælp, og de møder andre i samme situation som dem selv. Formålet er at reducere symptomer, samt styrke deltagernes tro på egne evner til at håndtere en hverdag med angst og depression.

Kurset foregår hjemmefra via borgerens egen computer. Det varer seks uger og består af aktiviteter, som kursisterne selv gennemgår, når det passer dem, samt én ugentlig livedel på 1 time, hvor borgeren mødes med andre online.

Komiteen for Sundhedsoplysning står for at afvikle kurset, og kommunen står for at anvise borgere til tilbuddet via en kort forsamtale.

Der findes både et onlinekursus for voksne over 18 år og et for unge mellem 15-25 år.

Da tilbuddet er online, er det Job- og Vækstcentrets vurdering, at tilbuddet er velegnet til borgere, der ikke har lyst til eller mulighed for at deltage i en fysisk indsats (f.eks. grundet social angst) eller af praktiske årsager såsom Covid-19. Ligeledes er tilbuddet fleksibelt at følge for borgeren, og det vil være et initiativ med digital innovation, som kommer borgere direkte til gode.

”LÆR AT TACKLE angst og depression – online”-indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra TrygFonden. Den er baseret på de evidensbaserede LÆR AT TACKLE-kurser, der er udviklet på Stanford Universitet, og som har været udbudt i Danmark siden 2006.

Forløbet finansieres via en abonnementsordning, hvor kommunen køber et antal online kursuspladser.


Økonomi:

Der søges om et rammebeløb på kr. 75.000 til dækning af 30 online kursuspladser. Såfremt Job- og Vækstcentret henviser flere borgere til tilbuddet, vil udgifterne blive afholdt inden for det ordinære budget.


Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt. Der afsættes en ramme på kr. 75.000,-
Tilbuddet evalueres efter et år.

Per Vismark og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. januar 2021 kl. 15:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER