Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 8. december 2020

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
8. december 2020 kl. 12:30
Tilstede:
Regitze Tilma
Allan Buch
Kaj Piilgaard Nielsen
Steen Dahlstrøm
Per Vismark
Fraværende:

ÅBNE SAGER

229. Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af udhus på Koesmosevej 92, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2020-006154
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Koesmosevej 92 ønsker at nedrive et eksisterende udhus på 23 m² for i stedet at opføre et nyt udhus på 111 m² samme sted.

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget meddeler afslag på ansøgningen om at opføre et udhus på 111 m², da der i forvejen er en del udhusbebyggelse på ejendommen set i forhold til ejendommens størrelse, og
  • at udvalget tilkendegiver, at der uden landzonetilladelse kan opføres et udhus på 50 m² det pågældende sted.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er en landbrugsejendom på 2,7 ha. Ejendommens bebyggelse består af et stuehus på 225 m², 44 m² indbygget garage, et maskinhus på 372 m² samt et udhus/fyrrum på 23 m². Både maskinhuset og udhus/fyrrum ligger inden for 20 meter fra stuehuset, og bygningssættet betragtes således som liggende samlet.

Ejer ønsker at nedrive det eksisterede udhus/fyrrum på 23 m² for i stedet at opføre et nyt udhus på 111 m². Udhusets størrelse er begrundet i, at udhuset ønskes opført på en eksisterende sokkel efter et tidligere drivhus. Udhuset agtes anvendt som fyrrum og værksted til privat brug.

Ejer finder det ikke muligt at indrette værkstedet i det eksisterende maskinhus, da maskinhuset anvendes til opbevaring af landbrugsmaskiner, hestebokse, halm og hø. Ejer oplyser, at der i perioder kan forventes op til 4 heste/ponyer på ejendommen.

Ejendommen ligger i det åbne land øst for Kauslunde. Der er ca. 150 meter til nærmeste nabobeboelse. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2,5 km fra kysten. Derudover ligger ejendommen delvist inden for en potentiel økologisk forbindelse.

Det er klagenævnets praksis, at der normalt kan meddeles tilladelse til opførelse af nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50-100 m². Ved den konkrete vurdering indgår bl.a. ejendommens størrelse, omfanget af eksisterende udhusbygninger samt placeringen af den ansøgte bygning. Efter hidtidig praksis gives der ikke tilladelse til udhuse på mere end 100 m², medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Yderligere udhusbebyggelse skal som udgangspunkt være på max. 50 m² pr. udhus.

Forvaltningen finder, at der ikke er grundlag for at give landzonetilladelse til et udhus større end 50 m², da der i forvejen er et meget stort maskinhus på 372 m² på ejendommen set i forhold til ejendommens størrelse på 2,7 ha.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Udvalget besluttede at godkende det ansøgte udhus på 111 m2.

Udvalget lagde vægt på ansøgers behov, at eksisterende udhus på 23 m2 nedrives samt at der bygges på eksisterende sokkel.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. december 2020 kl. 12:30

LUKKEDE SAGER