Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 6. oktober 2020

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
6. oktober 2020 kl. 13:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Per Vismark
Allan Buch
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen

ÅBNE SAGER

213. Forslag til Lokalplan nr. 201 Middelfart Friskole, Middelfart
Sagsnr.: 2020-002882
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan for Middelfart Friskole. Det åbner mulighed for 2 nye bygninger. Området ligger ved Kålsbjergvej 35, Skrillinge, Middelfart.
Udvalget anmodes om at træffe beslutning, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig hørring. 

 

Forvaltningen foreslår:

At forslag til lokalplan nr. 201, Middelfart Friskole, godkendes og sendes i offentlig høring.
Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opføres 2 nye bygninger, til henholdsvis klasselokaler/administration og en multisal.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har den 25. juni, 2020 truffet beslutning om at igangsætte en ny lokalplan for Middelfart Friskole. Det sker på baggrund af skolens ønske om at opføre nye bygninger for at give bedre vilkår til skolens elever.
På området er der skole fra 0 til 9.klasse med en vuggestue og børnehave tilknyttet. Det er ikke hensigten at øge kapaciteten.
Middelfart Friskole ønsker at opføre to nye bygninger. Den ene bygning skal anvendes til
undervisning og administration og vil udgøre ca. 1300 m² op til 1. 1/2 plan.
Den anden bygning skal anvendes til multisal og vil blive på 700 m². Begge bygninger må have en højde op til 10 meter.
Derudover sikrer lokalplanen, at der kan foretages mindre om-og tilbygninger i tilknytning til de eksisterende bebyggelser. Der er også mulighed for at bearbejde de ubebyggede opholdsarealer og opføre bålhytter og sheltere.

Lokalplanen sikrer, at der skal være en grøn beplantning mod de tilstødende naboer og ud mod Toften. Desuden er der medtaget bestemmelser som sikrer hensyn til naboer med henblik på at minimere gener fra støj og indblik.

Der er vejadgang fra Toften og parkeringsareal på egen grund.

Ansøgers beskrivelse af det ønskede projekt er vedhæftet som bilag.

Området er på ca. 30.000 m² og den samlede bebyggelsesprocent vil ikke overstige 40%. Det
ansøgte er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, Skoler, Skrillinge, som er udlagt til offentlige formål i form af skoler eller andre offentlige formål.

Lokalplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

 

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 201 sendes i offentlig høring i 4 uger. Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima:

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, som redegør for at regnvand kan håndteres på egen grund.
Den er vedhæftet som bilag: " Vandhåndteringsplan"

Beslutning:

Lokalplanen anbefales med tilretning om flagregler.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i drøftelse af punktet.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Bilag:

214. Forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 - Ny daginstitution ved Hyllehøjskolen
Sagsnr.: 2020-006068
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en ny daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart.

Der skal træffes beslutning om planforslaget og kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse:

 

Daginstitutionen skal ligge nord for skolen og erstatter nogle få af skolens eksisterende bygninger. Institutionen får vejadgang fra en ny overkørsel fra Hyllehøjvej. Planen er lavet meget bred, så den kan favne flere forskellige muligheder. Der er ikke noget specifikt projekt planlagt lige nu.

Planen åbner også op for at skolen og hallen på sigt har muligheden for at udvide, men det er samtidigt sikret, at de fortsætter i samme arkitektoniske stil.

Bebyggelsesprocenten for grunden er 40%, hvilket er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget gør det muligt at bygge i 2 etager i stedet for den nuværende 1 etage.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 sendes i offentlig høring i 4 uger. Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima:

Der er et ønske om at bygge så bæredygtigt som muligt indenfor budgettets rammer.
Men vi har i lokalplanen ikke mulighed for at stille krav i forhold til bæredygtige materialer, hverken om de er lokale eller genbrugsmaterialer. Der er ingen hjemmel for det i Planloven.

Beslutning:

Lokalplanen anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i drøftelse af punktet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Bilag:

215. Genbehandling af sag 210 Nyt vejnavn til nyt boligområde ved Røjlemosevej 50, Strib
Sagsnr.: 2020-012286
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Teknisk Udvalg anbefales at genbehandle sag om navngivning af ny vej for boligområde Røjlemosevej 50, Strib, idet der er navnesammenfald med vej i Gelsted.

Teknisk Udvalg besluttede på sidste møde at navgive nyt boligområde med

Enggårdvej.

 

 

 

Forvaltningen foreslår:

Det anbefales, at Teknisk Udvalg genovervejer navngivningen, så der ikke skabes unødig navnesammenfald og tvivl i søgning på Enggårdvej/Enggårdsvej, Middelfart.

Forvaltningen foreslår, at området navngives med et af de nedennævnte forslag.

Efter fornyet kontakt med ejeren, i prioriteret rækkefølge:

1. Kjærsigvej

2. Varianter af Kjærsig Have

 

 

Sagsbeskrivelse:

Vejnavnet Enggårdsvej, findes allerede med postnummer i Gelsted.

Teknisk Udvalg har ønsket at navngive den nye vej Enggårdvej.

Det anbefales, at der i kommunen efter kommunesammenlægningen ikke navngives med samme eller sammenfaldende navne, selvom der i loven er mulighed for at navngive med samme navn, når der holdes en afstand i en radius på mere end 15 km.

Adressesammenfald og tvivl om nøjagtig lokation kan medføre til fejlkørsel, hvis der søges på vejnavn og Middelfart.

I henhold til Adresseloven, må der ikke være adressesammenfald og adresser skal være entydige.

For nye vejnavne findes en supplerende regel om, at samme eller et næsten enslydende vejnavn heller ikke må findes indenfor en radius af 15 km.

I h.t. Adresselovens § 6, stk. 3, regnes to vejnavne som værende det samme, hvis de kun adskiller sig fra hinanden ved

1) staveforskelle, som ikke svarer til forskelle i udtalen,

2) tilstedeværelse eller fravær af ejefalds-s,

 

 

 


Økonomi:

Ikke relevant

Høring:

Teknisk Udvalgs beslutning er meddelt ejer af området.

Ejer har indgivet et nyt forslag (Kjærsigvej)

 

Klima:

Overordnet ikke relevant.

Der kan dog påregnes nogle fejlkørsler.

Beslutning:

Udvalget valgte navnet Kjærsigvej.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i drøftelse af punktet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00

216. Terrænregulering mod skel på Akelejehaven og Perikonhaven
Sagsnr.: 2020-013304
Sagsbehandler: David Faurholt

Præsentation:

Terrænregulering på Akelejehaven og Perikonhaven.

Forvaltningen foreslår:

  • Forvaltningens administrationspraksis tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med realisering af lokalplan 145 har der på enkelte parceller vist sig større udfordringer med en hensigtsmæssig terrænregulering i forhold til både adgangsvej og naboskel.

I henhold til § 9.8 i lokalplan 145 må terrænregulering højest være +/- 0,5 meter, og terrænet skal udføres blødt afrundet, og ikke nærmere skel end 1 meter.

Plan og Byg har i konkrete tilfælde accepteret støttemur i skel som er ud over lokalplanens bestemmelser om terrænregulering. Forudsætningen herfor har været, at lodsejer på begge sider har været enige om løsningen, og kommunen har kunnet godkende det.

Plan og Byg har modtaget en klage som peger på, at der er terrænreguleret i strid med lokalplanen. Det er aftalt med klager, at sagen forelægges udvalget. Plan og Byg vil på mødet gennemgå de forskellige terrænreguleringer, som er konstateret i området.

Der er pt. 1 verserende sag om ulovlig terrænregulering i skel i området. Plan og Byg vurderer, at eksisterende praksis kan fortsætte i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Klima:

Ingen. Regnvand skal uanset terrænregulering kunne holdes på egen grund

Beslutning:

Udsat.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i drøftelse af punktet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00

LUKKEDE SAGER