Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. august 2020

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
11. august 2020 kl. 13:00
Tilstede:
Per Vismark
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Regitze Tilma
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen

ÅBNE SAGER

200. Forslag til etablering af ekstra belysning på vej- og stistrækninger.
Sagsnr.: 2020-009174
Sagsbehandler: Klaus Henriksen

Præsentation:

I forbindelse med coronapandemien besluttede byrådet at øge aktivitetsniveauet i samfundet ved at igangsætte ekstra anlægsarbejder. Der blev bl.a. besluttet af afsætte 0,3 mill. til at etablere vej- og stibelysning, hvor der i dag mangler enkelte belysningsmaster.

 

Forvaltningen foreslår:

at der etableres ekstra belysning på følgende strækninger: sti i Båring mellem Bågøvej og Lyøvej, sti i Nørre Aaby mellem Æblehaven og Tusindårslegeparken og en ekstra mast på Bøgelundvej mellem Brenderupvej og Bøgelundvej nr. 5.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen modtager jævnligt ønsker fra borgere om etablering af belysning på vej- og stistrækninger, hvor der enten ingen lys er eller langt mellem masterne. Stien mellem Lyøvej og Bågøvej er uden lys. Strækningen benyttes bl.a. af den nordlige del af Båring som sikker vej til Båring Stadion.

Stien i det grønne område mellem Æblehaven og Tusindårslegeparken er uden lys. Borgerne føler sig utrygge ved at benytte den første del af stisystemet. 

På Bøgelundvej i Brenderup er afstanden mellem masten på hjørnet af Brenderupvej og Bøgelundvej nr. 5 80 meter, hvilket er dobbelt afstand i forhold til at opfylde vejreglerne til belysning. Den dobbelte afstand bevirker, at der er en "sort plet", som skaber utryghed blandt de gående.

Økonomi:

Der er afsat 300.000 kr. i anlægsbudgettet til ekstra gadelys. Overslaget på belysning af de enkelte strækninger er: Sti mellem Lyøvej og Bågøvej: 175.000 kr., sti mellem Æblehaven og Tusindårslegeparken: 105.000 kr. og en ekstra mast på Bøgelundsvej: 25.000 kr.

Høring:

Ingen.

Klima:

Elforbruget til gadebelysningen vil blive øget med 1.500 kwh. pr. år.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. august 2020 kl. 13:00

Bilag:

201. Etablering af fortove langs eksisterende veje.
Sagsnr.: 2020-008055
Sagsbehandler: Klaus Henriksen

Præsentation:

I forbindelse med coronapandemien besluttede byrådet at øge aktivitetsniveauet i samfundet ved at igangsætte ekstra anlægsarbejder. Der blev bl.a. besluttet af afsætte 2 mio. til at etablere nye fortove.

Forvaltningen foreslår:

at der etableres fortove på følgende strækninger: Jyllandsvej (mellem Bogensevej og Nyvang), Strib Landevej (mellem Ny Billeshavevej og indkørslen til kirken), Nørre Allé (mellem Søborg Allé og Nørre Allé 40 samt mellem Nørre Allé 41 og Nørre Allé 45), Langkærvej (mellem Værkstedsvej og Skrillingevej), Rudbæksmøllevej, Fruerhøjvej (ca. fra Egelundvej og frem til Brenderupvej) og Tåruplundvej (fra Odensevej og frem til Galvanovænget).

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen modtager jævnligt ønsker fra borgere om etablering af fortove langs eksisterende veje. Forvaltningen har regnet på 7 strækninger. Strækningerne Nørre Allé, Langkærvej og Tåruplundvej har i dag grusfortove, men der er ønsker om flisebelægninger. På strækningerne Jyllandsvej, Strib Landevej og Fruerhøjvej etableres der kantsten og flisefortove i design som de tilstødende, dog etableres fortovet i asfalt på Fruerhøjvej. Alle tre steder er det nødvendigt at etablere nyt afvandingssystem, da vandet tidligere er nedsivet i rabatten. På Rudbæksmøllevej laves fortovet i samme niveau som eksisterende asfalt. Denne løsning er valgt, således at vejvandet stadig kan nedsive i rabatten bag fortovet. Etablering af et nyt vejafvandingssystem vil blive voldsomt dyrt. 

Økonomi:

Der er afsat 2 mio. i anlægsbudgettet til nye fortove. Overslaget for de enkelte strækninger er: Strib Landevej: 735.000 kr., Rudbæksmøllevej: 260.000 kr., Nørre Allé: 100.000 kr., Jyllandsvej: 410.000 kr., Langkærvej: 55.000 kr., Fruerhøjvej: 100.000 kr. og Tåruplundvej: 80.000 kr. Derudover skal man forvente en udgift til bortskaffelse af forurenet jord for de 7 projekter på 60.000 kr.

Høring:

Ingen.

Klima:

Der forbruges af sand- og grusforekomsterne i Danmark, som på sigt bliver en mangelvarer i Danmark.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling med følgende ændring:

Fortovet langs Strib Landevej udgår. Ved Nørre Allé skal der også ske genopretning af eksisterende fortov. Ved Jyllandsvej og Tåruplundvej skal fortovet placeres i modsatte side.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. august 2020 kl. 13:00

Bilag:

202. Grøn om stilling og fælles udbud af den kollektive trafik
Sagsnr.: 2020-005218
Sagsbehandler: Tina Frisch Karstensen

Præsentation:

Trafikselskabet FynBus har i mail af 23. juni 2020 anmodet kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark om at tage stilling til, om der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvordan den grønne omstilling for den kollektive trafik kan finde sted, samt om der skal arbejdes videre på et fælles udbud af buskørslen.

FynBus ønsker en tilbagemelding fra kommunerne og regionen senest 22. september 2020 på, hvorvidt der skal arbejdes videre med grøn omstilling og et fælles udbud.

Forvaltningen foreslår:

  • At det tilkendegives, at Middelfart Kommune ønsker der skal arbejdes videre med den grønne omstilling for den kollektive trafik.
  • At det tilkendegives, at Middelfart Kommune ønsker der arbejdes videre med muligheden for et fælles udbud af den kollektive trafik på Fyn og Langeland, men at den endelige beslutning skal bero på en grundig beskrivelse af fordele, ulemper og bindinger.

Sagsbeskrivelse:

Grøn omstilling

Et videre arbejde med den grønne omstilling af den kollektive trafik vil bero på en afvejning af, hvad der politisk og lovgivningsmæssigt bliver udmeldt af fremtidige krav samt hvilke drivmidler der vil kunne dække de transportbehov der er for de kommunale og regionale busruter.

En grøn omstilling af den kollektive trafik i Middelfart Kommunes vil tidligst kunne ske, når den nuværende kontraktperiode udløber 2023. Det kan dog komme på tale at forlænge den nuværende kontrakt i op til 2 x 1 år, for at få det til at passe med de øvrige kommuners udbud samt udnytte det nuværende busmateriel bedst muligt. Dette vil afhænge af, om der besluttes et fælles udbud for den kollektive trafik på Fyn og Langeland.

Fælles udbud

En nærmere undersøgelse af, om der er grundlag for at lave et fælles udbud for bybusser, lokalruter og regionale ruter på Fyn bør bero på en nøje beskrivelse af, hvordan et kommende rutenet vil se ud.

Et udbud i forbindelse med en grøn omstilling af den kollektive trafik vil, som det se ud på nuværende tidspunkt, komme til at skulle løbe i 12 år på grund af den investering som entreprenøren skal gøre i den nye type busmateriel. De nuværende kontrakter har som regel kontraktlængder på 6 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

Det betyder, at der skal planlægges og evt. omlægges med en længere tidshorisont. Der bør derfor i udsvingsbåndet for, hvor meget en kontrakt kan reguleres op og ned tages højde for den lange kontraktperiode. Alternativet bør der i kontrakten indgå, at større omlægninger reguleres for sig selv.

Der bør ligeledes foreligge en analyse af, om der fortsat skal køres med store busser, eller om transportbehovet kan løses ved hjælp af f.eks. flextrafik eller mindre busser.

Sidst men ikke mindst bør der også, inden der træffes endelig beslutning om et fælles udbud, uddybes hvilke fordele og ulemper der er ved et fælles udbud i forhold til store entreprenører/lokale entreprenører, udbud af store pakker/mindre pakker, infrastruktur for tankning/opladning, indbyrdes afhængighed mellem kommunerne og evt. regionen.

Den videre proces

  • 19. juni 2020: Notatet blev forelagt FynBus’ bestyrelse med henblik på efterfølgende forelæggelse for de politiske udvalg i kommuner og Region Syddanmark.
  • 22. september 2020: Frist for tilbagemeldinger til FynBus fra de politiske udvalg i kommuner og Region Syddanmark om, hvorvidt arbejdet med beskrivelse af muligheder for grøn omstilling og fælles udbud for buskørslen skal fortsætte.
  • 1. oktober 2020: Beslutningsoplæg om et fælles udbud med grøn omstilling forventes forelagt FynBus’ bestyrelse med henblik på godkendelse. Beslutningsoplægget præciserer rammerne for et fælles udbud med grøn omstilling af buskørsel.
  • Oktober 2020: Eventuelt administrative møder med kommuner og Region Syddanmark vedrørende beslutningsoplægget.
  • 29. januar 2021: Frist for tilbagemelding fra FynBus fra politiske udvalg i kommunerne og Region Syddanmark om, deltagelse i et fælles udbud med grøn omstilling.
  • Februar/marts 2021: Offentliggørelse af udbudsmateriale for fælles udbud med grøn omstilling.

 

 

 

 

 

 

Økonomi:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Høring:

Ingen høring på nuværende tidspunkt. Skal der ske ændring af rutenettet vil der skulle ske høring af Ældreråd, Handicapråd, Skolebestyrelser og Lokaludvalg. mv.

Klima:

En grøn omstilling af den kollektive trafik til f.eks. CO2 neutral udledning vil være en gevinst for miljøet.

I dag benyttes der busser med Euronorm 6 i Middelfart Kommune, som på nuværende tidspunkt er den kategori der er mest miljøvenlig for de dieselbusser der benyttes.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling. Udvalget anbefaler,, at der bruges længere tid på analysearbejdet, inden der træffes en beslutning.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. august 2020 kl. 13:00

Bilag:

203. Dispensation fra byggefelt, Sildemarken
Sagsnr.: 2020-009338
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation fra byggefeltet i lokalplan 23.21, idet nyt marinecenter ønskes placeret parallelt med jollehuse fra 2003. Lokalplanens byggefelt er placeret bagerst på arealet ind mod skråningen ved kirkegården, og det ansøgte forudsætter derfor dispensation.

Forvaltningen foreslår:

- at der meddeles dispensation til det ansøgte med vilkår om at byggefeltet mod kirkegården ikke fremtidigt kan bebygges yderligere

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 23.21 gælder for havnearealet fra Kulgrunden til Sildemarken, men er opdelt i 3 områder. Sildemarken er beliggende indenfor område III, der er udlagt til offentlige formål, kulturelle og rekreative anlæg, klubhuse, mindre værft samt parkering.

Der er udlagt byggefelter vest for værftet samt på arealet op mod skråningen og kirkegården.

Jollehusene fra 2003 er delvist beliggende udenfor byggefeltet ved værftet, og har et samlet areal på 190 kvm.

Dykkerklubben ønsker at opføre marinecenter på 243 kvm., bestående af 2 parallelle bygninger med en mellembygning. Arkitektonisk lægger byggeriet sig op ad jollehusenes udtryk. Den ene længe skal rumme dykkerklubben, mens den anden længe skal rumme et mindre forsamlingslokale, der kan anvendes af foreninger eller andre brugere udefra. Mellembygningen tænkes anvendt til ankomstområde og alment puplikumsformål.

Dykkerklubbens nuværende bygning på Havnegade 141 vil efterfølgende blive nedrevet. Denne bygning ligger delvist udenfor lokalplanområdet og indenfor beskyttet skovareal. Men også indenfor den bevaringsværdige kulturmiljøudpegning. Bygningen i sig selv er dog ikke noteret med bevaringsværdi. Forvaltningen vurderer derfor, at bygningen kan nedrives.

Det er forvaltningens vurdering, at det ønskede marinecenters funktion ligger indenfor anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

I forhold til byggefelterne vurderer forvaltningen, at det overordnede formål er at sikre, at byggeri placeres samlet. Da den ønskede placering ligger i tilknytning til jollehusene ved værftets byggefelt er det derfor forvaltningens vurdering, at den ønskede placering kan imødekommes mod at yderligere byggemuligheder på arealet mod kirkegården udgår.

Det ansøgte blev d. 2. juli 2020 sendt til høring hos brugerne indenfor området. Der er ikke indkommet bemærkninger. Såfremt der indkommer bemærkninger, vil disse foreligge til mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Bygningen kobler aktiviteter mellem land og bælt, og kan bidrage til oplysning om livet i havet, og dermed opmærksomhed på beskyttelse af havmiljøet.

Bygningen højvandssikres med betonsokkel til kote 2,5.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling og vedtog samtidig, at byggemulighed på arealet med kirkegården fastholdes.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. august 2020 kl. 13:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER