Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 12. maj 2020

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
12. maj 2020 kl. 13:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Allan Buch
Regitze Tilma
Per Vismark
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

188. Trafiksikkerhedsprojekter i 2020
Sagsnr.: 2020-005138
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Genoptagelse af sags nr. 182

Stillingtagen til trafiksikkerhedsarbejdet for 2020.

Forvaltningen foreslår:

at Teknisk Udvalg drøfter sagen.

Sagsbeskrivelse:

Med baggrund i  Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 for Middelfart Kommune, som blev godkendt på Byrådets møde den 30. marts 2020, skal udvalget tage stilling til følgende.

  • Det videre arbejde med sorte pletter
  • Tryghedsskabende arbejder
  • Hvilke store borgerønsker, der skal indgå som anlægsønsker til budget 2021
  • Hvilke små borgerønsker, der skal gennemføres i 2020

  • Kampagner

Sortpletarbejdet:

I bilag 1 er de enkelte sortpletarbejder er beskrevet.

Følgende indstilles:

År 2020 udføres:
• Forbedring af krydset Vandværksvej/Hovedvejen/Brovejen
Overslag 1.750.000 kr. (er indarbejdet i budget 2020)

År 2021 indstilles at følgende indarbejdes i budget 2021:
• Forbedring af krydset krydset Odensvej/Viaduktvej/Gl. Banegårdsvej/Østergade
Overslag 500.000 kr.
• Forbedring af krydset Fruerhøjvej/Rugårdsvej/Bubbelvej
Overslag 150.000 kr.

I perioden år 2022 til 2025 indstilles at følgende indarbejdes i overslagsårene til budget 2021:
• Ombygning af rundkørslen Assensvej/Vandværksvej til signalanlæg
Overslag 3.500.000 kr.

Tryghedsskabende arbejde:

Liste over store borgerønsker med højeste P-værdi er beskrevet i bilag 2.

Liste over små borgerønsker med højeste P-værdier er beskrevet i bilag 3.

Borgerønskerne på de to lister er vurderet i henhold til kriterierne Trafiksikkerhedsplanen.
Borgerønsker er ikke i prioriteret rækkefølge.

Kampagner:

Det indstilles, at der afsættes midler til at deltage i landsdækkene færdselssikkerhedskampanger fra Rådet for sikker trafik.

Trafiksikkerhedsplanen lægger op til, at der skal arbejdes med lokale trafiksikkerhedskampagner, som udvikles og gennemføres af lokale i tæt samarbejde med Middelfart Kommune. De lokale kan være lokaludvalg, grundejerforeninger o. lign. Som led i de lokale kampagner kan der etableres fysiske trafiksikkerhedsfremmende tiltag, som støtter op om kampagnen.
Denne måde at lave lokale kampagner på er ny, det vil derfor være sandsynligt, at forskellige fonde vil støtte arbejdet med de lokale kampagner.

Det indstilles at der afsættes midler til udvikling af denne nye kampagneform og samt midler til kommunal medfinansiering. Samtidigt indstilles det, at der entreres med et rådgivende ingeniørfirma, som kan hjælpe med ansøgningsmaterialet til fondene. 

 

Økonomi:

Forvaltningen indstiller følgende fordeling af midlerne til trafiksikkerhedsarbejdet:

 

Budget

Budget 2020 til trafiksikkerhedsprojekter

560.000

Ikke forbrugte midler fra budget 2019

289.000

Budget i 2020

849.000

Udgifter

Udvikling af koncept til lokale kampagner, samt medfinansiering til gennemførelse af kampagnerne og de tilhørende anlæg.

250.000

Landsdækkende kampagner og en forvaltningspulje til små projekter

79.000

Pulje til små trafiksikkerhedsprojekter

520.000

Udgifter i 2020

849.000

 

 

.

Høring:

Der gennemføres ikke høring af Handicapråd og Ældreråd vedrørende de enkelte tafiksikkerhedsprojekter.

Handicapråd og Ældreråd er blevet hørt i forbindelse med godkendelsen af den ny Trafiksikkerhedsplan for Middelfart Kommune.

De  bemærkninger, der er fremkommet her, bliver indarbejdet i projekterne.

Klima:

De enkelte projekter er ikke på nuværende tidspunkt blevet detailprojekteret. Derfor kan der ikke siges noget om projekternes påvirkning af klimaet.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at følgende gennemføres i løbet af 2020:

Danmarksvej/Brovejen:

Der bliver etableret en sti skråt over kommunens areal til Banevænget, så cyklister kan krydse Brovejen sikkert i den eksisterende lysregulering.

Lysreguleringen bliver suppleret med lys for cyklister der kommer fra Banevænge siden.

Byvejen/Middelfartvej i Båring:

Der bliver etableret en hævet flade ved krydset med henblik på, at gøre det nemmere for elever til skolen at krydse Middelfartvej. Der vil blive opsat to permanente hastighedsmålere/fartvisere og skiltningen vil blive forbedret.

Derudover vil der blive udarbejdet en lokal fartkampagne, hvor der samtidig med at kampagnen bliver gennemført, bliver opsat en mobil fartviser i begge retninger.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00
Teknisk Udvalg 12. maj 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget besluttede indenfor sortpletarbejdet at prioritere forbedring af krydset Odensevej/Viaduktvej/Gl. Banegårdsvej/Østergade samt krydset Fruerhøjvej/Rugårdsvej/Bubbel til udførelse i 2020.

Krydset Vandværksvej/Brovejen/Hovedvejen forbedres i 2021.

Vedr. tryghedsskabende arbejder prioriterede udvalget ændring af indkørsel til Middelfart Gymnasium til udførsel i 2020.

Udvalget besluttede endvidere, at der anvendes ekstern rådgiver til kampagne-arbejdet.

På kommende udvalgsmøde vil udvalget fortsætte drøftelsen om tryghedsskabende trafikarbejder for så vidt angår små borgerønsker.

 Bilag:

189. pulje til landsbysorskønnelse 2020, 1. etape
Sagsnr.: 2019-009306
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

 

Ansøgningsfristen for at søge midler via puljen til bygningsforskønnelse i byer og landdistrikter er udskudt til 1. maj 2020.

Forvaltningen gennemgår ansøgninger og er i dialog med ansøgerne.

For at kunne igangsætte flest mulige aktiviteter hurtigst muligt fremlægges hermed et forslag på fordeling af midler til en 1. etape.

Forvaltningen foreslår:

 

At der hurtigst muligt iværksættes byfornyelsesaktiviteter der støttes via landsbypuljen.

Sagsbeskrivelse:

 

Middelfart Kommune modtager i år 1.038.310 kr. i statsstøtte til byfornyelsesaktiviteter i de mindre byer og landdistrikter. Kommunen bidrager selv med 1 mio, og der er således samlet set godt 2 mio . kr. til fordeling.

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af midler i en 1. etape.

Detaljeret gennemgang fremlægges på mødet.

Økonomi:

 

Statslige midler :               1.038.310,- kr.

Kommunale midler :          1.000.000,- kr.

Samlet budget 2020:         2.038.310,- kr.                     

Høring:

Beslutning:

Teknisk Udvalg besluttede at følgende ejendomme støttes med puljemidler til hhv. nedrivning og renovering:

Landsbypulje:

Adresse

Præstebuen 22, Sndr. Aaby

Præstebuen 31, Sndr. Aaby

Stationsvej 60, Brenderup

Borrevej 2, Gamborg

Sletterødvej 22, Harndrup

Vejrupvej 60, Brenderup

Gelsted byvej 1a – 1d

 

Ordinær byfornyelse:

Adresse

Møgelvænget 2, Strib

Knorregade 17, Middelfart

Søndergade 6, Middelfart

 

Derudover arbejdes der videre i dialogen med en række øvrige ansøgere, herunder rottesager hvor miljøforvaltningen er involveret.

Fordeling af øvrige midler i en 2. etape forventes forelagt til drøftelse i september 2020


Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. maj 2020 kl. 13:00

190. Dispensation fra lokalplan 132 til ny boligbebyggelse ved Brogården i Strib.
Sagsnr.: 2019-016453
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførsel af en ny boligbebyggelse øst for kursuscenteret Brogården i Strib. Realiseringen forudsætter, at der skal meddeles flere dispensationer fra lokalplan 132, der omfatter området.

Forvaltningen foreslår:

  • Udvalget tager stilling til, om de ansøgte dispensationer kan meddeles.

Sagsbeskrivelse:

Der ønskes opført 54 mindre tæt-lav boliger fordelt på 3 cirkulærebebyggelser øst for Kursuscenteret Brogården. Bebyggelsen skal fungere som en selvstændig bebyggelse, men med mulighed for at benytte faciliteterne på Brogården. 

Området er omfattet af lokalplan 132, der også omfatter Brogården.

Der søges om dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 § 3 og § 7 stk. 3. I henhold til § 3 deles lokalplanområdet op i to delområder; Delområde I til kursuscenter, institutioner, personaleboliger mv. samt delområde II til boligformål i form af tæt-lav samt særlige former for åben-lav i form af gårdhavehuse, sokkelhuse, rækkehuse, bofællesskaber og lignende. § 7 stk 3 udlægger byggefelter til ny bebyggelse.

Det ansøgte projekt med seniorboliger er primært placeret indenfor delområde II, men den nordligste del af bebyggelsen ligger delvis i delområde I. De 2 nordligste bebyggelser ligger desuden delvist udenfor byggefeltet. Baggrunden er, at de i stedet for det langstrakte byggefelt gerne vil etablere cirkulære socialt samlende bebyggelser.

• § 5 med bestemmelser for veje og stier.

Vejadgangen ønskes placeret længere mod vest i forhold til det viste i lokalplanen. Desuden ønskes ikke etableret fortov i tilknytning til den interne boligvej, men i stedet ønskes anlagt separat sti.

 § 7 stk. 4 der foreskriver at der kun må ske terrænregulering på +/- 0,5 meter.

Ved det sydligste cirkelslag, bliver der behov for at terrænregulere op til ca. 1,2 meter. Der er forsøgt at opnå en balance mellem tilpasning af boligerne og bearbejdning af terrænet for at opnå niveaufriadgang til alle boligerne. Der er ikke umiddelbart behov for støttemure.

• § 8 stk. 3 der fastlægger, at bygningsfacader skal fremtræde med finpudsede eller filtsede overflader evt. med indfarvet fuge.

Bebyggelsen ønskes opført i blank mur (tegl-sten) for at fastholde linjen i forhold til det oprindelige byggeri ved Brogården med blanke murede facader - grundet æstetik, holdbarhed og bæredygtighed.

Ansøgningen incl. tegningsmateriale er vedhæftet som bilag.

I henhold til planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Det vurderes, at de cirkulære bebyggelser er i overensstemmelse med de overordende principper i planen for delområde II om at skabe en koncentreret bebyggelse i modsætning til traditionelle parcelhuse. I lokalplanens redegørelsesdel er nævnt, at der tænkes indpasset 25-30 boliger og i det fremsendte forslag er der 54. Da der er tale om forholdsvis små boliger på godt 70 m² er udnyttelsesgraden dog ret lav. Bebyggelsesprocenten for området er således henholdsvis 14 for delområde I og 8 for delområde II med det ønskede projekt.

Det er vurderet, at flytningen af vejen trafikalt er uproblematisk.

Det sydligste cirkelslag er placeret i et ret kuperet terræn og for at sikre den nødvendige tilgængelighed til boligerne, er det nødvendigt at foretage større terrænreguleringer end de tilladte +/- 0,5 meter. Der er i lokalplanen åbnet op for, at der kan dispenseres til større terrænreguleringer af hensyn til at sikre tilgængelighed.

Lokalplanens krav om finpudsede eller filtsede facader var et specifikt ønske fra arkitekterne bag lokalplanen. Det vurderes, at et byggeri i blank mur vil være en fin og harmonisk tilpasning til områdets øvrige bebyggelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Dispensationsansøgningen har været sendt i 14 dages høring hos de nærmeste naboer rundt om lokalplanens delområde II.

Der er ved deadlines udløb indkommet et enkelt høringssvar. Indkommer der yderligere bemærkninger, vil de blive forelagt på udvalgsmødet.

Høringssvaret er vedhæftet. Først og fremmest er de positive overfor udsigten til nye naboer, men har bemærkninger til vandforsyningen (bl.a. trykket), forbindelse til Rema 1000 og ønske om fortov langs Strib Landevej. Desuden stilles spørgsmål til enkelte elementer på tegningen.

Man er opmærksom på, at der skal leveres vand til det nye boligområde. På ledningsnettet findes flere trykforøgnings-stationer og skulle det være nødvendigt, kan der også opsættes sådan en station på ledningsnettet til Brogården – det er dog ikke forventningen.

Det vil blive vanskeligt at etablere en direkte stiforbindelse til Rema 1000 pga. eksisterende vådområde. I forhold til etablering af fortov langs Strib Landevej, har kommunen allerede modtaget nogle henvendelser herom. Disse er dog endnu ikke prioriteret. Bemærkningen videresendes til Vej- og Trafik, så den kan indgå på lige fod med de øvrige henvendelser.

De små firkantede bygninger, der er indtegnet, er små teknikhuse. Placeringen vil blive justeret ifm detailprojekteringen af bebyggelsen og det skal sikres, at vejledende støjgrænser ikke overskrides. Det markerede vejforløb ved Strib Landevej er bortfaldet. 

Klima:

Bebyggelsen tænkes opført med grønne tage ligesom der arbejdes med forskellige LAR-løsninger (lokalnedsivning af regnvand).

Beslutning:

Udvalget besluttede, at meddele de ansøgte dispensationer.

Der skal sikres en offentlig sti gennem området.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. maj 2020 kl. 13:00

Bilag:

191. Dispensation fra lokalplan 23.16, delområde 2 vedr. facadebehandling
Sagsnr.: 2019-007199
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

 

I forbindelse med en totalrenovering og tilbygning af ejendommen Langedamsvej 3, ønsker ejeres rådgiver i sagen at høre udvalgets holdning til muligheder for dispensation til at pudse murværket, der i dag står i blank mur. Ejendommen er omfattet af bevaringsbestemmelser i bevarende lokalplan.

 

 

 

Forvaltningen foreslår:

At udvalget forholder sig principielt til forespørgslen

At udvalget forholder til forvaltningens vurdering og praksis

Sagsbeskrivelse:

 

Efter længere drøftelse mellem forvaltning og rådgiver fremlægges sagen hermed til principiel drøftelse med udvalget på opfordring fra ejerens rådgiver.

Bebyggelse med eksisterende facader i blank mur tillades principielt ikke pudset/vandskuret i området.

Forvaltningen mener ikke, at det er muligt at dispensere fra denne praksis, da det strider mod grundlæggende principper i lokalplanens ordlyd og administrationspraksis gennem mange år.

Sagen uddybes yderligere på mødet

Økonomi:

 

ikke relevant

Høring:

Beslutning:

Udvalget gennemgik sager omkring byggearbejder på Langedamsvej 3.

Udvalget besluttede, at der ikke kan gives dispensation til at pudse den omhandlende ejendom.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. maj 2020 kl. 13:00

192. Stiplan projekt T29 - etablering af cykelsti på Gl. Banegårdsvej
Sagsnr.: 2020-005549
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Genoptagelse af sag nr. 187.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af henholdsvis en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Gl. Banegårdsvej og et forslag til enkeltrettede cykelstier i hver side af Gl. Banegårdsvej.

Projektet er en del af Stiplanen.

Forvaltningen foreslår:

  • at stiplanprojektet for cykelsti på Gl. Banegårdsvej godkendes til igangsætning.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen indeholder en lang række projekter. Alle projekter på under 0,5 mio. kr. er udført i årene 2015 - 2018, og projekter over 0,5 mio. kr. udføres i den rækkefølge, som Byrådet besluttede med vedtagelse af Stiplanen. Projekterne detailprojekteres løbende og finansieres af den årlige pulje til ’Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)’ placeret under Teknisk Udvalg og 'Udbygning af rekreative stier' placeret under Miljø- og Energiudvalget.

Projekt for cykelsti på Gl. Banegårdsvej (Stiplanens projekt T29)
Forvaltningen har lavet to forslag til projekter for stien langs Gl. Banegårdsvej/Tværvej til Gl. Strandvej, hvor den eksisterende cykelsti til Strib ender.

1. Dobbeltrettet cykelsti i Gl. Banegårdsvejs nordvestlige side

Formålet med den dobbeltrettede cykelsti er at forbedre cykelstiforbindelsen mellem Middelfart og Strib, så der er en sammenhængende cykelsti mellem Middelfart midtby og Strib.

Projektet gør, at cyklisterne skal krydse Gl. Banegårdsvej i lyskrydset ved Tværgade. På nuværende tidspunkt krydses Strandvejen ved Gl. Strandvej.

På ydersiden af fortovet i nordsiden af Gl. Banegårdsvej etableres en dobbeltrettet cykelsti og en 1 m. bred rabat mellem cykelsti og kørebane.

Kørebanen på Gl. Banegårdsvej forlægges mod syd og den nuværende cykelbane nedlægges.
Med forlægningen af kørebanen bliver det nødvendigt at fjerne vejtræerne i sydsiden af Gl. Banegårdsvej for at skaffe tilstrækkelig afstand til de faste genstande. Af samme årsag må gadelyset flyttes til nordsiden af vejen.

For at skabe symmetri i gadebilledet er der også lagt op til at vejtræerne i nordsiden fjernes.

 

2. Enkeltrettede stier i begge sider af Gl. Banegårdsvej

Formålet med de enkeltrettede cykelstier er, som med den dobbeltrettede cykelsti, at forbedre cykelstiforbindelsen mellem Middelfart og Strib, så der er en sammenhængende cykelsti mellem Middelfart midtby og Strib.

Ved de enkeltrettede cykelstier skal cyklisterne stadig krydse Strandvejen ved Gl. Strandvej. For at sikre denne overgang, bevares den eksisterende overgangshelle og der etableres en hævet flade.

De enkeltrettede stier etableres, hvor de eksisterende cykelbaner er i dag. Der sættes en kantsten mellem kørebane og cykelsti. Det eksisterende fortov bevares og cykelstierne hæves til samme niveau som fortovet. Adskillelsen mellem cykelsti og fortov vil findes i belægningsskiftet mellem asfalt og fortovsfliser.

Ved de enkeltrettede stier kan de eksisterende vejtræer bevares, ligesom den eksisterende belysning bevares.

Ved ishuset, Gl. Strandvej 19 sikres overgangen for cyklister der skal til/fra Falstersvej og Liljehaven med en hævet flade.

Økonomi:

Overslagsprisen på den dobbeltrettede cykelsti er 6,0 mio. kr.

Overslagsprisen på de enkeltrettede stier er 4,0 mio. kr.

I stiplanen fra 2015 er der angivet et groft overslag på 3,0 mio. kr. til etablering af en 1.000 meter lang cykelsti på Gl. Banegårdsvej (projekt T29 i stiplanen). Projektet har vist sig væsentligt mere kompliceret og dyrere end oprindeligt antaget, da det grove overslag blev beregnet.

Økonomien i stiplanen - TU og MEU:

Restbeløb fra tidligere år Budget 2020 Rådighedsbeløb i 2020 Budget 2021 
Rekreative stier (MEU) 826.000 1.941.000 2.767.392 1.941.000 
Cykelstier m.m. (TU)  2.497.000 4.746.000 7.243.000 4.712.000 
I alt  3.323.000 6.687.000 10.010.000 6.653.000 

For 2020 og 2021 er det besluttet at reservere 6,0 mio. kr. til Banestien mellem Asperup og Brenderup. Stien hører under Miljø- og Energiudvalgets område.

På grund af Coronakrisen er de indledende drøftelser med lodsejerne forsinket. Det forventes, at drøftelser med lodsejerne samt skitseprojektering af Banestien på den pågældende strækning er færdig inden sommerferien. Erhvervelsen af areal til stien kan derfor tidligst ske efter sommerferien. Det vil medføre, at entreprenørarbejdet tidligst vil kunne igangsættes sidst i 2020. Størstedelen af udgifterne til Banestien vil derfor først falde i 2021. 

Derudover er der reserveret et beløb på 300.000 kr. til færdiggørelsen af sti ved byparken i Ejby (færdiggørelse af stiplanprojekt T16). Projektet koordineres med omdannelsesprojektet i Ejby.

Udgiften til cykelsti langs Gl. Banegårdsvej kan dermed indeholdes i Teknisk Udvalgs tilbageværende ramme i 2020 på 7.243.000 kr. Dette uanset om det besluttes at etablere dobbeltrettet cykelsti eller enkeltrettet cykelstier.

 

 

Høring:

Der er ikke krav om høring af denne sag, hvorfor sagen ikke er sendt i høring.

Klima:

Realisering af Stiplanen forventes at bidrage positivt til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I det konkrete projekt forventer vi, at flere vil bruge cyklen mellem Strib og Middelfart (mellem hjem og arbejde, studie og/eller fritidsaktiviteter) i stedet for at tage bilen. Med etablering af cykelstien bliver det lettere, mere sikkert og mere attraktivt at tage cyklen.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at bibeholde de eksisterende cykelbaner i begge sider af Gl. Banegårdsvej.

Fra Fynsvej til Gl. Strandvej: I den sydøstlige side etableres cykelsti. Derudover etableres hævet flade ved Gl. Strandvej.

Ved ishuset, Gl. Strandvej 19, sikres overgangen for cyklister der skal til/fra Falstervej og Liljehaven med en hævet flade.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00
Teknisk Udvalg 12. maj 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Sagen udsættes med henblik på yderligere drøftelse af projektet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER