Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 14. april 2020

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
14. april 2020 kl. 13:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Kaj Piilgaard Nielsen
Per Vismark
Regitze Tilma
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

180. Handlerplaner for underskudsafvikling
Sagsnr.: 2020-003556
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5% af driftsbudgettet.


Forvaltningen foreslår:

 • At den udarbejdede handleplan for Entreprenørafdelingen (Rekreative områder) bliver godkendt.
 • At den udarbejdede handleplan for Ejendomscenteret (Bygningsvedligehold) bliver godkendt.

 

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2019 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen af akkumulerede underskud viser, at to områder på Teknisk Udvalgs område har et opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen. I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal underskuddet som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode, med mindre der foreligger særlige grunde.

Entreprenørafdelingen under Rekreative områder havde, ved afslutningen af regnskabsåret 2019, et opsparet underskud på 0,372 mio. kr., svarende til 6,32% af budgetsummen. Underskuddet vil være realistisk nok til at afvikle inden for 3 år alene af midlerne i puljen.

Plan- og Byggeafdelingens midler til Bygningsvedligehold havde, ved afslutningen af regnskabsåret 2019, et opsparet underskud på 2,838 mio. kr., svarende til 34,3% af budgetsummen. Der prøves at finde en balance i 2020, hvor der afvikles et begrænset beløb på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med P30 gennemført en dybdegående undersøgelse af det økonomiske potentiale ved indsatsen, Kloge Kvadratmetre. Gennem en ny organisering af ejendomsområdet, omfatter både økonomiske gevinster  som følge af en bedre udnyttelse af kommunens ejendomme (færre kvm) samt en driftsmæssig effektivisering af ejendomsopgaverne (billigere drift af ejendomsområdet). På baggrund af dette vil der i løbet af 2021 og 2022 sigtes efter en afvikling  på 2,0 mio. kr.  og de resterende afvikles i 2023.

I 2019 blev der udarbejdet en handleplan for havnen, hvor havnens akkumulerede underskud blev dækket af opsparede midler fra slidlag. Havnens opsparede underskud overstiger ikke mere de 5% for regnskabsåret 2019.

Økonomi:

Se vedhæftede handleplaner

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Godkendt.

Bilag:

181. Køreplan 20/21
Sagsnr.: 2020-001637
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Administrationen har haft sendt køreplan for 20/21 i høring ved skolebestyrelser, Ungdomsråd, Gymnasiet, Lokaludvalg, Transportgruppen, Ældreråd og Handicapråd samt i høring på kommunens hjemmeside. Høringsperioden fra været fra 11. marts til 31. marts 2020.

 

Forvaltningen foreslår:

 • at ruterne 361, 371, 372, 373 og 541 får nedlagt sidste tur om eftermiddagen, da der i 2019 i gennemsnit kun er et meget lille antal passagerer med om.

Sagsbeskrivelse:

 
Administrationen har i samarbejde med FynBus udarbejdet udkast til køreplan for 20/21.  

Udkast til køreplanen indeholder forslag om nedlæggelse af sidste omgang om eftermiddagen på ruterne 361, 371, 372, 373 og 541, da der kun i gennemsnit har været et meget lille antalt passagerer med ruterne om måneden. 

Køreplanen har været sendt i høring i perioden fra 11. marts til og med 31. april 2020 hos Skolebestyrelser, Ungdomsråd, Gymnasiet, Lokaludvalg, Transportgruppen, Ældreråd,   Handicapråd samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.  

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 7 høringssvar. De indkomne bemærkninger til høringen er vedhæftet som bilag til dagsordenpunktet.

Økonomi:

Ved nedlæggelse af den sidste omgang på de 5 lokalruter, vil der kunne opnås en årlig besparelse på ca. kr. 370.000,- 

Høring:


Køreplanen har været sendt i høring i perioden fra 11. marts til og med 31. april 2020 hos Skolebestyrelser, Ungdomsråd, Gymnasiet, Lokaludvalg, Transportgruppen, Ældreråd,   Handicapråd samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.  

Klima:

Ved en nedlæggelse af de 5 ture vil der være et mindre forbrug af brændstof til fordel for klimaet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Godkendt.

Bilag:

182. Trafiksikkerhedsprojekter i 2020
Sagsnr.: 2020-005138
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Stillingtagen til trafiksikkerhedsarbejdet for 2020.

Forvaltningen foreslår:

at Teknisk Udvalg drøfter sagen.

Sagsbeskrivelse:

Med baggrund i  Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 for Middelfart Kommune, som blev godkendt på Byrådets møde den 30. marts 2020, skal udvalget tage stilling til følgende.

 • Det videre arbejde med sorte pletter
 • Tryghedsskabende arbejder
 • Hvilke store borgerønsker, der skal indgå som anlægsønsker til budget 2021
 • Hvilke små borgerønsker, der skal gennemføres i 2020

 • Kampagner

Sortpletarbejdet:

I bilag 1 er de enkelte sortpletarbejder er beskrevet.

Følgende indstilles:

År 2020 udføres:
• Forbedring af krydset Vandværksvej/Hovedvejen/Brovejen
Overslag 1.750.000 kr. (er indarbejdet i budget 2020)

År 2021 indstilles at følgende indarbejdes i budget 2021:
• Forbedring af krydset krydset Odensvej/Viaduktvej/Gl. Banegårdsvej/Østergade
Overslag 500.000 kr.
• Forbedring af krydset Fruerhøjvej/Rugårdsvej/Bubbelvej
Overslag 150.000 kr.

I perioden år 2022 til 2025 indstilles at følgende indarbejdes i overslagsårene til budget 2021:
• Ombygning af rundkørslen Assensvej/Vandværksvej til signalanlæg
Overslag 3.500.000 kr.

Tryghedsskabende arbejde:

Liste over store borgerønsker med højeste P-værdi er beskrevet i bilag 2.

Liste over små borgerønsker med højeste P-værdier er beskrevet i bilag 3.

Borgerønskerne på de to lister er vurderet i henhold til kriterierne Trafiksikkerhedsplanen.
Borgerønsker er ikke i prioriteret rækkefølge.

Kampagner:

Det indstilles, at der afsættes midler til at deltage i landsdækkene færdselssikkerhedskampanger fra Rådet for sikker trafik.

Trafiksikkerhedsplanen lægger op til, at der skal arbejdes med lokale trafiksikkerhedskampagner, som udvikles og gennemføres af lokale i tæt samarbejde med Middelfart Kommune. De lokale kan være lokaludvalg, grundejerforeninger o. lign. Som led i de lokale kampagner kan der etableres fysiske trafiksikkerhedsfremmende tiltag, som støtter op om kampagnen.
Denne måde at lave lokale kampagner på er ny, det vil derfor være sandsynligt, at forskellige fonde vil støtte arbejdet med de lokale kampagner.


Det indstilles at der afsættes midler til udvikling af denne nye kampagneform og samt midler til kommunal medfinansiering. Samtidigt indstilles det, at der entreres med et rådgivende ingeniørfirma, som kan hjælpe med ansøgningsmaterialet til fondene. 

Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 er vedlagt som bilag 4.

Økonomi:

Forvaltningen indstiller følgende fordeling af midlerne til trafiksikkerhedsarbejdet:

 

Budget

Budget 2020 til trafiksikkerhedsprojekter

560.000

Ikke forbrugte midler fra budget 2019

289.000

Budget i 2020

849.000

Udgifter

Udvikling af koncept til lokale kampagner, samt medfinansiering til gennemførelse af kampagnerne og de tilhørende anlæg.

250.000

Landsdækkende kampagner og en forvaltningspulje til små projekter

79.000

Pulje til små trafiksikkerhedsprojekter

520.000

Udgifter i 2020

849.000

 

 

.

Høring:

Der gennemføres ikke høring af Handicapråd og Ældreråd vedrørende de enkelte tafiksikkerhedsprojekter.

Handicapråd og Ældreråd er blevet hørt i forbindelse med godkendelsen af den ny Trafiksikkerhedsplan for Middelfart Kommune.

De  bemærkninger, der er fremkommet her, bliver indarbejdet i projekterne.

Klima:

De enkelte projekter er ikke på nuværende tidspunkt blevet detailprojekteret. Derfor kan der ikke siges noget om projekternes påvirkning af klimaet.

Beslutning:

Udvalget besluttede indenfor sortpletarbejdet at prioritere forbedring af krydset Odensevej/Viaduktvej/Gl. Banegårdsvej/Østergade samt krydset Fruerhøjvej/Rugårdsvej/Bubbel til udførelse i 2020.

Krydset Vandværksvej/Brovejen/Hovedvejen forbedres i 2021.

Vedr. tryghedsskabende arbejder prioriterede udvalget ændring af indkørsel til Middelfart Gymnasium til udførsel i 2020.

Udvalget besluttede endvidere, at der anvendes ekstern rådgiver til kampagne-arbejdet.

På kommende udvalgsmøde vil udvalget fortsætte drøftelsen om tryghedsskabende trafikarbejder for så vidt angår små borgerønsker.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget besluttede indenfor sortpletarbejdet at prioritere forbedring af krydset Odensevej/Viaduktvej/Gl. Banegårdsvej/Østergade samt krydset Fruerhøjvej/Rugårdsvej/Bubbel til udførelse i 2020.

Krydset Vandværksvej/Brovejen/Hovedvejen forbedres i 2021.

Vedr. tryghedsskabende arbejder prioriterede udvalget ændring af indkørsel til Middelfart Gymnasium til udførsel i 2020.

Udvalget besluttede endvidere, at der anvendes ekstern rådgiver til kampagne-arbejdet.

På kommende udvalgsmøde vil udvalget fortsætte drøftelsen om tryghedsskabende trafikarbejder for så vidt angår små borgerønsker.

 Bilag:

183. Ansøgning om dispensation fra tinglyst byggelinje på 5 m
Sagsnr.: 2020-004608
Sagsbehandler: Anders Kjærved

Præsentation:

Ejer af Niels Hansens vej 11 har ansøgt om at nedrive eksisterende carport og opføre en ny og mere tidssvarende carport på eksisterende placering. Den ny carport er ikke tilladt ifølge den gældende byplanvedtægt for området.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation til opførelse af ny carport.

Forvaltningen foreslår:

At der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra vejbyggelinjen.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er beliggende i boligområde i Strib og er omfattet af byplanvedtægt 8+T fra 1973. Ifølge Byplanvedtægtens § 3 stk. 5, skal bebyggelse holdes minimum 5 m fra vejskel.

 

Ansøgningen

Ejer af ejendommen har fremsendt ansøgning om opførelse af ny carport på samme placering som den eksisterende. Den ansøgte carport overskrider vejbyggelinjen, da den er placeret i vejskel, altså med ca. 5 meter overskridelse.

Begrundelsen for placeringen er angivet i ansøgningen om dispensation(bilag), hvoraf blandt andet fremgår følgende:

Hvis carporten skal placeres andet sted på grunden end den nuværende placering vil det genere beboere på Niels Hansens vej 13 samt inddrage en meget stor del af vores eksisterende have som har flad grund. Carportens nuværende placering er delvist i skrånende grund og skjules meget af en hæk ind mod nabo. Nuværende nabo på Niels Hansens vej 9 har intet imod at der placeres en ny carport på den allerede eksisterende carports grund.

Vi har, i modsætning til andre her i området, forsøgt at skabe en carport som skaber harmoni med vores ejendom og selve kvarteret. Dette giver værdi, også for andre husejere. Ingen er generet af "forskønnelsen" - tværtimod!

Carporten, som den ser ud nu, bidrager ikke med noget positivt til vores ejendom eller til kvarteret. Den trænger voldsomt til fornyelse og er rådden og taget utæt. Men dens placering er optimal. Vi kommer ikke til at lave en "kompakt" bygning inden for de 5 meter fra vejskel. Som i kan se på tegningerne, så er den forreste del af bygningen ud mod vejen udarbejdet som en "luftig" carport, som efter de 5 meter fra vejskel forsætter i et solidt udhus.

For os giver det ingen mening, at vi skal reparere en carport som den eksisterende, når vi har lyst og økonomi til at bygge noget, som er meget mere i harmoni og forskønnende for området. Vi har tegningerne, som viser jer det fulde projekt. Hvis vi ikke får dispensationen, er vi nødt at opføre en meget kedelig substitut for den eksisterende carport og så tænker vi: Er det almindelig sund fornuft?

 

Hævd

Der er i 1973 meddelt byggetilladelse til opførelsen af et enfamiliehus på ejendommen. Tilladelsen omfatter dog ikke den eksisterende carport, hvorfor det er kommunens opfattelse, at carporten er opført senere, uden byggetilladelse og dispensation fra Byplanvedtægten.

Carporten ses første gang på luftfoto fra 1986-88 og har derfor stået på ejendommen i mere end 25 år, uden at kommunen har været bekendt med opførelsen eller har gjort indsigelse imod placeringen. Kommunens håndhævelsesret til at forlange carporten lovliggjort er derfor forpasset og ejer har derfor opnået en hævdvunden ret til at beholde carporten. Den kan således ikke kræves fjernet, selvom den på opførelsestidspunktet var ulovlig.

Den vundne hævd, giver dog ikke ret til at opføre en ny carport, men den nuværende carport kan fastholdes i sin eksisterende form og kan løbende vedligeholdes og repareres. I det tilfælde at carporten fjernes helt, skal en nyopført carport overholde gældende lovgivning, hvilket således betyder, at placeringen skal være i overensstemmelse med den fastlagte vejbyggelinje på 5 meter.

Forvaltningen har afholdt møde med ansøger på stedet og drøftet alternative muligheder til opførelse af en ny garage med det udgangspunkt, at byggelinjen på 5 meter overholdes, da der er tale om et gennemgående princip for det område som byplanvedtægten omfatter.

 

Præcedens

I det tilfælde, at der gives tilladelse til nyopførelse af byggeri, der ikke overholder vejbyggelinjen, vil det have en præcedensskabende effekt, da overholdelse af vejbyggelinjen indtil nu har været et ufravigeligt princip for området. Øvrige borgere indenfor lokalplanområdet må således også forvente at kunne opføre byggeri tættere på vejskel end byplanvedtægten anviser. Baggrunden herfor er, at der retligt er tale om et helt nyt byggeri og der vil således være tale om et brud på en hidtil entydig praksis.

Der er i 1978 givet en enkelt dispensation i området, pga. af et meget skrånende terræn, der umuliggjorde overholdelse af vejbyggelinjen.

Byplanvedtægten omfatter ca. 220 ejendomme.

 

 

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget besluttede at godkende den ansøgte dispensation.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget besluttede at godkende den ansøgte dispensation.

 Bilag:

2020-004608-4IMG_2588.JPG
2020-004608-4IMG_2585.JPG
2020-004608-4IMG_2589.JPG
2020-004608-2Ansøgning om dispensation
2020-004608-2Ansøgning om dispensation
184. Lovliggørelse af bygning i landzone
Sagsnr.: 2019-015795
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejendommen Engvej 17, 5464 Brenderup, er beliggende i det åbne land i landzone. Ejendommen er udlagt til landbrug og på ejendommen er der opført 2 bygninger, der i BBR er registreret som henholdsvis stuehus og en tiloversbleven landbrugsbygning.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler afslag til det ansøgte telt på 70 m², da der i forvejen er en tiloversbleven landbrugsbygning på 120 m² på ejendommen. Lovliggørelsen af teltet som ansøgt vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med rettelser af BBR udført af SKAT, er Middelfart Kommune blevet gjort opmærksom på, at BBR-bygning 3, som er et 70 m² telt, er opført i 2009 i landzone. Teltet er opført i en afstand af ca. 55 m fra bygningssættet. Teltet er opført uden landzone- eller byggetilladelse.

På den 14.527 m² store grund, er der opført et stuehus (Bygning 1) med et grundareal på 90 m², en sammenbygget med den tiloversbleven landbrugsbygning på 120 m² (Bygning 2), samt bygning 3 som er det ikke godkendte telt på 70 m² opført i 2009.

Ejeren har oplyst til SKAT, at teltet bruges til opbevaring af veteran-traktorer og teltet er derfor indskrevet i BBR af SKAT i forbindelse med en gennemgang af BBR-bygninger på ejendommen. Der er ikke ansøgt om landzonetilladelse eller byggetilladelse til teltet.

Det følger af planlovens formål og praksis i administrationen af landzonebestemmelserne, at der så vidt muligt ikke bør opføres nye større bygninger i landzone. Derimod kan der uden landzonetilladelse, opføres garager, udhuse og andre småbygninger på op til 50 m² i tilknytning til enfamiliehuse i landzone. 

Det følger af klagenævnets praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og derover, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Som udgangspunkt kan der efter en konkret vurdering tillades opført nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50 - 100 m². I vurderingen indgår bl.a. omfanget af eksisterende udhusbygninger, grundens størrelse samt udhusbygningernes placering. I vurderingen indgår også overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til det ansøgte telt på 70 m² i en afstand af ca. 55 m. En tilladelse til det så store telt vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser og vil samtidig skabe præcedens i forhold til lignende sager.

Da der allerede er en ganske stor sekundær bygning på 120 m² på ejendommen, finder forvaltningen, at der ikke er grundlag for at meddele landzonetilladelse til yderligere udhusbebyggelse (telt). Derimod vil der uden landzonetilladelse kunne opføres en udhusbygning på under 50 m², hvis den opføres under 20 m fra bygningssættet.

Klagenævnet har afgjort, at i lignende landzonesager hvor landzonetilladelsen blev påklaget, at der kun kan opføres éen sekundær bygning på maksimalt 100 m² inden for 20 m fra bygningssættet og at landzonetilladelsen dermed var ugyldig. Denne praksis følger Middelfart Kommune.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede at give godkendelse til ansøgte telt i en 7-årig periode. Det forudsætter, at telt holdes vedlige.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget besluttede at give godkendelse til ansøgte telt i en 7-årig periode. Det forudsætter, at telt holdes vedlige.

 185. Lokalplan for nybyggeri på hjørnet af Østergade og Jernbanegade i Middelfart
Sagsnr.: 2017-015695
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 190 og kommuneplantillæg 17 – boligområde/erhvervsområde ved Jernbanegade og Østergade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 190 og tilhørende kommuneplantillæg godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan for hjørnet af Østergade og Jernbanegade, som åbner mulighed for ny bebyggelse i op til fire etager.

Lokalplanlægningen bygger på et tidligere tilsagn om lokalplanlægning af arealet, men er efterfølgende modificeret. Blandt andet er der ikke længere krav om butikker i hele bebyggelsens stueplan, men kun for den del, som er beliggende ved Østergade. 

Den eksisterende bebyggelse fra Østergade langs Jernbanegade frem til slippen til den bagvedliggende parkeringsplads vil blive nedrevet, herunder den bevaringsværdige bygning på hjørnet af Østergade og Jernbanegade (tidl. Rådhuspubben).  

Der vil i forbindelse med det nye byggeri blive lavet parkeringskælder, indkørsel fra slippen, som skal dække parkeringsbehovet for de fremtidige boliger. Boligerne vil som udgangspunkt kun have friareal på altaner.

Bebyggelsesprocenten bliver væsentlig højere end ved anden lokalplanlægning, nemlig 300. Dette skyldes primært, at der er tale om matrikelstruktur, som kun består af facadebebyggelsen. Bebyggelsesprocenten vurderes derfor ikke at kunne danne præcedens i området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan- og kommuneplanforslaget vil blive sendt i offentlig høring i otte uger. 

Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Der påtænkes ikke at afholdes borgermøde i planperioden.

 

Klima:

Der er tale om en meget begrænset ejendom og meget central beliggende by, hvorfor mulighederne er begrænset.

Der vil dog blive stillet krav om, at hjørnet af Østergade og Jernbanegade hæves, så den nuværende lavning langs fortovet hæves. Detailplanlægningen skal klargøre, hvordan naboejendommene tilsvarende sikres.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2017-015695-4Planforslag
186. Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en garage på Lungeskovvej 27, 5591 Gelsted
Sagsnr.: 2020-002781
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Lungeskovvej 27, 5591 Gelsted ønsker at opføre en garage på 160 m² på sin ejendom.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget meddeler afslag til den ansøgte garage på 160 m², da en så stor garage på en beboelsesejendom i det åbne land er i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Landinspektørfirmaet Lifa søger på vegne af ejeren af Lungeskovvej 27 om landzonetilladelse til at opføre en garage på 160 m² på ejendommen.

Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, hvor dyrkningsjorden i 2014 blev frastykket og det hidtidige bygningssæt nedrevet.

Ejendommen er i dag en beboelsesejendom på 7732 m². I 2016 opførte ejeren den nuværende bebyggelse, som består af en bolig på 146 m² med tilhørende indbygget garage på 71 m².

Ejeren ønsker nu at opføre en ny garage på 160 m², 24 meter nord for boligen og parallelt med Lungeskovvej.

Garagen opføres med samme type facadesten som den nuværende bolig. Taget bliver med 35 grader taghældning og betontagsten. Garagen får en samlet højde på 6 meter.

Garagen skal bruges til parkering af traktor med videre samt almindelige private formål. Det fremgår af ansøgningen, at alene pasning af grunden på 7732 m² giver behov for mere plads end den integrerede garage giver.

Ejendommen ligger i det åbne land nordvest for Gelsted. Der er ingen særlige landskabelige interesser i området.

Det følger af planlovens formål og praksis i administrationen af landzonebestemmelserne, at der så vidt muligt ikke bør opføres nye større bygninger i landzone. Derimod kan der uden landzonetilladelse opføres garager, udhuse og andre småbygninger på op til 50 m² i tilknytning til enfamiliehuse i landzone.

Det følger af klagenævnets praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og derover, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Som udgangspunkt kan der efter en konkret vurdering tillades opført nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50 - 100 m². I vurderingen indgår bl.a. omfanget af eksisterende udhusbygninger, grundens størrelse samt udhusbygningernes placering. I vurderingen indgår også overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til den ansøgte garage på 160 m². En tilladelse til en så stor garage vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser og vil samtidig skabe præcedens i forhold til lignende sager.

Da der i forvejen er en indbygget garage på 71 m² på ejendommen, finder forvaltningen, at der ikke er grundlag for at meddele landzonetilladelse til yderligere udhusbebyggelse. Derimod vil der uden landzonetilladelse kunne opføres en udhusbygning på op til 50 m² i tilknytning til boligen, hvilket som udgangspunkt vil være inden for 20 meter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede at meddele afslag til den ansøgte garage på 160 m2. Udvalget tilkendegav samtidig, at en garage på 100m2 vil kunne godkendes.

 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget besluttede at meddele afslag til den ansøgte garage på 160 m2. Udvalget tilkendegav samtidig, at en garage på 100m2 vil kunne godkendes.

 Bilag:

187. Stiplan projekt T29 - etablering af cykelsti på Gl. Banegårdsvej
Sagsnr.: 2020-005549
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Godkendelse af igangsættelse af etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Gl. Banegårdsvej fra lysregulering ved Tværgade til den eksisterende cykelsti ved Gl. Strandvej.

Projektet er en del af Stiplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • at stiplanprojektet for cykelsti på Gl. Banegårdsvej godkendes til igangsætning.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen indeholder en lang række projekter. Alle projekter på under 0,5 mio. kr. er udført i årene 2015 - 2018, og projekter over 0,5 mio. kr. udføres i den rækkefølge, som Byrådet besluttede med vedtagelse af Stiplanen. Projekterne detailprojekteres løbende og finansieres af den årlige pulje til ’Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)’ placeret under Teknisk Udvalg og 'Udbygning af rekreative stier' placeret under Miljø- og Energiudvalget.

Projekt for cykelsti på Gl. Banegårdsvej (Stiplanens projekt T29)
Forvaltningen har lavet detailprojekt for en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Gl. Banegårdsvej fra lyskrydset Gl. Banegårdsvej/Tværgade til Gl. Strandvej, hvor den eksisterende cykelsti til Strib ender.

Formålet med den dobbeltrettede cykelsti er at forbedre cykelstiforbindelsen mellem Middelfart og Strib, så der er en sammenhængende cykelsti mellem Middelfart midtby og Strib.

Projektet gør, at cyklisterne skal krydse Gl. Banegårdsvej i lyskrydset ved Tværgade. På nuværende tidspunkt krydses Strandvejen ved Gl. Strandvej.

På ydersiden af fortovet i nordsiden af Gl. Banegårdsvej etableres en dobbeltrettet cykelsti og en 1 m. bred rabat mellem cykelsti og kørebane.

Kørebanen på Gl. Banegårdsvej forlægges mod syd og den nuværende cykelbane nedlægges.
Med forlægningen af kørebanen bliver det nødvendigt at fjerne vejtræerne i sydsiden af Gl. Banegårdsvej for at skaffe tilstrækkelig afstand til de faste genstande. Af samme årsag må gadelyset flyttes til nordsiden af vejen.

For at skabe symmetri i gadebilledet er der også lagt op til at vejtræerne i nordsiden fjernes.

Økonomi:

Overslagsprisen på cykelstiprojektet er 6,0 mio. kr.

I stiplanen fra 2015 er der angivet et groft overslag på 3,0 mio. kr. til etablering af en 1.000 meter lang cykelsti på Gl. Banegårdsvej (projekt T29 i stiplanen). Projektet har vist sig væsentligt mere kompliceret og dyrere end oprindeligt antaget, da det grove overslag blev beregnet.

Økonomien i stiplanen - TU og MEU:

Restbeløb fra tidligere år Budget 2020 Rådighedsbeløb i 2020 Budget 2021 
Rekreative stier (MEU) 826.000 1.941.000 2.767.392 1.941.000 
Cykelstier m.m. (TU)  2.497.000 4.746.000 7.243.000 4.712.000 
I alt  3.323.000 6.687.000 10.010.000 6.653.000 

For 2020 og 2021 er det besluttet at reservere 6,0 mio. kr. til Banestien mellem Asperup og Brenderup. Stien hører under Miljø- og Energiudvalgets område.

På grund af Coronakrisen er de indledende drøftelser med lodsejerne forsinket. Det forventes, at drøftelser med lodsejerne samt skitseprojektering af Banestien på den pågældende strækning er færdig inden sommerferien. Erhvervelsen af areal til stien kan derfor tidligst ske efter sommerferien. Det vil medføre, at entreprenørarbejdet tidligst vil kunne igangsættes sidst i 2020. Størstedelen af udgifterne til Banestien vil derfor først falde i 2021. 

Derudover er der reserveret et beløb på 300.000 kr. til færdiggørelsen af sti ved byparken i Ejby (færdiggørelse af stiplanprojekt T16). Projektet koordineres med omdannelsesprojektet i Ejby.

Udgiften på 6,0 mio. kr. til den dobbeltrettede cykelsti langs Gl. Banegårdsvej kan dermed indeholdes i Teknisk Udvalgs tilbageværende ramme i 2020 på 7.243.000 kr.

Høring:

Der er ikke krav om høring af denne sag, hvorfor sagen ikke er sendt i høring.

Klima:

Realisering af Stiplanen forventes at bidrage positivt til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I det konkrete projekt forventer vi, at flere vil bruge cyklen mellem Strib og Middelfart (mellem hjem og arbejde, studie og/eller fritidsaktiviteter) i stedet for at tage bilen. Med etablering af cykelstien bliver det lettere, mere sikkert og mere attraktivt at tage cyklen.

Beslutning:

Sagen udsættes med henblik på yderligere drøftelse af projektet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Sagen udsættes med henblik på yderligere drøftelse af projektet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER