Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 8. december 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. december 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Karin Riishede
Steffen Daugaard
Anja Reilev
Jacob Nielsen
Kent Mosgård
Paw Nielsen
Fraværende:
Jens Backer Mogensen

ÅBNE SAGER

147. Renovering af Vestre Skole
Sagsnr.: 2020-001444
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Renovering af Vestre Skole er godt i gang, og nedbrydning i Rød bygning pågår i øjeblikket. En række forhold, der kræver udførelse af ekstraarbejder er registreret under nedbrydningsarbejdet med uforudsete udgifter til følge. Orientering fremlægges på Skoleudvalgsmødet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager til orientering, at der afholdes uforudsete udgifter, herunder til etablering af nyt tag på Rød bygning, i forbindelse med ombygning og renovering af Vestre Skole. 

Sagsbeskrivelse:

I takt med at nedbrydningsarbejder på Vestre Skole skrider frem, er der registeret en række forhold primært i Rød bygning, der kræver udførsel af ekstraarbejder i forhold til det fastlagte omfang i udbudsgrundlaget. Ekstraarbejder, der først har kunnet registreres i forbindelse med destruktive indgreb i de nuværende bygningsdele, og som medfører større ekstraudgifter.

Der har bl.a. vist sig behov for:

 • Afrensning af nuværende væv og afslibning af bagvedliggende vægflader på alle vægge i Rød bygning og efterfølgende genopretning efter løs puds. 
 • Yderligere forarbejde ved klargøring af gulve til ny belægning i Rød bygning.
 • Udskiftning af nuværende tagdækning på Rød bygning. 
  Det var forudsat i byggeprogrammet, at nuværende understrygning skulle eftergås, således taget kunne holdes intakt frem til en udskiftning ville være mulig. Denne beslutning indgik også i efterfølgende godkendelse af totalrådgivers projektforslag, da der i forbindelse med projektforslaget ikke var registreret forhold omkring taget, der gav anledning til at udvide omfanget. 

  Efter demontering af nedforskallede lofter og vægbeklædninger mod mansarden er der ved tilsyn 26. november 2020 konstateret ret omfattende vandskader på eksisterende hidtil skjulte bygningsdele, og enkelte steder begyndende skimmeldannelse, som følge af at nuværende tagdækning er væsentlig ringere end forventet. Det er derfor styregruppens vurdering, at udskiftning af nuværende tagdækning er påkrævet. Totalrådgiver er anmodet om at igangsætte udarbejdelse af projektmateriale hertil.      

Økonomi:

De hidtil kendte uforudsete udgifter samt den ekstra tilkomne omkostning, der vedrører taget på Rød bygning, forventes indeholdt indenfor anlægsbevillingen.

Høring:

Ingen høring.

Klima & bæredygtighed:

Ved etablering af nyt tag på Rød bygning forbedres klimaskærmen på Vestre Skole.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.148. Velfærdstjek af forældretilfredshed i SFO 2020
Sagsnr.: 2020-000651
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Byrådet vedtog den 5. november 2018 at udføre velfærdstjek på tværs i Middelfart Kommune. Formålet med velfærdstjekket er at bidrage offensivt til udviklingen af velfærd i Middelfart Kommune.

Skoleudvalget godkendte i august 2019 gennemførelse af en række velfærdstjek, heriblandt en brugertilfredsundersøgelse af SFO. I august 2020 er udvalget orienteret om, at velfærdstjekket anvender data tilvejebragt i den nationale brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO i 2020.

Velfærdstjekkets resultater om forældretilfredsheden med SFO i Middelfart Kommune fremlægges for Skoleudvalget til orientering.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager resultaterne af velfærdstjekket til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Velfærdstjekket baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse af forældretilfredsheden med SFO, gennemført fra marts til juni 2020, af Danmarks Statistik, ved stikprøve på alle landets skoler. Forældrenes tilfredshed på de enkelte spørgsmål er målt på en skala fra 1.'meget utilfreds', 2. 'utilfreds', 3. 'hverken eller', 4.'tilfreds' til 5.'meget tilfreds'. Samlet set deltog 525 forældre til børn i Middelfart Kommunes SFO'er i velfærdstjekket. 

Velfærdstjekket viser, at størstedelen af forældrene i Middelfart Kommune samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med barnets SFO (76,3%). I gennemsnit er forældretilfredsheden på 3,9 faktisk svarende til landsgennemsnittet (4). Forældretilfredsheden med de enkelte SFO'er i Middelfart Kommune varierer fra 3,1 til 4,5. Forældre, der taler 'andet sprog' derhjemme er i gennemsnit mere tilfredse med barnets SFO (4,2) i forhold til dem der taler dansk (3,9). Den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre med børn i specialklasse er 3,9.

Ses på aktiviteterne i SFO er forældretilfredsheden positiv. 71,7% er meget tilfredse eller tilfredse. Med et gennemsnit på 3,9 ligger Middelfart omtrent på landsgennemsnittet (4). 

66% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer i SFO fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper. Med et gennemsnit på 3,8 ligger forældretilfredsheden også her tæt på landsgennemsnittet på 3,9.

Flertallet af forældrene i Middelfart er positive ift. SFO'ernes indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade. 77,8% er meget tilfredse eller tilfredse. 7,4% af forældrene er utilfredse. Den gennemsnitlige forældretilfredshed i Middelfart følger landsgennemsnittet på 4.

En forholdsvis lav andel af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene (62%). 10,4% er utilfredse. Forældretilfredsheden er med et gennemsnit på 3,7 også her tæt på landsgennemsnittet på 3,8.

Personalets indsats for at skabe kontakt mellem barnet og de øvrige børn er en forholdsvis lav andel af forældre tilfredse eller meget tilfredse med (64,4%). 8,6% er utilfredse. Den gennemsnitlige forældretilfredshed i Middelfart følger landsgennemsnittet på 3,8.

73,3% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet  mellem SFO og hjem. 9,4% er utilfredse. Med en gennemsnitlig forældretilfredshed på 3,9 følger Middelfarts forældre landsgennemsnittet.

På fem kommunespecifikke spørgsmål om SFO i Middelfart Kommune kan svarene ikke sammenlignes med landsgennemsnit. Forældrenes svar fordeler sig således:

Størstedelen af forældrene er meget tilfreds eller tilfreds med SFO personalets indsats for at tage forældrehenvendelser alvorligt (75%). 8,5% er utilfredse. Forældrenes tilfredshed ligger i gennemsnit på 3,9. 

Samarbejdet mellem barnets skole og SFO er størstedelen af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med (77%). Kun 4,9% er utilfredse. Den gennemsnitlige forældretilfredshed er høj (4). 

Sammenhæng mellem det der sker i barnets skole og i SFO'en er 71% af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med. 6,6% er utilfredse. På tilfredshedsskalaen ligger gennemsnittet på 3,9.

Forældretilfredsheden med Middelfart Kommunes SFO'er ligger dog forholdsvis lavt, når det kommer til SFO'ernes måder, at introducere børnene til at være nysgerrige og eksperimenterende (gennemsnitlig tilfredshed 3,6) samt måder at udvikle gode børnefællesskaber på tværs af klasser og alder (gennemsnitlig tilfredshed 3,7).

Konkluderende viser velfærdstjekkets resultater, at forældretilfredsheden med SFO i Middelfart Kommune generelt er høj og følger stort set landsgennemsnittet. Velfærdstjekkets resultater følges op på læringssamtaler mellem skoler og forvaltning i efteråret 2020. Skolerne opfordres desuden til, at drøfte resultaterne med skolebestyrelserne, med henblik på at drøfte forbedringspotentialer.

Middelfart Kommunes samlede resultater fra den landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse blandt skoler og SFO er vedlagt i bilag. 

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Der er ingen høring.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

149. Pulje vedr. styrkede skoleprofiler, der spejler visionens pejlemærker
Sagsnr.: 2020-014814
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

I forbindelse med budget 2021 er der 2 mio. kr. i 2021 og overslagsår under overskriften ”Styrkede skoleprofiler, der spejler visionens pejlemærker”. Midlerne er afsat som en central pulje, hvor skolerne kan ansøge om midler til konkrete projekter. Skoleudvalget skal vedtage ansøgningsprincipper og processen herfor.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender ansøgningsprincipperne

 • At Skoleudvalget godkender processen for udmøntning af de 2 mio. kr. i budget 2021 og overslagsår. 

Sagsbeskrivelse:

Skoleudvalget skal over den 4 årige periode tildele puljemidler til skolerne, med udgangspunkt i de ansøgninger, som skolerne udarbejder til behandling i Skoleudvalget.

Puljen skal finansiere styrkede skoleprofiler, der spejler visionens pejlemærker. Gennem puljen får skolerne mulighed for at profilere sig mere indenfor visionens pejlemærker - ud fra deres fokus og fremtidsønsker - med det krav, at det skal være fornyelser, der på sigt vil kunne rummes indenfor skolens eksisterende budget

Visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger rummer 4 strategiske pejlemærker, som ansøgningerne skal forholde sig til. De 4 pejlemærker er følgende:

 • En Verdensborger fra Middelfart

 • Bæredygtighed som fundament

 • Skolen i bevægelse

 • En attraktiv folkeskole

Skolerne kan trække på forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning. Flere skoler kan gå sammen om en fælles ansøgning, hvis de ønsker at afprøve og eksperimentere med det/de samme tiltag. Dette sker fortrinsvis i netværksgrupper. Der afholdes og faciliteres workshops, hvor skolerne har mulighed for at sparre med hinanden og konsulenter i forhold til konkrete projekter og samtidig er der mulighed for at få udarbejdet de konkrete ansøgninger.

Der er afsat 2 mio. kroner årligt i puljen over 4 år. Det er muligt at ansøge om projekter, der er toårige. Forvaltningen har udarbejdet en standard skabelon, som der tages udgangspunkt i. Som eksempel på projekter kan anføres følgende:

 • Fysisk bevægelse

 • International fokus med udgangspunkt i eTwinning

 • Unesco/Unicef rettighedsskole

 • Skolehaver/læringshaver

Projektansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende principper:

 • Projektansøgningerne skal forholde sig til mindst ét strategisk pejlemærke. Det skal beskrives i ansøgningen, hvordan skolen eller skolerne vil profilerer sig mere indenfor visionens pejlemærke.

 • Om det er sandsynligt, at projektets fornyelser kan rummes indenfor skolens eksisterende budget og dermed er bæredygtigt når puljemidlerne ikke længere er til rådighed.

 • Om der er opstillet klare mål og tegn for, hvad projektet skaber af fornyelse ved projektets afslutning

Procesplanen for arbejdet med fordelingen af puljen over de næste fire år er vedhæftet.

Økonomi:

Der er afsat 2 mio. kr. i budget 2021 og overslagsår.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

 • Godkendt.
 • Godkendt.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

 • Godkendt.
 • Godkendt.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

150. Chancelighed
Sagsnr.: 2020-007800
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Visionen fra Middelfartbarn til Verdensborger indeholder tre bånd med delvisioner for småbørns-, skole- og ungeområdet.

Derudover er der fire tværgående bånd; herunder ”Vi har alle med – og øger chanceligheden”. Kort fortalt skal dette tværgående bånd beskrive ambition og tilgang til de børn, der har brug for ekstra hjælp for at lykkes med at blive en Verdensborger. Det tværgående bånd er under udarbejdelse og forventes at være færdig i februar 2021.

Forvaltningen ønske en dialog med Børn, Kultur og Fritudsudvalget samt Skoleudvalget om indhold, retning og tematikker i ”Kort og godt om chancelighed”.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 • At Skoleudvalgets medlemmer giver tilbagemelding på udkastet til Kort og godt på chancelighed. Tilbagemeldingerne vil indgå i det videre arbejde med den endelige udgave.

Sagsbeskrivelse:

Visionen fra Middelfartbarn til Verdensborger indeholder tre bånd med delvisioner for småbørns-, skole- og ungeområdet. Derudover er  der fire tværgående bånd; herunder ”Vi har alle med – og øger chanceligheden”. Kort fortalt skal det tværgående bånd beskrive ambition og tilgang for de børn der har brug for ekstra hjælp for at lykkes med at blive en Verdensborger.

Det tværgående bånd er under udarbejdelse og forventes at være færdig i februar 2021. Forvaltningen ønske en dialog med Børn, Kultur og Fritudsudvalget samt Skoleudvalget om indhold, retning og tematikker i ”Kort og godt om chancelighed”.

I bilaget til dette dagsordenspunkt er der vedhæftet første udkast til ”Kort og Godt om Chancelighed”.

Forordet samt side 4 med den overordnede vision kan ikke ændres.

Teksten under de fire efterfølgende pejlemærker er dem som skal sætte retningen for Middelfart Kommunes arbejde med de børn og unge der har brug for ekstra støtte og hjælp, udover det,  der gives på almenområdet og som er beskrevet i ”Kort og godt” på hhv. småbørns-, skole- og ungeområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00

Taget til efterretning og drøftet.

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

151. Nedlæggelse af 10. klasse som selvstændig folkeskole
Sagsnr.: 2020-016247
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Middelfart Kommunes 10. klasse foreslås nedlagt som selvstændig skole under folkeskoleloven og oprettes i stedet under Middelfart Ungdomsskole og ungdomsskoleloven. Forslaget har været i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar godkender en nedlæggelse af 10. klasse i Middelfart Kommune som selvstændig folkeskole.
 • At udvalget godkender oprettelse af et 10. klasses tilbud under Middelfart Ungdomsskole med virkning pr. 1. august 2021.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af arbejdet omkring Middelfart Kommunes 10. klasses tilbud (som Skoleudvalget blev orienteret om den 10. december 2019), vurderes det hensigtsmæssigt, at den nuværende 10. klasse nedlægges som selvstændig skole, og i stedet oprettes som et 10. klasses tilbud under Middelfart Ungdomsskole.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning for nedlæggelse af en folkeskole, har der således pågået høring og offentlighedsfase i efteråret 2020, således at 10. klasses tilbuddet kan oprettes under Middelfart Ungdomsskole med virkning fra starten af skoleåret 2021-2022, altså pr. 1. august 2021.

Formålet er at etablere et stærkt og attraktivt 10. klassestilbud til de unge i Middelfart Kommune, der vælger 10. klasse. Helt konkret er målet, at flere af de elever, der ønsker at gå i 10. klasse, vælger kommunens eget 10. klasse tilbud fremfor et andet tilbud.

Intentionen med den nye 10. klasse tilbud er grundlæggende at sikre, at alle unge bliver uddannelsesafklarede og kommer i den, for den enkelte, rigtige ungdomsuddannelse.

En placering under ungdomsskoleloven giver mulighed for en større fleksibilitet på tværs af lovpligtigt pensum i 10. klasse og ungdomsskolens aktiviteter. Dermed er der en bredere ramme for at skabe en attraktiv skoledag, der er en vigtigt forudsætning for at gøre de unge livsduelige med mod på livet og mod til mere uddannelse på deres dannelsesvej hen imod at blive verdensborgere.

I efteråret 2021 vil Ungdomsskolen kunne udvikle og informere om indholdet i tilbuddet, som vil være fuldt implementeret og indflyttet på den renoverede Vestre Skole fra august 2022.

Når 10. klasse flyttes til Ungdomsskolen, gælder det fortsat, at den undervisning, som eleverne på 10. klassetrin tilbydes, lever op til folkeskolelovens bestemmelser.

Nuværende 10. klasse nedlægges som selvstændig folkeskole jf. Lov om folkeskolen § 24, stk. 4, jf. bekendtgørelse 2014-06-23 nr. 700 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Den endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet af Byrådet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august, altså 1. marts 2021.

Forslaget har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagsfremstillingen. Af høringssvarene fremgår det, at der er opbakning til nedlæggelsen, idet der ses mange positive fordele ved en placering under Ungdomsskolen. Vestre Skoles bestyrelsen udtrykker bekymring for den fysiske placering og mener, at 10. klassestilbuddet bør flyttes væk fra folkeskolen.

Økonomi:

Som en del af Byrådets arbejde med økonomiske prioriteringer i indeværende byrådsperiode (P30) er det besluttet, at der i 2022 skal indhentes en driftseffektivisering på 0,300 mio. kr. under overskriften "Nytænkning af 10. klasse". Effektiviseringen opnås ved, at flere unge vælger Middelfart Kommunes 10. klasses tilbud, således at der opnås en bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens eget tilbud.

Høring:

Forslaget om nedlæggelse af 10. klasse som selvstændig folkeskole har været i høring. Der er afgivet høringssvar fra 10. klasse, Vestre skole, Gelsted skole, Nørre Aaby skole samt Anna Trolles skole.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00
Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. januar 2021 kl. 17:00

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Godkendt.
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER