Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 6. oktober 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
6. oktober 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Jacob Nielsen
Kent Mosgård
Jens Backer Mogensen
Steffen Daugaard
Karin Riishede
Anja Reilev
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

139. Temadrøftelse om arbejdet med internationalisering i folkeskolen
Sagsnr.: 2020-012809
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

På udvalgsmødet fortæller konsulent Vibeke Vedsted Andersen og skoleleder på Båring Skole Henrik Jensen om skolernes arbejde med internationalisering.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter orienteringen.

Sagsbeskrivelse:

Skoleleder på Båring Skole, Henrik Jensen, og pædagogisk konsulent i Skole- og Dagtilbud, Vibeke Vedsted, holder oplæg om, hvordan skolerne arbejder med udsyn og globalt medborgerskab gennem både fagprofessionelle og elevernes interkulturelle læring og globale dannelse under visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” ud fra følgende punkter:

Den bæredygtige designskole – med udsyn:

I april måned 2020 udarbejdede Fablab og Skole- og Dagtilbud en virtuel læringsplatform for elever og lærere i udskolingen på alle skoler i Middelfart.  ”Den bæredygtige designskole med udsyn”, indeholder ugekurser for elever og deres lærere med fokus på digital læring, bæredygtighed, FN´s 17 verdensmål, globalt medborgerskab, teknologiforståelse, kreativitet og designtænkning.

Internationalisering – fra lokalt indblik til globalt udsyn:

Middelfart Kommunes skoler har arbejdet strategisk med internationalisering siden 2015. Det betyder blandt andet, at der er internationale koordinatorer på hver skole i kommunen. De videndeler og samarbejder tværkommunalt om pædagogik og didaktisk, elevens interkulturelle kompetencer, læremidler om globale temaer, den virtuelle platform eTwinning og støttemuligheder gennem blandt andet Erasmus+ og Nordplus, modtagelse af europæiske lærere på skyggepraktik i Middelfart mm. gennem fire årlige møder. Netværket er faciliteret af Skole- og Dagtilbud, og skolerne arbejder i lokale udviklingsinitiativer.

Der kan læses mere om den strategiske indsats på Middelfarts skoler på side 4-7 i artiklen fra South Denmark European Office i dette link, hvor Lillebæltskolen, Anna Trolles Skole, Fjelsted Harndrup Skole og Hyllehøjskolen blandt andre fortæller om deres internationale projekter støttet af Erasmus+:

https://eu-norddanmark.dk/wp-content/uploads/2019/08/Erasmus_InspirationsKatalog.pdf

Certificering af skoler med UNESCO og eTwinning:

Henrik Jensen fortæller om at være UNESCO-skole i et verdensomspændende skolenetværk, hvis formål er at fremme samarbejde og dialog på tværs af grænser og kulturer gennem fokus på undervisningsforløb og materialer, der sætter globale udfordringer, interkulturel forståelse, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på elevers og læreres dagsorden.

Vibeke Vedsted fortæller om den gratis, virtuelle platform eTwinning som et eksempel på, hvordan elever og lærere kan samarbejde på tværs af grænser i faglige temaer, der fremmer internationalisering, global dannelse og medborgerskab. Skoler, med flere lærere og elever involveret i forskellige eTwinning-forløb, kan ansøge om at blive certificerede eTwinning-skoler.

Fremmedsprogsstrategi for at fremme motivation og sikre god overgang:

”Evnen til at kunne tale sammen er en vigtig forudsætning for at kunne samarbejde på tværs af grænser og for at fremme elevernes globale dannelse” (Bag om visionen ”Fra Middelfart til Verdensborger”). Skole- og Dagtilbud er indgået et samarbejde med Middelfart Gymnasium om en fremmedsprogsstrategi, der skal fremme børn og unges interesse for fremmedsprogene såvel som skolernes fælles forståelse af sprogdidaktik og pædagogik i f.eks. engelsk, tysk, fransk mm. for bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. oktober 2020 kl. 16:00

140. Status vedr. Middelfart Kommunes autismetilbud Karlsvognen
Sagsnr.: 2020-012786
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Der gives en orientering om status på elevernes trivsel og læring og forældrenes tilfredshed med tilbuddet på Karlsvognen. I samme forbindelse gives en overordnet status på medarbejdernes trivsel.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med behandlingen af punkt 124. Flytning  af Middelfart Kommunes autismetilbud "Karlsvognen" på Skoleudvalgsmødet den 9. juni 2020 blev det besluttet, at der på udvalgsmødet i oktober 2020 gives en orientering om status på elevernes trivsel og læring og forældrenes tilfredshed med tilbuddet på Karlsvognen. I samme forbindelse gives en overordnet status på medarbejdernes trivsel.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. oktober 2020 kl. 16:00

141. Ansøgning om forlængelse af pilotprojekt Landsbyordning Brenderup
Sagsnr.: 2019-001857
Sagsbehandler: Aase Nissen

Præsentation:

Fællesledelse i en landsbyordning mellem Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole afprøves i et 2 årigt pilotprojekt. Projektet kører fra 1. oktober 2018 til udgangen af 2020. Forlængelse af pilotprojektet til afslutning af skoleåret 2021/22 indstilles til Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Skoleudvalgets godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur- og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget godkender:

  • at pilotprojektet forlænges til udgangen af skoleåret 2021/22.
  • at evaluering af pilotprojektet udskydes til 4. kvartal 2021, med henblik på politisk stillingtagen til en fuld integreret landsbyordning mellem Brenderup Børnehus og  Anna Trolles Skole på udvalgsmøde i 1. kvartal 2022.

Sagsbeskrivelse:

Pilotprojekt mellem Anna Trolles Skole og Brenderup Børnehus har været i gang ca. 1½ år og skulle efter planen evalueres i august/september 2020.

Status på projektet er, at en styrket, klar og synlig ledelse i børnehuset samt strategisk arbejde med at få et ledelsesteam placeret i organisationen er iværksat og projektet styres i rigtig retning. Grundet coronasituationen i foråret 2020 er integration af de to bestyrelser fortsat i sin spæde start. I skoleåret 2020/21 planlægger ledelsen derfor initiativer for at styrke sammenholdet mellem Anna Trolles Skole og Brenderup Børnehus. Ligesom samarbejdet mellem de to bestyrelser ønskes styrket. På nuværende tidspunkt udgør bestyrelsesformændene for de to bestyrelser en fællesbestyrelse.

På den baggrund ønsker fællesbestyrelsen, at pilotprojektet forlænges til afslutningen af skoleåret 2021/22, med henblik på en fuld integreret landsbyordning samt valg af fællesbestyrelse i foråret 2022, hvor valgperioden for Anna Trolles Skoles bestyrelse udløber. Fællesbestyrelsens ansøgning om forlængelse af pilotprojekt for Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole vedlægges.

Forvaltningen bakker op om fællesbestyrelsens ønske om forlængelse af projektperioden til afslutning af skoleåret 2021/22 og foreslår, at den planlagte evaluering af pilotprojektet gennemføres i 4. kvartal 2021, med henblik på at resultaterne behandles sammen med en politisk stillingtagen til en fuld integreret landsbyordning på udvalgsmøde i 1. kvartal 2022.

Økonomi:

Med vedtagelsen af pilotprojektet i 2018 blev det besluttet, at souschefstillingen skulle finansieres med henholdsvis 70 pct. af udgiften fra Dagtilbud og 30 pct. fra SFO. 

I forbindelse med budget 2021 er den overstående fordeling indregnet i tildelingsmodellerne på de to områder.

Høring:

Beslutning:

  • Godkendt.
  • Godkendt med bemærkning om at udvalget får en status af ledere, bestyrelsesformænd og medarbejderrepræsentanter i foråret 2021.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 6. oktober 2020 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER