Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 8. september 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. september 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Kent Mosgård
Jacob Nielsen
Jens Backer Mogensen
Paw Nielsen
Fraværende:
Steffen Daugaard
Anja Reilev
Karin Riishede

ÅBNE SAGER

135. 3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Skoleudvalget
Sagsnr.: 2020-010343
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Underliggende ses et merforbrug på skolernes decentrale ramme på 4,2 mio. kr. og et mindreforbrug på skoleområdets centrale ramme på 5,8 mio. kr.

Merforbruget på skolernes decentrale budgetramme i forhold til det oprindelige budget skyldes især to ting. Der er dels iværksat ekstrainitiativer på skolerne, som finansieres af projektmidler fra Undervisningsministeriet. Derudover er merudgifter til COVID-19 foranstaltninger en væsentlig medvirkende forklaring på merforbruget. Merudgifterne opvejes til en vis grad af mindreforbrug på vikarer i nedlukningsperioden. Derudover påvirkes forbruget i nedadgående retning af, at sygefraværet har ligget på et forholdsvist lavt niveau i første halvår, mens der samtidig har været færre uddannelsesforløb end normalt.

På den centrale ramme forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest, at der er tilgået den centrale budgetramme ekstra projektindtægter til ”generelt løft af folkeskolen”, som efterfølgende i det korrigerede budget udmøntes til skolerne. Derudover er medvirkende forklaringer, at der er mindreudgifter på SFO-området, samt at der afholdes lidt færre udgifter til specialundervisning end forventet.

Økonomi:

Opfølgningsmæssigt er der indregnet forventede nettomerudgifter på 2,8 mio. kr. for perioden frem til 31. august 2020 til COVID-19. Merudgifterne er opgjort inklusiv en beregnet besparelse på vikarudgifter i perioden fra  nedlukningsdatoen den 11. marts 2020 og frem til genåbningsdatoen den 16. april. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er indarbejdet forventet kompensation for afholdte merudgifter i denne budgetopfølgning.

De vigtigste afvigelser på driften er følgende:

 • Under posten ”fællesudgifter og indtægter” på den centrale budgetramme forventes mindreudgifter på 3,6 mio. kr. Størstedelen af afvigelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes ekstra projektindtægter fra Undervisningsministeriet til: ”Generelt løft af folkeskolen”. Projektmidlerne er udmøntet til skolerne i det korrigerede budget. Når der korrigeres for projektmidler, støttetimeafregning til skolerne og øvrige opgaveomflytninger forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører fortrinsvis mindreforbrug på uddannelse og kompetenceudvikling, mindreforbrug på sygepensionerede statstjenestemænd, samt nettomerindtægter fra mellemkommunale afregninger.

   

 • På det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på SFO-området er bredt funderet og har bl.a. baggrund i, at udgifterne til økonomiske og pædagogiske fripladser ligger på et lavt niveau, mens de mellemkommunale nettoafregninger ligger på et højere niveau end budgetlagt. Yderligere ligger udgiften til regulering af skolernes budgetter til tidlig SFO på et lidt lavere niveau end budgetlagt.

   

 • På kørselsområdet forventes et lille merforbrug, som først og fremmest har baggrund i kontraktlig ekstraafregning til transportselskaber i COVID-19 nedlukningsperioden.

   

 • På specialundervisningsområdet forventes et mindreforbrug som først og fremmest skyldes mindreforbrug på eksterne skoletilbud i andre kommuner og færre pladskøb på den private skole, Billesbølle. Udgifterne til egne børn på Skrillingeskolen er nogenlunde som budgetforudsat.

   

 • På skolernes decentrale budgetramme forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes først og fremmest iværksættelse af ekstraaktiviteter, herunder projekt sommerskole og generelt løft af folkeskolen. Projektaktiviteterne er kompenseret med en budgettildeling i det korrigerede budget. Når der korrigeres for projektaktiviteter og forventet kompensation for merudgifter til COVID-19 forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse på skolernes decentrale ramme set under et.

Konkluderende kan det således konstateres, at budgetopfølgningen tegner et billede af, at der gennemgående er fornuftig balance både på den centrale og decentrale budgetramme.

Det er positivt. En økonomi i balance og ro om økonomien giver et godt afsæt for at arbejde med at konsolidere og udvikle de lokale distriktsskoler og øvrige skoletilbud som en god ramme om elevernes trivsel og læring.

Også anlægsområdet tegner til at nå fornuftigt i mål - både i indeværende år og set over projekternes samlede anlægsperiode.

To af skoleområdets store bærende anlægsprojekter - renovering af Ejby Skole og Nørre Aaby Skole forventes regnskabsafsluttet i indeværende år med budgetoverholdelse.

Anlægsarbejdet på Vestre Skole har været i licitation med et udmærket resultat. Med entreprenøraftalerne på plads er forventningen, at anlægsprojektet for alvor tager fart i 2. halvår, så en del af efterslæbet indhentes.

Yderligere er meldingen fra Teknisk Forvaltning, at de "COVID-19 finansierede" anlægsprojekter omkring solgardiner og ventilation på Østre Skole forløber som planmæssigt, således at byggeriet både er færdiggjort og fuldt afregnet ved udgangen af 4. kvartal.

Projektet omkring "diverse skolerenoveringer", som også er COVID-19 finansieret, forventes tillige gennemført i 2020. Imidlertid er projektindholdet indstillet ændret, således at 0,5 mio. kr. anvendes til fornyelse/udbedring af solafskærmningen på Strib Skole, mens restbeløbet på 1,9 mio. kr. anvendes til anskaffelse af en pavillonløsning på Lillebæltskolen. Lillebæltskolen er grundet elevtilgang og klassedelinger udfordret på plads i almindelighed og under byggeprocessen i særdeleshed. Det bevillingsmæssige omkring anvendelse af puljemidlerne behandles og forventes godkendt på Byrådsmødet den 31. august 2020.

Skrillingeskolen, som er takstfinansieret efter principperne i rammeaftalen for Region Syddanmark, ønsker at gennemføre en række tiltrængte anlægsopgaver på skolen. Der søges derfor om at anvende opsparede driftsmidler for 1,5 mio. kr. til et anlægsprojekt som omfatter renovering af faglokaler, herunder håndværk og design samt skolekøkken / madkundskabslokale. Anlægsprojektet omfatter derudover legepladsrenovering.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2020 kl. 16:00

Bilag:

2020-010343-93-BO-2020 SKU
136. Orientering om Middelfart Kommunes tilslutning til partnerskabet i ABC for mental sundhed
Sagsnr.: 2018-006252
Sagsbehandler: Jeanette Rokbøl

Præsentation:

Mental sundhed er et vigtigt fokusområde i Middelfart Kommune. For at opnå en fælles og overordnet forståelsesramme har Middelfart Kommune valgt at tilslutte sig det landdækkende partnerskab i ABC for mental sundhed.

Med partnerskabet vil vi på tværs af forvaltninger og i vores samarbejde med eksterne aktører kunne styrke det fælles sprog omkring mental sundhed. ABC-rammen kan med andre ord binde os sammen på tværs af fagområder og sektorer og danne et fælles grundlag for både opkvalificering, aktiviteter og kommunikation.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I de seneste år har der både i Danmark og i udlandet været et øget fokus på befolkningens mentale sundhed - og med god grund. På tværs af landegrænser, sociale skel og aldersgrupper ses en høj forekomst af mentale sundhedsproblemer, såsom stress, angst og depression. Desuden er der både blandt fagprofessionelle, politikere og i befolkningen som helhed en stigende erkendelse af den mentale sundheds betydning for menneskers almene velbefindende og helbredsudvikling. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi mennesker trives og har det godt. 

ABC for mental sundhed er en nytænkende indsats, der udfordrer det hidtidige fokus på psykiske lidelser, risikofaktorer og særlige risikogrupper - for mental sundhed er essentielt for alle mennesker. Mental sundhed er således mere end fravær af psykiske lidelser og stress. Det er følelsen af mening og formål, gode sociale relationer og oplevelsen af at bidrage med og til noget, som rækker udover en selv.  

ABC for mental sundhed er et forskningsbaseret styringsredskab, der bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. Med afsæt i partnerskabets teoretiske afsæt og praksisnære tilgang kan forskellige del-indsatser og kampagne materialer nemt tilpasses lokale forhold.

ABC for mental sundhed har fokus på det, der fremmer mental sundhed og trivsel for alle - uanset alder. Forskning viser, at vi mennesker kan forbedre og styrke vores mentale sundhed gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed i vores dagligdag.  De tre gennemgående elementer er:  

 1. Gør noget aktivt (Act)

 2. Gør noget sammen (Belong)

 3. Gør noget meningsfuldt (Commit)

Når de tre elementer skal udmøntes i praksis, bliver den bærende overlægger fællesskaber. Stærkere fællesskaber giver bedre trivsel, uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre. Af den grund passer ABC budskabet til alle.

Sammenhængskraft på tværs af indsatser og forvaltninger

I kommunen vil ABC for mental sundhed kunne fungere som ”den røde tråd” mellem strategier, kerneopgaver og nye indsatser både på børn- og ungeområdet, social- og sundhedsområdet, jobområdet, ældreområdet samt i tværgående indsatser, inkl. indsatser i samarbejde med frivillige. Det handler ikke nødvendigvis om at igangsætte flere og nye indsatser, men om at tilpasse og udvikle dem, der allerede er i gang og sikre sammenhæng på tværs af forvaltningsområder.  

På administrativt plan er det besluttet at etablere en styregruppe og en tilhørende arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Jobcentret. Formålet er at sikre mest mulig sammenhængskraft i form af et fælles sprog og en fælles retning i bestræbelserne på at fremme den mentale sundhed blandt borgerne i Middelfart Kommune.

Styregruppen har bedt arbejdsgruppen udarbejde et fælles overblik over allerede igangværende indsatser, der spiller ind i tankesættet omkring ABC for mental sundhed, og som er målrettet enten børn, unge, voksne eller ældre. Styregruppen vil have fokus på at udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed blandt relevante medarbejdergrupper i kommunen, herunder pædagoger, skolelærer, sygeplejersker, sundhedspiloter, SOSU-medarbejdere, medarbejdere i Jobcentret og lignende medarbejdergrupper, der hver især og i fællesskab kan arbejde med mental sundhedsfremme og hjælpe borgerne på vej i hverdagen. Der vil også fortsat være opmærksomhed på de strukturelle rammer omkring fællesskaber og foreninger og på løbende afholdelse af oplysningskampagner.  

Det landsdækkende partnerskab i ABC for mental sundhed

Som partner i det landsdækkende partnerskab i ABC for mental sundhed involveres Middelfart Kommune i et fagligt fællesskab med partnere fra både kommunalt, regionalt og statsligt niveau samt den frivillige sektor. Her vil vi bl.a. kunne opnå videndeling og inspiration til indsatser på tværs af forvaltningsområder i form af kampagnematerialer, deltagelse i netværksmøder samt fire årlige fællesrådgivninger. For at indgå i partnerskabet skal kommunen bidrage med en koordinator, der deltager i netværksmøder i partnerskabet og sikrer udbredelse af ABC-rammen på tværs af forvaltninger, foreninger, civilsamfund og virksomheder.

Økonomi:

Der er ingen direkte økonomisk udgift forbundet med at være en del af partnerskabet omkring ABC for mental sundhed. ABC-principperne og implementering af dem vil indgå som en del af indsatserne indenfor de enkelte fagforvaltninger samt på tværs af områder.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Indsatser for at fremme den grønne omstilling og sikre et mere bæredygtigt samfund - såvel miljømæssigt, socialt/kulturelt som økonomisk - vil kunne tænkes ind i arbejdet med ABC for mental sundhed og tilrettelægges herudfra. ABC-rammen lægger således op til, at det fremmer den mentale sundhed, når vi finder noget meningsfyldt at arbejde aktivt sammen om. Det vurderes arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed i høj grad at tale ind i.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 8. september 2020 kl. 16:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2020 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2020 kl. 15:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag:

137. Røgfri udearealer
Sagsnr.: 2018-017899
Sagsbehandler: Jeanette Rokbøl

Præsentation:

 

I juni 2020 diskuterede både Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et oplæg fra direktionen om at indføre røgfri udearealer på kommunale legepladser. Teknisk Udvalg anbefalede at se på, om beslutningsoplægget i givet fald også kan vedrøre arealer omkring udendørs idrætsanlæg.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget gives hermed samme mulighed for at give deres perspektiver med forud for fremlæggelse af endeligt beslutningsoplæg til Byrådet.

 

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget drøfter direktionens indstilling om at indføre røgfri udearealer på kommunale legepladser - og evt. arealer omkring udendørs idrætsanlæg, som yderligere anbefalet af Teknisk Udvalg.

Sagsbeskrivelse:

Det er velkendt, at rygning er den enkeltstående faktor, der er af størst betydning for udvikling af en lang række sygdomme og tidlig død. Det er heller ikke ny viden, at vi de seneste år har set en stigning i andelen af unge, der begynder at ryge eller anvende anden form for tobak. Til trods for de alvorlige konsekvenser, som rygning kan medføre både for den enkelte og for samfundsøkonomien, kan rygning og den tilhørende diskussionen om forbud vække stærke følelser og holdninger i den offentlige debat. 

Allerede for 13 år siden blev der med indførelsen af rygeloven (Lov om røgfri miljøer) i 2007 sat en stopper for rygning på børnehavers legepladser og skolers boldbaner. Siden har Middelfart kommune indført røgfri arbejdspladser og røgfri skoletid for eleverne i folkeskolen, hvilket er blevet taget godt imod. Formålet har været at sikre sunde og røgfri indendørs miljøer. Det næste og naturlige skridt kan derfor siges at være, at Middelfart Kommune tilslutter sig rækken af kommuner, der indfører røgfri udearealer.

På udvalgsmøder i juni 2020 i hhv. Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget peger de tre udvalg på kommunale legepladser, som oplagte steder at indføre røgfri udearealer. Derudover peger Teknisk Udvalg også på arealer omkring udendørs idrætsanlæg. Til Byrådet indstiller de tre udvalg således, at afgrænsede områder gøres røgfri. Fælles for de anbefalede områder er, at de er ejet af kommunen.      

Kommunen har ikke lovhjemmel til at udskrive bøder, afgifter eller andet, hvis borgerne ikke afholder sig fra at ryge på røgfri offentlige arealer. Derimod kan kommunen via skiltning og anden offentlig formidling henstille til, at borgerne undlader at ryge de pågældende steder og således overholder reglerne og bidrager til at skabe røgfri og sunde omgivelser. Erfaringerne fra indførelsen af rygeloven i 2007 og indførelsen af røgfri udearealer i andre kommuner viser, at borgere generelt ønsker at overholde reglerne, når de oplyses om dem.

Røgfri udearealer på kommunale legepladser og udendørs idrætsanlæg sender et tydeligt signal om, at børn, unge og tobak ikke hører sammen, og at kommunen aktivt skaber sunde rammer og tager ansvar for ikke mindst børn og unges sundhed. Samtidig kan røgfri udearealer betyde en reduceret udgift til oprydning af cigaretskod, mindre forurening og miljøpåvirkning.

Foruden indførelse af røgfri omgivelser arbejder Middelfart Kommune tilsvarende mange øvrige kommuner for en norm, hvor tobak ikke er synlig, let tilgængelig eller attraktiv. Dette i kraft af både det nationale partnerskab ”Røgfri Fremtid” og ambitiøse politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023. Sidstnævnte er en politisk godkendt aftale, der er indgået mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de alment praktiserende læger i Syddanmark.   


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Hvis antallet af cigaretskodder i naturen reduceres, vil der være mindre forurening af jorden.

Beslutning:

Skoleudvalget ønsker, at både kommunale legepladser og udendørs idrætsanlæg bliver røgfrie gennem skiltning, kampagner og samarbejde med borgere, foreninger, unge m.v.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 8. september 2020 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00

Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at både kommunale legepladser og indendørs og udendørs idrætsanlæg bliver røgfrie.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

138. Velfærdstjek digital skoleindskrivning
Sagsnr.: 2020-001347
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Skoleudvalget besluttede i august 2019, at igangsætte et velfærdstjek af brugertilfredsheden i forbindelse med digital skoleindskrivning. Skoleudvalget orienteres om tidsplan for gennemførelse af velfærdstjekket.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Som en del af velfærdstjekket på skoleudvalgets område besluttede udvalget i august 2019, at der skal gennemføres en tilfredsundersøgelse i forbindelse med den kommunale skoleindskrivning.

Formålet med velfærdstjekket er, at undersøge forældrenes oplevelse af og tilfredshed med, den digitale skoleindskrivning.

Velfærdstjekket gennemføres i forbindelse med kommende skoleindskrivning af 0. klassebørn til skoleåret 2021/2022, som foregår medio november til medio december 2020.

Konkret består undersøgelsen af nogle spørgsmål, som forældrene præsenteres for i sidste del af den digitale indskrivning. Forældrene skal med andre ord ikke udfylde undersøgelsen separat, men som den afsluttende del af selve indskrivningen. Spørgsmålene vil omhandle forældrenes oplevelse af den digitale indskrivning og informationer herom,  

Resultatet af undersøgelsen forventes forelagt Skoleudvalget i februar eller marts 2021.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling grundet ekstraordinært møde i forhandlingsudvalget d.d.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2020 kl. 16:00

LUKKEDE SAGER