Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 27. maj 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
27. maj 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Kent Mosgård
Jacob Nielsen
Jens Backer Mogensen
Steffen Daugaard
Anja Reilev
Karin Riishede
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

121. Ny klasse- og elevbaseret ressourcetildelingsmodel med socioøkonomiske fordelingskriterier med virkning fra 2021
Sagsnr.: 2020-003202
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet en ny klasse- og elevtalsbaseret ressourcetildelingsmodel med socioøkonomiske fordelingskriterier.

Modellen forventes at træde i kraft fra og med budgetåret 2021 dog således, at der vil være en overgangsordning, således den beregnede ændring kun indfases med 50% i 2021.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget sender forslaget til en ny klasse- og elevbaseret ressourcetildelingsmodel med nye socioøkonomiske fordelingskriterier i høring fra den 28. maj til den 18. juni. 2020 kl. 8:00.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningens første modelforslag til en ny ressourcetildelingsmodel blev drøftet på skoleudvalgsmødet den 12. maj 2020.

På baggrund af udvalgets drøftelser har forvaltningen foretaget en række mindre justeringer af modelforslaget, som samlet trækker mere i en ”elevtalsbaseret retning”. Der opretholdes samtidig fortsat en balance mellem den elevtalsbaserede tilgang og den klassebaserede tilgang, hvor hver skole sikres en tildeling til at læse det vejledende timetal i klassen.

Udgangspunktet for tildelingsmodellen er således, at der skal sikres et grundbudget til en voksen i hver klasse, mens der samtidig tages højde for, at der er flere udgifter forbundet med at undervise store klasser frem for mindre klasser.

Der er således tale om en ressourcetildelingsmodel, som er både klassetals- og elevtalsbaseret.

Den socioøkonomiske tildeling til skolerne fastholdes uforandret i forhold til det modeloplæg, der blev præsenteret på udvalgsmødet den 12. maj 2020.

Der foretages i alt fem justeringer:

(1) Budget til skolens køb af materialer og tjenesteydelser:

Klassetildelingselementet i forhold til materialer tages ud.

I stedet fordeles budgettet på p.t. 12,6 mio. kr. på følgende vis: 25% fordeles som grundtildeling, mens 75% fordeles efter skolens elevtal. Elevtallet kommer derved til at vægte tungere i fordelingsnøglen.

Fordelingsnøglen vurderes at harmonere godt med, at skolerne på den ene side har en række faste grundudgifter kontorhold, printere, programmer og andet IT-udstyr, CODA/Copydan mv., samtidig med størstedelen af folkeskolernes udgifter til materialer og tjenesteydelser er tæt forbundet med antallet af elever.

(2) Tildeling til pædagogisk læringscenter:

 Tildelingen til pædagogisk læringscenter var i det første modelforslag fordelt som både en grundtildeling og en elevtildeling. I det reviderede modelforslag udgår grundtildelingen og hele tildelingen til PLC fordeles herefter efter elevtallet.

(3) Sprogstøtte:

Antallet af tosprogede har over de senere år været aftagende.

Der tages derfor 0,4 mio. kr. ud af budgettet til sprogstøtte som herefter omprioriteres til differentieret undervisning.

(4) Tildelingen til viceskoleledere justeres

Der tildeles 0,50 stilling til grundskoler i mellemkategorien (110-140 elever).

Der tildeles 0,75 stilling til større grundskoler (140+ elever)

Der tildeles fortsat 1,00 stilling til overbygningsskoler

(5) Differentieret undervisning får en ændret fordelingsnøgle

Fordelingsnøglen for differentieret undervisning ændres en smule mere i elevbaseret retning.

Samtidig forbedres modellen væsentligt ved at fjerne de store spring mellem kategorierne og i stedet etablere en kontinuerlig fordelingsnøgle.

Fordelingsnøglen er i sit udgangspunkt elevtalsbaseret og tilgodeser det ekstra behov, der er for fx to-voksenordninger og støtte om den enkelte elev/elevgrupper i klasser med mange elever.

Der indarbejdes (i lighed med modelforslagets oprindelige mere grovkornede intervalinddeling) en progression for i forhold til, om skolen ligger over eller under et ”normalniveau” for antal elever i en klasse.

Dette betyder mere konkret, at jo flere elever, der er i klassen desto kraftigere progression i tildelingen til differentieret undervisning.

Fordelingsnøglen for differentieret undervisning er eksemplificeret og gennemgået i større detalje i bilag 1.

Økonomi:

For skolerne under ét er der tale om en fordelingsneutral model. Nettoudgiften ved implementering af den nye model er derfor nul kroner.

For de enkelte skoler betyder ændringen følgende:

Konsekvens af

modeljustering

Gevinst/tab

nyt

modelforslag

Gevinst/tab

tidligere
modelforslag

Forskel

modelforslag

AT

159.149

296.645

-137.495

-108.816

-47.577

-61.239

EJ

492.221

486.274

5.947

FH

745.792

939.956

-194.164

GE

-201.197

-328.126

126.929

HY

-471.510

-410.252

-61.258

LI

-263.297

-500.461

237.164

152.951

-218.411

371.362

ST

-495.192

-412.422

-82.769

VE

591.655

601.484

-9.828

ØS

-547.316

-367.744

-179.571

10éren

-54.441

-39.364

-15.078

I alt

0

0

0

 

Høring:

Ressourcetildelingsmodellen sendes i høring hos de berørte parter i perioden 28. maj 2020 til 18. juni 2020.

De berørte parter er:

- Skolebestyrelserne for alle folkeskoler i Middelfart Kommune ekskl. Skrillingeskolen*.

- MED udvalg for alle folkeskoler i Middelfart Kommune ekskl. Skrillingeskolen*.

- Danmarks Lærerforening, Kreds 87 Vends Herred

- BUPL - Middelfart

- Handicaprådet

(Skrillingeskolen har en selvstændig budgetmodel og er således ikke omfattet af modelændringen).

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 27. maj 2020 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER