Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 14. april 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
14. april 2020 kl. 16:30
Tilstede:
Kent Mosgård
Paw Nielsen
Jens Backer Mogensen
Steffen Daugaard
Jacob Nielsen
Anja Reilev
Karin Riishede
Fraværende:

ÅBNE SAGER

113. Kvalitetsrapport 2018/2019 (høringsudkast)
Sagsnr.: 2020-003944
Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

Præsentation:

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling på kommunalt niveau og samtidig fungere som grundlag for lokal og kommunal dialog.

Skoleudvalget præsenteres for høringsudkastet til den nye kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019.

Det er på nationalt plan besluttet, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for endelig vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Processen i år er imidlertid forsinket som følge af forsinkelser i datalevering fra Undervisningsministeriets egen databank - og senest også af corona-situationen, der udskød den oprindelige høringsperiode.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender, at Kvalitetsrapport 2018/2019 sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 15. april til 15. maj 2020.

Sagsbeskrivelse:

Krav til kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling på kommunalt niveau og samtidig fungere som grundlag for lokal og kommunal dialog.

Det er på nationalt plan besluttet, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Denne kvalitetsrapport vedtages efter fristen som følge af forsinkelser i datalevering fra Undervisningsministeriets egen databank. 

Samlet helhedsvurdering

Det fremgår af Kvalitetsrapporten, at elevtallet i Middelfart Kommunes skolevæsen er faldende. I perioden fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2018/2019 er elevtallet faldet med 159 elever - svarende til et fald på ca. 4 %. 

Middelfart Kommunes samlede skolevæsen havde en kompetencedækning på 89,8 % i skoleåret 2018/2019 – mod 87,6 % på landsplan. Kompetencedækningen er stigende.

Det er en grundværdi for folkeskolen, at den skal være indrettet, så der er plads til alle børn i fællesskabet. Det er ligeledes en central værdi i den nye skolestrategi, at der skal sikres chancelighed for alle. Folkeskolerne i Middelfart Kommune havde imidlertid i skoleåret 2018/2019 samlet set en højere segregeringsgrad end både gennemsnittet for resten af Region Syddanmark og for landet som helhed. Dette indikerer et opmærksomhedspunkt i forhold til vores arbejde med inklusion og inkluderende læringsfællesskaber i det samlede kommunale skolevæsen.

En af målsætningerne i Folkeskolereformen er, at elevernes trivsel skal styrkes. Den samme målsætning findes i den nye skolestrategi - i pejlemærket en attraktiv skole - med ønsket om, at alle elever skal have helhjertede skoledage. For i en helhjertet skoledag oplever eleverne både autonomi, kompetence og social forbundenhed; alt sammen forhold fremmer deres trivsel – og lyst til at lære. Til at afdække elevernes trivsel bruges de obligatoriske nationale trivselsmålinger på henholdsvis 0.-3. klassetrin og 4.-9. klassetrin

0.-3. klasse-elevernes svar viser, at deres trivsel ligger relativt stabilt over årene og på niveau med landstallene. Men resultaterne vidner også om en del variation på tværs af skolerne. Det ses især i forhold til følgende fire spørgsmål: om eleverne tit føler sig alene i skolen; om de tit oplever, at nogen driller dem, så de bliver kede af det; om de oplever, at de ikke lærer noget spændende i skolen; og om de oplever, at de er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne. 

4.-9. klasse-elevernes svar viser, at de generelt har en høj trivsel. I skoleåret 2018/2019 havde 92 % af eleverne samlet set en høj trivsel. De samlede resultater er generelt bedst, når det gælder elevernes ”sociale trivsel”, ”ro og orden” og ”faglige trivsel”, mens det dårligste resultat ses i forhold til ”støtte og inspiration”. Dette billede følger landsresultaterne. Igen ses dog en del variation på tværs af skolerne. Variationen er størst, når det gælder indikatoren ”støtte og inspiration”. Det skyldes, at nogle skoler scorer ”høj kvalitet”, mens andre reelt ligger lige under grænsen herfor.

Disse resultater indikerer derved også et opmærksomhedspunkt, når det gælder målsætningen i skolestrategien om helhjertede skoledage for alle elever.

En central forudsætning for, at eleverne kan lære og udvikle sig i folkeskolen er, at de har et alderssvarende sprog, når de starter. Generelt er der derfor også et stort fokus i hele skolevæsenet på sproglig udvikling af børn fra dagtilbud og ind i folkeskolen, og der gennemføres fx sprogvurderinger af alle børn i 0. klasse. Med henvisning til en national normalfordeling baseret på et repræsentativt udsnit af danske børn, forventes 15 % af eleverne i 0. klasse at have brug for en særlig eller fokuseret sproglig indsats, mens de resterende 85 % vil kunne klare sig med en generel indsats, fordi de reelt har en alderssvarende, sproglig udvikling. Resultaterne af sprogvurderingen blandt Middelfart Kommunes 0.klasse-elever i skoleåret 2018/2019 flugter med denne statistik.

Det er et nationalt mål, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Resultaterne af de nationale test viser i den forbindelse både positive og negative tendenser på skolerne i Middelfart Kommune. Til gengæld viser de samlede karaktergennemsnit i 9. klasse – både i dansk, matematik og de bundne prøvefag – en positiv udvikling fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019, og alle kommunens samlede karaktergennemsnit ligger på niveau med landsgennemsnittene i skoleåret 2018/2019. Den samlede stigning på kommunalt niveau dækker imidlertid over både stigninger og fald i de enkelte fags prøvediscipliner. Samlet set tegner der sig det største udviklingspotentiale i relation til dansk læsning.

Det er også et nationalt mål, at Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Denne målsætning afdækkes ved at sammenligne det opnåede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i Middelfart Kommunes skoler med den socioøkonomiske reference.

Resultatet for skoleåret 2018/2019 viser, at en enkelt skole i Middelfart Kommune har et karaktergennemsnit i de bundne prøver, der er signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference på -0,7 karakterpoint. Til gengæld opnår halvdelen af skolerne et højere karaktergennemsnit end den socioøkonomiske reference på op til +0,5 karakterpoint, om end resultaterne ikke her er statistisk signifikante.  

I den nye skolestrategi er et særligt fokusområde at sikre, at vi får alle med og understøtter chancelighed, men også at vi skal være fælles om visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Det anses derfor at være et fælles anliggende at understøtte fx chancelighed – ikke en opgave, der alene påhviler de enkelte skoler. Det kræver en fælles indsats. Der findes på den baggrund ikke anledning til at stille skærpede krav i forhold til en enkelt skole og dens arbejde med skolestrategien. For det påhviler allerede alle skoler at arbejde aktivt med strategien og med at styrke chanceligheden, så alle elever bliver så dygtige de kan – uanset social baggrund.

I relation til elevernes overgang til og fastholdelse på en ungdomsuddannelse viser resultaterne i Kvalitetsrapporten 2018/2019, at Middelfart Kommunes skoler ligger under landsgennemsnittet, når det gælder andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse, men over landsgennemsnittet, når der ses på andelen, der er i gang 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. Det skyldes især, at mange elever i Middelfart Kommune vælger at tage på efterskole i 10. klasse. Anden af unge på 25 år, som forventes at have opnået mindst en ungdomsuddannelse i 2030, ligger da også over landsgennemsnittet. I Middelfart Kommune forventes et resultat på 88 % af de 25-årige i 2030 mod forventeligt 85 % på landsplan. 

Opsamling på resultaterne

Med afsæt i den sidste Kvalitetsrapport blev der i efteråret 2018 holdt individuelle læringssamtaler med hver enkelt folkeskole i Middelfart Kommune. Formålet var at komme i dialog med de enkelte skoler i forhold til styrker og svagheder.

Processen gentages i efteråret 2020 med afsæt i den aktuelle Kvalitetsrapport 2018/2019. Denne gang med afsæt i skolestrategien ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” og med henblik på en dialog om, hvordan vi i fællesskab sikrer de ønskede resultater for skolens medarbejdere, forældre og elever.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kvalitetsrapporten 2018/2019 sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 15. april til 15. maj 2020.

Klima:

I den nye skolestrategi "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" handler et af fire strategiske pejlemærker om "Bæredygtighed som fundament".

Det er således en del af skolestrategiens dna, at det pædagogiske arbejde på skolerne skal bidrage til at sikre, at alle elever forstår nødvendigheden af at arbejde med bæredygtighed, og at de ved, hvordan de kan bidrage til at løse udfordringer knyttet hertil. Det er med skolestrategien derfor bl.a. politisk vedtaget, at FNs 17 verdensmål skal integreres i undervisningen, og alle skoler skal kende og arbejde med de bæredygtighedstiltag, som kommunen er og bliver en del af.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00
Skoleudvalget 14. april 2020 kl. 16:30

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Taget til efterretning.

Bilag:

114. Evaluering af ansøgninger vedr. afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens § 16 d for skoleåret 2019/2020
Sagsnr.: 2020-003055
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Med tilføjelse af § 16 d i folkeskoleloven har folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per
klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

Skoleudvalget har godkendt ansøgninger for skoleåret 2019-2020 fra Østre Skole, Lillebæltskolen, Anna Trolles Skole, Ejby Skole, Skrillingeskolen, Vestre Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Strib Skole, Gelsted Skole, Hyllehøjskolen, Båring skole og Nørre Aaby Skole.

Skolerne har evalueret afkortning af skoledagen i marts 2020. Eneste undtagelse herfor er Båring Skole som først fik startet nyt skema pr. 1. januar 2020.

 

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget tager skolernes evalueringer til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Med tilføjelse af § 16 d i folkeskoleloven har folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per
klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i
undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

I den politiske aftaletekst fremgår det, at der skal godkendes og føres tilsyn med konverteringen af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Det er afgørende for Byrådet i Middelfart kommune, at skoledagen fortsat skaber en gevinst for elevernes faglighed og trivsel, og man vil derfor følge skolernes arbejde med konverteringen af den understøttende undervisning tæt.

Folkeskolerne i Middelfart Kommune har derfor ansøgt for hvert klassetrin, på hver skole.
Der er i vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, at skolerne har overvejet, hvordan de
frigivne ressourcer konkret skal anvendes, og hvilke resultater/gevinster der forventes. Der er
ligeledes fokus på, at skolerne overvejer, hvordan man fortsat vil støtte op om de elever, der
har brug for særlig støtte og fortsat praktisere den lektieintegreret skoledag i Middelfart
Kommune.

Skolerne har evalueret afkortning af skoledagen i marts 2020. Eneste undtagelse herfor er Båring Skole som først fik startet nyt skema pr. 1. januar 2020.

Af skolernes evalueringer fremgår det, om de forventede resultater/gevinster er opnået på skolerne. Ud fra det første skoleår med kortere skoledage er den overordnede vurdering for ledere og fagprofessionelle, at den kortere skoledag har styrket arbejde med at skabe gode læringsmiljøer for alle elever gennem timer med flere voksne og øget holddeling på årgange. De fagprofessionelle oplever, at de bedre kan give den nødvendige faglige og sociale støtte, der tilgodeser eleverne. To-voksenordning har fx medvirket til, at der er skabt bedre relationer mellem elever og medarbejdere, hvor følgevirkningen bl.a. er større mulighed for trivselsarbejde og fagligt understøttende forløb samt bedre samarbejde om den enkelte klasse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00
Skoleudvalget 14. april 2020 kl. 16:30

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Udsat.

Bilag:

2020-003055-12Opsamling på evaluering af §16 d-dispensationer (skoleåret 20192020)
2020-003055-9Evaluering Mellemtrinnet, Nr. Aaby Skole, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-9Evaluering Udskolingen Nr. Aaby Skole 2019_2020 dispensation timetal
2020-003055-8Evaluering Anna Trolles Skole 4.- 9. årgang vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-6Evaluering Fjelsted-Harndrup Skole 4. klasse, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-6Evaluering Fjelsted-Harndrup Skole 5. klasse, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-6Evaluering Fjelsted-Harndrup Skole 6. klasse, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-5Gelsted Skole, dispensation §16, ansøgning 2020-21 og evaluering 2019-20
2020-003055-4Skrillingeskolen 4 kl. dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 5 kl. dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 6 kl. dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 7 kl., dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 8 kl., dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 9 kl. , dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-3Evaluering Østre Skole vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-2Evaluering Lillebæltskolen, dispensation §16d 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 4. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 5. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 6. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 7. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 8. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 9. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-11Evaluering Strib Skole 4.-9. klasse og Karlsvognen, vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 4.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 5.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 6.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 7.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 8.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 9.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-7Evaluering Vestre Skole 4.-9. klasse vedr. dispensation §16 2019-20
115. Supplerende KUI-status til Skoleudvalget
Sagsnr.: 2020-003100
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Skoleudvalget fik på udvalgsmødet den 17. marts 2020 en skriftligt status på den Kommunale Ungeindsats (KUI). Som opfølgning herpå gives udvalget en mundtlig orientering om de fire indsatser og redegørelse for andelen af ikke-uddannelsesparate (IUP).

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skoleudvalgets møde den 17. marts blev holdt via skriftlig kommunikation og tilbagemeldinger fra udvalgtes medlemmer. De konkrete beslutninger og aftaler fremgår af notat udsendt samme dag. 

Som det fremgår af notatet, har Skoleudvalget i forhold til sagen om den kommunale ungeindsats (KUI) ønsket af få en uddybning af følgende punkter:

 • En gennemgang af de 4 indsatser

 • En redegørelse for nogle af skolernes høje andel af ikke uddannelsesparate (IUP)

På mødet uddybes disse temaer til brug for dialog i Skoleudvalget om indsatser og resultater.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 14. april 2020 kl. 16:30

Bilag:

116. Handleplaner for underskudsafvikling på skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2020-003400
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har akkumuleret et underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.

For enheder der er inde i "underskudsafvikling via handleplan" skal der endvidere følges op på handleplanerne indtil underskuddet er fuldt afviklet.

Forvaltningen foreslår:

 • At den udarbejdede handleplan for Anna Trolles Skole godkendes.
 • At den udarbejdede handleplan for Vestre Skole godkendes.
 • At den udarbejdede handleplan for Pedelservice godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsopgørelsen for 2019 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen af budgetenhedernes akkumulerede over-/underskud viser, at to decentrale enheder på Skoleudvalgets område aktuelt har et opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen. Der er tale om Anna Trolles Skole og Vestre Skole.  

Pedelservice befinder sig derudover i en videreført handleplan fra sidste år.

Anna Trolles Skole:

Anna Trolles Skole havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et akkumuleret underskud på 1,373 mio. kr., svarende til 9,37% af budgetsummen.

Målsætningen for Anna Trolles skole var sidste år at skolen skulle opnå balance i 2019, hvorefter underskuddet skulle afvikles over 3 år.

Isoleret set for regnskabsåret 2019 realiserede Anna Trolles Skole et underskud på 0,132 mio. kr. Anna Trolles Skole nåede dermed næsten, men ikke helt, i mål med at skabe balance på budgettet.

Da målsætningen næsten er nået fastholdes perioden for underskudsafvikling. Det betyder, at Anna Trolles Skole som planlagt skal afvikle 0,414 mio. kr. i 2020 og derefter 0,480 mio. kr. i 2021 og 2022.

Vestre Skole:

Vestre Skole havde ved indgangen til 2019 et samlet akkumuleret underskud på 6,155 mio. kr.

Første fase i handleplanen for Vestre Skole var at der skulle opnås budgetmæssig balance i 2019, hvorefter der skal afvikles 0,500 mio. kr. i 2020 og 1,000 mio. kr. i hvert af årene derefter.

Da handleplanen blev udarbejdet sidste år havde Vestre Skole en meget stor budgetmæssig ubalance. Skolen har på den baggrund gennemført betydelige organisatoriske og kapacitetsmæssige tilpasninger og er derved kommet i mål med første fase i handleplanen.

Skolen realiserede således et lille overskud på 0,137 mio. kr. i 2019, hvilket betyder, at det akkumulerede underskud ved årets afslutning udgjorde 6,018 mio. kr.  

I og med Vestre Skole har opnået budgetmæssig balance, og henset til, at der er tale om et helt ekstraordinært stort underskud, som vanskeligt kan afvikles indenfor en rimelig tidsperiode, så indstilles det i forbindelse med over-/underskudssagen, at Vestre Skole eftergives gæld for 3,018 mio. kr. Gældseftergivelsen finansieres ved at nedskrive det opsparede overskud på den centrale budgetramme.

Det tilbageværende akkumulerede underskud vil herefter udgøre 3,000 mio. kr., svarende til 15,58% af budgetsummen.  

Gælden afvikles i den videreførte handleplan med 0,500 mio. kr. i 2020, mens gældsafviklingen udgør 0,625 mio. kr. i årene derefter.

Det er forvaltningens vurdering, at der med løsningen er fundet en rimelig balance mellem at den budgetansvarlige enhed på den ene side skal stå til ansvar for sit budgetunderskud, men samtidig også kunne afvikle underskuddet indenfor en rimelig og realistisk tidshorisont.

Pedelservice:

Pedelservice havde ved indgangen til 2019 et akkumuleret underskud på 1,138 mio. kr.

Pedelservice har overopfyldt på gældsafviklingsplanen og havde således ved udgangen af året nedbragt det akkumulerede underskud til 0,198 mio. kr. 

Underskuddet forventes i den videreførte handleplan fuldt afviklet i 2020.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

 • Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde en 5'årig handleplan for Anna Trolles Skole.
 • Et flertal i Udvalget bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti godkendte handleplanen. Venstre stemte imod handleplanen. Processen omkring Vestre Skoles gældssanering har været kritisabel. Enhedslisten undlod at stemme for Vestre Skoles handleplan.
 • Udvalget godkendte planen for pedelservice.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 14. april 2020 kl. 16:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER