Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 17. marts 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
17. marts 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Karin Riishede
Jacob Nielsen
Anja Reilev
Paw Nielsen
Jens Backer Mogensen
Steffen Daugaard
Kent Mosgård
Fraværende:

ÅBNE SAGER

103. Regnskabsberetning 2019 for Skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2020-003398
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetningen for 2019 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender regnskabsopgørelsen for 2019 på Skoleudvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2019 for Skoleudvalgets område udviser et samlet forbrug på driften på 356,0 mio. kr., mens det oprindelige budget udgør 353,5 kr. Der er således realiseret et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget skal ses i lyset af de gennemførte opgave-omflytninger, herunder at skolekonsulenter og læringskonsulenter blev overført fra BKF-udvalgets område til Skoleudvalgets område. Eksklusiv gennemførte opgaveomflytninger, er der realiseret et overskud på 1,5 mio. kr.

Overskuddet fordeler sig med 0,8 mio. kr. på skolernes decentrale budgetramme og 0,7 mio. kr. på den centrale budgetramme, når der ses bort fra de nævnte opgaveomflytninger, samt interne afregninger af støttetimer, puljefordelinger mv.

Skoleområdets anlægsudgifter beløb sig til 23,0 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med anlægsudgifter på 29,1 mio. kr.

Den manglende udnyttelse af det fulde rådighedsbeløb på anlægsrammen har primært baggrund i, at ombygningen af Vestre Skole blev igangsat senere end oprindeligt planlagt.

Afvigelserne er alene udtryk for periodeforskydninger, dvs. at byggearbejdet udføres i et senere regnskabsår end bevillingen er givet. Anlægsrammen på de enkelte projekter overholdes.

Resultatet på driften og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsberetningen, der er vedhæftet som bilag til denne sag.

Økonomi:

Regnskabet efterlader et generelt billede af et område, der er i god strukturel balance.

Det er lykkedes at finansiere (de heldigvis mindre) afvigelser på anlægsprojekterne undervejs i processen, således både det store anlægsprojekt på Skrillingeskolen og de mindre anlægsprojekter kan lukkes med budgetoverholdelse. Samtidig er der opnået budgetoverholdelse på driften.

Det bør dog nævnes, at der over de kommende år vil være en fortløbende udfordring med at optimere og tilpasse driften til det forventede fald i antallet 6-16 årige i kommunen.

Med regnskabsresultatet for 2019 overføres et samlet akkumuleret overskud på udvalgsområdet på 1,521 mio. kr. fra regnskabsår 2019 til regnskabsår 2020.

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

104. Anlægsregnskab - Renovering af Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2020-003398
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende renovering af Skrillingeskolen er afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2019.

Da projektsummen overstiger 2 mio. kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt XA nr. 66: Renovering af Skrillingeskolen som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet på Skrillingeskolen er udført i perioden 2016-2019.

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 15,726 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 15,727 mio. kr.

Anlægsprojektet er således blevet 0,001 mio. kr. dyrere end budgetlagt, svarende til en afvigelse på 0,01% af det afsatte rådighedsbeløb.

Status er således, at der er budgetoverholdelse på projektet.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2019 for Middelfart Kommune som behanles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

105. Anlægsregnskab - Opgradering af trådløst internet på skolerne
Sagsnr.: 2020-003398
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende opgradering af det trådløse internet på skolerne regnskabsafsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2019.

Da projektsummen overstiger 2 mio. kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 125: Opgradering af trådløst internet på skolerne.

Sagsbeskrivelse:

Arbejdet med at udskifte det trådløse internet på skolerne er pågået i perioden 2017-2019.

Planlægningen og tilbudsindhentning blev udført frem mod udgangen af første halvår 2018. Størstedelen af arbejdet blev udført i efteråret 2018 og arbejdet blev afsluttet i foråret 2019. 

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 4,057 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 4,068 mio. kr.

Anlægsprojektet er således blevet 0,012 mio. kr. dyrere end budgetlagt, svarende til en afvigelse på 0,03% af det afsatte rådighedsbeløb.

Status er således, at der er budgetoverholdelse på projektet.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2019 for Middelfart Kommune som behanles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

106. 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 for Skoleudvalgets område
Sagsnr.: 2020-002979
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, med de tilhørende indstillede bevillinger, godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Underliggende forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på skolernes decentrale ramme, som imødegås af et forventet mindreforbrug på den centrale budgetramme på 3,8 mio. kr.

Merforbruget på skolernes decentrale ramme skyldes primært forhold af midlertidig karakter, herunder decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Samlet set bekræfter budgetopfølgningen, at der er fornuftig balance på driftsrammen.

Økonomi:

Hovedforklaringen på afvigelserne og relevante observationspunkter på driften er: 

 • At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest merindtægter fra mellemkommunale afregninger, samt i et vist omfang mindreudgifter til skolelederløn og til sygepensionerede statstjenestemænd.

   

 • At der på det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget på SFO-området er bredt funderet og har bl.a. baggrund i, at udgifterne til økonomiske og pædagogiske fripladser ligger på et lavt niveau, mens de mellemkommunale nettoafregninger ligger på et højere niveau end budgetlagt. Yderligere forventes reguleringen af skolernes budgetter til tidlig SFO at ligge på et lidt lavere niveau end budgetlagt.

   

 • At der i al væsentlighed forventes budgetoverholdelse på kørselsområdet. Fokus på kørselsbevillinger og korrekt hjemtagelse af momsrefusion efter Social- og Indenrigsministeriets positivliste er medvirkende årsager til, at budgettet kan overholdes.

   

 • At der på budgetterne til specialundervisning i kommunale og regionale specialundervisningstilbud forventes et begrænset merforbrug på 0,4 mio. kr. Indskrivningerne på Skrillingeskolen ligger lidt over målsætningen på 70 Middelfart elever, mens især antallet af indskrivninger på den private specialskole Billesbølle ses at være faldende.

   

 • At afregningen til statsbidragspligtige uddannelser for skoleåret 2019/2020 tegner ind til videre til at blive på det budgetlagte niveau.

   

 • At der på skolernes decentrale ramme tegner sig et merforbrug på 2,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at skolerne bruger opsparede midler til engangsinvesteringer.

Der forventes samlet set budgetoverholdelse på Skoleudvalgets anlægsprojekter over den samlede projektperiode.

Bevillingsoverførslerne fra regnskabsår 2019 til 2020 forventes at udgøre 11,4 mio. kr., dvs. der forventes i alt at være 29,6 mio. kr. til disposition til anlægsarbejde i 2020.

Anlægsprojekterne på Ejby Skole og Nørre Aaby Skole forventes afsluttet i 2020. Projekterne forventes afsluttet med budgetoverholdelse.

For så vidt angår Ejby Skole, så foreslås anlægsprojektet udvidet til også at omfatte etableringen af et cykelskur. Cykelskuret beløber sig til 0,200 mio. kr. og finansieres med 0,150 mio. kr. fra fællesstedet og 0,050 mio. kr. fra Ejby Skoles opsparede overskud.

Vestre Skole vil være det primære anlægsprojekt på skoleområdet i 2020. Projekteringen er lige nu godt i gang og licitationsresultatet forventes at foreligge i uge 36. Der vil herefter pågå kontraktforhandlinger frem mod udgangen af uge 39, hvorfor byggestart tidligst sker i uge 40.

Henset til forsinkelsen er det forventningen, at anlægsudgifterne vil ligge 10,3 mio. kr. under det oprindelige budget.

Projekteringen af Lillebæltsskolen forventes opstartet i efteråret 2020.

Ved denne budgetopfølgning indstilles det, at der flyttes 0,470 mio. kr. fra Skoleudvalgets budgetramme til administration i forbindelse med oprettelse af en teamlederstilling på Skole- og Dagtilbudsområdet. Bevillingen finansieres af indtægter fra medarbejderudlån til andre områder i forbindelse med FGU og andre ungeindsatser, samt projektmidler.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

2020-002979-81-BO-2020 SU.docx
107. Nationale tests i skoleåret 2019/2020
Sagsnr.: 2020-003797
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Skoleudvalget skal beslutte, hvem der har kompetencen til at beslutte hvorvidt de nationale test skal afholdes på skoler, der ikke udtrækkes af Børne- og Undervisningsministeriet til nationale test i skoleåret 2019/2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender, at beslutningskompetencen uddelegeres til skolens leder.

Sagsbeskrivelse:

Evaluering af de nationale test foretaget af VIVE har vist, at resultaterne på elevniveau er relativt usikre. Der er den 21. februar 2020 indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet),Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om national test.

Udmøntningen af aftalens initiativer kræver ændring af folkeskoleloven. Der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag om ændring af folkeskoleloven, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020.

Der vil for skoleåret 2019/2020 gælde en overgangsordning, hvilket betyder:

 • enkelte skoler udtrækkes i marts 2020 som en del af et repræsentativt udsnit til at gennemføre test
 • der udtrækkes skoler blandt de 20 % af skolerne, der har præsteret dårligst i 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik.
 • for øvrige skoler gøres de nationale test valgfrie for skoleåret 2019/2020.

Skoleudvalget skal tage stilling til, hvorvidt de vil uddelegere kompetencen om de enkelte skolers brug af nationale test i skoleåret 2019/2020 for skoler der ikke udtrækkes til test af Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne-og undervisningsministeriet gennemfører forbedringer af det eksisterende testsystem og der vil forventeligt blive gennemført obligatoriske test igen i skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt test-og evalueringssystem træder i kraft.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

108. Skoleårets planlægning 2020-2021 - Klassedannelse for 1.-10. årgang
Sagsnr.: 2020-000890
Sagsbehandler: Randi Nellemann

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet klassedannelse for 1.-10. årgang for skoleåret 2020/2021 for Middelfart Kommunes folkeskoler. 

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget tager orienteringen om klassedannelse for 1.-10. årgang i skoleåret 2020/2021 til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

For 1. til 10. årgang fastlægges klassetildelingen til det kommende skoleår ud fra oplysninger om elever på den enkelte skole pr. 1. marts, jf. bilag til Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Klassedannelsen for 0. klasse er godkendt på mødet i Skoleudvalget den 7. januar 2020.

Der er dannet 13 0. klasser med i alt 297 elever.

Jf. Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Middelfart Kommune, sker klassedannelsen til 10. klasse som udgangspunkt efter de samme bestemmelser som for de øvrige klassedannelser. 

I skoleåret 2020/2021 er der pr. 1. marts 2020 indskrevet 3370 elever på 0.-9. årgang.
I skoleåret 2020/2021 er der pr. 1. marts 2020 indskrevet 52 elever på 10. årgang.

Nævnte antal indskrevne elever i Middelfart Kommunes folkeskoler udløser følgende klassedannelser:

 • 161 klasser på 0.-9. årgang
 • 2 klasser på 10. årgang

Økonomi:

Klassetildelingen til folkeskolerne i Middelfart Kommune for skoleåret 2020/2021 viser, at der i alt dannes 163 klasser. Til sammenligning blev der i skoleåret 2019/2020 dannet 168 klasser ved klassedannelsen. Der er altså et fald på 5 klasser.

De 5 klasser fremkommer således:

Antal stoppede 9. klasser pr. 31.07.20 = 16
Antal stoppede 6. klasser på Gelsted, Båring og Fjelsted Harndrup Skoler = 3
Antal sammenlagte klasser på Hyllehøjskolen =2

Antal 0. klasser pr. 01.08.20 = 13
Antal ekstra 7.klasser på Ejby Skole og Anna Trolles Skole = 2
Antal ekstra 2. klasse på Vestre Skole = 1

På Ejby Skole og Anna Trolles Skole dannes således en ekstra 7. klasse i 2020/2021.
På Vestre Skole dannes således en ekstra 2. klasse i 2020/2021
På Hyllehøjskolens 4. og 9. årgang reduceres således fra to til en klasse på hvert trin.

Der gøres særligt opmærksom på, at hvis der flytter en elev mere ind i distrikterne Strib og Hyllehøj inden skolestart 1. august 2020, vil der skulle dannes en 0. klasse mere på pågældende skole.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

109. Evaluering af ansøgninger vedr. afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens § 16 d for skoleåret 2019/2020
Sagsnr.: 2020-003055
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Med tilføjelse af § 16 d i folkeskoleloven har folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per
klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

Skoleudvalget har godkendt ansøgninger for skoleåret 2019-2020 fra Østre Skole, Lillebæltskolen, Anna Trolles Skole, Ejby Skole, Skrillingeskolen, Vestre Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Strib Skole, Gelsted Skole, Hyllehøjskolen, Båring skole og Nørre Aaby Skole.

Skolerne har evalueret afkortning af skoledagen i marts 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget tager skolernes evalueringer til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Med tilføjelse af § 16 d i folkeskoleloven har folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per
klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i
undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

I den politiske aftaletekst fremgår det, at der skal godkendes og føres tilsyn med konverteringen af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Det er afgørende for Byrådet i Middelfart kommune, at skoledagen fortsat skaber en gevinst for elevernes faglighed og trivsel, og man vil derfor følge skolernes arbejde med konverteringen af den understøttende undervisning tæt.

Folkeskolerne i Middelfart Kommune har derfor ansøgt for hvert klassetrin, på hver skole.
Der er i vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, at skolerne har overvejet, hvordan de
frigivne ressourcer konkret skal anvendes, og hvilke resultater/gevinster der forventes. Der er
ligeledes fokus på, at skolerne overvejer, hvordan man fortsat vil støtte op om de elever, der
har brug for særlig støtte og fortsat praktisere den lektieintegreret skoledag i Middelfart
Kommune.

Af skolernes evalueringer fremgår det, om de forventede resultater/gevinster er opnået på skolerne. Ud fra det første skoleår med kortere skoledage er den overordnede vurdering for ledere og fagprofessionelle, at den kortere skoledag har styrket arbejde med at skabe gode læringsmiljøer for alle elever gennem timer med flere voksne og øget holddeling på årgange. De fagprofessionelle oplever, at de bedre kan give den nødvendige faglige og sociale støtte, der tilgodeser eleverne. To-voksenordning har fx medvirket til, at der er skabt bedre relationer mellem elever og medarbejdere, hvor følgevirkningen bl.a. er større mulighed for trivselsarbejde og fagligt understøttende forløb samt bedre samarbejde om den enkelte klasse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udsat.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

2020-003055-9Evaluering Mellemtrinnet, Nr. Aaby Skole, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-9Evaluering Udskolingen Nr. Aaby Skole, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-8Evaluering Anna Trolles Skole 4.- 9. årgang vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-6Evaluering Fjelsted-Harndrup Skole 4. klasse, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-6Evaluering Fjelsted-Harndrup Skole 5. klasse, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-6Evaluering Fjelsted-Harndrup Skole 6. klasse, vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-5Gelsted Skole, dispensation §16, ansøgning 2020-21 og evaluering 2019-20
2020-003055-4Skrillingeskolen 4 kl. dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 5 kl. dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 6 kl. dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 7 kl., dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 8 kl., dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-4Skrillingeskolen 9 kl. , dispensation §16d, evaluering 2019-20 og ansøgning 2020-21
2020-003055-3Evaluering Østre Skole vedr. dispensation 2019-20
2020-003055-2Evaluering Lillebæltskolen, dispensation §16d 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 4. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 5. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 6. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 7. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 8. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-1Evaluering Ejby Skole 9. årg., dispensation §16 2019-20
2020-003055-11Evaluering Strib Skole 4.-9. klasse og Karlsvognen, vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 4.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 5.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 6.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 7.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 8.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-10Evaluering Hyllehøjskolen 9.årg. vedr. dispensation §16d 2019-20
2020-003055-7Evaluering Vestre Skole 4.-9. klasse vedr. dispensation §16 2019-20
110. Ansøgninger fra folkeskolerne om dispensation efter folkeskolelovens §16d i skoleåret 2020-2021
Sagsnr.: 2020-003049
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Jævnfør § 16 d i folkeskoleloven har folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per
klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i
undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

Skolerne har indsendt ansøgninger for skoleåret 2020-2021.

Forvaltningen foreslår:

 • at Skoleudvalget godkender de indkomne ansøgninger fra folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Med tilføjelse af § 16 d i Folkeskoleloven har folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per
klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i
undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

For skoleåret 2019-2020 godkendte udvalget ansøgninger fra: Østre Skole,
Lillebæltskolen, Anna Trolles Skole, Ejby Skole, Skrillingeskolen, Vestre Skole, Fjelsted Harndrup, Skole, Strib Skole, Gelsted Skole, Hyllehøjskolen, Båring Skole og Nørre Aaby Skole.

I den politiske aftaletekst fremgår det, at der skal godkendes og føres tilsyn med konverteringen af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Det er afgørende for Byrådet i Middelfart kommune, at skoledagen fortsat skaber en gevinst for elevernes faglighed og trivsel, og man vil derfor følge skolernes arbejde med konverteringen af den understøttende undervisning tæt.

Dispensationerne for skoleåret 2019-2020 evalueres på skoleudvalgsmøde den 17. marts 2020, og evalueringen danner baggrund for behandling af ansøgninger for det kommende skoleår.

For skoleåret 2020-2021 er der indkommet ansøgninger fra Ejby Skole, Østre Skole, Lillebæltskolen, Båring Skole, Skrillingeskolen, Vestre Skole, Fjelsted-Harndrup Skole, Gelsted Skole, Anna Trolles Skole, Nr. Aaby Skole, Hyllehøjskolen og Strib Skole.

Folkeskolerne i Middelfart Kommune har ansøgt for hvert klassetrin, på hver skole.
Der lægges vægt på, at skolerne har overvejet, hvordan de frigivne ressourcer konkret skal anvendes, og hvilke resultater/gevinster der forventes. Der er ligeledes fokus på, at skolerne overvejer, hvordan man fortsat vil støtte op om de elever, der har brug for særlig støtte og fortsat praktisere den lektieintegrerede skoledag i Middelfart Kommune.

Konkret ønsker skolerne at benytte de frigivne ressourcer til bl.a. dobbeltbemanding og til at øge to-voksen ordninger med skolens ressourcepersoner for bl.a. at understøtte differentieret
undervisning og skabe rum til at styrke elevernes sociale, faglige og personlige kompetencer.

Økonomi:

Da der er tale om konvertering af timer efter bestemmelserne i § 16 d, forbliver ressourcerne som hidtil, og det har derfor ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Gokendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00

Bilag:

2020-003049-12Ansøgning Udskolingen Nr. Aaby Skole, vedr. dispensation 2020-21
2020-003049-12Ansøgning Mellemtrinnet, Nr. Aaby Skole, vedr. dispensation 2020-21
2020-003049-11Ansøgning Anna Trolles Skole 4.-9. årgang vedr. dispensation 2020_2021
2020-003049-9Ansøgning Fjelsted Harndrup Skole 4. klasse, vedr. dispensation 2020- 21
2020-003049-9Ansøgning Fjelsted Harndrup Skole 5. klasse, vedr. dispensation 2020-21
2020-003049-9Ansøgning Fjelsted Harndrup Skole 6. klasse, vedr. dispensation 2020-21
2020-003049-8Gelsted Skole, dispensation §16, ansøgning 2020-21 og evaluering 2019-20
2020-003049-7Skrillingeskolen 4 kl. paragraf 16d evaluering og ansøgning 20-21
2020-003049-7Skrillingeskolen 5 kl. paragraf 16d evaluering og ansøgning 20-21
2020-003049-7Skrillingeskolen 6 kl. paragraf 16d evaluering og ansøgning 20-21
2020-003049-7Skrillingeskolen 7 kl. paragraf 16d evaluering og ansøgning 20-21
2020-003049-7Skrillingeskolen 8 kl. paragraf 16d evaluering og ansøgning 20-21
2020-003049-7Skrillingeskolen 9 kl. paragraf 16d evaluering og ansøgning 20-21
2020-003049-6Ansøgning Østre Skole vedr. dispensation 2020-21
2020-003049-5Ansøgning Mellemtrinnet Båring Skole, vedr. dispensation §16d 2020-21
2020-003049-4Ansøgning Ejby Skole 4. årg., dispensation §16 2020-21
2020-003049-4Ansøgning Ejby Skole 5. årg. , dispensation §16 2020-21
2020-003049-4Ansøgning Ejby Skole 6. årg. , dispensation §16 2020-21
2020-003049-4Ansøgning Ejby Skole 7. årg. , dispensation §16 2020-21
2020-003049-4Ansøgning Ejby Skole 8. årg., dispensation §16 2020-21
2020-003049-4Ansøgning Ejby Skole 9. årg., dispensation §16 2020-21
2020-003049-3Ansøgning Lillebæltskolen, dispensation §16d 2020-21
2020-003049-14Ansøgning Hyllehøjskolen 4.årg. vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-14Ansøgning Hyllehøjskolen 5.årg. vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-14Ansøgning Hyllehøjskolen 6.årg. vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-14Ansøgning Hyllehøjskolen 7.årg. vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-14Ansøgning Hyllehøjskolen 8.årg. vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-14Ansøgning Hyllehøjskolen 9.årg. vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-13Ansøgning Strib Skole 4.-9. klasse og Karlsvognen, vedr. dispensation §16d 2020-21
2020-003049-10Ansøgning Vestre Skole 4. klassetrin vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-10Ansøgning Vestre Skole 5. klassetrin vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-10Ansøgning Vestre Skole 6. klassetrin vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-10Ansøgning Vestre Skole 7. årgang vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-10Ansøgning Vestre Skole 8. klassetrin vedr. dispensation §16 2020-21
2020-003049-10Ansøgning Vestre Skole 9. årgang vedr. dispensation §16 2020-21
111. Status på den kommunale ungeindsats (KUI)
Sagsnr.: 2020-003100
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Som del af Aftale om bedre veje til uddannelse og job fik kommunerne til opgave at organisere deres ungeindsats for de 15-25-årige unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatser. Formålet er at gøre de unge parate til at gennemføre ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I forbindelse med Byrådets beslutning om organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats, blev det besluttet, at Byrådet to gange/årligt orienteres om status.

Hermed følger første status.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene og Byrådet tager orienteringen til efterretning. Status gives mundtlig på Skoleudvalgsmødet den 14. april 2020.

Sagsbeskrivelse:

Som del af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal kommunerne sikre en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor den unge får én koordineret og sammenhængende uddannelsesplan. I Middelfart Kommune er den kommunale ungeindsats omsat via et systematisk samarbejde på praktisk, ledelsesmæssigt og politisk niveau.

Organisationen navigerer efter nationale og lokale målsætninger samt særligt prioriterede indsatser.

Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev der formuleret to nye uddannelsespolitiske målsætninger:

 • I 2030 skal 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

 • Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030.

De nationale mål følges via Børne - og Undervisningsministeriets Profilmodel. Heraf fremgår,  af senest opgjorte ungdomsårgang at 85,1% af unge i Middelfart Kommune har gennemført en ungdomsuddannelse.

I 2018 var 6,1 % af unge i Middelfart Kommune uden tilknytning til job eller uddannelse.

For begge de nationale målsætninger gælder, at udviklingen går i positiv retning.

Byrådet i Middelfart Kommune har som supplement til de nationale mål valgt følgende politiske målsætninger for ungeområdet i perioden 2019-2021:

Målsætning

Indsats

Job og uddannelse til alle unge

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. De unge skal opleve, at der er sammenhæng i og fælles mål for indsatserne.

Via praksiserfaringer skal flere unge hjælpes i uddannelse og job.

Øget fokus på trivsel og motivation i grundskole og ungdomsuddannelse

Alle unge skal have den nødvendige støtte til at opleve trivsel og sundhed. Forbyggende indsatser skal sætte unge i stand til at udfolde deres evner og potentiale samt mestre dagligdags udfordringer.

Styrket vejledning med fokus på både den unge og arbejdsmarkedet

Alle unge skal have mulighed for job- og uddannelsesvejledning. Vejledningen skal tænkes ind i nye former og flere faggrupper skal bidrage til vejledningsindsatsen.

For at understøtte de nationale og lokale målsætninger vil særlige indsatser løbende blive implementeret og driftet i ungeorganisationen, aktuelt følgende fire indsatser:

 • Omlægning af efterværn
 • Uddannelsesvejledning til alle
 • Unge i mesterlære
 • Læring og kultur i den sammenhængende ungeindsats

De særlige indsatser præsenteres på mødet.

De supplerende data, som fremgår af vedhæftede bilag, er relevante data, som forventes at kunne følges over tid. Generelt placerer Middelfart Kommune sig positivt sammenlignet med regionalt og nationalt niveau. Middelfart Kommune er fortsat ambitiøse i forhold til det videre arbejde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Den sammenhængende kommunale ungeindsats arbejder især i henhold til Verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse" med henblik på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2020 kl. 15:00
Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2020 kl. 16:00
Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00
Byrådet 30. marts 2020 kl. 18:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2020 kl. 16:00

Orienteringen taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2020 kl. 15:00

Orienteringen taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget 12. marts 2020 kl. 16:00

Taget til efterretning.

Anni Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

112. Kvalitetsrapport 2018/2019 (høringsudkast)
Sagsnr.: 2020-003944
Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

Præsentation:

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling på kommunalt niveau og samtidig fungere som grundlag for lokal og kommunal dialog.

Skoleudvalget præsenteres for høringsudkastet til den nye kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019.

Det er på nationalt plan besluttet, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for endelig vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Processen i år er imidlertid forsinket som følge af forsinkelser i datalevering fra Undervisningsministeriets egen databank.

Forvaltningen foreslår:

 • Punktet udsat efter formandens ønske til den 14. april 2020, da skolebestyrelserne ikke kan mødes i den planlagte høringsperiode.

Sagsbeskrivelse:

Krav til kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling på kommunalt niveau og samtidig fungere som grundlag for lokal og kommunal dialog.

Det er på nationalt plan besluttet, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Denne kvalitetsrapport vedtages efter fristen som følge af forsinkelser i datalevering fra Undervisningsministeriets egen databank. 

Samlet helhedsvurdering

Det fremgår af Kvalitetsrapporten, at elevtallet i Middelfart Kommunes skolevæsen er faldende. I perioden fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2018/2019 er elevtallet faldet med 159 elever - svarende til et fald på ca. 4 %. 

Middelfart Kommunes samlede skolevæsen havde en kompetencedækning på 89,8 % i skoleåret 2018/2019 – mod 87,6 % på landsplan. Kompetencedækningen er stigende.

Det er en grundværdi for folkeskolen, at den skal være indrettet, så der er plads til alle børn i fællesskabet. Det er ligeledes en central værdi i den nye skolestrategi, at der skal sikres chancelighed for alle. Folkeskolerne i Middelfart Kommune havde imidlertid i skoleåret 2018/2019 samlet set en højere segregeringsgrad end både gennemsnittet for resten af Region Syddanmark og for landet som helhed. Dette indikerer et opmærksomhedspunkt i forhold til vores arbejde med inklusion og inkluderende læringsfællesskaber i det samlede kommunale skolevæsen.

En af målsætningerne i Folkeskolereformen er, at elevernes trivsel skal styrkes. Den samme målsætning findes i den nye skolestrategi - i pejlemærket en attraktiv skole - med ønsket om, at alle elever skal have helhjertede skoledage. For i en helhjertet skoledag oplever eleverne både autonomi, kompetence og social forbundenhed; alt sammen forhold fremmer deres trivsel – og lyst til at lære. Til at afdække elevernes trivsel bruges de obligatoriske nationale trivselsmålinger på henholdsvis 0.-3. klassetrin og 4.-9. klassetrin

0.-3. klasse-elevernes svar viser, at deres trivsel ligger relativt stabilt over årene og på niveau med landstallene. Men resultaterne vidner også om en del variation på tværs af skolerne. Det ses især i forhold til følgende fire spørgsmål: om eleverne tit føler sig alene i skolen; om de tit oplever, at nogen driller dem, så de bliver kede af det; om de oplever, at de ikke lærer noget spændende i skolen; og om de oplever, at de er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne. 

4.-9. klasse-elevernes svar viser, at de generelt har en høj trivsel. I skoleåret 2018/2019 havde 92 % af eleverne samlet set en høj trivsel. De samlede resultater er generelt bedst, når det gælder elevernes ”sociale trivsel”, ”ro og orden” og ”faglige trivsel”, mens det dårligste resultat ses i forhold til ”støtte og inspiration”. Dette billede følger landsresultaterne. Igen ses dog en del variation på tværs af skolerne. Variationen er størst, når det gælder indikatoren ”støtte og inspiration”. Det skyldes, at nogle skoler scorer ”høj kvalitet”, mens andre reelt ligger lige under grænsen herfor.

Disse resultater indikerer derved også et opmærksomhedspunkt, når det gælder målsætningen i skolestrategien om helhjertede skoledage for alle elever.

En central forudsætning for, at eleverne kan lære og udvikle sig i folkeskolen er, at de har et alderssvarende sprog, når de starter. Generelt er der derfor også et stort fokus i hele skolevæsenet på sproglig udvikling af børn fra dagtilbud og ind i folkeskolen, og der gennemføres fx sprogvurderinger af alle børn i 0. klasse. Resultatet heraf viser, at samlet set ca. 20 % af eleverne i 0. klasse i skoleåret 2018/2019 havde brug for mere end en generel sproglig indsats, dvs. enten en særlig indsats eller en fokuseret indsats, som tilrettelægges af skolernes læsevejledere.

Det er et nationalt mål, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Resultaterne af de nationale test viser i den forbindelse både positive og negative tendenser på skolerne i Middelfart Kommune. Til gengæld viser de samlede karaktergennemsnit i 9. klasse – både i dansk, matematik og de bundne prøvefag – en positiv udvikling fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019, og alle kommunens samlede karaktergennemsnit ligger på niveau med landsgennemsnittene i skoleåret 2018/2019. Den samlede stigning på kommunalt niveau dækker imidlertid over både stigninger og fald i de enkelte fags prøvediscipliner. Samlet set tegner der sig det største udviklingspotentiale i relation til dansk læsning.

Det er også et nationalt mål, at Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Denne målsætning afdækkes ved at sammenligne det opnåede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i Middelfart Kommunes skoler med den socioøkonomiske reference.

Resultatet for skoleåret 2018/2019 viser, at en enkelt skole i Middelfart Kommune har et karaktergennemsnit i de bundne prøver, der er signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference på -0,7 karakterpoint. Til gengæld opnår halvdelen af skolerne et højere karaktergennemsnit end den socioøkonomiske reference på op til +0,5 karakterpoint, om end resultaterne ikke her er statistisk signifikante.  

I den nye skolestrategi er et særligt fokusområde at sikre, at vi får alle med og understøtter chancelighed, men også at vi skal være fælles om visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Det anses derfor at være et fælles anliggende at understøtte fx chancelighed – ikke en opgave, der alene påhviler de enkelte skoler. Det kræver en fælles indsats. Der findes på den baggrund ikke anledning til at stille skærpede krav i forhold til en enkelt skole og dens arbejde med skolestrategien. For det påhviler allerede alle skoler at arbejde aktivt med strategien og med at styrke chanceligheden, så alle elever bliver så dygtige de kan – uanset social baggrund.

I relation til elevernes overgang til og fastholdelse på en ungdomsuddannelse viser resultaterne i Kvalitetsrapporten 2018/2019, at Middelfart Kommunes skoler ligger under landsgennemsnittet, når det gælder andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse, men over landsgennemsnittet, når der ses på andelen, der er i gang 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. Det skyldes især, at mange elever i Middelfart Kommune vælger at tage på efterskole i 10. klasse. Anden af unge på 25 år, som forventes at have opnået mindst en ungdomsuddannelse i 2030, ligger da også over landsgennemsnittet. I Middelfart Kommune forventes et resultat på 88 % af de 25-årige i 2030 mod forventeligt 85 % på landsplan. 

Opsamling på resultaterne

Med afsæt i den sidste Kvalitetsrapport blev der i efteråret 2018 holdt individuelle læringssamtaler med hver enkelt folkeskole i Middelfart Kommune. Formålet var at komme i dialog med de enkelte skoler i forhold til styrker og svagheder.

Processen gentages i efteråret 2020 med afsæt i den aktuelle Kvalitetsrapport 2018/2019. Denne gang med afsæt i skolestrategien ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” og med henblik på en dialog om, hvordan vi i fællesskab sikrer de ønskede resultater for skolens medarbejdere, forældre og elever.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kvalitetsrapporten 2018/2019 sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 18. marts til 22. april 2020.

Klima:

I den nye skolestrategi "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" handler et af fire strategiske pejlemærker om "Bæredygtighed som fundament".

Det er således en del af skolestrategiens dna, at det pædagogiske arbejde på skolerne skal bidrage til at sikre, at alle elever forstår nødvendigheden af at arbejde med bæredygtighed, og at de ved, hvordan de kan bidrage til at løse udfordringer knyttet hertil. Det er med skolestrategien derfor bl.a. politisk vedtaget, at FNs 17 verdensmål skal integreres i undervisningen, og alle skoler skal kende og arbejde med de bæredygtighedstiltag, som kommunen er og bliver en del af.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 17. marts 2020 kl. 16:00
Skoleudvalget 14. april 2020 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER