Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 4. februar 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
4. februar 2020 kl. 15:30
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Anja Reilev
Steffen Daugaard
Karin Riishede
Paw Nielsen
Jacob Nielsen
Kent Mosgård
Fraværende:

ÅBNE SAGER

100. Fællesmøde med Handicaprådet, Skoleudvalget samt Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-001268
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Handicaprådet har ønsket et dialogmøde med Skoleudvalget og med Børn, Kultur og Fritidsudvalget om øget samarbejde om inklusion af borgere med handicap.

På udvalgenes møder den 10. december 2019 gav begge udvalg udtryk for, at ønsket om dialog var gensidigt.

Forvaltningen foreslår:

  • At Skoleudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager dialogen med Handicaprådet til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Både Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har gennem en årrække haft årlige dialogmøder med Handicaprådet. Mødernes formål er, at udvalgene og Handicaprådet udveksler synspunkter om, hvordan integrationen og inklusionen af borgere med handicap styrkes.  Dialogmøderne giver desuden mulighed for at udveksle, hvor det går godt, og hvordan Handicaprådet og udvalgene kan styrke inklusionen ved en tættere dialog og samarbejde.

På dialogmødet starter Handicaprådet med at redegøre for, hvad der den seneste tid har optaget rådet på børn- og ungeområdet - både ift. dagtilbud, skole samt kultur og fritid, herunder hvilke fokusområder Handicaprådet vurderer, at der med fordel kunne ske udvikling og forbedring på med henblik på øget integration og inklusion af borgere med handicap.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Mødet er planlagt i samarbejde med Handicaprådet.

Beslutning:

Til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 4. februar 2020 kl. 15:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. februar 2020 kl. 14:00

Til efterretning.

101. Klimafolkemøde 2020, orientering om læringsspor
Sagsnr.: 2020-001238
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Skoleudvalget orienteres om arbejdet med et selvstændigt læringsspor, som er målrettet alle, der arbejder med børn og unges læring samt alle børn og unge fra hele landet.

Læringssporet er en del af det nationale klimafolkemøde i Middelfart den 27.-29 august 2020.

 

 

Forvaltningen foreslår:

  • at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Det nationale klimafolkemøde i Middelfart bliver hele Danmarks nationalarena for samtaler, aktiviteter, inspiration og meget andet med klimaet i centrum.

Til Klimafolkemødet inviterer Middelfart Kommune og Region Syddanmark debattører, politikere, aktivister, foreninger, virksomheder, kunstnere og borgere til tre dage fyldt med klimaaktiviteter.

2020-udgaven vil være den fjerde og hidtil største udgave af Klimafolkemødet i Middelfart og har et selvstændigt læringsspor, som er målrettet alle, der arbejder med børn og unges læring samt alle børn og unge fra hele landet.

Skoleudvalget præsenteres for de første tanker omkring rammen for dette "læringsspor".

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Det nationale Klimafolkemøde i Middelfart har netop til hensigt at skabe konkrete resultater, der gavner klimaet. Det er udgangspunktet, at hver aktivitet i "læringssporet" fører frem til en konkret anbefaling af "Handling nu".

Beslutning:

Til efterretning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 4. februar 2020 kl. 15:30

102. Teknologiforståelse gennem design og fabrikation - partnerskabet FabLab@School
Sagsnr.: 2020-001239
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler projektbevilling i forbindelse med igangsættelse af projektet: "Teknologiforståelse gennem design og fabrikation" som forventes at køre i skoleårene 2020-2024 i samarbejde med Vejle, Kolding og Silkeborg Kommuner.

Forvaltningen foreslår:

  • At projektet iværksættes.
  • At der til projektet gives en nettodriftsbevilling på 0,000 mio. kr. i 2020 bestående af en indtægtsbevilling til projektet 0,430 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,430 mio. kr.
  • At der i budgetlægningen for 2021-2024 indarbejdes følgende indtægts- og udgiftsbevillinger til projektet: 1,035 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2021, 1,368 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2022, 1,136 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2023 samt 0,470 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2024. 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune er fra 1. januar 2020 medlem af kommunepartnerskabet FabLab@SCHOOLdk. Partnerskabet omhandler fælles udvikling af FabLab og kompetenceudvikling af medarbejdere fra skolerne, som lærer at tilrettelægge undervisning, der fremmer teknologiforståelse og designprocesser i skolens fag.

I forlængelse af indgåelse af samarbejde søges om indtægts- og udgiftsbevilling til et 4 årigt fælleskommunalt partnerskabsprojekt: "Teknologiforståelse gennem design og fabrikation". Målet med projektet er, at alle elever udvikler teknologiforståelse og digitale færdigheder.

Projektet er støttet af A. P. Møllerfonden og indebærer, at de fire kommuner fra august 2020 i fællesskab udbyder en to-årig pioneruddannelse for lærere og pædagoger.

Økonomi:

Med støtte fra A. P. Møller Fonden udbyder Middelfart, Kolding, Vejle og Silkeborg en pioneruddannelse for lærere og pædagoger i folkeskolen.

Styringen af projektøkonomien er forankret hos Silkeborg Kommune, der varetager rollen som "lead partner" for projektet.

Middelfart Kommunes andel af projektstøtten udgør 4,438 mio. kr. og projektstøttemidlerne udbetales over den samlede projektperiode fra 2020 til 2024 efter den betalingsplan, der fremgår af indstillingen.

Personaleressourcer i FabLab-Middelfart, der ligger udenfor projektstøtten, håndteres indenfor FabLab's nuværende budgetramme.

Det bemærkes, at da både indtægterne og udgifterne i projektet indgår i kommunens servicerammeopgørelse, vil iværksættelsen af projektet ikke have konsekvenser for servicerammen og overholdelsen af denne.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Når børn og unge i dag vokser op i en digitaliseret verden, er det vigtigt, at de udvikler digitale kompetencer, der gør dem i stand til at forstå og agere med teknologi. Med dette fokus arbejder FabLab med udgangspunkt i visionen: "Fra Middelfart til Verdensborger". 

Teknologiforståelse og digitale kompetencer kobles med skolens fagrække såvel som med visionens pejlemærker, herunder pejlemærket bæredygtighed, der omhandler FN's 17 Verdensmål.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 4. februar 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. marts 2020 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER