Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Skoleudvalget møde den 7. januar 2020

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
7. januar 2020 kl. 15:45
Tilstede:
Steffen Daugaard
Karin Riishede
Paw Nielsen
Kent Mosgård
Jacob Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:
Anja Reilev

ÅBNE SAGER

96. Fælles optakt til studietur til London
Sagsnr.: 2019-012600
Sagsbehandler: Vibeke Vedsted Andersen

Præsentation:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Skoleudvalget skal på studietur til London den 8.-10. marts 2020. Udvalgene gives en præsentation af programmet og et oplæg til, hvordan vi bedst understøtter og kvalificerer de dialoger, vi får undervejs med vores samarbejdspartnere. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Skoleudvalget skal på studietur til London den 8.-10. marts 2020. Studieturen er i henhold til aftalen om "Politisk lederskab" godkendt af Byrådet den 30. september 2019.

Med aftalen om "Politisk lederskab" har Byrådet betonet vigtigheden i at hente ny inspiration og om "at engagere sig lidt mere i uddannelse, studieture og besøg andre steder for at hente faglig og politisk inspiration". Samtidig præciseres det, at studieture skal understøtte Byrådets og/eller udvalgets tværgående strategier og politiske mål. 

Formålet med udvalgenes studietur til London er i tråd hermed at blive inspireret til, hvordan vi på hele børn- og ungeområdet kan arbejde videre med visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger"; nærmere bestemt med det strategiske pejlemærke "En verdensborger fra Middelfart" og med det 21. århundredes kompetencer. Et pejlemærke der således rummer et ønske om at styrke børn og unges kritiske tænkning,  kreativitet, kommunikation, samarbejde, medborgerskab og en række personlige karaktertræk såsom vedholdenhed og nysgerrighed.

Arbejdet med teknologiforståelse, computational thinking, og digital dannelse er i visionen skrevet frem som et af de indsatsområder, der skal bidrage til at fremme dette kompetencesæt hos børn og unge. Det er samtidig et indsatsområde, som både dagtilbud og skoler i Middelfart Kommune allerede arbejder med - fx via Erasmus-projekter og partnerskabet med Fablab@School.

Udvalgene præsenteres på mødet for følgende:

 • Perspektiver på, hvorfor teknologiforståelse og digital dannelse er en vigtig del af børn og unges "rygsæk".
 • Status på Middelfart Kommunes dagtilbud og skolers arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse, herunder til hvordan partnerskabet med Fablab@School.dk skal styrke både dette indsatsområde og det strategiske pejlemærke "bevægelse"; og dermed også ambitionen om at styrke de professionelle læringsfællesskaber i vores organisation og vores evne til at nytænke og eksperimentere i hverdagen med børn og unge.
 • Programmet i London - og derved indblik i, hvordan studieturen forventes at inspirere til vores videre arbejde med visionen. 
 • Forslag til, hvordan vi kan hjælpe hinanden i London med at få mest mulig dialog og videndeling på vores møder - på trods af evt. sprogbarrierer.

Økonomi:

Studieturen finansieres af afsatte midler til Politisk organisation (Byrådet) og administrationskontoen i BUF (konto 6).

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 7. januar 2020 kl. 15:45

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. januar 2020 kl. 14:00

Orienteringen taget til efterretning.

97. Forberedelse af dialogmøde mellem skolebestyrelser den 4. februar 2020
Sagsnr.: 2019-019980
Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

Præsentation:

Skoleudvalget orienteres om status på programmet for dialogmødet mellem udvalget og skolebestyrelserne den 4. februar 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der er aftalt halvårlige dialogmøder mellem Skoleudvalget og skolebestyrelserne for at styrke og fastholde dialogen om den ønskede retning for skolerne i Middelfart Kommune.

Dialogmødet den 4. februar 2020 skal bidrage til dialog om arbejdet med at udfolde visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" på skolerne. Der gives derfor på dialogmødet en orientering om det arbejde, der er pågået med at omsætte visionen til praksis siden bestyrelsesseminaret i marts 2019 og Byrådets vedtagelse af visionen i september 2019.

På dialogmødet gives ligeledes små oplæg fra nogle skoleledere og et par skolebestyrelsesmedlemmer, og der ønskes en dialog om, hvilke mål, indsatser og planer skolebestyrelser og udvalg har i forhold til at omsætte visionen i praksis på skolerne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. januar 2020 kl. 15:45

98. Orientering om magtanvendelser og fastholdelser på skoleområdet for 2019
Sagsnr.: 2019-018553
Sagsbehandler: Henrik Halkjær

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget indberetninger fra skolerne vedr. fastholdelser og magtanvendelser i 2019. Udvalget orienteres herom.

Forvaltningen foreslår:

 • At skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen § 10 står der som følger:

Stk. 1. En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen.

Stk. 3. For at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i fornødent omfang.

I forlængelse af denne bekendtgørelse er der i Middelfart Kommune udarbejdet en magtanvendelsesvejledning, hvori skolerne forpligtes til at indberette alle magtanvendelsesepisoder til forvaltningen. I vejledningen findes et skema til indberetning af episoder.

Skolelederen skal tage stilling til, om den indberettede hændelse følger reglerne om magtanvendelse og fastholdelse. Efterfølgende vil forvaltningen ved indberetningen til kommunen gennemgå vurderingen og ved behov følge op ift. den enkelte hændelse.

Skoleudvalget forelægges indberetningerne i statistisk form.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. januar 2020 kl. 15:45

99. Klassedannelse for de kommende 0.klasser i skoleåret 2020/2021
Sagsnr.: 2019-013285
Sagsbehandler: Randi Nellemann

Præsentation:

Skoleudvalget orienteres om forslag til klassedannelse for de kommende 0. klasser i skoleåret 2020/2021.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forslag til klassedannelse for kommende 0. klasser i skoleåret 2020/2021.

Sagsbeskrivelse:

Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Middelfart Kommune angiver, hvordan ressourcerne til 0. klasser skal fordeles på elevantal, klasser og skoler. Der er maksimalt 28 elever pr. klasse. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen, hvilket betyder, at plads nummer 27 og 28 kun kan gives til distriktets elever. Der gives ikke en plads til en elev fra et andet skoledistrikt, hvis der er 26 eller flere elever i en klasse.

Der er udsendt indskrivningsmateriale til alle børn født i 2014 samt til de børn, der blev født i 2013, og som fik skoleudsættelse ved sidste års skoleindskrivning. Herudover er der udsendt indskrivningsmateriale til børn fra andre kommuner ved henvendelse fra deres forældre. I alt er der 407 børn til indskrivning.

 • 243 børn er optaget på egen distriktsskole
 • 45 børn fra Middelfart Kommune har ønsket anden distriktsskole
 • 5 børn fra andre kommuner er optaget på en distriktsskole i Middelfart Kommune
 • 3 børn fra andre kommuner er ikke optaget på en distriktsskole i Middelfart Kommune
 • 4 børn fra Middelfart Kommune har valgt skole i anden kommune. Heraf flytter den ene inden skolestart til den pågældende kommune
 • 1 barn har fået godkendt hjemmeundervisning
 • 79 børn er indskrevet på privatskoler. De fordeler sig således:
  • 16 på Brenderup og Omegns Realskole
  •  16 på Fænøsund Friskole
  •  17 på Middelfart Friskole
  •  29 på Nørre Aaby Realskole

I Middelfart Kommunes folkeskoler er der indskrevet 293 elever i 0. klasse til skoleåret 2020/2021. Eleverne fordeler sig på følgende måde:

 • 1 klasse på Anna Trolles Skole med 9 elever
 • 1 klasse på Båring Skole med 17 elever
 • 1 klasse på Ejby Skole med 26 elever
 • 1 klasse på Fjelsted Harndrup Skole med 15 elever
 • 1 klasse på Gelsted Skole med 24 elever
 • 1 klasse på Hyllehøjskolen med 26 elever
 • 2 klasser på Lillebæltskolen med 52 elever
 • 1 klasse på Nørre Aaby Skole med 22 elever
 • 2 klasser på Strib Skole med 52 elever
 • 1 klasse på Vestre Skole med 24 elever
 • 1 klasse på Øste Skole med 26 elever

Der dannes i alt 13 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 22,5 elever. Laveste klassekvotient er 9 elever og højeste er 26 elever.

Der har været ønske om anden skole end distriktsskolen fra i alt 45 børn samt 8 børn fra andre kommuner. Følgende antal børn får, som følge af forslaget, ikke deres ønske opfyldt:

 • 4 til Ejby Skole
 • 2 til Hyllehøjskolen - begge fra andre kommuner
 • 3 til Lillebæltskolen
 • 2 til Strib Skole - heraf 1 fra anden kommune
 • 1 til Østre Skole

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. januar 2020 kl. 15:45

Bilag:

LUKKEDE SAGER