Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 22. december 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
22. december 2020 kl. 15:00
Tilstede:
John Kruse
Anni B. Tyrrestrup
Regitze Tilma
Karin Riishede
Mikkel Dragmose-Hansen
Kaj Johansen
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

494. Udvikling af masterplan/udviklingsplan for trafikhavnen
Sagsnr.: 2020-017482
Sagsbehandler: Karin Niemann-Christensen

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev det aftalt at igangsætte udviklingen af en masterplan for trafikhavnen.
Forvaltningen har sammen med rådgivere fra Grandville udviklet et forløb, som kan fremme en udviklingsplan for trafikhavnen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget godkender tilrettelæggelsen af visionskonkurrence om fremtidens havn i Middelfart, og
 • At udgiften på i alt kr. 2,8 mio.kr. finansieres af 0,8 mio.kr. afsat i budget 2021 samt indtægter fra fremtidigt salg af arealer på trafikhavnen.   

Sagsbeskrivelse:

Allerede i forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen for Middelfart Midtby indgik trafikhavn-området i udviklingstankerne. Her var trafikhavnen en del af det større område, der blev benævnt Den ”nye” Midtby. (Se udviklingsplanen i bilagsoversigten)

I udviklingsplanen for Middelfart Midtby hedder det bl.a . at

”Vi vil fastholde området som erhverv, men allerede nu (2019) gøre os de rette overvejelser ift. områdets rolle i fremtiden. Det handler bl.a. om at udvikle den omkringliggende by og skabe et robust fundament, så vi kan være parate til at gribe muligheden, hvis området på sigt skulle komme i spil.”

Middelfart Kommune erhvervede trafikhavnen hos ADP i 2019 og trafikhavnen drives fortsat som sådan med ADP som operatør.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev det aftalt at igangsætte udviklingen af en masterplan for trafikhavnen.
Forvaltningen har sammen med rådgivere fra Grandville udviklet et forløb, som kan fremme en udviklingsplan for trafikhavnen.

Forløbet er tænkt igangsat januar 2021 som en visionskonkurrence og med kåring af en vinder til august 2021 af en arkitektkonkurrence, der skal munde ud i en senere udviklingsplan, der kan danne grundlag for den efterfølgende formelle planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplaner.

Forløbet omfatter i hovedoverskrifter:

 • Forberedelse og udformning af konkurrenceprogram (opstart og projektplan)
 • Involvering, dialog og proces (byråd, borgere, naboer m.fl.)
 • Konkurrence (prækvalifikation, parallelopdrag, bedømmelse og konkurrencehonorar)
 • Udarbejdelse af udviklingsplanen (vinderen udarbejder)

Forløbet er i sin involvering søgt tilrettelagt corona-tilpasset.
Forløbet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Når tilrettelæggelse af visionskonkurrencen er godkendt vil forvaltningen sørge for etablering af styregruppe og senere bedømmelsesudvalg.

Økonomi:

Udgifterne til gennemførelse af forløbet kan opgøres til følgende:

Udgift

t.kr.

Ekstern projektrådgivning

840

Fagdommerhonorar

120

Konkurrencehonorar (3*300 t.kr.)

900

Udviklingsplan

500

Intern projektledelse

500

I alt

2.860

I budget 2021 er der afsat 0,8 mio.kr. til arbejdet med udvikling af masterplanen. Finansieringen er forudsat fra puljen til offensiv bosætnings- og vækststrategi.
Det anbefales, at den samlede udgift finansieres af en fremtidig salgsindtægt fra trafikhavnen.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Middelfart Kommunes målsætninger for klima og bæredygtighed, som senest er beskrevet i DK2020 Klimahandlingsplanen, indgår som grundlag for visionskonkurrencen.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00

Bilag:

495. Brugsaftale med AKI vedr. inspektørboligen på Aulby Skole
Sagsnr.: 2020-017467
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

En gruppe aktive borgere med rødder i Aulby Kultur- og Idrætsforening (AKI) og Røjlehalvøens lokaludvalg ønsker at etablere et aktivitetshus/samlingssted i den gamle inspektørbolig på Aulby Skole. Aktiviteterne forankres i AKI. På baggrund af dialogen mellem gruppen og forvaltningen er der udarbejdet en brugsaftale, hvor rammerne for aktivitetshuset er fastlagt.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget godkender, at der indgås en brugsaftale med AKI vedr. inspektørboligen på Aulby Skole.

Sagsbeskrivelse:

Seniorgruppen under AKI  har henvendt sig til forvaltningen, da gruppen er meget interesseret i inspektørboligen som aktivitetshus og samlingssted. Huset skal bl.a. fungere som værksted, hvor brugerne kan lave forskellige projekter, samt fungere som en ramme for frivillige og almene formål i lokalområdet. 

Der har over længere tid været en dialog mellem gruppen og forvaltningen, hvor forskellige muligheder er blevet undersøgt. Fordelen ved denne bygning er, at aktiviteterne kan foregå både i dag-  og aftentimerne uden gene for skolen. Bygningen er dog i mindre god stand, da den bl.a. har været udsat for rotter, og den har været på listen over bygninger, som kunne indgå i reduktionen af kommunale m2. En del af aftalen indebærer derfor, at kommunen udbedrer skaderne, så bygningen er i brugbar og forsvarlig stand, men selve den indvendige renovering af den "rå" bygning varetages af brugergruppen under AKI, som også sørger for den videre drift af bygningen.

På baggrund af brugsaftalen vil Ejendomscentret i starten af 2021 udbedre skaderne på bygningen, hvorefter brugergruppen under AKI kan overtage bygningen og etablere aktivitetshuset.

Økonomi:

Ejendomscentret estimerer, at det vil koste ca. 150.000 kr. at udbedre kloak, el mv, samt  rengøring af bygningen, så den kan overdrages til AKI. Udgifterne hertil afholdes af Ejendomscentrets budget. 

Høring:

AKI's brugergruppe har primo december 2020 haft et udkast til brugsaftalen til gennemsyn og givet tilbagemelding herpå.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Regitze Tilma blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00

Bilag:

496. Småprojektspulje2021
Sagsnr.: 2020-016181
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Støttekriterier og procedure for uddelinger fra Småprojektspuljen 2021 skal godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • At procedure og kriterier godkendes
 • At der maks. uddeles 250.000 kr. fra budget 2021
 • At der uddeles et resterende beløb på 418.974 kr. fra sidste års pulje

Sagsbeskrivelse:

Småprojektspuljen er en ansøgningspulje, som henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign. og har til formål at støtte mindre, almennyttige projekter og tiltag.

Kriterierne for foreliggende pulje tager udgangspunkt i sidste års Småprojektspulje. En oversigt over bevillinger og afslag fra 2020-puljen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår vedhæftede kriterier og procedurer for 2021-puljen. Ændringerne ift. sidste års pulje er:

 • Bæredygtighed er ift. sidste års pulje tilføjet i puljens formålsbeskrivelse
 • Bevillinger til AV-udstyr skal være med tidssvarende elektronik
 • Det er en betingelse at kunne afslutte projektet/tiltaget inden for 1 år.

Væsentlige punkter i proceduren er:

 • at puljen meldes ud kort efter godkendelsen
 • at der åbnes for ansøgninger senest ultimo januar
 • at der ikke findes ansøgningsfrister, men at puljen kan søges løbende.

Økonomi:

Der er afsat 250.000 kr. til uddeling i budget 2021.
Dertil kommer et restbeløb på cirka 418.974 kr. fra 2020-puljen, som havde ekstraordinært mange penge i 2020: Et overskydende beløb på 270.000 kr. er blevet flyttet fra Landdistriktspuljen 2020 til Småprojektspuljen 2020, og der har været en ekstraordinær bevilling til Småprojektspuljen under coronakrisen. Der har dog været mindre ansøgningsaktivitet i 2020 end i tidligere år, hvilket formentlig er begrundet i coronakrisen.

Restbeløbet fra 2020 er et cirkabeløb, da ikke alle udbetalinger fra 2019-puljen og 2020-puljen er gennemført endnu og da der kan komme tilbageløbsmidler løbende. Der er i alt altså cirka 668.974 kr. til uddeling i 2021.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Der er som noget nyt skrevet "bæredygtighed" som kriterium i puljebeskrivelsen. Under bæredygtige tiltag forstås tiltag, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt holdbare.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. januar 2021 kl. 17:00

Bilag:

497. Landdistriktspulje 2021
Sagsnr.: 2020-016704
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Støttekriterier og procedure for landdistriktspuljen 2021 skal godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • At kriterier og procedure godkendes
 • At der maks. uddeles 750.000 kr. fra anlægsbudgettet 2021
 • At tilbagefaldsmidlerne fra tidligere uddelinger på 17.330 kr. lægges til 2021-puljen
 • At de ubrugte midler til mellemfinansiering på 50.000 kr. overføres fra 2020-puljen til 2021-puljen og reserveres til samme formål

Sagsbeskrivelse:

Landdistriktspuljen 2021 har til formål at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. i at gennemføre nye projekter, der fremmer fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.

Kriterierne er beskrevet i bilaget. Støtteformål og støtteområderne er uændrede ift. sidste års landdistriktspulje, dog er der tilføjet en yderligere betingelse (nr. 6), så at betingelserne for støtte nu er:

 1. Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.

 2. Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.

 3. Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.

 4. Der kan søges om maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.

 5. Projektet skal have et bredt folkeligt fokus, dvs. være almennyttigt og/eller kommer mange borgere (flere hundrede) til gode.

 6. Ved bygge- og anlægsprojekter lægges vægt på, at der er indtænkt klima- og bæredygtige løsninger og at projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projekterne må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdier. 

Proceduren er beskrevet i bilaget. Der er to ændringsforslag ift. tidligere års procedure: For det første at Byrådet på uddelingstidspunkt tager stilling til en 2. ansøgningsrunde, hvis der pga. coronakrisen skulle være nedsat ansøgningsaktivitet til forårsrunden. For det andet at der i bevillingsskrivelserne gøres tydeligere end hidtil opmærksom på, at tilsagnene er betinget af, at ansøgerne opnår de nødvendige tilladelser. Procedurens tidsplan er:

 • Januar: Annoncering af puljen.

 • Ansøgningsmaterialet gøres tilgængeligt senest 6 uger før ansøgningsfristen.

 • Ansøgningsfrist: mandag den 10.5. 2021.

 • Ansøgningerne behandles på byrådsmødet den 7.6.2021.

 • Umiddelbart efter afgørelsen får ansøgerne skriftligt begrundet tilsagn, afslag eller betinget tilsagn.

 • På byrådsmødet den 7.6.2021 tager Byrådet stilling til, hvorvidt der skal udmeldes en anden ansøgningsrunde og/eller hvorvidt ikke uddelte midler skal overføres til Småprojektspuljen 2021.

 • Støtten kommer til udbetaling, så snart ansøgeren kan dokumentere, at projektet er fuldfinansieret og kan gennemføres.

Økonomi:

Byrådet har afsat 750.000 kr. i budget 2021. Dertil kommer 17.330 kr. tilbageløbsmidler fra tidligere år og 50.000 kr. ubrugte 2020-midler fra mellemfinansieringspuljen. I alt er der altså 817.330 kr. til uddeling.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Bæredygtighed er et af uddelingsformålene for denne ansøgningspulje. Derudover er den grønne omstilling, deleøkonomi og velfærd nogle af puljens støtteområder der peger direkte på klimaforbedringer og social bæredygtighed.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. januar 2021 kl. 17:00

Bilag:

498. Nedlæggelse af 10. klasse som selvstændig folkeskole
Sagsnr.: 2020-016247
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Middelfart Kommunes 10. klasse foreslås nedlagt som selvstændig skole under folkeskoleloven og oprettes i stedet under Middelfart Ungdomsskole og ungdomsskoleloven. Forslaget har været i høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar godkender en nedlæggelse af 10. klasse i Middelfart Kommune som selvstændig folkeskole.
 • At udvalget godkender oprettelse af et 10. klasses tilbud under Middelfart Ungdomsskole med virkning pr. 1. august 2021.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af arbejdet omkring Middelfart Kommunes 10. klasses tilbud (som Skoleudvalget blev orienteret om den 10. december 2019), vurderes det hensigtsmæssigt, at den nuværende 10. klasse nedlægges som selvstændig skole, og i stedet oprettes som et 10. klasses tilbud under Middelfart Ungdomsskole.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning for nedlæggelse af en folkeskole, har der således pågået høring og offentlighedsfase i efteråret 2020, således at 10. klasses tilbuddet kan oprettes under Middelfart Ungdomsskole med virkning fra starten af skoleåret 2021-2022, altså pr. 1. august 2021.

Formålet er at etablere et stærkt og attraktivt 10. klassestilbud til de unge i Middelfart Kommune, der vælger 10. klasse. Helt konkret er målet, at flere af de elever, der ønsker at gå i 10. klasse, vælger kommunens eget 10. klasse tilbud fremfor et andet tilbud.

Intentionen med den nye 10. klasse tilbud er grundlæggende at sikre, at alle unge bliver uddannelsesafklarede og kommer i den, for den enkelte, rigtige ungdomsuddannelse.

En placering under ungdomsskoleloven giver mulighed for en større fleksibilitet på tværs af lovpligtigt pensum i 10. klasse og ungdomsskolens aktiviteter. Dermed er der en bredere ramme for at skabe en attraktiv skoledag, der er en vigtigt forudsætning for at gøre de unge livsduelige med mod på livet og mod til mere uddannelse på deres dannelsesvej hen imod at blive verdensborgere.

I efteråret 2021 vil Ungdomsskolen kunne udvikle og informere om indholdet i tilbuddet, som vil være fuldt implementeret og indflyttet på den renoverede Vestre Skole fra august 2022.

Når 10. klasse flyttes til Ungdomsskolen, gælder det fortsat, at den undervisning, som eleverne på 10. klassetrin tilbydes, lever op til folkeskolelovens bestemmelser.

Nuværende 10. klasse nedlægges som selvstændig folkeskole jf. Lov om folkeskolen § 24, stk. 4, jf. bekendtgørelse 2014-06-23 nr. 700 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Den endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet af Byrådet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august, altså 1. marts 2021.

Forslaget har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagsfremstillingen. Af høringssvarene fremgår det, at der er opbakning til nedlæggelsen, idet der ses mange positive fordele ved en placering under Ungdomsskolen. Vestre Skoles bestyrelsen udtrykker bekymring for den fysiske placering og mener, at 10. klassestilbuddet bør flyttes væk fra folkeskolen.

Økonomi:

Som en del af Byrådets arbejde med økonomiske prioriteringer i indeværende byrådsperiode (P30) er det besluttet, at der i 2022 skal indhentes en driftseffektivisering på 0,300 mio. kr. under overskriften "Nytænkning af 10. klasse". Effektiviseringen opnås ved, at flere unge vælger Middelfart Kommunes 10. klasses tilbud, således at der opnås en bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens eget tilbud.

Høring:

Forslaget om nedlæggelse af 10. klasse som selvstændig folkeskole har været i høring. Der er afgivet høringssvar fra 10. klasse, Vestre skole, Gelsted skole, Nørre Aaby skole samt Anna Trolles skole.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00
Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. januar 2021 kl. 17:00

Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Godkendt.
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

499. Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2020-001735
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. november 2020 til orientering som forelagt.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 15,494 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter på driften er nedenstående:

 • På sundhedsområdet forventes der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget  på 1,483 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstrainitiativer til COVID-19, merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og sygeplejen. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbrug på den vederlagsfrie fysioterapi, træning, rehabilitering og forebyggelsesområdet.
 • På Senior- og Velfærdsområdet forventes der et merforbrug på 3,190 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes ekstrainitiativer til COVID-19, merudgifter på hjælpemiddelområdet, stigen udgifter til vikarer på plejehjemsområdet som følge af COVID-19 samt et stigende andel af voksenelever på SOSU-uddannelsen.
 • På Social- og Velfærdsområdet forventes der et merforbrug på 10,822 mio. kr. Merforbruget vedrører især socialpædagogisk støtte hvor der har været tilgang af udgifter i eksisterende sager. Endvidere udfordrer de selvvisiterende områder som Krisecentre og Forsorgshjem forsat områdets økonomi med merforbrug. Merforbruget er steget med 0,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Afvigelserne forklares i vedhæftede notat.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Punktet har ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 22. december 2020 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2020 kl. 15:30

Taget til orientering.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

LUKKEDE SAGER

500. Salg af erhvervsareal