Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 1. december 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
1. december 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Karin Riishede
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

471. Tidsplan for budgetopfølgninger 2021
Sagsnr.: 2020-015907
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Det fremgår som overordnet mål for Middelfart Kommunes økonomiske politik, at der skal være en bæredygtig økonomi, der kan skabe rum til politisk handlefrihed og rum til at levere den bedst mulige service til borgerne - både på kort og lang sigt.

For at understøtte den målsætning, skal der hvert år udarbejdes et passende antal budgetopfølgninger for hele kommunen, som sikrer en solid økonomisk styring. Økonomiudvalget træffer beslutning om antallet af budgetopfølgninger samt tidsplanen herfor.

Forvaltningen foreslår:

 • At der i 2021 udarbejdes 4 budgetopfølgninger (hovedopfølgninger) som først behandles på fagudvalgsmøderne og derefter i sammenskrevet form går til godkendelse på næstkommende økonomiudvalgs- og byrådsmøder.
 • At den til sagen vedhæftede tidsplan for det kommende års budgetopfølgninger godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Direktionen lægger op til, at der også i 2021 udarbejdes i alt fire budgetopfølgninger (hovedopfølgninger) for hele kommunen til behandling og godkendelse i henholdsvis fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet.

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandler i al væsentlighed budgetopfølgningerne på samme tidspunkt som de tidligere år.

Opfølgningerne udarbejdes pr. ultimo februar, maj, august og oktober.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget udarbejder derudover - bortset fra juli - månedsrapportering til fagudvalgene.

Social- og Sundhedsudvalgets månedlige budgetopfølgning tilgår også Økonomiudvalget til godkendelse.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Godkendt.

Bilag:

472. Evaluering af budgetproces for budget 2021-2024
Sagsnr.: 2020-001391
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Der gennemføres i lighed med tidligere år en evaluering af budgetprocessen for 2021-2024 med henblik på eventuelle ændringer i budgetprocessen for 2022-2025.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget evaluerer den netop gennemførte budgetproces med henblik på læring til den kommende budgetproces for 2022-2025.

Sagsbeskrivelse:

Budgetprocessen består af en lang række delprocesser, som Økonomiudvalget bedes evaluere fordele og ulemper ved, med henblik på læring til den kommende budgetproces.

Følgende temaer kan være en del af evalueringen:

 • Byrådets strategiseminar og budgetstrategien
 • katalog for mulige besparelser
 • budgetmappen med direktionens forslag - indhold og form
 • budgettemadagene
 • høringsprocessen
 • de politiske forhandlinger
 • andre temaer / delprocesser

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Foretaget.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Foretaget.

473. Kommunegaranti til Lillebælt Sport og Kultur (LSOK)
Sagsnr.: 2020-015868
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Lillebælt Sport og Kultur i forbindelse med energirenovering af Strib Svømmehal.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti på 0,650 mio. kr. til Lillebælt Sport og Kultur.
 • At garantien stilles underforudsætning af, at der optages et 30 årigt realkreditlån med fast rente i kommunekredit.
 • At garantien stilles under forudsætning af, at det udbetalte beløb anvendes efter formålsbeskrivelsen i ansøgningen.
 • At stilles under forudsætning at foreningen at Middelfart Kommune tinglyser salgs- og pantsætningsforbud i bygningen. Tinglysningen opretholdes så længe garantien består.
 • At lånegarantien betinges af kommunekredits endelige godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Fritid har modtaget en garantianmodning fra Lillebælt Sport og Kultur, som ansøger om en lånegaranti på 0,650 mio. kr. til finansiering af energirenovering af Strib Svømmehal.

Projektet omhandler blandt andet:

 • Energioptimering

Opgradering af belysning til LED i nogle områder af svømmehallen samt belysning foran svømmehallen.

 • El-tavle

Udskiftning af el-tavle, da den ikke længere overholder diverse lovkrav.

 • Udskiftning af pumper

Udskiftning af en ældre hovedpumpe og trykforøgerpumpe til nye og langt mere energi effektive pumper.

 • Varmtvandsbeholder

Udskiftning af 2 ældre 300 liter varmtvandsbeholder, til en mere effektiv og energi venlig installation.

Energirenoveringen vil give en driftsbesparelse og gøre Strib Svømmehal mere bæredygtig.

Lånebeløbet på 0,650 mio. kr. optages i kommunekredit under forudsætning af, at der stilles en kommunegaranti og skal optages som et fastforrentet lån, som afdrages over en 30 årig periode.

Projektet forventes færdiggjort i 2020.

Kommunekredit vil vurdere lånegarantien set i forhold til Lillebælt Sport og Kultur samlede aktiviteter.

Økonomi:

Det bør anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse. 

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, budget for byggeriet, årsregnskaberne for 2017-2019, vedtægterne og budgettet for 2021.

Ud fra de reviderede årsregnskaber for perioden 2017-2019 kan det konkluderes at Lillebælt Sport og Kultur har haft driftsoverskud i hele perioden. I 2020 er Lillebælt Sport og Kultur udfordret af COVID-19 og forventes derfor at komme ud med et underskud i 2020, men har iværksat en realistisk langsigtet strategi for at komme igennem krisen og forventer dermed overskud igen i 2021. Budgettet for 2021 er budgetlagt med et overskud, der kan sikre en fornøden afvikling af gælden.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregler.

Det bemærkes:

 • At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 • At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregler kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89 vedrørende gruppefritagelsesforordningen, som blandt andet fritager kultur og støtte til ikke-kommercielle sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter.
 • At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at lånebekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for låneoptagelse med 30 års løbetid på fritidsområdet, udnyttes.

Da der er tale om en energirenovering belaster garantistillelsen ikke den kommunale låneramme.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Projektet omhandler energioptimering, udskiftning af pumper til nyere og langt mere energieffektive pumper og udskiftning af varmtvandsbeholder til en mere energi venlig installation.

Projektet betyder at Strib Svømmehal vil blive mere klimavenlig og bæredygtig.

Beslutning:

Udsættes.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Udsættes.

Bilag:

474. Forslag til udmøntning af pulje på 0,25 mio til Bæredygtige Lokalsamfund
Sagsnr.: 2020-015514
Sagsbehandler: Vibeke Skøtt

Præsentation:

Byrådet har arbejdet målrettet med at styrke lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber. Det har, blandt andet i forbindelse med budgettet for 2021, resulteret i en ny pulje på 0,25 mio. kr. til initiativer i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til principper og procedurer for udmøntning af puljen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget en gang årligt modtager en orientering om udmøntningen af puljen til bæredygtige lokalsamfund,

 • at principper for udmøntning af puljen godkendes, og 

 • at styregruppen for Bæredygtige Lokalsamfund bemyndiges til at behandle og godkende ansøgninger.

Sagsbeskrivelse:

Puljemidlerne har (udover at støtte indsatsens generelle formål) til formål at:

 • motivere de enkelte lokalsamfund til at formulere en lokal udviklingsplan.

 • kunne inspirere og mobilisere lokale kræfter til i fællesskab at løfte en strategisk og frivillig opgave på et bæredygtigt grundlag.

   

Puljen er derfor alene rettet mod indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund og skal foranledige, at initiativer og projekter hurtigt kan gennemføres.

Der kan søges støtte til følgende:

 • Procesaktiviteter,  der støtter en lokal proces, der fremmer samarbejde mellem borgere, foreninger og/eller lokalsamfund.

 • Forprojekter - der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter.

 • Rådgivning til lokale anlægsprojekter.

 • Mindre initiativer, der ikke kan opnå støtte fra andre puljer

 • Projekter, der kombinerer ovenstående.

Der lægges vægt på, at der er et bredt samarbejde mellem flere lokale parter for at sikre bred opbakning, at der er en anbefaling fra lokaludvalget og at projektet har et almennyttigt formål.

Puljen kan søges løbende og en betingelse for at kunne søge er, at indsatsen eller projektet er beskrevet i den lokale udviklingsplan og/eller have relation til og betydning for opfyldelse af lokalområdets udviklingsstrategi.

Projekter og indsatser, der ikke er beskrevet i lokalrådets LUP kræver en udtalelse og indstilling fra lokaludvalget.

Det foreslås, at det er styregruppen med bemyndigelse fra Økonomiudvalget, der behandler og godkender ansøgningerne.

Økonomi:

Anlægspuljen er frigivet ved budgetvedtagelsen.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Indsatsen Bæredygtig Lokalsamfund understøtter Middelfart Kommunens indsats ved at betinge, at de støttede projekter og initiativer, skal levendegøre FN’s 17 verdensmål lokalt.

Beslutning:

Puljen udmøntes til at støtte aktiviteter og fællesskaber. Styregruppen for Bæredygtige Lokalsamfund bemyndiges til at behandle og godkende ansøgninger. Økonomiudvalget orienteres en gang årligt om udmøntningen.

Det understreges, at ansøger skal være en ansvarlig lokal forening.

Forprojekter og anlægsprojekter henvises til andre puljer og budgetlægningen i øvrigt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Puljen udmøntes til at støtte aktiviteter og fællesskaber. Styregruppen for Bæredygtige Lokalsamfund bemyndiges til at behandle og godkende ansøgninger. Økonomiudvalget orienteres en gang årligt om udmøntningen.

Det understreges, at ansøger skal være en ansvarlig lokal forening.

Forprojekter og anlægsprojekter henvises til andre puljer og budgetlægningen i øvrigt.


Bilag:

475. 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 (hele kommunen)
Sagsnr.: 2020-012591
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets fjerde og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.

Denne sag beskriver hovedlinjerne i budgetopfølgningen og indstiller samtidig en række bevillinger til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At 4. budgetopfølgning godkendes.
 • At de oplistede bevillinger under sagsfremstillingens økonomipunkt godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Der kan være mange indgange til at præsentere resultatet af en budgetopfølgning. De mange resultatbegreber medvirker til at gøre opfølgningen kompleks og udfordrer ofte læser af budgetopfølgningen.

Ud fra et ønske om at lave en simplere præsentation af budgetopfølgningen, men samtidig fastholde de vigtigste pointer, så fokuseres fremadrettet på to simple målepunkter:

 • Kommunens strukturelle balance i regnskabsåret
 • Afvigelsesforklaringer – hvorfor afviger det forventede regnskabsresultat fra den budgetlagte strukturelle balance?

Den strukturelle balance opgør i et givet regnskabsår kommunens samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning samt renter fratrukket kommunens udgifter til skattefinansieret drift, anlæg og afdrag på lån.

Den strukturelle balance er således, lidt forenklet sagt, et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift og anlæg.

Den strukturelle balance opgøres før indtægter og udgifter til jordforsyningsområdet og opgøres uden resultatbidraget fra forsyningsområdet. Da forsyningsområdet er selvfinansieret, og derfor, indenfor en kortere årrække, skal hvile i sig selv, vil der ikke på det lange sigt være et resultatbidrag fra området.

Det skal endvidere bemærkes, at låneoptagelse, som finansieringskilde, ikke indgår i den strukturelle balance.

Den strukturelle balance svarer således til den ”nul-linje”, der hvert år skal rammes i kommunens budgetlægning i forhold til at opnå ”budget i balance” jf. den økonomiske politik.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af tabellen nedenfor.

Område
(Beløb angivet i t.kr.)

Oprindeligt

Forventet

Afvigelse

budget

totalforbrug

totalbudget

total

2020

(Opr.budg)

2020

2020

 

(A)

(B)

(C)

 

 

 

 

Finansiering

-2.361.367

-2.429.153

-67.786

Skattefinansieret drift

2.273.857

2.332.672

58.814

Skattefinansieret anlæg

80.000

128.144

48.144

Indskud i landsbyggefond

10.888

9.002

-1.886

Afdrag på lån

25.085

27.884

2.799

Sanktionsværn

-28.500

-38.500

-10.000

Strukturel balance

(resultat skattefinansieret område før låneoptagelse)

-37

30.049

30.086

* + = Merforbrug, dvs. skatteindtægterne dækker ikke udgifter til kommunens drift og anlæg

Som det fremgår af kolonne B, så forventer kommunen i år en strukturel balance på 30,0 mio. kr.

Budgetlægningen tog afsæt i en strukturel balance på 0, dvs. indtægter og skattefinansierede udgifter balancerer. Bugetopfølgningen viser nu en strukturel balance på 30 mio. kr., dvs. kommunens skattefinansierede udgifter til drift og anlæg overstiger indtægterne med 30 mio. kr.

Baggrunden for afvigelsen på den samlede bundlinje er i al væsentlighed, at der i forlængelse af COVID-19 krisen er blevet iværksat en række ekstra anlægsinitiativer, som lånefinansieres.

Med låneoptagelsen in mente, giver budgetopfølgningens strukturelle balance således ikke umiddelbart anledning til et likviditetstræk.

Afvigelserne i forhold til det oprindelige budget ses i kolonne (C).

Som det fremgår realiseres der merindtægter for 67,8 mio. kr. på kommunens finansposter. Merindtægterne skyldes først og fremmest midtvejsreguleringen af tilskud og udligning og for en mindre del sparede nettorenteudgifter.

Vendes blikket mod den skattefinansierede drift, så matches den ekstra finansiering i stor udstrækning af merudgifter til skattefinansieret drift på 58,8 mio. kr.

Hovedforklaringen på merudgifterne på driften i 2020 er, at COVID-19 krisen har medført højere udgifter til indkomstoverførsler og beskæftigelsesforanstaltninger på arbejdsmarkedsområdet og derudover har medført en række afledte merudgifter på velfærdsområderne. Udgifterne på velfærdsområderne dækker bl.a. over merudgifter til rengøring, indkøb af værnemidler, samt merudgifter til særlige COVID-19 relaterede indsatser i skoler, daginstitutioner, ældrepleje og sociale tilbud.

Ud over den afvigelsesforklaring, der ligger i selve COVID-19 krisehåndteringen, ses en dybere og mere strukturel udfordring på det specialiserede socialområde. Området er i tiltagende grad udfordret af både tilgang af nye sager og stigende udgiftsniveauer i de bestående sager. På Social- og Velfærdsområdet, som varetager den specialiserede indsats på voksen og handicapområdet, forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr., mens der på det specialiserede børn og ungeområde forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Børn og Ungeområdet er især udfordret af dyre handicapsager.

Merforbruget på det specialiserede socialområde opvejes delvist af mindreforbrug på driften på Teknisk Udvalgs område og Skoleudvalgets område.

Der arbejdes i år med et ambitiøst anlægsprogram. På det skattefinansierede anlæg forventes samlet set et merforbrug på 48,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget afspejler først og fremmest fremrykning af anlæg og igangsættelse af ekstra anlægsinitiativer for omkring 65 mio. kr. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om overskridelse af den samlede anlægsramme i projekterne, men der er enkelte projekter som ikke kan overholde bevillingen. Der er med denne budgetopfølgning anvist finansiering til disse projekter. 

Byggetakten i de anlægsprojekter, der er finansieret af særlig COVID-19 låneadgang har et særligt fokus i 2020 og 2021. Der er samlet set iværksat ekstra COVID-19 anlæg for knap 65 mio. kr., som er betinget af anlægsarbejdet enten udføres og afregnes i år eller at der som minimum indgås bindende entreprenørkontrakter før 31.12.2020.

Opfølgningen viser, at der på COVID-19 anlægsprojekterne forventes afregnet 35,8 mio. kr. i indeværende år, mens der samtidig forventes at kunne indgås bindende entreprenørkontrakter inden 31.12.2020 på størstedelen af restbeløbet. Det vil således være muligt at opretholde store dele af låneadgangen.

For de anlæg, som ikke færdiggøres eller opnår bindende entreprenørkontrakter inden årets udgang skal Byrådet i foråret 2020 tage stilling til (og eventuelt genbekræfte) at anlægsprojektet skal gennemføres og der skal samtidig tilvejebringes ny finansiering.

Serviceramme og sanktionsrisiko

Der er samlet afsat et sanktionsværn og puljer på 38,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme. Det er dog forventningen, at servicerammen løftes med 9,0 mio. kr., svarende til den statslige dækning af merudgifter til COVID-19. Merforbruget før udgør dermed 11,8 mio. kr. Der er således ikke umiddelbart risiko for individuel sanktion på driften.

I afsnittet "afvigelsesforklaringer på driften opdelt på udvalgsområder" findes en oversigt over de væsentligste afvigelser på driften på udvalgsområderne.

For en uddybende forklaring, se budgetopfølgningsafsnittene for de enkelte fagudvalgsområder.

Økonomi:

Der indstilles nedenstående bevillinger på finansbudget, drift, anlæg og jordforsyning i forbindelse med 4. budgetopfølgning. 

Finansbevillinger:

Finansiering: Renter, tilskud og udligning

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-0,887

-0,262

2020

2021

Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til renteudgifter på lån på 0,887 mio. kr. i 2020 og 0,262 mio. kr. i 2021. Bevillingen finansierer lov og cirkulæreændring på biblioteksområdet og lovbestemte merudgifter til SOSU-elever.

-1,149

I alt

Bevillinger i alt, FIN – Renter, tilskud og udligning

Finansiering - Låneoptagelse

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

62,445

-62,445

2020

2021

Den samlede mulige låneoptagelse på lånerammen for 2020 opgøres endeligt pr. ultimo januar.

Lånehjemtagelsen på låneramme 2020 kan i henhold til lånebekendtgørelsen for Kommuner og Regioner gennemføres frem til udgangen af 1. kvartal 2021.

Det indstilles derfor, at den afsatte låneoptagelse til COVID-19 anlæg mv. overføres fra budgetåret 2020 til budgetåret 2021.

0,000

I alt

Bevillingeri alt, FIN - Låneoptagelse

Finansiering - Afdrag / gældsafvikling

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-2,771

 

2020

Det indstilles, at det afsatte budget i 2020 til afvikling af gæld til LD Feriefonde, flyttes til 2021, hvor der åbnes op for indbetaling til LD Fonde. Yderligere flyttes budgettet i henhold til de opdaterede konteringsregler fra ”afdrag” til ”drift” under Administration under Økonomiudvalgets område.

-2,771

I alt

Bevillinger i alt, FIN - gældsafvikling

 

Driftsbevillinger:

Bevillinger der fragår kassen (udgiftsbevillinger)

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

2,600

2020

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Rengøringsenheden under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ekstra udgifter til rengøring i perioden 1.8.-31.12.2020 som følge af COVID-19.

(Bevillingen finansieres af mindreudgifter til AUB-bidrag)

0,500

0,500

2021

2022

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Administrationsområdet under Teknik og Miljø. Bevillingen dækker opmanding i forhold til byggesagsbehandling og lokalplanlægning. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.

0,076

2020

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Administrationsområdet under Staben til landskabsanalyse. Der er en tilsvarende negativ tillægsbevilling under anlæg Offensiv bosætnings- og vækststrategi.

9,350

2021

Det indstilles, at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 9,350 mio. kr. til afvikling af højt forrentet mellemværende med LD Fonde.

Bevillingen finansieres med 2,771 mio. kr. fra det afsatte finansbudget til afvikling af gæld til LD Fonde, samt fra det lån Middelfart Kommune optog i foråret med henblik på at afvikle højtforrentet gæld hos LD Fonde. Der vil være åbent for indbetaling i 2021.

Indbetalinger til LD Fonde skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler afholdes på funktion 6.71, som omfatter Administrationsudgifter på Økonomiudvalgets område. Derfor flyttes det allerede afsatte budget til afdrag fra ”finansiering” til ”drift”.

13,026

I alt

Bevillinger i alt, ØKU

0,500

2020

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Dagtilbud under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører kompensation af de private daginstitutioner i forbindelse med COVID-19. Bevillingen finansieres af mindre udgifter til AUB-bidrag og reducerede nettorenteudgifter.

0,262

0,262

2020

2021

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Biblioteket under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører en lov om ændring af biblioteksvæsnet. Bevillingen finansieres af reducerede nettorenteudgifter i 2020 og 2021 og indarbejdes i den tekniske budgetlægning i 2022.

1,024

I alt

Bevillinger i alt, BKF

0,700

2020

Der gives en tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. til Senior og Velfærd til finansiering af IT udgifter til KMD Care og Nexus. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område

0,325

2020

Der gives en tillægsbevilling på 0,325 mio. kr. til en øget indsats overfor rekruttering af SOSU-elever. Bevillingen er dækket af midtvejsreguleringen, som tidligere er tilgået kassen og finansieres i denne budgetopfølgning fra sparede nettorenteudgifter.

1,025

I alt

Bevillinger i alt, SSU

 

 

 

15,075

I alt

Bevillingsforøgelse i alt, drift

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-0,700

2020

Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. vedrørende IT-afdelingens budget til Care. Budgettet flyttes til Socialforvaltningen, som herefter selv afholder udgifterne til Care/Nexus i 2020. Der er en tilsvarende positiv tillægsbevilling under Social- og Sundhedsudvalget.

-2,800

2020

Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 2,800 mio. kr. Løn og Økonomi vedrørende sparet AUB-bidrag i 2020.

-3,500

I alt

Bevillinger i alt, ØKU

-0,300

2020

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. på posten ”fællesudgifter” på Skoleudvalgets område. Bevillingen dækker merudgifter i henhold til indhentet tilbud på anlægsprojektet: ”diverse skolerenoveringer” vedrørende pavillonindkøb og opstilling på Lillebæltsskolen.

-0,300

I alt

Bevillinger i alt, SKU

-0,700

2020

Det indstilles, at der til finansiering af de konstaterede afvigelser på anlægsområdet på Teknisk Udvalgs område gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Vejvedligeholdelse (vejbroer og tunneller) indenfor politikområdet Vej- og trafik området under Teknisk Udvalg.

­-0,700

I alt

TEU i alt

 

 

 

-4,500

I alt

Bevillingsreduktion / indtægtsbevillinger i alt, drift

Driftsbevillinger i alt:

10,575

I alt

Bevillinger på driften i alt, netto

 

Projektbevillinger:

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

1,500

2020

Det indstilles, at der til Klimafolkemødet gives en samlet udgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. under politikområdet Klima og Energi

1,500

I alt

Bevillinger i alt MEU

1,500

I alt

Projekter, udgiftsbevillinger, alle udvalg

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.

Periode

Tillægsbevilling

-1,500

2020

Det indstilles, at der til Klimafolkemødet gives en samlet indtægtsbevilling på 1,500 mio. kr. under politikområdet Klima og Energi

-1,500

I alt

Bevillinger i alt MEU

-1,500

I alt

Projekter, indtægtsbevillinger, alle udvalg

Projektbevillinger i alt:

0,000

I alt

Bevillinger til projekter i alt

 

Anlægsbevillinger:

Bevillinger der fragår kassen:

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

År

Status

Det indstilles:

0,300

0,300

2020

F

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020 til projektet ”diverse skolerenoveringer”. Bevillingen dækker merudgifter til pavillonindkøb og -opstilling på Lillebæltsskolen i henhold til indhentet tilbud.

0,300

0,300

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, SKU

0,000

0,000

0,832

-0,832

2020

2021

F

F

Det indstilles, at det afsatte beløb til ombygning af Nysgerrium på investeringsoversigten fremrykkes fra 2021 til 2020. Der frigives således et rådighedsbeløb på 0,835 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet ombygning af Nysgerrium i 2020, mod at rådighedsbeløbet nedskrives tilsvarende i 2021.

0,328

0,328

2020

F

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,328 mio. kr. til et nyt anlægsprojekt: ”Adgangsforhold mv. ved Troldehytten og Kompasset”. Anlægsbevillingen finansieres fra mindreforbrug på anlægsprojektet: ”Etablering af legestue ved Lillebæltsskolen”.

0,328

0,328

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, BKF

0,000

0,000

 

3,764

-3,764

2020

2020

F

Det indstilles, at der til anlægsprojektet: ”Nyt sundhedscenter” gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,000 mio. kr. Bevillingen fordeler sig på en frigivet rådighedsbeløb / udgiftsbevilling på 3,700 mio. kr. til projektet, samt en tilsvaraende indtægtsbevilling på 3,700 mio. kr. Indtægtsbevillingen vedrører forventet anlægstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

0,000

0,000

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, SSU

1,200

1,200

2020

F

Det indstilles, at der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,200 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Trafiksikker løsning i Brenderup. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på puljen til trafiksikkerhedsarbejde samt mindreforbrug på driftsbudgettet til asfalt.

0,800

0,800

2020

F

Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling til anlæg på 0,800 mio. kr. til nyt anlægsprojekt Masterplan for trafikhavn under Vej og Trafik. Bevillingen finansiers fra bosætningspuljen.

0,500

0,500

2020

F

Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling til anlæg med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til styrket salg af erhvervsjord. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.

2,500

2,500

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, TEU

0,200

0,200

2020

F

Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Klima- og Energiprojekter – pulje 2017-2020 under politikområdet Klima og Energi.

 

0,000

0,000

0,100

-0,100

2020

2020

F

Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område under politikområdet Natur og Miljø gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,0 mio. kr. til skovrejsningsprojektet ”Skrillingeskov”, bestående af en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.

 

0,200

0,200

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, MEU

 

 

 

 

 

3,328

3,328

I alt

 

Anlæg, bevillingsforøgelse

Bevillinger der tilgår kassen:

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

År

Status

Anlæg - Det indstilles:

-2,376

-2,376

2020

F

Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 2,376 mio. kr. til finansiering af Landskabsanalyse, Masterplan for trafikhavn, Styrket salg af erhvervsjord og Lokalplanlægning.

-2,376

-2,376

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, ØKU

-0,328

0,328

2020

F

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,328 mio. kr. til anlægsprojektet: ”Etablering af legestue ved Lillebæltsskolen”. Midlerne omprioriteres til anlægsprojektet: ”Adgangsforhold mv. ved Troldehytten og Kompasset”.

-0,328

-0,328

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, BKF

-0,500

-0,500

2020

F

Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet ”Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 2020” nedskrives med 0,500 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.

-0,500

-0,500

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, TEU

-0,200

-0,200

2020

F

Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en negativ anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Natur- og Energiprojekter – pulje 2019-2020 under politikområdet Natur og Miljø.

 

-0,200

-0,200

I alt

 

Anlægsbevillinger i alt, MEU

 

 

 

 

 

-3,404

-3,404

I alt

 

Anlæg, bevillingsreduktion

Anlægsbevillinger i alt:

-0,076

-0,076

I alt

 

Anlæg, bevillingsforøgelse netto

 

Bevillinger til jordforsyningsområdet:

Bevillinger der tilgår kassen:

Anlægs-
bevilling

Rådigheds-
beløb

År

Status

Anlæg - Det indstilles:

-0,307

-0,307

2020

F

At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,307 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Birkelunden, Ejby. Salgsindtægterne er på 0,307 mio. kr. på bevillingsprogrammet..

-0,307

-0,307

2020

 

Jordforsyning, udgiftsbevillinger

 

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Økonomiudvalget imødeser handlingsplanen for håndteringen af den økonomiske ubalance på det specialiserede voksensociale område til januar 2021.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at der skal gennemføres så meget låneoptagelse til COVID-anlæg som muligt i 2020.

Der var i forvaltningens indstilling lagt op til, at der flyttes låntagning på 62,445 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette ændres, så der i stedet optages lån for 45,000 mio. kr. i 2020 på låneramme 2020, mens låntagning for 22,445 mio. kr. overføres fra budgetåret 2020 til 2021.

Budgetopfølgningen anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget imødeser handlingsplanen for håndteringen af den økonomiske ubalance på det specialiserede voksensociale område til januar 2021.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at der skal gennemføres så meget låneoptagelse til COVID-anlæg som muligt i 2020.

Der var i forvaltningens indstilling lagt op til, at der flyttes låntagning på 62,445 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette ændres, så der i stedet optages lån for 45,000 mio. kr. i 2020 på låneramme 2020, mens låntagning for 22,445 mio. kr. overføres fra budgetåret 2020 til 2021.

Budgetopfølgningen anbefales overfor Byrådet.Bilag:

476. Godkendelse af skema C for almene boliger i Ejby
Sagsnr.: 2018-003284
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt skema C (byggeregnskab) for opførelse af 42 almene boliger beliggende på Rådhusstrædet i Ejby. Et skema, der skal politisk godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C med en samlet anskaffelsessum på 73.507.458 kr. bliver godkendt.
 • at der maksimalt godkendes en kommunalgaranti på 64.413.932 kr.
 • at den endelige husleje på 891 kr. ekskl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Tilbage i april 2018 godkendte Middelfart Byråd, at Boligforeningen Lillebælt måtte omdanne det tidligere Ejby Rådhus til et boligområde. Projektet omhandlede opførelse af i alt 42 almene familieboliger og et fælleshus.

I begyndelsen af december 2019 kunne de første beboere flytte ind i en af de 42 nye familieboliger. Boligerne er opført som "tæt-lavt byggeri" og som 3 og 4 rumsboliger med et areal mellem 63 - 82 m2. Huslejestørrelsen ligger mellem 5.660 kr. til 7.260 kr.

Finansiering af den samlede anlægssum på 73.507.458 kr. sker som følger:

Realkreditlån 64.413.932 kr.
Grundkapital kommunen 7.319.765 kr.
Beboerindskud 1.463.953 kr.
Lejeindtægter 309.808 kr.

Den maksimale kommunale garantiforpligtigelse vil udgøre 64.413.932 kr. og huslejen svarer til  891 kr. pr m2 ekskl. forbrugsudgifter.

Byggeperioden er gennemført uden væsentlige ændringer i både tidsplan og økonomi. Fordi det har været muligt, at de første beboere flyttede ind i december 2019, så har der været lejeindtægter, som har været med til at finansiere anskaffelssesummen og sammen med lavere byggerenter blev den samlede anskaffelsessum 587.000 kr. lavere end budgetteret ved skema B.

Økonomi:

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om en garanti til almene boliger. Grundkapital til landsbyggefonden er indbetalt tilbage i 2018.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

477. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2021 for Middelfart Spildevand A/S
Sagsnr.: 2020-015595
Sagsbehandler: Thomas Nedergaard Carstensen

Præsentation:

Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2021. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune.

Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt.

Den fastsatte økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2020 og 2021.

Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At vandafledningsbidraget, som Middelfart Spildevand A/S har fastsat, godkendes. Bidraget for 2021 er på:
  - 46,14 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  - 36,91 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
  - 18,46 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3     

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2021 til:

 • 46,14 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • 36,91 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • 18,46 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

Taksten for 2021 er uændret i forhold til vandafledningsbidraget for 2020, hvor der til gengæld var et takstfald på 2,11 kr. pr. m3 ekskl. moms for den normale forbruger i forhold til 2019.

Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014. Trappemodellen blev i 2018 fuldt indfaset. Der er dermed en rabat på 20% på forbruget mellem 501 og 20.000 m3 og en rabat på 60% for forbruget over 20.000 m3 for de virksomheder, der er omfattet af Naturstyrelsens regler på området. Det vurderes, at kun ca. 1% af kunderne er omfattet af ordningen.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Forsyningssekretariatet har fastsat en to-årig økonomisk ramme for 2020 og 2021 for Middelfart Spildevand. Der er udmeldt en specifik ramme for hvert år, men selskabet kan selv disponere over rammerne i reguleringsperioden. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2020 og 2021.

Middelfart Spildevand er omfattet af de årlige effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet uddeler. Alligevel er den økonomiske ramme ikke blevet formindsket fra 2020 til 2021, fordi Middelfart Spildevand har fået godkendt nye tillæg, der opvejer effektiviseringskravet. Taksten for 2021 kan derfor holdes uændret i forhold til 2020.

I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand A/S med vandafledningsbidraget for 2021 vil overholde den to årige økonomiske ramme for 2020 og 2021, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budgetnotat 2021 for Middelfart Spildevand A/S. Budgettet er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Indtægten fra vandafledningsbidraget har bl.a. været med til at finansiere en del af Klimabyen. Indtægten er også en del af finansieringsgrundlaget for, at Middelfart Spildevand kan foretage anlægsinvesteringer såsom yderligere klimatilpasninger.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

478. Godkendelse af projekt til udvidelse af Abelonelundvej og igangsætning af ekspropriation.
Sagsnr.: 2020-009757
Sagsbehandler: Kenneth Hermansen

Præsentation:

Der er i forbindelse med fremrykkede COVID-19 anlægsinvesteringer afsat budget til at udvide Abelonelundvej og etablere sikrede forhold for cyklister og fodgængere på Abelonelundvej.

Forvaltningen fremlægger i denne sagsfremstilling et detailprojekt til endelig godkendelse, herunder igangsætning af ekspropriationsprocessen.

Projektet er blevet væsentligt fordyret i forhold til den oprindelige projektøkonomi. Det indstilles derfor, at anlægsbudgettet udvides og at lånefinansieringen til projektet samtidig forhøjes.

Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på, at der er et klart valg at træffe. Skal projektet gennemføres med en markant forhøjet samlet anlægsomkostning til følge? Eller skal projektet alternativt stoppes/annulleres?

Forvaltningen foreslår:

 • At detailprojektet godkendes.
 • At ekspropriationsprocessen igangsættes med henblik på erhvervelse af det nødvendige areal.
 • At der som følge af projektfordyrelsen i forhold til første projektoverslag gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 5,500 mio. kr. i 2020.
 • At der - i lyset af usikkerheden omkring den endelige udbudspris - yderligere gives en anlægsbevilling med et frigivet rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. til "Projektreserve til Abelonelundvej" i 2020. Projektreserven kan ikke anvendes til at udvide projektomfanget, men kan alene anvendes til projektet, såfremt de indkomne tilbud i forbindelse med projektudbuddet medfører en yderligere fordyrelse af anlægsprojektet.
 • At der gives en yderligere bevilling til låneoptagelse til projektet på 8,500 mio. kr. i 2021 (Bevillingen til låneoptagelse svarer til det frigivne tillæg til rådighedsbeløb og projektreserven).

Sagsbeskrivelse:

Med projektet udvides den eksisterende Abelonelundvej fra Højskolevej og frem til indkørslen for den kommende byggemodning på Abelonelundvej 45, samt der etableres enkeltrettede fællesstier for cyklister og fodgængere i hver side af vejen. En samlet strækning på ca. 700 m.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt at erhverve jord fra private lodsejere på begge sider af Abelonelundvej på hele strækningen. Derfor indstiller forvaltningen, at der igangsættes en ekspropriationsforretning i henhold til reglerne i lov om offentlige veje.

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for projektet:

 • Uge 49: Godkendelse af projekt i Teknisk Udvalg

 • Uge 50: Bemyndigelsesbeslutning i Byrådet

 • Uge 51: Indkaldelse til åstedsforretning samt udsendelse af projekt til berørte lodsejere

 • Uge 2 (2021): Åstedsforretninger

 • Uge 11: Opstart af anlægsarbejde

Med projektet udvides Abelonelundvej, så den kan afvikle den nuværende og kommende trafik forsvarligt og sikkert. Samtidigt etableres der enerettede fællesstier i begge side af Abelonelundvej, så der skabes god forhold for fodgængere og cyklister. I dag skal fodgængere og cyklister færdes på kørebanen og i græsrabatten, da der ikke er fortove eller cykelstier langs Abelonelundvej.

Der etableres ligeledes vejbelysning på Abeloneludvej.

Baggrund for projektet er at der langs Abelonelundvej, de seneste år er sket en meget stor udbygning af boliger, og der må forventes, at udbygningen vil fortsætte de kommende år. Der er konkrete planer om yderligere boligområder ved Abelonelundvej 45 og ved Brogården, i alt yderligere 175 boliger, som skal trafikbetjenes via Abelonelundvej. 

Såfremt projektet udskydes vil det betyder, at fodgængere og cyklister fortsat skal færdes på kørebanen og i græsrabatten, som de gør i dag. Hvilket er utrygge forhold for fodgængere og cyklister.
Der er ikke sket færdselsuheld på strækningen de seneste 5 år. 

 

Økonomi:

Der blev i forbindelse med fremrykningen og iværksættelse af ekstra anlægsarbejder afsat 5,500 mio. kr. til projektet på baggrund af et overslag, der byggede på et skitseprojekt.

I forbindelse med detailprojekteringen af projektet har Rambøll Gruppen A/S, konsekvensberegnet projektøkonomien.

Rambølls detailprojektering har desværre vist, at overslaget markant havde undervurderet kravene til håndtering af vejvandet, samt undervurderet behovet for sideudvidelse for at få en vejbredde, der kan afvikle den kommende trafik på Abelonelundvej. Der til kommer, at det forventede prisniveau på entreprenørudgifter er væsentligt højere nu, end på tidspunktet hvor overslaget blev udarbejdet.

Såfremt projektet fortsat skal gennemføres er det Rambølls vurdering, at der samlet skal afsættes et anlægsbudget på 11,000 mio. kr. inklusiv rådgiveromkostninger og mindre omkostninger til ekspropriationer. Projektrealisering kræver derfor som udgangspunkt, at projektøkonomien løftes med 5,500 mio. kr. 

Økonomiafdelingen har på given foranledning administrativt ansøgt og fået bevilliget yderligere låneadgang 8,500 mio. kr. under den særlige COVID-låneadgang. Den ekstra låneadgang vil være til disposition såfremt Byrådet tiltræder projektgennemførelse. Det er afgørende for at opretholde den særlige COVID-19 låneadgang, at der er indgået en bindende entreprenørkontrakt inden 31.12.2020, samt at anlægsprojektet er fuldt gennemført og afregnet inden udgangen af 2021.

Merlåneadgangen på 8,500 mio. kr. består af 5,500 mio. kr. til den af Rambøll Gruppen beregnede fordyrelse af anlægsprojektet, samt 3,000 mio. kr. i ekstra projektreserve, som kan bringes i spil, hvis det endelige udbud måtte vise yderligere projektfordyrelse.

Det præciseres, at projektreserven ikke uden Byrådets udtrykkelige accept kan anvendes til at udvide projektomfanget, men alene har til formål at dække i den situation, at licitationsresultatet overstiger det forventede. Det er således ikke i udgangspunktet forventningen, at projektreserven på 3,000 mio. kr. realiseres.

Som det fremgår af præsentationen, er der et klart valg mellem at gennemføre projektet nu, til en væsentligt forhøjet anlægssum eller alternativt at stoppe/annullere projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt rådgiveromkostninger for 0,800 mio. kr. som ikke kan gendrives i tilfælde af projektet nedlukkes. Projektstop vil derfor kræve, at der fastholdes en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr.

Det kan være en relevant overvejelse om projektet skal udskydes i en kortere årrække i håb om bedre priser på vejanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udsigt til lavere priser på vejanlæg på den korte bane. Derudover vil en udskydelse have den finansieringsmæssige konsekvens, at låneadgangen bortfalder, hvilket alt andet lige betyder, at projektet skal prioriteres og finansieres indenfor den samlede anlægsramme. Det skal i den forbindelse påpeges, at der er meget begrænset plads på anlægsrammen i årene 2021-2024, idet der den ambitiøse skolerenoveringsplan afsluttes frem mod 2024 samtidig med der kapacitetsudbygges på dagtilbudsområdet og ikke mindst er igangsat etablering af et nyt Sundheds-, Frivilligheds- og Rehabiliteringscenter. En udsættelse af projektet vil derfor realistisk set indebære, at projektet tidligst kan genoptages i 2025.

Høring:

Vejlovens procedurer for ekspropriation sikrer høring af parterne.

Klima & bæredygtighed:

Det forbedrede forhold for cyklister og fodgængere vil formodentligt betyde, at flere vil fravælge bilen til de korte ture til fordel for cyklen og gåben.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

2020-009757-4H-TV-0501_0
2020-009757-4H-TV-0502_0
2020-009757-5H-TV-0501_1_Luftfoto
2020-009757-5H-TV-0502_1_Luftfoto
2020-009757-6Tværprofil
479. Nedlæggelse af privatfællesvej ved Nygårdsvej 28 Brenderup
Sagsnr.: 2020-007549
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Nedlæggelse af en privat fællesvej, der går ned over matrikel nr. 29a Brenderup By, Brenderup - Nygårdsvej 28.

Forvaltningen foreslår:

 • At den private fællesvej over ejendommen Nygårdsvej 28, matr. nr. 29a Brenderup by, Brenderup nedlægges.

Sagsbeskrivelse:

Det fremgår af Middelfart Kommunes vejregister over private fællesveje, at der går en privat fællesvej ned over ejendommen Nygårdsvej 28, matr. nr. 29a Brenderup by, Brenderup. Hvilket betyder, at der officielt er en privat fællesvej på det sted.

Ejeren af ejendommen mener ikke, der går en privat fællesvej over deres ejendom.

Administrationen blev opmærksom på den private fællesvej i forbindelse med en verserende sag om flytning af en sti samme sted, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

For at nedlægge en privat fællesvej, og dermed slette den i Middelfart Kommunes register over private fællesveje, skal proceduren i privatvejslovens § 71 - 73 følges.

Nedlæggelsen af den private fællesvej har været sendt i 8 ugers høring blandt de lodsejere, som Middelfart Kommune umiddelbart mener kunne have interesse i den private fællesvej. Samtidigt har nedlæggelsen været annonceret på kommunens høringsportal.

Der er indkommet et høringssvar i sagen. Det kommer fra ejerene af Nygårdsvej 28, som fremføre at der ikke findes en privat fællesvej på det sted og sagen derfor bør droppes.

Det er forvaltningens opfattelse, at sagen skal gennemføres for at sikre, at den private fællesvej er juridisk korrekt slettet fra Middelfart Kommunes register over private fællesveje, så der ikke på et senere tidspunkt kan opstå tvivl om den private fællesvejs eksistens. 

Økonomi:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Sagen har været sendt i høring hos de lodsejere kommunen vurderer kan have interesse. Der er indkommet 1 høringssvar.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. november 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. november 2020 kl. 13:00

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

480. Lejekontrakter på erhvervsarealer på marinaen
Sagsnr.: 2020-011910
Sagsbehandler: Tina Frisch Karstensen

Præsentation:

I lokalplan 163 for Middelfart Marina udlægges nyt areal til erhvervsbyggeri langs stamvejen ind til området. Der har været 5 henvendelser på arealerne og der ønskes derfor fastlagt principper for udlejning og byggeri på arealerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At nedenstående principper for udlejning og byggeri på erhvervsarealerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I lokalplanen for Middelfart Marina er der langs den nye indfaldsvej udlagt et areal til nyt erhvervsbyggeri. Grundstykket til erhvervsarealet er på ca. 6.660 m2 med et byggefelt på ca. 3.960 mv.

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40% og en byggehøjde på op til 8,5 meter. Ellers er der ikke for dette område stillet specielle vilkår til udlejning eller byggeri på grundene.

De almindelige retningslinjer for udlejning af arealerne vil blive styret ved standard kontrakt for udlejning af havnearealer. Denne bestemmer vilkår for pasning af arealer, opsigelse, lejeperiode m.m. Med hensyn til udlejningsperiode vil denne kunne fastsættes op til 30 år. Standardkontrakt og bestemmelser er vedhæftet som bilag.  

For byggeriet ønskes fastsat nogle principper for materialer, taghældning, farver, husbredde m.m. af hensyn til at få et ensartet udtryk for disse attraktivt beliggende virksomheder.

Bygningerne vil skulle opføres i henhold til gældende bygningsreglement.

Følgende principper ønskes fastlagt:

Følgende principper ønskes fastlagt for byggeri på lejet grund:

 • Nybyggeri udføres på separate frastykkede matrikler

 • Bygninger skal udføres som maritime længehuse med ligesidet symmetrisk saddeltag med fast taghældning på 30 grader. (Længehus betyder huse, der er mindst halvanden gang længere end de er bredde. se også forklarende tegningsbilag)

 • Bygninger udføres som gavlhuse med gavl mod offentlig vej i facadelinje

 • Gavle placeres i facadelinje parallelt med vejen/matrikelskel

 • Bygninger opbygges af en eller flere sammenhængende saddeltage efter fastlagt modulsystem, der fastlægger tagflader på maksimalt 12 meters og min 7 meters bredde. (se tegningsbilag)

        Nedenstående 2 linjer er præciseret efter i Teknisk Udvalg d. 10.11.20 

 • Facader udføres med lodret profileret beklædning i træ.

 • Farvesætning af bygninger udføres i farvene: Sort RAL 9004, Mørk rød RAL 3009, Vogngrøn RAL 6020 og Grøn Umbra NCS S 6010-G30Y. 

 • Tage udføres  i sort pap eller matsort metal
 • Farvesætning af både tag og facader skal fremstå mat med glanstal på maksimalt 10
 • Tilkørsel kun på vestlig side af matrikler.  Tilkørsel max 4 meters bredde fra skel (max 4+2,5 meter mellem bygninger)

 • Udmatrikulering udføres mod øst med 2,5 meter til naboskel  fra bygning. Mod vest max 4 meters bredde som tilkørsel

 • Eventuel indhegning af området udføres som trådhegn

Økonomi:

Grundene ønskes udlejet efter takstklasse 1 i Middelfart Kommunes budget. Taksten for 2020 er på kr. 21,- ex. moms. pr. m2

Der opkræves tilslutningsbidrag for tilslutning til spildevands- og regnvandssystemet efter samme takster som Middelfart Spildevands takstblad.

Høring:

Ingen høring, da det ikke vurderes at være relevant.

Klima & bæredygtighed:

Grundene afvandes via separat regnvandsledning til Russelbæk renden, så afvandingssystemet belastes ikke.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet som indstillet af Teknisk Udvalg.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. november 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. november 2020 kl. 13:00

Udvalget anbefaler Forvaltningens indstilling.

Bygningerne skal opføres i træ.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet som indstillet af Teknisk Udvalg.

Bilag:

481. Forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 – tæt/lav boliger, teglværksgrunden, Ejby
Sagsnr.: 2019-014788
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 for tæt/lav boliger på teglværksgrunden i Ejby. Udvalget skal træffe beslutning om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 25. juni 2020 at igangsætte planarbejdet  for tæt-lavt byggeri på Algade 15B i Ejby. Her lå det tidligere Ejby Teglværk, der ikke har været i drift i over 40 år. Bygningerne rummede i en del år en maskinfabrik, og lagde de seneste år hus til Røde Kors Genbrug.

Teglværkets matrikel er på 12022 kvm, og lokalplanforslaget omfatter herudover ca. 2300 kvm. af en matrikel bagved husrækken ud mod Algade, således at lokalplanområdet samlet udgør ca. 14300 kvm.

Det gamle teglværk er nu nedrevet, og der lokalplanlægges for 29 boliger som tæt-lavt byggeri i varierende størrelser fra 85-125 kvm. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30%, bebyggelse i maks. 8,5 m højde og 1 etage. Taghældning fastsættes til højst 25 grader. Vejadgang sikres ad eksisterende overkørsel fra Algade.

Ejendommen er for nuværende omfattet dels af Lokalplan E14 fra 1979, der udlægger området til erhvervsområde, og dels af Lokalplan E105, der omhandler centerbebyggelsen. Området er tilsvarende i kommuneplanen udpeget til henholdsvis erhvervsområde og centerområde.

Der er udført screening for området med konklusion om, at der ikke er behov for miljøvurdering.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 204 og tilhørende kommuneplantillæg 20 sendes i offentlig høring. Det vurderes, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da kommuneplantillægget ikke strider mod hovedprincipperne i den overordnede planlægning.

Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed:

Byggeriet ønskes opført med traditionelle konstruktioner, og der indarbejdes derfor ikke særlige bæredygtighedsløsninger.

Området er i spildevandsplanen fælleskloakeret, og der er derfor som udgangspunkt mulighed for at tilslutte både spildevand samt tag- og overfladevand til kloaknettet.

I teglværkets tid har grunden været befæstet på 60 til 70% af arealet. For boliger vil kravet være højst 30%. Så projektet vil medføre en reduktion i befæstelsesgraden, og dermed reduceret eller forsinket tilledelse af regnvand til kloaksystemet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. november 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. november 2020 kl. 13:00

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

482. Vedtagelse af Biodiversitetsstrategi
Sagsnr.: 2018-002993
Sagsbehandler: Rasmus Dalhoff Skaar

Præsentation:

Biodiversitetsstrategien har været i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse

Forvaltningen foreslår:

- at biodiversitetsstrategien godkendes

Sagsbeskrivelse:

Naturens mangfoldighed - biodiversiteten - er under pres. Et stort antal arter risikerer at uddø, hvis ikke vi ændrer den måde vi bruger vores jord.  Mere plads til vildere natur er nøgleordet.

Den præsenterede biodiversitetsstrategi og de afledte handlinger kan medvirke til at stoppe tilbagegangen. Opgaven er stor, og den kræver et meget bredt samarbejde for at lykkes.

Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer i den første udgave af biodiversitetsstrategien. Nogen af høringssvarene har dog givet oplysninger om og ideer til konkrete handlinger, der vil blive overvejet nærmere.

Det vedhæftede forslag består af en strategi-del og en handlings-del. Hvor strategien er statisk og fastlægges for en længere årrække, er handlingsdelen dynamisk og kan løbende justeres af forvaltningen alt efter viden, bevillinger, politiske beslutninger og fokusområder.

Strategi-delen er bygget op omkring en række strategiske målsætninger, der har sammenhæng med den tidligere vedtagne "Plan- og Bæredygtighedsstrategi". Dertil overordnede retningslinjer for hvordan Middelfart Kommune vil arbejde med målsætningerne.

På det mere konkrete plan er der i forslaget til biodiversitetsstrategi udvalgt seks indsatsområder: "Alsidigt samarbejde", "Kyst- og Marinnatur", "Skovenes natur", "Ådalenes natur", "Agerlandets natur" og "Byernes og infrastrukturens natur" med tilhørende konkrete målsætninger.

Handlingsdelen omfatter de igangværende handlinger, der relaterer sig til biodiversitet samt en række planlagte handlinger.

Der er i strategien lagt stor vægt på inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger.

I forbindelse med behandling i Miljø- og Energiudvalget, indkom forslag til ændring af en række formuleringer samt fremlæggelse af handlingsplan 2 gange årligt fra byrådsmedlem Paw Nielsen. Derfor vedlægges "Biodiversitetsstrategien" med røde markeringer af hvor der er sket ændring i formulering siden udvalgsmødet.

Økonomi:

Biodiversitetsstrategiens handlingsplan finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling "Pulje til gennemførelse af biodiversitetsprojekter" under Natur og Miljø. Der er afsat 300.000 kr. i anlægspuljen i hvert af budgetårene 2020 til 2023.

Høring:

Biodiversitetsstrategien er udarbejdet i tæt dialog med Naturudvalg og grønt råd. Det foreliggende forslag er screenet efter miljøbeskyttelsesloven og har været i i offentlig høring 13. maj til 8. juni 2020. I høringsperioden blev der afholdt et læsermøde i samarbejde med Fyens Stiftstidende på Naturcenteret. Overordnet er der positiv opbakning til kommunens biodiversitetsstrategi og en enkelt kritisk. Størstedelen af emnerne i de indsendte høringssvar, vedrører konkrete arter og lokaliteter. Ingen af de indsendte høringssvar giver anledning til ændring af biodiversitetsstrategien, men nogle forslag om arter og lokaliteter overvejes til fremtidige handlinger. Høringssvar og Middelfart Kommunes bemærkninger til dem er vedlagt som bilag.

Det var intentionen at gøre meget ud af borgerinddragelsen i høringsfasen. Pga. corona-nedlukningen i foråret er de offentlig møder desværre blevet reduceret i omfang.

Klima & bæredygtighed:

En del forslag til handlinger, som fx ekstensivering af græsslåning, naturlig tilgroning og mere naturlig hydrologi på dyrkede marker, kan have en forbedrende effekt på udledningen af klimagasser.

Andre tiltag som fx pleje af lysåben natur med afgræsning, kan have en negativ effekt på udledningen af klimagasser.

Samlet set vurderer forvaltningen dog, at de foreslåede indsatser og handlinger i værste fald har en neutral indvirkning på udledningen af klimagasser og i bedste fald en betydelig positiv effekt, der dog ikke er nærmere udregnet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. november 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. november 2020 kl. 15:30

Anbefales godkendt.

Gældende handlingsplan tilknyttes sagen.Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

483. 4. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 for Social og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2020-012591
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 på Social- og Sundhedsforvaltningens område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen med dertilhørende bevillinger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og sundhedsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 14,583 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Heraf vedrører 2,850 mio. kr. udgifter til COVID-19 og udgifter til genåbning af sociale aktiviteter, plejehjemmene samt aktiviteter til ældre i sommerferien (sommerpakken). Kommunens merudgifter til COVID-19 foranstaltninger, sommerpakken og genåbning af sociale aktiviteter dækkes i al væsentlighed af midtvejsreguleringen for 2020. Den resterende del af merforbruget på 11,733 mio. kr. henfører sig primært til den aktivitetsbestemte medfinansiering, hjælpemidler, social- og sundhedsuddannelserne og det specialiserede socialområde.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser i forhold til områdets oprindelige budget er følgende;

 • På Sundhedsområdet forventes der samlet et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 1,378 mio. kr. Heraf vedrører de 0,731 mio. kr. udgifter til COVID 19. Korrigeres der for midtvejsregulering af COVID-19 udgifter er der samlet et merforbrug på 0,874 mio. kr. på sundhedsområdet.
 • På Senior og Velfærdsområdet forventes der samlet set et merforbrug på 3,089 mio. kr. Heraf vedrører ca. 2,000 mio. kr. udgifter til COVID 19, sommeraktiviteter og genåbning af plejehjemmene. Disse udgifter dækkes i alt væsentlighed af midtvejsreguleringen 2020.

 • På Social og Velfærdsområdet forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 10,116 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Det er en stigning på godt 2,0 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Afvigelserne på driften er beskrevet i vedhæftede notat.

Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 11,135 mio. kr. Der er som led i beskæftigelses-fremmende COVID-19 tiltag bevilget nye anlægsprojekter og fremrykket anlæg fra 2021 til 2020. Disse projekter er markeret med ”CV”. Ligeledes er der overført uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år. Samlet set har SSU et korrigeret anlægsbudget på 31,548 mio. kr.

Forvaltningen forventer samlet set at forbruge 22,136 mio. kr. i 2020. Forventningen er således, at der vil være et højt aktivitetsomfang på anlægsområdet i 2. halvår.

Økonomien på anlægsområdet er beskrevet i vedhæftede notat.

Høring:

Ingen høring.

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2020 kl. 15:30

Godkendt.

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Godkendt.

Bilag:

2020-012591-104 -BO -2020 SSU.docx
484. Kvalitetsstandard Rusmiddelcenteret
Sagsnr.: 2020-015126
Sagsbehandler: Tove Tørnes

Præsentation:

Kommunerne har pligt til at udarbejde en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. Kvalitetsstandarden kan revideres efter behov, dog mindst hvert andet år. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenteret

Sagsbeskrivelse:

I henhold til BEK om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service skal kommune udarbejde en kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer som ligger bag beslutningen.

Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling, som er nævnt i § 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af de indsatsområder, der følger af § 101:

1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet.

2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling.

3) Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på.

4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes.

5) Visitationsproceduren.

6) Behandlingsgaranti.

7) Muligheden for frit valg.

8) Opfølgning på borgerens behandlingsplan, jf. stk. 2.

9) Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner.

10) Hvordan brugerinddragelsen sikres.

11) Reglerne for betaling for kost og logi m.v.

12) Information om sagsbehandling og klageadgang.

13) Personalets faglige kvalifikationer og kompetence–udvikling.

14) Monitorering af indsatsen, jf. stk. 3.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2020 kl. 15:30

Godkendt

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

485. Ændringer i vedtægter for folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2019-005143
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget har drøftet og revideret vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At reviderede vedtægter sendes til godkendelse i Byrådet. 

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har på møde 26. februar 2020 drøftet ændringer i deres vedtægter. På mødet blev følgende ændringer forslået:

 1. Navneændring fra folkeoplysningsudvalg til fritidsråd.
 2. I stedet for at udpege en personlig stedfortræder, udpeges der suppleanter på gruppe niveau. Dvs. der fx ved idrætsforeningerne vælges en 1.,2., 3. og 4. suppleant, fordelt efter antal stemmer.
 3. Følgende fjernes: Der udpeges 1 medlem fra forsamlingshusene som tilforordnet.

De reviderede vedtægter er vedhæftet, hvor ændringerne er understreget.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15

Godkendt

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag:

486. Samlingssteder - nye retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler
Sagsnr.: 2019-003705
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Nye retningslinjer for udlån af kommunale lokaler har været sendt i høring ved relevante parter.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget om nye retningslinjer for udlån af kommunale lokaler bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har udarbejdet nye retningslinjer, i forbindelse med Byrådets ønske om, at kommunale lokaler lettere kan bruges som samlingssteder.

De nye retningslinjer har afledt følgende ændringer:

 • Der kan ske vederlagsfrit udlån til øvrige foreninger, brugergrupper, borgerinitiativer og fællesskaber.
 • Godkendelse af aktivitet kan ske af institutionsleder eller brugerbestyrelser.
 • Ved udlån af lokaler direkte gennem en kommunal institution er det institutionsledelsens ansvar, at retningslinjerne for udlån af lokalerne er overholdt.
 • Udlån til støtteforeninger med baggrund i almennyttig forening.
 • Grundejerforeninger, beboerforeninger og foreninger med private særlige interesser som fx antenneforeninger og kolonihaveforeninger henvises som udgangspunkt til private samlingssteder, kan dog i særlige tilfælde (fx den årlige generalforsamling) booke kommunale lokaler mod betaling.
 • Kommunale ansatte kan ikke låne eller leje kommunale lokaler til private formål.
 • Udlån af kommunale lokaler kan overdrages til frivilligcenter og brugerbestyrelser.

Tilføjede bilag med oversigt over lånemuligheder, ansvar og tilsyn, samt en skabelon til registrering af udlån til ikke folkeoplysende foreninger og andre brugergrupper.

Høringssvar

Retningslinjerne har været sendt i høring og indkomne svar er vedhæftet som bilag.

Der er i alt indkommet 14 høringssvar.

Generelt er høringssvarende positive over de nye retningslinjer. Seks høringssvar ser positivt på formålet med at åbne lokalerne for lokalsamfundet. 

Fem ud af 11 af høringssvarene fra de kommunale institutioner beskriver bekymring om dækning af de øgede udgifter til det forventede øgede forbrug af lokalerne. Dertil beskriver de en bekymring for varetagelsen af den administrative opgave blandt institutionens medarbejdere.

Handicaprådet ønsker, at handicaporganisationerne har førsteret til de lokaler, der er handicapvenlige.
 
Forslag til sproglige ændringer

Økonomi:

Der må forventes et øget forbrug af kommunens lokaler og derved også et øget forbrug af vand, varme og el samt rengøring og servicehjælp.

Høring:

Retningslinjerne har været sendt i høring i perioden 8. til 22. januar blandt følgende
høringsparter:

 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Frivilligcentret
 • Kommunale institutioner
 • Teknik og Miljøforvaltningen

Retningslinjerne har efterfølgende været sendt i hørring blandt skoler og dagtilbud i perioden 3. oktober til 1. oktober.

Klima & bæredygtighed:

Et øget forbrug af vand, varme el med videre kan have en afledt negativ effekt på klimaet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Retningslinierne evalueres og forelægges ultimo 2021.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 10. november 2020 kl. 16:00
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15

Godkendt

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse.

Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.Skoleudvalget 10. november 2020 kl. 16:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Retningslinierne evalueres og forelægges ultimo 2021.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

487. Områdeanvendelse
488. Køb af areal
489. Salg af areal
490. Hensigtserklæring