Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 27. oktober 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
27. oktober 2020 kl. 15:00
Tilstede:
John Kruse
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Kaj Johansen
Anni B. Tyrrestrup
Karin Riishede
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:
Mikkel Dragmose-Hansen

ÅBNE SAGER

456. Kommuneplan 2021 - politisk behandling af høringssvar fra idéfase
Sagsnr.: 2020-014074
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Der er i perioden d. 16. juni til og med 25. august 2020 indkaldt idéer og forslag til den igangværende kommuneplanrevision.

Byrådet skal behandle høringssvarene og beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med de indkomne idéer samt forvaltningens forslag i Forslag til Kommuneplan 2021.

Øvrige forhold i Forslag til Kommuneplan 2021 behandles senere.

Forvaltningen foreslår:

 • at forvaltningens indstilling til de enkelte høringssvar - som vist i oversigten i bilaget - godkendes, og
 • at opsamlingen i sagsfremstillingen herunder godkendes som grundlag for forvaltningens videre arbejde med Forslag til Kommuneplan 2021.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge planloven skal byrådet foretage en hel eller delvis revision af kommuneplanen hvert 4. år og inden udgangen af byrådets valgperiode.

I Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet, at der skal foretages en delvis revision af Kommuneplan 2017. Denne sag omhandler høringssvar og arealudlæg, de øvrige dele af kommuneplanen bliver politisk behandlet på et senere tidspunkt.

Idéfaser
Der har i 2019 været afholdt en første idéfase, hvor Byrådet tog stilling til høringssvarene i september 2019.

Der har siden i perioden d. 16. juni til og med d. 25. august 2020 været gennemført endnu en indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplanrevisionen inkl. afholdelse af borgermøder i Gamborg, Gelsted og Strib. Der er indkommet 27 høringssvar i denne anden idéfase.

Alle høringssvarene fra den seneste idéfase kan ses i bilag.

Der vedlægges desuden oversigt over samme høringssvar med forvaltningens vurdering og indstilling til, hvorvidt de ønskede arealer skal medtages i "Forslag til Kommuneplan 2021" eller ej. I samme oversigt er dé arealer, der af Byrådet blev truffet beslutning om at medtage i kommuneplanen i forbindelse med første idéfase, gengivet sidst i notatet.

OPSAMLING

Samlet set indstilles følgende idéer og forslag til at indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen. Opsamlingen omfatter:

 • Indkomne forslag fra begge idéfaser
 • Forhold der indgår i Planstrategi 2019
 • Forslag fra forvaltningen ud fra en vurdering af det fremtidige udviklingsbehov.

Der arbejdes videre med følgende i Kommuneplan 2021 (KP):

Brenderup:
- Forvaltningen arbejder videre med vurdering af udlæg af nye arealer i KP til boliger i     Brenderup blandt andet på baggrund af vurdering af udviklingsbehov samt restrummelighed

Båring Ege:
-
Nyt sommerhusområde ved Båring Ege tages ind i KP (forudsat Erhvervsstyrelsen tillader     det)

Gamborg:
-
2 nye boligområder i Gamborg tages ind i KP (forudsat Erhvervsstyrelsen tillader det)

Gelsted:
-
Nyt erhvervsområde v. Hylkedamvej ved Carl Hansen & Søn tages ind i KP
- Boligområde v. Hylkedamvej, Møllevej og Hønnerupvej i Gelsted tages ud af KP
- Forvaltningen arbejder videre med den endelige afgrænsning af konkrete udlæg af nye     arealer i KP til erhverv og boliger i Gelsted blandt andet på baggrund af vurdering af     udviklingsbehov samt restrummelighed

Harndrup:
-
Boligområde syd for Rugårdsvej i Harndrup tages ud af KP

Middelfart:
-
Udviklingsområde v. Skrillinge Strand tages ind i KP (forudsat Erhvervsstyrelsen tillader det)
- Erhvervsområde ved Middelfart mod afkørsel Middelfart øst tages ind i KP (er     perspektivområde i den nuværende kommuneplan)
- Nyt perspektivområde til boliger øst for Skrillingegården i Middelfart tages ind i KP
- Med udlæg af nyt perspektivområde for boligudbygning øst for Skrillinge og planer for     skovrejsning øst for Middelfart er nye byggemuligheder i de mulige udviklingsretninger stort     set opbrugt. Der arbejdes derfor i den kommende planperiode med overvejelser og     vurderinger af en bæredygtig fremtidig udvikling af Middelfart by.

Nørre Aaby:
-
Nyt perspektivområde syd for Søndermarken i Nørre Aaby tages ind i KP

Strib:
-
Ny ramme for Strib havn med mulighed for offentlige rekreative områder og lystbådehavn     tages ind i KP
- Forvaltningen arbejder videre med den endelige afgrænsning af konkrete udlæg af nye     arealer i KP øst for Strib blandt andet på baggrund af den foretagne landskabsanalyse,     vurdering af udviklingsbehov samt restrummelighed.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der har været afholdt to idéfaser i henholdsvis sommeren 2019 og sommeren 2020.

Proces og tidsplan herefter:

7. december 2020 - Temamøde i Byrådet om dele af Forslag til Kommuneplan 2021

1. marts 2021 - Temamøde i Byrådet om Forslag til Kommuneplan 2021

6. april 2021 - Byrådet behandler Forslag til Kommuneplan 2021

6. maj til 30. juni 2021 - Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2021

1. november 2021 - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Klima & bæredygtighed:

Bæredygtighedskriterier indgår i et vist omfang i vurderingen af høringssvar. Det kan være forhold som tilknytning af nye arealer til eksisterende by (bedre udnyttelse af infrastruktur og services, når byudviklingen er 'tæt'), samt begrænsning af nyudlæg og dermed mindre arealforbrug.

Der er desuden lagt vægt på, at der er udviklingsmuligheder i alle lokalbyer, centerbyer og hovedby til fremme af bæredygtige lokalsamfund.

Bæredygtighed og klima er generelt gennemgående temaer for kommuneplanrevisionen i den lokale del af kommuneplanen.

Grøn omstilling er et centralt revisionstema i den fælles kommuneplan for Trekantområdet.

Beslutning:

Godkendt.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Godkendt.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

457. Orientering om kapitalforvaltning pr. 3. kvartal 2020
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunes kapitalforvaltning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har pr. 30. september 2020 en samlet beholdning på 227,0 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 30. september fordelte beholdningen sig således:

• Aktier: 27,2 mio. kr. svarende til 12,00 %

• Danske obligationer: 183,3 mio. kr., svarende til 80,76 %

• Obligationer i nye markeder: 4,4 mio. kr., svarende til 1,94 %

• Virksomhedsobligationer 11,5 mio. kr., svarende til 5,05 %

• Kontanter 0,6 mio. kr., svarende til 0,25 %

Økonomi:

1. halvår 2020 var særdeles udfordrende investeringsmæssigt.

Den hastige spredning af coronavirus bevirkede, at det globale samfund er blevet lammet med betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.

Grænser er blevet lukket. Fly blev på jorden, og den globale handel blev hårdt ramt i marts. Det var næsten kun fødevarebranchen, som fungerede tæt på normalt.

Det har naturligvis ramt de finansielle markeder hårdt.

Aktiemarkederne har dog genvundet meget af det tabte siden bunden i marts og status er ved udgangen af 3. kvartal, at det samlede porteføljeafkast er negativt med 1,5 mio. kr., svarende til 0,67%. Forsætter den gode udvikling kan årets investeringsafkast lande på et nulresultat.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

• Aktier: -5,10%

• Danske obligationer: 0,30%

• Obligationer i nye markeder: -7,01%

• Virksomhedsobligationer: -0,72%

• Kontantbeholdning: 0,00%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) -0,55%for perioden 1.1.2020 - 30.6.2020.

Jyske Capital's afkast er således stort set på niveau med afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Den kommende periode vil forventeligt også byde på meget store udsving. Markedet vil meget nøje følge udviklingen i Coronapandemien, da dette er altafgørende for takterne i den globale samhandel.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Jyske Capital foretager ESG/SRI-screening af alle investeringer, således kommunens investeringer lever op til høje krav til høje etiske og klimamæssige standarder.

Det indebærer, at der sker en systematisk screening for selskabernes adfærd i forhold til internationale konventioner og guidelines vedr. miljø, social og governance (ESG) issues.

Det omfatter bl.a. UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises samt en række konventioner vedr. menneskerettigheder og miljø.

Som noget nyt kan det nævnes, at Jyske Bank koncernen fra og med 2020 har opnået at blive en nul- / negativ emissionsbank som følge af bankens klimainvesteringer i vedvarende energikilder (vindmøller).

Så vidt økonomiafdelingen har kunnet afdække, er der endnu ikke andre banker/kapitalforvaltere i den danske finansielle sektor, der har opnået samme nul- eller negativ emissionsstatus.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Orienteringen taget til efterretning.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

458. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal 2020
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunens likviditet bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 30.9.2020 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 udgjorde 168,3 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 4.313 kr.

KKR-likviditeten er steget med 14,3 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er steget med 6,9 mio. kr.

Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at nettoudgifterne til anlægsarbejde har ligget på et meget lavt niveau i starten af året, mens indtægterne på jordforsyningsområdet samtidig ligger på et forholdsvist højt niveau. Der er således sket en ikke uvæsentlig forøgelse af efterslæbet på anlægsområdet.

Det må alt andet lige forventes at likviditeten vil udvise et fald over de kommende år.

Dette skyldes især 4 forhold:

1) Implementeringen af investeringsplanen for Middelfart Affald og Genbrug betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet.

2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist indhentes over de næste 2-3 år. 

3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.

4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020.

Der er med budgetvedtagelsen for 2021 afsat 25 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Det betyder, at KKR-likviditeten kan opretholdes over det mindsteniveau, der anbefales for en kommune.

Det er således en generel tommelfingerregel, at en kommune skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge nok til den løbende drift og til at kunne håndtere mindre udsving.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,5 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes målsætning for minimumslikviditet er ved byrådsperiodens start fastsat til 90 mio. kr.

Den forventede likviditetsudvikling frem mod 2025 ses af grafen under økonomipunktet.

Økonomi:

Den forventede likviditetsudvikling fremgår af nedenstående graf.

Den økonomiske virkning af det netop vedtagne budget for perioden 2021-2024 er indarbejdet i likviditetsforventningerne, lige som det er lagt til grund, at efterslæbet på anlægsområdet indhentes over en 3-årig periode.

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.
 • Timingen af eksterne enheders træk eller udbygning af mellemværendet med Middelfart Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i såvel de bevillingsmæssige dispositioner både for budgetårene 2020 og 2021 og mere fremadrettet i budgetlægningen for 2022-2025.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Orienteringen taget til efterretning.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

459. Frigivelse af anlægstilskud til etablering af Husby-Tanderup Aktivitetscenter
Sagsnr.: 2020-005990
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Etableringen af et landsbykulturhus (aktivitetscenter) i Husby-Tanderup, som et fællesprojekt mellem Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening (HTUG), Husby Tanderup Landsbykulturhus Forening (HTLF) og Husby Tanderup Borgerforening (HTB) er klar til at blive påbegyndt.

Der er derfor et behov for at kunne udbetale anlægstilskuddet i takt med, at byggeriet skrider frem og færdiggøres. Det indstilles derfor, at det afsatte rådighedsbeløb på 3,750 mio. kr. frigives, således at Kultur og Fritid kan påbegynde udbetalingen af anlægstilskuddet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget indstiller, at rådighedsbeløbet på anlægsprojektet vedrørende landsbykulturhuset (aktivitetscenter) i Husby-Tanderup frigives.

Sagsbeskrivelse:

Husby-Tanderup Aktivitetscenter skal være med til at opfylde ønsket om et center for mangfoldige aktiviteter i området, som kan styrke både den fysiske og mentale sundhed på tværs af generationer. Udover at løse presserende lokalemæssige problemstillinger, er der enighed blandt foreningerne og Middelfart Kommune om, at et aktivitetscenter er en vigtig brik for at få et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv, som kan fastholde og ikke mindst udbygge områdets fælleskaber på tværs af generationer, bosætning og erhvervsliv.

Aktivitetshuset skal være et samlingspunkt for lokalsamfundet i Husby Tanderup, der vil sikre at både børn og voksne i alle aldre vil kunne lave sportslige og kulturelle aktiviteter i deres nærområde. Der er rigtig mange ildsjæle i området og disse får nu helt nye og stærke muligheder for at skabe aktiviteter til glæde for lokalsamfundets borgere.

Anlægsprojektet forventes at være færdigt ved udgangen af 2020.

Økonomi:

Anlægstilskuddet på 3,750 mio. kr. udbetales i takt med, at byggeriet skrider frem og færdiggøres.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtiget.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

460. Godkendelse af skema C for almene boliger i Nr. Aaby
Sagsnr.: 2017-017225
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt sendt skema C (byggeregnskab) til godkendelse. Skema C omhandler opførelse af 30 almene familieboliger beliggende på Østergade, Rosenvænget og Granvej i Nr. Aaby.

Forvaltningen foreslår:

 • at Middelfart Kommune godkender skema C og dermed en anskaffelsessum på 47.707.000 kr. og dertilhørende kommunale garanti på det støttede lån
 • at Middelfart Kommune godkender en husleje på 837 kr. pr m2 ekskl. forbrug

Sagsbeskrivelse:

Tilbage i 2017 besluttede byrådet, at det gamle rådhus i Nr. Aaby, det gamle bibliotek med mere skulle omdannes til almene boliger. Den opgave fik Boligforeningen Lillebælt. Og i dag er der 30 attraktive almene familieboliger til rådighed. Boligerne er fordelt på størrelser fra 61 m2 til 115m2 fra og huslejer mellem 4.341 kr. og 7.625 kr.

Boligerne stod indflytningsklar i oktober 2019 efter, at tidsplanen for indflytningen var blevet rykket undervejs i byggearbejderne pga. uforudsete hændelser. Et eksempel på det er, at det gamle rådhus beliggende Østergade 21 gav en del udfordringer og ekstraomkostninger til uforudsete bygningskonstruktioner og/eller materialer, som først er blevet kendt under nedbrydningen. Herudover har der fx også i projektet været en del omkostninger på knapt 850.000 kr. til dårlig jordbundsforhold og understøbning af nabohus, som ikke var angivet i den geotekniske rapport.

I processen har man formået at overholde anskaffelsessummen som ved skema B på 47.707.000 kr. med tilhørende kommunal garanti samt en endelig husleje på 837 kr. pr m2 ekskl. forbrugsafgifter.

Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved
realkreditlån  41.982.000 kr.
grundkapital    4.771.000 kr.
beboerindskud    954.000 kr.

Økonomi:

Middelfart Kommune har afregnet grundkapital til landsbyggefonden og er forpligtet til at stille kommunal garanti for det optagne realkreditlån.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

461. Forslag til Lokalplan nr. 201 Middelfart Friskole, Middelfart
Sagsnr.: 2020-002882
Sagsbehandler: Maja Grundtvig-Bonnevie

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af Middelfart Friskole, som ligger
ved Kålsbjergvej 35, Skrillinge, Middelfart.
Udvalget anmodes om at træffe beslutning, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig hørring. 

Forvaltningen foreslår:

• At forslag til lokalplan nr. 201, Middelfart Friskole, godkendes og sendes i offentlig høring.
Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opføres 2 nye bygninger, til henholdsvis klasselokaler/administration og en multisal.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har den 25. juni, 2020 truffet beslutning om at igangsætte en ny lokalplan for Middelfart Friskole. Det sker på baggrund af skolens ønske om at opføre nye bygninger for at give bedre vilkår til skolens elever.
På området er der skole fra 0 til 9.klasse med en vuggestue og børnehave tilknyttet. Det er ikke hensigten at øge kapaciteten.
Middelfart Friskole ønsker at opføre to nye bygninger. Den ene bygning skal anvendes til
undervisning og administration og vil udgøre ca. 1300 m² op til 1. 1/2 plan.
Den anden bygning skal anvendes til multisal og vil blive på 700 m². Begge bygninger må have en højde op til 10 meter.
Derudover sikrer lokalplanen, at der kan foretages mindre om-og tilbygninger i tilknytning til de eksisterende bebyggelser. Der er også mulighed for at bearbejde de ubebyggede opholdsarealer og opføre bålhytter og sheltere.

Lokalplanen sikrer, at der skal være en grøn beplantning mod de tilstødende naboer og ud mod Toften. Desuden er der medtaget bestemmelser, som sikrer hensyn til naboer med henblik på at minimere gener fra støj og indblik.

Der er vejadgang fra Toften og parkeringsareal på egen grund.

Ansøgers beskrivelse af det ønskede projekt er vedhæftet som bilag.

Området er på ca. 30.000 m² og den samlede bebyggelsesprocent vil ikke overstige 40%. Det
ansøgte er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, Skoler, Skrillinge, som er udlagt til offentlige formål i form af skoler eller andre offentlige formål.

Lokalplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 201 sendes i offentlig høring i 4 uger. Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed:

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, som redegør for at regnvand kan håndteres på egen grund.
Den er vedhæftet som bilag: " Vandhåndteringsplan"

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00

Lokalplanen anbefales med tilretning om flagregler.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i drøftelse af punktet.

 Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

462. Forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 - Ny daginstitution ved Hyllehøjskolen
Sagsnr.: 2020-006068
Sagsbehandler: Sarah Jordt

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en ny daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart.

Der skal træffes beslutning om planforslaget og kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 203 tilrettes i henhold til vedlagte bilag "Rettelser til lokalplanforslag 203"
 • At forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse:

Daginstitutionen skal ligge nord for skolen og erstatter nogle få af skolens eksisterende bygninger. Institutionen får vejadgang fra en ny overkørsel fra Hyllehøjvej. Planen er lavet meget bred, så den kan favne flere forskellige muligheder. Der er ikke noget specifikt projekt planlagt lige nu.

Planen åbner også op for at skolen og hallen på sigt har muligheden for at udvide, men det er samtidigt sikret, at de fortsætter i samme arkitektoniske stil.

Bebyggelsesprocenten for grunden er 40%, hvilket er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget gør det muligt at bygge i 2 etager i stedet for den nuværende 1 etage.

Efter Teknisk Udvalg på mødet d. 6. oktober 2020 har godkendt forslag til lokalplan 203, er der opdaget fejl i lokalplanforslaget der vedrører bestemmelsen for parkeringspladser og kortbilag. Se vedlagt bilag, hvor der er gjort rede for den forslåede mindre tilretning af lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 sendes i offentlig høring i 4 uger. Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed:

Der er et ønske om at bygge så bæredygtigt som muligt indenfor budgettets rammer.
Men vi har i lokalplanen ikke mulighed for at stille krav i forhold til bæredygtige materialer, hverken om de er lokale eller genbrugsmaterialer. Der er ingen hjemmel for det i Planloven.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 6. oktober 2020 kl. 13:00

Lokalplanen anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i drøftelse af punktet.Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

463. Vandområdeplaner 2021-2027: Godkendelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser udarbejdet i samråd med vandråd
Sagsnr.: 2019-013883
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Der skal træffes beslutning om forslag til vandløbsindsatser i de statslige vandområdeplaner 2021-2027, som er udarbejdet med bidrag fra interessenter i lokale vandråd. Forslaget skal senest den 22. november 2020 sendes til Miljø- og Fødevareministeriet til brug i forbindelse med den endelige udarbejdelse af de statslige vandområdeplaner 2021-2027, herunder hvilke fysiske indsatser i vandløb, der skal gennemføres for at opnå god miljøtilstand.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser i vandområdeplanerne 2021-2027 i Middelfart Kommune godkendes og sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagsbeskrivelse:

Mange danske vandløb opfylder pt. ikke kravet om god økologisk tilstand, pga. dårlige fysiske forhold og opstemninger med opstuvningszoner og spærrevirkning for vandrende fisk m.m. Vandrammedirektivet sigter i målsatte vandløb mod at opnå mindst god økologisk kvalitet, målt på grundlag af de biologiske kvalitetselementer; fisk, planter og smådyr.

Kommunerne skal, med baggrund i et virkemiddelkatalog udarbejdet for Miljøstyrelsen af bl.a. Aarhus Universitet, forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Disse virkemidler er f.eks. genslyngning af udrettede vandløb, udlægning af groft materiale i vandløb, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af fysiske spærringer ved. f.eks. mølleopstemninger m.v. I Middelfart Kommune har vi efter fjernelse af faunaspærringen Harndrup Mølle i 2018 konstateret stor gydeaktivitet opstrøms møllen, hvilket der ikke var tidligere. Ved andre mindre restaureringsprojekter med udlægning af grus, har vi også konstateret flere ørreder i vandløbene. Dette er også en indikation på, at der er flere smådyr, som også er et af kvalitetselementerne.

De statsligt udmeldte minimumskrav for hovedvandopland Lillebælt/Fyn er indsatsforslag i minimum 76 kilometer vandløb og fjernelse af minimum 12 faunaspærringer. Den økonomiske ramme er 15.521.000 kroner.

Forslag til indsatsprogram for fysiske vandløbsindsatser i Middelfart Kommune

Inden for Middelfart Kommunes geografiske opland er der i vandrådet drøftet 11 vandområder og 9 spærringer. Det vil sige, at i alt 20 indsatser i Middelfart Kommune er behandlet i vandrådet.

Det indstilles, at 11 vandområder svarende til cirka 29 kilometer vandløb og 4 faunaspærringer indgår i forslag til indsatsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027. De to store faunaspærringer Fyllested Mølle og Brende Mølle indgår i forslag til indsatsprogram. Administrationens indstilling følger vandrådets anbefalinger, hvilke der var enighed om i vandrådet med undtagelse af Bæredygtigt Landbrug.

Oversigt over de konkrete indsatsforslag fremgår af bilag.

Indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløb er opdelt i ”vandområder” (strækningsbaserede restaureringsindsatser - eksempelvis udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbund, træplantning, etablering af sandfang mv.) og ”spærringer” (åbning af rørlagte strækninger eller fjernelse af faunaspærringer). Indsatserne kan bestå af et eller flere virkemidler fra statens ”virkemiddelkatalog”.

Vandrådets og oplandskommunernes prioritering af indsatser tager udgangspunkt i principper, som der var enighed om i vandrådet – bl.a. om at fokusere på hele vandløbssystemer og skabe synergi med allerede udførte projekter samt undlade at prioritere vandløb med ringe fald/blødbund.

Økonomi:

Staten har kompenseret kommunerne økonomisk for det administrative arbejde med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram, bidrag til miljørapport samt for varetagelse af sekretariatsbetjeningen af vandrådene via DUT-princippet efter aftale med KL.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Under arbejdet med forundersøgelse af de enkelte indsatser i vandområdeplanen bør der indgå vurdering af behovet for klimatilpasning ved f.eks. forsinkelse af vand til forebyggelse af oversvømmelser nedstrøms i vandløbssystemet. Der kan arbejdes med reduktion af klimabelastning i implementeringsfasen i forbindelse med transportopgaver og indkøb af råstoffer.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:30

Godkendt.Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

464. Nyt erhvervsaffaldsregulativ 2020 i offentlig høring
Sagsnr.: 2020-009044
Sagsbehandler: Tine Veng Basse

Præsentation:

De kommunale institutioner skal fremadrettet sortere deres affald, ligesom husstandene i
Middelfart Kommune skal fra efteråret 2020.
Det medfører, at erhvervsaffaldsregulativet skal revideres.

Forvaltningen foreslår:

• At forslaget til nyt erhvervsaffaldsregulativ godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, inden endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse:

Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen, og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.

Erhvervsaffaldsregulativet er ændret, så det også omfatter ordningen for sortering af affald i kommunale institutioner.

Udover den ændring, er der lavet en generel gennemgang af regulativet, hvor der er rettet formuleringer, og justeret henvisninger, til f.eks. affaldsbekendtgørelsen.

Derudover er regulativet tilrettet, så ordningerne, der beskrives i regulativet, er i overensstemmelse med ordningerne i Husholdningsregulativet.

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet omfatter bl.a.:

• Tilføjelse af § 17 om ordning for genanvendeligt erhvervsaffald fra kommunale institutioner.
    Hvor det præciseres, at genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og     institutioner skal sorteres på samme måde som hos husholdninger i kommunen.

•Tilføjelse af mulighed for forsøgsordninger (§8)
    Så der fremover kan gives tilladelse til forsøgsordninger, f.eks. i forhold til
    beholdertyper, eller typer af indsamlet affald.

•Ændret definition og beskrivelse af ordninger for dagrenovationslignende affald, og     genanvendeligt affald (§10 & § 11)
    Hvor det bl.a. er specificeret ud, at madaffald fremover skal sorteres fra det affald,
    der sendes til forbrænding.

•Beskrivelse af opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret er slettet, da gebyret er afskaffet (§ 11)
    Det blev i december 2018, vedtaget ved lov, at gebyret ophørte pr. 1. januar 2019

•Tilføjelse af § 19 om ordning for bygge- og anlægsaffald
    Hvor det præciseres, at virksomheder, mod betaling, kan benytte de     kommunale genbrugspladser til bygge- og anlægsaffald, samt at nedrivninger og større     renoveringer skal anmeldes senest 14 dage før man påbegynder arbejdet.

•Tidligere § 20 om ordning for Genbrugscontainer er slettet
    Ordningen er ved at blive revideret og tilpasset bl.a. i forhold til indsatsen CØ, og hører     derfor under forsøgsordninger.

De præcise formuleringer og ændringer kan ses i forslaget til Erhvervsaffaldsregulativ, der er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi:

Ændringerne i Erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune. Ændringerne på institutionerne finansieres af det eksisterende budget.

Høring:

Udkastet til Erhvervsaffaldsregulativ sendes i 4 ugers offentlig høring, hvorefter det under hensyn til høringssvar, skal endelig vedtages.
Erhvervsaffaldsregulativet har ikke særlige konsekvenser for hverken ældre eller handicappede.

Klima & bæredygtighed:

Der er en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder, affaldssortering og klima.
Erhvervsaffaldsregulativet skal på bedst mulig måde understøtte erhverv, og herunder kommunale institutioners mulighed for affaldsforebyggelse, affaldssortering, håndtering og afsætning af affald i en kommunal sammenhæng. Erhvervsaffaldsregulativet har derfor en positiv betydning for klimaet, bl.a. i forhold til at begrænse udledningen af drivhusgasser og fremme Cirkulær Økonomi.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:30

Godkendt.Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

465. Godkendelse af takster for 2021 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Sagsnr.: 2020-012349
Sagsbehandler: Maria Friis Jensen

Præsentation:

Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), har fremsendt budget og takster for 2021. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2021 vedlægges til orientering.

Forvaltningen foreslår:

 • At Motas takster for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer skal fremsendes til kommunernes godkendelse. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 3. september 2020 vedtaget at fremsende taksterne for 2021 til behandling i interessentkommunerne. Indtægtsberegning, omkostninger og takster for 2021 er vedlagt som bilag. 

Udgifter for Motas skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, OBU tømningsordning, klinisk risikoordning og lille-/landbrugsordning). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt.

For 2021 budgetteres der med samme affaldsmængder som budgetteret for 2020, hvilket er lidt lavere end realiseret i 2019. Dette ud fra at i 2019 afhentede Motas større mængder fra en brand, som derfor ikke forventes at gentages i 2020 og 2021. Dertil usikkerheden som følge af Corona situationen.

Økonomisk budgetteres der for 2021 med et positivt resultat før renter på 8 t.kr. dette ud fra at efter planlagt opførsel af overdækket lagerareal i 2020 vil Motas råde over ca. 1.500. t.kr  likvide midler, hvilket anses for fornuftigt. Med et resultat omkring 0 kr. for 2021 fastholdes likviditetsniveauet. For at opnå dette er omkostninger reduceret mest muligt. Dertil øges flere af taksterne som Motas opkræver hos kunderne.

For administrationsgebyrordningen budgetteres der med, Motas modtager 872 t.Kr. fra interessentkommunerne, hvilket er uændret i forhold til 2020. Beløbet fordeles efter samme fordeling som anvendt for 2020.

Økonomi:

Motas' udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.
Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere, opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:30

Godkendt.Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

466. Ny Hyllehøj: Godkendelse af visions- og idéoplæg
Sagsnr.: 2020-005194
Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

Præsentation:

I løbet af 2019 blev der udarbejdet en masterplan for dagtilbudsområdet. Generelt beskriver masterplanen, hvordan kommunens nuværende struktur og fysiske rammer kan rumme den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0–5 årige. Beslutningen om de endelige løsninger blev taget i forbindelse med behandlingen af budget 2020 og vedtagelsen af anlægsbudgettet her.

En af løsningerne vedrører etablering af en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Til dette projekt er der med budget 2020 og budget 2021 i alt afsat 25,9 mio. kr. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning den 1. april 2023.

Byrådet gives en status på opstartsarbejdet med henblik på godkendelse af det samlede visions- og idéoplæg, som er produktet heraf. I henhold til gældende praksis orienteres Byrådet herefter kun om byggeriet, hvis det afviger fra den økonomiske ramme i oplægget.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender visions- og idéoplægget for Ny Hyllehøj - en ny, integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen.

Sagsbeskrivelse:

I løbet af 2019 blev der udarbejdet en masterplan for dagtilbudsområdet. Generelt beskriver masterplanen, hvordan kommunens nuværende struktur og fysiske rammer kan rumme den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0–5 årige. Beslutningen om de endelige løsninger blev taget i forbindelse med behandlingen af budget 2020 og vedtagelsen af anlægsbudgettet her. En af løsningerne vedrører etablering af en ny integreret daginstitution (Ny Hyllehøj) ved Hyllehøjskolen til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn.

Det første skridt på vejen, i opførelsen af et nyt byggeri, er at få formuleret et visions- og idéoplæg. Oplægget er den første bearbejdning af de indledende tanker, forventninger og behov, som er blevet identificeret i forhold til opførelsen af Ny Hyllehøj.

Vision betyder ”at se eller vise”. Det primære formål med en vision er dermed at vise vejen frem; at agere kompas. Visionen skal sikre, at vi ikke mister fokus på, hvad vi vil, og hvordan vi eksekverer det. Idéoplægget ligger sig i forlængelsen af visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" og rummer en række forslag til, hvordan visionen kan konkretiseres på dagtilbudsområdet. Idéoplægget redegør derved klart for, hvordan den ønskede pædagogiske praksis kan omsættes og manifesteres i arkitekturen og rummene på Ny Hyllehøj.

Visions- og idéoplægget for Ny Hyllehøj er blevet til på baggrund af workshops og dialoger, der har involveret flere forskellige interessenter fra Middelfart Kommune. Det være sig repræsentanter fra Børn, Kultur og Fritidsudvalget, fra forskellige forvaltninger, fra nuværende dagtilbud i kommunen (ledere og medarbejdere) og fra Hyllehøjskolen (ledere, medarbejdere og forældre). Den samlede deltagerkreds fremgår af oplægget, se bilaget.

Visionen for Ny Hyllehøj er – i lighed med visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” – at danne og uddanne børn til livsduelige verdensborgere.

For vores mindste verdensborgere på Ny Hyllehøj handler visionen om, at de lærer at udforske, forstå og reagere på verdenen omkring dem (den eksterne virkelighed) og på verdenen indeni dem selv (den interne virkelighed).

Med kroppen som medium mellem disse to virkeligheder, er det derfor vigtigt, at børnene på Ny Hyllehøj lærer at anerkende egne og andres tilstedeværelse, at de får værktøjer og kulturelle indsigter, der kan løfte og inspirere til individuelle processer, men også erfaring med at løse problemer, der nu og med tiden præsenterer sig i verdensbilledet – både lokalt, nationalt og globalt.

Visionen udfolder de tilhørende fire strategiske pejlemærker. Det er således i relation til dem, at det præciseres og udfoldes, hvad der skal lægges vægt på i det pædagogiske arbejde for at indfri visionen. Pejlemærkerne udfolder således ønsket om, alle verdensborgere ved, hvordan de kan klare sig i verden (en verdensborger fra Middelfart), men også hvordan verden kan klare sig – både økonomisk, socialt/kulturelt og miljømæssigt (bæredygtighed som fundament). Pejlemærkerne udfolder ligeledes ønsket om, at alle verdensborgere har varierede dage, hvor de bruger både krop og hoved (dagtilbud i bevægelse) og oplever, at dagtilbuddet er et trygt og rart sted at lege, lære og trives i – hvor de oplever helhjertede dage (et attraktivt dagtilbud). 

Et centralt værktøj i visions- og idéoplægget er "mål- og designhierarkiet" - visionskompassets indre mekanik. For hvert pejlemærke identificeres dels en række mål og succeskriterier, der kan siges at være de overordnede tjeklister for drømmene, dels en række principper for den pædagogiske praksis for at kunne realisere disse. Kompassets indre, der samler det hele, leder til en beskrivelse af rum og arkitektur. De første aspekter udfoldes i visionsdelen. Det sidste i idéoplægget.

Idéoplægget skitserer i tråd med visionen fx, hvordan såvel skoven som legen skal bruges som designkompas i skitseringen og opførelsen af byggeriet. Hvordan udearealerne skal spille sammen med indearealerne og give børn mulighed for både struktureret og ustruktureret, risikofyldt leg. Det introducerer i den forbindelse også et rumkompas, der skal sikre, at de forskellige legezoner i byggeriet placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden - med respekt for de forskellige legetypologier og -scenografier, som byggeriet skal give plads til.

Endelig skitserer idéoplægget en række tekniske og økonomiske aspekter ved byggeriet, herunder hvor byggeriet kan opføres på grunden og skitserer i den forbindelse en række fordele og ulemper ved forskellige placeringer. Denne del skal også ses i sammenhæng med den lokalplan, som er under udarbejdelse. 

Byggeriet forventes udbudt til totalrådgiver primo 2021, at være færdigbygget ultimo 2022 og klar til ibrugtagning den 1. april 2023.

Økonomi:

Med reference til tilsvarende daginstitutionsbyggerier har den eksterne rådgiver estimeret, at selve byggeriet vil koste 20,6 mio. kr. ekskl. moms, inkl. ekstra tiltag til opførelse af et bæredygtigt byggeri. Dertil kommer udgifter til bl.a. rådgivere, tekniske undersøgelser og byggemodning samt indretning inde og ude (fx p-plads og legeplads). I alt estimerer rådgiver et samlet anlægsbudget på 26 mio. kr. ekskl. moms.

Med budget 2020 og 2021 er der i alt afsat 25,9 mio. kr. ekskl. moms til opførelsen af Ny Hyllehøj. Den gældende budgetramme vurderes derfor at dække de forventede udgifter, jf. rådgivers estimater.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Det er et politisk ønske, at Ny Hyllehøj opføres bæredygtigt - både ude og inde.

Den nye daginstitution opføres derfor først og fremmest efter Bygningsreglementets mindstekrav til energi og energiklasse, da disse krav i sig selv medfører et meget lavt energiforbrug og en meget velisoleret klimaskærm.

I et bredere perspektiv, udover energi, vil der blive indarbejdet relevante bæredygtige tiltag under byggeriets projektering og udførelse. Med relevante tiltag menes først og fremmest tiltag der giver god mening, og som er baseret på sund fornuft i forhold til byggeriets processer, materialevalg og tekniske løsninger. Det er ikke et mål at koble en bæredygtighedscertificering på projektet.

I tråd hermed er der aktuelt sendt to ansøgninger til Realdania:

1. Ansøgning om støtte (kr. 200.000) til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor den eksterne bæredygtighedskonsulent bistår Middelfart Kommune med at udbyde og implementere relevante bæredygtige tiltag, herunder med videns- og kompetenceopbygning i Middelfart Kommune.

2. Ansøgning om støtte fra Realdanias Klimapulje til udarbejdelse af strategi til CO2-neutralitet og afledte ekstraomkostninger til tekniske installationer, samt yderligere ansøgning om støtte til evaluering af pædagogisk værdi ved inddragelse af vandelemeter til leg og læring, samt afledte anlægsomkostninger her for (estimeret samlet værdi 1.000.000 kr.).

Såfremt ansøgningerne ikke imødekommes, vil der blive afsøgt andre, supplerende finansieringskilder for at imødekomme de politiske ambitioner for Ny Hyllehøj.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00

Indstillet godkendt.

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

467. Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2021
Sagsnr.: 2020-001485
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre at arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Beskæftigelsesplanen er således med til at styrke indsatsen for at understøtte, at flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Det overordnede fokus for Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 er at sikre virksomhederne den kvalificerede arbejdskraft, der efterspørges og sikre de ledige en så kortvarig ledighed som muligt for at sikre Middelfart Kommunes fremtidige vækst.

De politiske mål for perioden 2018-2021 er:

 • Kompetenceløft af ledige og ansatte – det dobbelte kompetenceløft

 • Unge i job og uddannelse

 • Integration via arbejdsmarkedet

 • Udsatte ledige i job

 • Samarbejde og dialog med virksomheder og civilsamfund.

Der er tre hovedspor i Beskæftigelsesplanen for 2021:

 • Velfærdstjek

 • Virksomhedsservice

 • Synergi ved tværfagligt samarbejde

De tre ovenfornævnte hovedspor udmønter sig i virksomhedsvendte og borgervendte indsatser:

Fokusområderne for den virksomhedsvendte indsats er:

 • Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
 • Sikring af kvalificeret arbejdskraft
 • Dobbelt uddannelsesløft
 • Samarbejde og netværk
 • Monitorering af det lokale arbejdsmarked

Fokusområderne for den borgervendte indsats er:

 • Samtalen som den primære indsats
 • Jobrette indsats
 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • CV og ressourcer
 • Helhedsorienteret tilgang
 • Borgerinddragelse

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan, indsatser og mål understøtter de centralt udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2021 som er:

 • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

 • Flere ledige skal opkvalificeres

 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Beskæftigelsesplanen 2021 er udarbejdet via en løbende dialog med Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor de politiske mål har fungeret som pejlemærker. Derudover har udvalget i udarbejdelsen løbende været i dialog med interessenter om indsatsen for 2021.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i at kerneopgaven for den lokale beskæftigelsesindsats er, at støtte ledige og sygemeldte i at (gen)finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i det grundlæggende værdimæssige udgangspunkt, at et aktivt arbejdsliv er en del af det gode liv for borgere i den arbejdsdygtige alder - at et aktivt arbejdsliv fremmer sundhed og trivsel.

De i Beskæftigelsesplanens beskrevne indsatser har alle som omdrejningspunkt at sikre fuld og produktiv beskæftigelse, økonomisk vækst samt anstændige jobs til alle.

Et hovedspor hertil er uddannelse, en øgning af antallet af borgere med relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet og at fremme alles muligheder for livslang læring.

Beskæftigelsesplanen arbejder især i henhold til Verdensmål 3 "Sundhed og trivsel", Verdensmål 4 "Kvalitetsuddannelse" og Verdensmål 8 "Anstændige job og økonomisk vækst".

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2020 kl. 15:00

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

468. Godkendele af rammeaftale 2021-2022
Sagsnr.: 2020-012750
Sagsbehandler: Tove Tørnes

Præsentation:

Rammeaftale for det specialiserede socialområde.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender rammeaftalen for 2021-2022.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.
Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren. Hensigten er at sikre den rette kapacitet, at øge kvaliteten i indsatserne, og at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden.

Indholdet i Rammeaftalen 2021-2022

Der er i Rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.
På baggrund af disse politiske bidrag fra kommuner og region har Socialdirektørforum udpeget følgende tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i perioden:

 1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

  På det specialiserede socialområde opleves et behov for en koordineret og sammenhængende indsats mellem flere sektorer. Borgernes behov er ofte komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Socialdirektørforum forpligter sig til at udvikle det gode samarbejde med de øvrige sektorområder, så borgernes oplevelse af overgange bliver mindst mulig.

   

 2. Styring og kapacitet

  Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. I Rammeaftalen 2021-22 sættes særligt fokus på vidensdeling i forhold til best practice og opnåelse af synergieffekter samt udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af den rette kapacitet.

 3. Kvalitet i indsatserne
  Socialdirektørforum vil løbende følge og evaluere igangsatte initiativer, som kan være med til at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum har besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, hvor formålet blandt andet er at bidrage til udvikling og øget kvalitet i indsatserne, og sikre at Socialdirektørforum får praksisperspektiver på dagsordenen. Et af de områder, som Socialdirektørforum derudover har et særligt fokus på er effekt og progression. Socialdirektørforum vil arbejde med at afsøge:

  • Muligheder for at arbejde mere systematisk med effekt og progression på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2021 - 2022

 • Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

 • Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

 • Indgåelse af aftaler: Kommunerne og regionen skal i de fremadrettede købskontrakter sikre at det, ved køb og salg uden for Syddanmark, fremgår at der tages udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen

 • Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

 • Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Ift. Rammeaftalen 2021-2022 er der udmeldt 3 centrale udmeldinger:

  • Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

  • Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

  • Borgere med svære spiseforstyrrelser

Nyt i Styringsaftalen 2021 - 2022

Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. I Styringsaftalen fastholdes en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller flere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. Flere af takst- og beregningsprincipperne gælder dog også for tilbud, som ikke er med i Styringsaftalen, såfremt der sælges pladser til andre kommuner.

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 Rammeaftalen for 2021-2022 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.
Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 16. november 2020 melde tilbage.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Ingen

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. oktober 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 8. oktober 2020 kl. 15:30

Godkendt.

Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00

Anbefales overfor Byrådet.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.

LUKKEDE SAGER

469. Eventuelt salg af jord
470. Salg af areal