Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 25. juni 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
25. juni 2020 kl. 15:00
Tilstede:
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Kaj Johansen
Karin Riishede
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen

ÅBNE SAGER

419. Delegerings- og kompetencefordelingspllaner for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-016209
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret "Delegations- og kompetencefordelingsplanen" for eget forvaltningsområde. Efterfølgende har de enkelte politiske udvalg på sine møder i maj eller juni behandlet eget område. Udvalgene indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at Økonomiudvalget anbefaler sagen til godkendelse i byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte, borgere og virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt. Og til hvilket politisk udvalg kompetencen er delegeret til.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos Økonomiudvalg eller i Byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetencen til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen under kolonnen "Direktør".

Direktionen har behandlet planen. For fremtidigt at sikre en mere ensartet detaljeringsgrad i planen, er administrationen blevet bedt om, at der i den nye byrådsperiode laves et nyt koncept for kompetencefordelingsplanen. Hensigten er, at de enkelte udvalgs delegerings- og kompetencefordelingsplaner får en mere ensartet karakter.

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Mikkel Dragemose-Hansen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 10. august 2020 kl. 17:00

Bilag:

420. Igangsætning af kommune- og lokalplanlægningen for udvidelse af hotel Sixtus
Sagsnr.: 2016-021680
Sagsbehandler: Anders Kjærved

Præsentation:

Hotel Sixtus, der ligger ved Teglgårdsvej i Middelfart ønsker at udvide deres overnatningsfaciliteter samt mødelokaler. Planarbejdet har tidligere været igangsat, men pga. støjproblemer i forhold til naboerne har sagen været stillet i bero. 

Udvalget skal tage stilling til om kommune- og lokalplanlægningen skal igangsættes på ny.

Forvaltningen foreslår:

 • at kommune- og lokalplanlægningen for udvidelse af hotel Sixtus igangsættes i overensstemmelse med principperne skitseret under sagsfremstillingen.
 • at forvaltningen i den videre dialog med Sixtus rådgivere, stiller krav om yderligere arkitektonisk tilpasning af ny skitseret bebyggelse, hhv. mødefløjen og to anneksbygninger, således at de i størrelse, farvevalg og materialitet ydmygt tilpasses omgivelser og hierakisk underordner sig den bevaringsværdige hovedbygning. 
 • at der forud for planlægningen indkaldes ideer og forslag i forhold til ændring af kommuneplanrammen for området fra boligområde til erhverv i form af hotel- og kursusvirksomhed, jf planlovens § 23c

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget vedtog i september 2016, at i gangsætte planlægningen for udvidelse af hotel Sixtus ved Teglgårdsvej i Middelfart. I forlængelse heraf blev der indkaldt ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c vedrørende ændringen af kommuneplanrammen fra boligområde til erhverv. Herefter blev selve kommune- og lokalplanarbejdet igangsat. Planarbejdet har dog været stillet i bero, i en længere periode pga naboklager vedrørende støj. I den forbindelse er der meddelt et påbud til hotel Sixtus.

Kommune- og lokalplanlægningen ønskes nu igangsat igen. På grund af, at det er 3½ år siden sagen var forelagt Økonomiudvalget og da indkaldelsen af ideer og forslag blev foretaget efter den forrige kommuneplan, er det Forvaltningens vurdering, at der er behov for en ny beslutning om igangsætning af planlægningen, ligesom der bør indkaldes ideer og forslag på ny, jf planlovens § 23c.

Det skal bemærkes, at i forhold til den tidligere indkaldelse af ideer og forslag kom der massive protester fra naboerne mod udvidelsen af hotellet pga støj, trafik og forringelse af det eksisterende miljø.

Området, der skal indgå i planlægningen, omfatter udover selve hotelejendommen (Teglgårdsvej 71 og 73) også ejendommene Teglgårdsvej 67 og 69, som Sixtus har købt.

Ønsket om udvidelse af Sixtus omfatter dels nye værelsesbygninger ligesom der ønskes en udvidelse med mødelokaler ovenpå eksisterende mødelokale vest for Hovedbygningen.

Det er væsentligt for nybyggeriet i området, at det sker i respekt og under hensyntagen til omgivelserne, og herunder den oprindelige hovedbygning, der er udpeget med en høj bevaringsværdi i kategori 3 efter SAVE-metoden.

Det tidligere byggeprojekt, der lå til grund for den tidligere beslutning, er opgivet af Sixtus og i stedet arbejdes der med en ny udformning af de ønskede nybyggerier.

Oprindeligt var de to anneksbygninger skitseret som hvidkalkede længehuse med ligesidet symmetrisk saddeltag, og havde dermed både i den overordnede geometri og i detaljeringen et tydeligt slægtsskab til "Villa Louise". Denne løsning viste sig ikke at kunne rumme de, for hotel sixtus, nødvendige funktioner. Hotellets rådgivere har derfor efter dialog med forvaltningen valgt at bearbejde de to nye anneksbygninger i et mere moderne formsprog.

Der kan fortsat ses et slægtskab mellem anneksbygningerne og Villa Louise. Bygningerne er dog væsentligt større og de træbeklædte frontkviste med fladt tag vil få en markant virkning i gadeforløbet. Vinduespartier er nu udført som store dramatiske skår i bygningskroppene, som huller i murværket fra gulv til loft. Bygningernes farvevalg har reference til Villa Louise, men man har valgt at afvige i materialitet og foreslår at indfører ny materialitet.

Den nye mødefløj der er direkte tilknyttet til hotellets hovedbygning var tidligere skitseret i hvide farver og foreslået udført i en stram rektangulær form, med et vis slægtskab til den historiske hovedbygning. Det princip er nu helt droppet, og mødefløjen foreslås udført i en "knækket" moderne form, hvor materialitet og farve adskiller sig markant fra hovedbygningen. På havesiden mod syd domineres facaden af et stort let glasparti, der indrammes af facade partier i den rustrøde cortenstål og ubehandlet træ. Forvaltningens eneste umiddelbare skepsis er om det lette udtryk og store glasparti mod syd, reelt kan gennemføres pga. mulighed for overophedning.

Forvaltningen er generelt meget positiv overfor de store ændringer der nu er på tegnebrættet. Især mødefløjens udtryk med afvigende materialitet og lethed, fungerer rigtig godt og forstyrrer i mindre grad hovedbygningen og det oprindelige anlægs symmetri mv.

Forvaltningen er ligeledes positiv overfor den konsekvent nye måde at bearbejde anneksbygningernes arkitektur og mere moderne facade udformning. Forvaltningen mener dog at anneksbygningerne fortsat bør bearbejdes således at de i højere grad ydmygt tilpasses arkitektonisk i området og i gaderummet. Forvaltningen vil i den videre dialog tilstræbe en løsning hvor ikke blot farvesætning, men materialitet i tag- og facade bliver gennemgående, således at sammenhængen til det øvrige anlæg er helt utvetydigt på trods af at den moderne og "dynamiske" måde at bearbejde vindues- og dørhuller m.v. De skitserede træbeklædte frontkviste, og bygningsvolumenerne generelt bør ligeledes minimeres i størrelse og volumen.

Se de vedlagte skitsemapper.

Det er forvaltningens vurdering, at der med den kommende planlægning skal sikres;

 • at nyt byggeri tilpasses det eksisterende byggeri/området både i forhold til arkitektur, bygningsskala, materialeholdning og udformning i øvrigt jf. ovenstående bemærkninger.
 • at værelsesbygningerne max må bygges i 1½ etage
 • at parkering sker på egen grund
 • at parkeringsarealer skal afskærmes med hækbeplantning ud mod Teglgårdsvej
 • at der ved nybyggeri og indretning af området medtages hensyn i forhold til støj
 • at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 af hensyn til naboområderne og pga områdets skæve geometri. 

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Såfremt ændret vejadgang til hotellet kommer i konflikt med eksisterende trafikchikaner på Teglgårdsvej, bør udgiften til ændring af vejudformningen pålægges Hotel Sixtus. 

Høring:

Det vurderes, at ændringen af kommuneplanrammen fra boligområde til erhvervsområde for hotel og kursusvirksomhed vil forudsætte, at der forud for ændring af kommuneplanrammen skal indkaldes ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Det foreslås at høringsperioden fastsættes til 14 dage.

Når der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil det blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde, i denne høringsperiode.

Klima:

Der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan.

Beslutning:

Godkendt, idet høringen fastsættes til 4 uger.

Mikkel Dragmose-Hansen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. 

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. juni 2020 kl. 15:00

Bilag:

421. Igansætning af Lokalplan nr. 201, for Middelfart Friskole, Middelfart
Sagsnr.: 2020-002882
Sagsbehandler: Maja Grundtvig Bonnevie

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af Middelfart Friskole som ligger ved Kålsbjergvej 35, Skrillinge, Middelfart. Matrikel: 3h. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokalplanlægning på baggrund af det ansøgte materiale.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Friskole ønsker at opføre de nye bygninger for at give bedre vilkår til skolens elever og det er ikke hensigten at øge kapaciteten. Skolen har, udover elever fra 0 til 9.klasse også vuggestue og børnehave tilknyttet. 

Middelfart Friskole ønsker at opføre to nye bygninger. Den ene bygning skal anvendes til un²ervisning og administration og vil blive på ca. 1300 m². Den opføres i et plan. Den anden bygning skal anvendes til multisal og vil blive på 700 m² med en højde op til 7 meter. Det svarer til højden på samlingssalen i bygningen til indskoling/administration. Ansøgers beskrivelse af det ønskede projekt, er vedhæftet som bilag.

Området er på ca. 30.000 m² og den samlede bebyggelsesprocent vil ikke overstige 40% Det ansøgte er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme 0.101.19 Skoler, Skrillinge, som er udlagt til offentlige formål i form af skoler eller andre offentlige formål.

Lokalplanen skal sikre at der tages hensyn til de tilstødende naboer, både med hensyn til at undgå gener fra støj og indblik.  Det betyder at den endelige placering af boldbaner, bygninger og indretning af opholdsarealer skal bearbejdes. Desuden skal der tages stilling til vejadgang og parkeringsløsning. 

Baggrund
Middelfart Friskole blev grundlagt i 1981 som en lille landsbyskole i et nedlagt landbrug lidt udenfor byen. Efterhånden som bygrænsen i Middelfart er rykket østpå, er skolen blevet en del af et nyt område, som mange tilflyttende børnefamilier finder attraktivt. Det medvirker til at der også fremover vil være et godt grundlag for at der er børn til en fuldt udnyttet kapacitet.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Klima:

 • Der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan.

 • Lokalplanen vil sikre at der er grønne opholdsområder.

 

 

 

Beslutning:

Godkendt.

Mikkel Dragmose-Hansen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. juni 2020 kl. 15:00

Bilag:

422. Igangsætning af lokalplanlægning for tæt/lav-boliger på Teglværksgrunden i Ejby
Sagsnr.: 2019-014788
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning for 25 boliger som tæt/lav byggeri på den tidligere teglværksgrund i Ejby. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om igangsætning af lokalplanlægning til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokal- og kommuneplanlægning på baggrund af det ansøgte

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Algade 15B i Ejby er på 12022 kvm. Her lå det tidligere Ejby Teglværk, der ikke har været i drift i næsten 40 år. Bygningerne rummede i en del år en maskinfabrik, og lagde de seneste år hus til Røde Kors Genbrug.

Bygningerne er nu nedrevet, og ny ejer ønsker at opføre 25 boliger som tæt/lavt byggeri i varierende størrelser fra 85-125 kvm.

Ejendommen er for nuværende omfattet af Lokalplan E14 fra 1979, der udlægger området til erhvervsområde.

Opførelsen af boligerne vil jf. Planloven kræve ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, da området i kommuneplanen er udpeget til erhvervsområde.

Det er Planafdelingens vurdering, at der bør arbejdes på udvikling af boligområder, hvorfor lokalplanarbejdet bør igangsættes.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan, vil det blive sendt i offentlig høring.

Klima:

- Området er i spildevandsplanen fælleskloakeret, og der er derfor som udgangspunkt mulighed for at tilslutte både spildevand samt tag- og overfladevand til kloaknettet.

- for nuværende har grunden en befæstelsesgrad på mellem 60 og 70%. For boliger vil kravet være højst 30%. Så projektet vil medføre en reduktion i befæstelsesgraden.

Beslutning:

Godkendt.

Mikkel Dragmose-Hansen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. juni 2020 kl. 15:00

Bilag:

423. 10. klasse i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2019-006947
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Middelfart Kommunes 10. klasse foreslås nedlagt som selvstændig skole under folkeskoleloven og oprettes i stedet under Middelfart Ungdomsskole og ungdomsskoleloven.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender en nedlæggelse af 10. klasse i Middelfart Kommune som selvstændig folkeskole.
 • At Skoleudvalget godkender oprettelse af et 10. klasses tilbud under Middelfart Ungdomsskole med virkning pr. 1. august 2021.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af arbejdet omkring Middelfart Kommunes 10. klasses tilbud (som udvalget blev orienteret om på skoleudvalgsmødet den 10. december 2019), vurderes det hensigtsmæssigt at den nuværende 10. klasse nedlægges som selvstændig skole og i stedet oprettes som et 10. klasses tilbud under Middelfart Ungdomsskole.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning for nedlæggelse af en folkeskole, vil der således pågå høring og offentlighedsfase i sommeren og efteråret 2020, således at 10. klasses tilbuddet kan oprettes under Middelfart Ungdomsskole med virkning fra starten af skoleåret 2021-2022, altså pr. 1. august 2021.

Formålet er at etablere et stærkt og attraktivt 10. klassestilbud til de unge i Middelfart Kommune, der vælger 10. klasse. Helt konkret er målet, at flere af de elever, der ønsker at gå i 10. klasse, vælger kommunens eget 10. klasse tilbud fremfor et andet tilbud.

Intentionen med den nye 10. klasse tilbud er grundlæggende at sikre, at alle unge bliver uddannelsesafklarede og kommer i den, for den enkelte, rigtige ungdomsuddannelse.

En placering under ungdomsskoleloven giver mulighed for en større fleksibilitet på tværs af lovpligtigt pensum i 10. klasse og ungdomsskolens aktiviteter. Dermed er der en bredere ramme for at skabe en attraktiv skoledag, hvor de unge gøres livsduelige og lærer at tænke og handle bæredygtigt i deres dannelse hen imod at blive verdensborgere.

I efteråret 2021 vil Ungdomsskolen kunne udvikle og informere om indholdet i tilbuddet, som vil være fuldt implementeret og indflyttet på den renoverede Vestre Skole fra august 2022.

Når 10. klasse flyttes til Ungdomsskolen, gælder det fortsat, at den undervisning, som eleverne på 10. klassetrin tilbydes, lever op til folkeskolelovens bestemmelser.

Nuværende 10. klasse nedlægges som selvstændig folkeskole jf. Lov om folkeskolen § 24, stk. 4, jf. bekendtgørelse 2014-06-23 nr. 700 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Den endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet af Byrådet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august, altså 1. marts 2021.

Den politiske behandlingsplan:

 Dato Udvalg  Hvad
 9. juni 2020  Skoleudvalget Godkender forslaget 
 25. august 2020  Økonomiudvalget Godkender forslaget
 31. august 2020  Byrådet Godkender forslaget og sender det i høring
   Høringsperiode Offentlighedsfase og høringsperiode på minimum 8 uger
 2. november 2020  Byrådet

Endelig godkendelse

 1. august 2021   10. klasse som en del af Middelfart Ungdomsskole

Økonomi:

Som en del af Byrådets arbejde med økonomiske prioriteringer i indeværende byrådsperiode (P30) er det besluttet, at der i 2022 skal indhentes en driftseffektivisering på 0,300 mio. kr. under overskriften "Nytænkning af 10. klasse". Effektiviseringen opnås ved, at flere unge vælger Middelfart Kommunes 10. klasses tilbud, således at der opnås en bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens eget tilbud.

Høring:

Skoleudvalgets beslutning sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet træffer på deres møde i august 2020 beslutning om, efter gældende lovgivning, at sende forslaget i høring hos alle berørte parter.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Mikkel Dragemose-Hansen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2020 kl. 18:30
Økonomiudvalget 25. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 31. august 2020 kl. 17:00

Skoleudvalget 9. juni 2020 kl. 18:30

 • Indstilles til godkendelse.
 • Indstilles til godkendelse.


LUKKEDE SAGER

424. Projekt