Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 16. juni 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
16. juni 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Regitze Tilma
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Karin Riishede
Anni B. Tyrrestrup
Kaj Johansen
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

409. Budgetstrategi 2021-2024
Sagsnr.: 2020-001391
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Som en del af budgetproceduren skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetstrategien for budget 2021-2024.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til budgetstrategi for budget 2021-2024 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af Byrådets drøftelser på byrådsseminaret d. 19. maj 2020 foreligger nu forslag til budgetstrategien for budget 2021-2024 til Økonomiudvalgets drøftelse. 

Strategien baserer sig på målsætningerne i den økonomiske politik samt de aktuelle økonomiske udfordringer. Nedenstående prioriterede områder, særlige fokusområder og forslag til analyser til udarbejdelse frem til den politiske budgetlægning, foreslås indarbejdet i budgetstrategien. Den samlede budgetstrategi fremgår af vedlagte bilag.

Politisk prioriterede områder i budget 2021-2024

Byrådet har drøftet hvilke områder der skal prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2021 – 2024. Drøftelserne har mundet ud i at følgende områder og aktiviteter skal søges prioriteret:

 • Langsigtet balance i økonomien

  • Øget beskæftigelse

  • Balance på Social og Velfærdsområdet

 • Den fremtidige vækst i Middelfart, herunder

  • Styrket indsats i forhold til tiltrækning af flere erhvervsvirksomheder

  • Flere bosætningsaktiviteter

 • Det nære sundhedsvæsen

Særlige fokusområder i budget 2021-2024

 • Strategi for fælleskaber fx bofællesskaber for borgere i alle aldre
 • Unges mentale sundhed
 • Masterplan for havneområdet i midtbyen
 • Det specialiserede socialområde

 • It- og digitalisering

Områder udvalgt til analyse

Byrådet har ønsket at administrationen udarbejder en række analyser som skal fungere som input til den politiske budgetlægning. Følgende områder har byrådet bedt administrationen om at udarbejde analyser på:

 • En vurdering af fordele og ulemper ved den eksisterende demografimodel på Senior og Velfærdsområdet

 • En analyse af mulighederne for at styrke det nære sundhedsvæsen via et lokalt sundhedscenter, herunder indhold i centeret, organisering og projektforslag til centeret

 • Forslag en styrket indsats i forhold til at sælge de kommunale byggegrunde som er til salg

 • En analyse af udviklingen i Middelfart Kommunes skattegrundlag – er det sket ændringer i borgersammensætningen og på hvordan påvirker det de fremtidige skatteindtægter

Analyserne udarbejdes i forsommeren, således at de ligger klar til den politiske budgetproces.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00

410. Fase 2 i effektiviseringer i valgperioden 2018-2021 - efter høring
Sagsnr.: 2019-008978
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

I den økonomiske politik for valgperioden 2018-2021, har Byrådet sat retning for økonomistyringen i Middelfart Kommune.

God økonomisk styring er midlet til at opnå Byrådets mål om en stabil udvikling af velfærden - til gavn for fællesskabet.

Byrådet har i indeværende økonomiske politik ønsket, at der i valgperioden gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. i helårsvirkning.

D. 24.6.2019 godkendte Byrådet fase 1 af effektiviseringsforslagene for byrådsperioden 2018-2021. For at komme helt i land med den opgave som Byrådet bestilte, så er der sat gang i beskrivelse af yderligere projekter, som medvirker til at sikre at målsætningen om effektiviseringerne i valgperioden nås. På den baggrund er der udarbejdet en række yderligere forslag.

Forslagene til effektiviseringsforslag har nu været i høring og der er fremkommet høringssvar fra en lang række høringsberettigede parter. Høringssvarende er vedlagt som bilag.

Endvidere har direktionen på baggrund af økonomiudvalgets beslutning udarbejdet en række alternative effektiviseringsforslag i stedet for det generelle effektiviseringskrav.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslagene 1 - 8 godkendes og de alternative forslag 9a - 9e godkendes

Sagsbeskrivelse:

Økonomien i de danske kommuner – herunder Middelfart Kommune – vil i de kommende år blive presset af den demografiske udvikling. Der kommer flere af de yngste borgere og flere ældre, og det lægger et pres på vores velfærd. Behovet – og mulighederne – er ganske enkelt større end økonomien.

Der er derfor behov for at gentænke og udvikle måden, vi løser opgaver på, hvis vi skal kunne opretholde den gode velfærd for borgerne i Middelfart Kommune. Vi har mulighed for at imødegå udfordringerne og sikre en stærk velfærd. Men hvis vi skal undgå merudgifter og deciderede besparelser på velfærden i de kommende år, er det nødvendigt at handle med rettidig omhu og finde nye måder at løse vores opgaver på. Kun sådan kan vi sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at sikre den gode velfærd for alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor er arbejdet med løbende effektiviseringer afgørende. Vi skal finde ud af, hvordan vi opnår den samme høje eller bedre service for de samme penge. Vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene smartere. Blandt andet ved at udnytte den teknologiske udvikling.

Men vi skal også se på, hvordan vi med målrettede investeringer kan løfte indtægtsgrundlaget i kommunen. Altså hvad vi kan gøre for, at få flere penge at gøre godt med.

Vi har i de senere år investeret i bosætning og det kaster allerede gevinster af sig. Vi har fået mange nye borgere de sidste år. Det er vigtigt, for tilflyttere, at der er grundlag for flere indtægter og en sund økonomi.

Investeringerne kan ikke stå alene. Og det kan effektiviseringerne heller ikke. Men sammen kan de to ting sikre, at vi også i fremtiden, kan levere en stærk velfærd til alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor har Byrådet bedt forvaltningen om at finde effektiviseringer for mellem 25 og 30 mio. kr. i denne valgperiode. Den 24.6 2019 vedtog Byrådet en lang række effektiviserings-projekter med en samlet effektiviseringsgevinst på 7 mio. kr. i 2020 stigende til 20,3 mio. kr. i 2023. Disse forslag er allerede sat iværk og mange er i god gænge.

For at nå op på den samlede målsætning foreligger der nu supplerende effektiviseringsforslag på 2,7 mio. kr. i 2020 stigende til 7,4 mio. kr. i 2023.

 

2020

2021

2022

2023

Målsætning for fase 1 og 2

-9.881

-18.330

-27.684

-27.684

Fase 1

-7.181

-12.830

-20.284

-20.284

Fase 2

-2.700

-5.500

-7.400

-7.400

Forslagene til effektiviseringsprojekter i fase 2 kan ses af nedenstående tabel og hvert forslag er nærmere beskrevet i bilagene.

Nr.

 

2020

2021

2022

2023

1

Engangsbeløb fra Senior Velfærd

-0,250

 

 

 

2

Videokonferencer og -møder

0,000

-0,300

-0,300

-0,300

3

Automatisk bogføring af mindre regninger for udvalgte leverandører

0,250

-0,500

-0,500

-0,500

4

Yderligere digitalisering i stabene

0,000

0,000

-0,400

-0,400

5

Forsøg med brug af støvsugerrobotter og vaskerobotter til rengøring i de kommunale bygninger

0,100

0,000

0,000

0,000

6

Ejendomscenter 2.0, herunder samling af teknisk service medarbejdere fra skoleområdet samt social og sundhedsområdet

0,000

-0,750

-0,600

-1,600

7

Centralisering af kontraktstyring på it-kontrakter

0,250

-0,500

-0,500

-0,500

8

Effektivisering af biblioteksområdet

0,000

-0,050

-0,100

-0,100

9

Generelt effektiviseringskrav

-3,050

-3,400

-4,000

-4,000

 

Samlet bidrag fra fase 2

-2,700

-5,500

-6,400

-7,400

 

Direktionen har udarbejdet følgende konkrete forslag til erstatning af det generelle effektiviseringskrav (9). Forslagene ser i overskrifter således ud:

2020 2021 2022 2023
9a Yderligere effektivisering via videomøder 0,15 0,3 0,3 0,3
9b Sammenlægning af Borgerservice og Job og Vækstcenter 0,15 0,3 0,3 0,3
9c Optimerede kørsler 1,0 1,0 1,0 1,0
9d Reduktion af udgifter til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud 1,5 1,5 1,5 1,5
9e Optimering af gældspleje, kapitalforvaltning og garantiindtægter 0,25 0,3 0,9 0,9
Erstatning for projekt 9 fase 2 3,05 3,4 4,0 4,0

Nærmere beskrivelser af de alternative forslag kan ses af vedlagte bilag.

 

Tidsplan for processen vedr. godkendelse af fase 2 projekterne:

Behandling i Økonomiudvalget d. 16. juni 2020

Behandling i Byrådet d. 22. juni 2020

 

Økonomi:

Se sagsfremstillingen

Høring:

Forslagene har været i høring og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Anbefales overfor byrådet, idet forslag 6 ændres således, at reduktionen i 2021 udgør 0,6 mio. kr. og i 2022 udgør 0,75 mio. kr.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Direktion 8. juni 2020 kl. 09:15
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Effektiviseringsforslagene sendes i høring.

Økonomiudvalget ønsker, at direktionen, som en del af høringen, konkretiserer den foreslåede rammeeffektivisering.
Direktion 8. juni 2020 kl. 09:15

Direktionen sendte programmet til politisk behandling

Bilag:

411. 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for hele kommunen
Sagsnr.: 2020-006714
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At resultatet af 2. budgetopfølgning drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Når finansiering, drift og anlæg ses under et forventes et samlet resultat på det skattefinansierede område inkl. finansieret sanktionsværn at udgøre 122,4 mio. kr. (merforbrug i forhold til oprindeligt budget).

Finansindtægterne forventes at ligge 4,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, hvilket skyldes en kombination af lavere nettorenteudgifter og en forventning om lavere midtvejsregulering af tilskud.

Driften udviser et samlet merforbrug på 52,3 mio. kr. Stort set hele merforbruget kan henføres til faldende beskæftigelse og iværksættelse af særlige foranstaltninger og initiativer for at imødegå smittespredning under COVID-19 krisen.

Det specialiserede socialområde er fortsat udfordret. For det specialiserede socialområde under et (børneområdet og voksenområdet under et) forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr. Det er indregnet i budgetopfølgningen, at indsatsplanen i 2020 tilvejebringer en udgiftsreduktion på 4,0 mio. kr. Corona-krisen kan få betydning for gennemførelsen af Indsatsplanen på myndighedsområdet i 2020.

Der realiseres endvidere et merforbrug på Økonomiudvalgets område på 6,9 mio. kr. som følge af en markant indtægtsreduktion under nedlukningen på Bridgewalking og merudgifter til ekstrarengøring under COVID-19 krisen.

Merforbruget opvejes delvist af mindreforbrug på driften på det tekniske område og skoleområdet.

På skattefinansieret anlæg forventes samlede udgifter på 163,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 83,7 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest fremrykning af anlæg og igangsættelse af ekstra anlægsinitiativer for 61,6 mio. kr. for at holde hånden under beskæftigelsen under COVID-19 krisen.

Derudover gennemføres en del anlægsprojekter med overførte anlægsmidler. Merforbruget skyldes i alt overvejende grad periodeforskydninger, dvs. at anlægsarbejdet er bevilliget i et tidligere regnskabsår end det udføres.

Jordforsyningsområdet er kommet rigtig godt fra start i år. Der er netop solgt to storparceller i Akelejehaven og derudover har der været god aktivitet på jordudstykningerne i Ranunkelhaven og Kirkebyvænget. Der søges bevillinger til merindtægten ved denne budgetopfølgning. Omvendt skal det retfærdighedsvis understreges, at der fortsat en betydelig lagerbeholdning af jord og et salgsefterslæb fra tidligere år.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes et samlet resultatet af kommunens virksomhed på i alt 124,9 mio. kr. (svarende til et merforbrug på 101,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget).

Iberegnes låneoptagelsen, som dækker låntagning til fremrykket anlæg, låntagning til finansiering af dele af anlægsarbejdet på det selvfinansierede område, så forventes et samlet kasseforbrug på 59,9 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med en kasseopbygning på 12,9 mio. kr.

Der er i 2. budgetopfølgning 2020 ingen tillægsbevillinger med kassevirkning.

Økonomi:

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af nedenstående tabel. 

Resultatopstilling

Beløb i t.kr.

Skatteindtægter

-2.365.882

Skattefinansieret drift*

2.326.183

Skattefinansieret anlæg

163.677

Afdrag på lån

27.884

Indskud i alment boligbyggeri

9.002

Serviceværn

-38.500

Finansiering, skattefinansieret drift og anlæg

samt afdrag og indskud

122.363

Jordforsyning, netto

-22.462

Selvfinansieret område

25.008

Resultat af kommunens virksomhed før låneoptagelse

124.909

Låneoptagelse, selvfinansieret område

-68.000

Resultat af kommunens virksomhed efter låneoptagelse

56.909

Afvigelserne på udvalgsområderne ser således ud:

Skattefinansieret drift

 

I 1.000 kr..

Afvigelse

skattefin.

Service-ramme

2020

Afvigelse

budget-garanti /

overførsler

2020

Samlet

afvigelse

drift

2020

 

 

 

 

Udvalgsopdelte budgetafvigelser:

 

 

 

Økonomiudvalget

6.922

0

6.923

Besk. og arbejdsmarkedsudvalget

0

42.339

42.339

Skoleudvalget

-2.603

3

-2.600

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

3.462

-45

3.416

Social- og Sundhedsudvalget

9.631

70

9.701

Teknisk udvalg

-7.388

0

-7.388

Miljø- og Energiudvalget

-66

0

-66

Resultat skattefin. driftsudgifter

9.958

42.366

52.325

Heraf COVID-19 relaterede udgifter

9.908

42.339

52.247

Resultat ekskl. COVID-19 udgifter

50

27

78

Som det fremgår, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et merforbrug på skattefinansierede driftsposter på 52,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Heraf forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. på servicerammen, primært vedr. COVID-19 merudgifter, mens der forventes merudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 42,4 mio. kr. Der er stor usikkerhed om de direkte og afledte merudgifter af COVID-19 situationen. På driftsområderne er COVID-19 udgifterne forecastet med videreførte særforanstaltninger frem til 31.7.2020, mens der er forudsat en normaliseret driftssituation fra og med 1.8.2020. Beskæftigelsesområdet har indregnet den fulde helårsvirkning af ledighedssituationen, mens der ligeledes på rengøringsområdet er kalkuleret med ekstraordinære tiltag året ud. 

Renset for COVID-udgifter er således der i al væsentlighed budgetbalance. Det er dog væsentligt at bemærke, at det planlagte mindreforbrug på Teknisk Udvalgs område er tiltænkt at finansiere merudgifter på anlægsprojektet Klimabyen. Der pågår i øjeblikket et afklaringsarbejde om hvordan merudgifterne på nødvendige tillægsarbejder skal fordeles mellem de involverede parter.

Der er i 2. budgetopfølgning 2020 ingen tillægsbevillinger med kassevirkning på driften. Hvorimod der på jordforsyningen lægges penge i kassen.

Afvigelsesforklaringerne på driftsområderne er nærmere beskrevet i budgetopfølgningsnotatet.

Særligt om COVID-19:

OBS: Økonomiaftalen er indgået efter udarbejdelsen af denne budgetopfølgning.

Konsekvenserne beskrives i dette afsnit, men de økonomiske konsekvenser af aftalen indarbejdes først i 3. budgetopfølgning.

Som det fremgår af budgetopfølgningen forventes samlet merudgifter til COVID-19 foranstaltninger frem til 31.7.2020 på skattefinansieret service på 9,9 mio. kr., mens der på arbejdsmarkedsområdet forventes merudgifter for 42,3 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er allerede realiseret.

Som det fremgår af bilag 4 var der 31.5.2020 afholdt netto merudgifter for 21,1 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. vedrører service, mens 11,8 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet.

Der forventes således kun et begrænset yderligere merforbrug på 0,6 mio. kr. frem mod sommerferien.

Det skal dog understreges, at vurderingen er forbundet med end dog meget stor usikkerhed.

Den forventede kompensation i Økonomiaftalen vurderes for nærværende at være utilstrækkelig til at dække de forventede afholdte merudgifter til COVID-19 tiltag frem til 31.7.2020.  

Økonomiaftalen tilvejebringer en forventet nettokompensation på 8,8 mio. kr. efter direkte afregning for fællesindkøb via KVIK, som det fremgår af tabellen næste side.

Dette skal holdes op imod, at Middelfart Kommune ekskl. beskæftigelsesområdet allerede har afholdt merudgifter til COVID-19 for 9,3 mio. kr., som forventes at stige til 9,9 mio. kr. frem mod 31.7.2020.

Der er ikke lavet en vurdering for COVID-udgifter med helårseffekt grundet manglende klarhed om de fulde økonomiske konsekvenser af Sundhedsministeriets lempede vejledninger og manglende klarhed om der kommer en 2. smittebølge i efteråret med fornyede restriktioner til følge. Derfor er der forudsat normaliseret drift fra og med 1.8.2020.

Kompensation for COVID-19 udgifter jf.

ØA 2021

DUT-nøgle

MFK

Jf. ØA 2021

--- Beløb i mio. kr. ---

COVID-19 udgifter

2.600

0,0063

16,380

Kommuneres fællesindkøb jf. KVIK

-1.200

0,0063

-7,560

Forventet kompensation fra staten

1.400

0,0063

8,820

Udgifter udenfor arbejdsmarkedsområde

 

 

9,341

Restbeløb

 

 

-0,521

Midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet, jf. Økonomiaftalen ser umiddelbart ud til at tilvejebringe tilstrækkelig dækning for merudgiften. Økonomiafdelingen afventer endelig udmelding af de kommunale fordelingstal i midtvejsreguleringen.

KL’s vurdering af økonomiaftalen er, at kommunerne under et midtvejsreguleres med 3,4 mia. kr. på overførselsområdet og 5,5 mia. kr. på forsikrede ledige, altså 8,9 mia. kr. i alt.

Fordelt ud fra den almindelige DUT-nøgle giver det en opadgående regulering af Middelfart Kommunes finansieringsgrundlag på 56,1 mio. kr., hvilket overstiger Middelfart Kommunes faktisk forventede udgifter.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at reguleringen af beskæftigelsestilskud skævdeles ud fra den faktiske udvikling i de respektive beskæftigelsesregioner. Der er derfor stor usikkerhed om den endelige fordeling. Men for nærværende ser det ud til der opnås dækning for de afholdte merudgifter.

Likviditet:

Likviditet er forsat et fokuspunkt, idet planlagt forbrug af overførte anlægsbevillinger, nedbringelse af mellemværende med renovationsområdet, kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering medfører et større kassetræk frem mod 2023.

Det bør derfor være et fokuspunkt, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger med kassetræk, lige som der bør udvises tilbageholdenhed med lageropbygning på jordforsningsområdet.

Der har været gode "salgstal" på jordforsningsområdet i første halvår, hvilket medvirker til at løfte det prognosticerede bundniveau for likviditeten. Der henligger dog fortsat en betydelig lagerbeholdning af grunde til salg. 

Figuren nedenfor illustrerer grafisk den forventede likviditetsudvikling.

.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Direktion 2. juni 2020 kl. 09:15
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Direktion 2. juni 2020 kl. 09:15

I relation til COVID-19 er det beskæftigelsesområdet, der fylder. Når COVID.19 lægger sig, er det på det specialiserede voksenområde, udfordringerne ligger.

Ift. COVID er det forudsat, at der er merudgifter frem til udgangen af juli. Og herefter normal niveau - dog ikke på beskæftigelsesområdet. Her er der regnet med en pukkel nu, og at den efterfølgende lægger sig på et højere niveau end i dag. Formelt skal kommunerne holdes uden for konsekvenser af konjunkturudsving. Der er forskellige kompensationer, men det er pt. ikke muligt at se, hvordan pengene kommer til at passe.

Direktionen konkluderer:
Budgetopfølgningen suppleres med en første vurdering af midtvejsaftalen i relation til COVID
Nuværende niveau for rengøring og hygiejne indarbejdes som forudsætning året udBilag:

412. Oprettelse af byggekredit i forbindelse med lånefinansiering af anlægsprojekter på affald- og genbrugsområdet
Sagsnr.: 2020-007566
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Byrådet har besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter på affald- og genbrugsområdet.

I forhold til at begrænse den negative likviditetsvirkning af anlægsarbejdet vurderes det mest hensigtsmæssigt, at der oprettes en byggekredit til formålet, således der løbende kan hjemtages finansiering til projektet i takt med anlægsarbejdet udføres.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives bevilling til optagelse af kortfristet gæld i form af en byggekredit på 77,000 mio. kr. i 2020.
 • At byggekreditten oprettes i Kommunekredit. Der ansøges om en 3-årig kreditramme.
 • At Økonomichefen bemyndiges til løbende at hjemtage finansiering på byggekreditten i overensstemmelse med byggeriets færdiggørelsesgrad. Byggekreditten oprettes i løbet af 2. halvår 2020.
 • At byggekreditten omlægges til ordinære fastforrentede 25-årige lån , når de, af låneoptagelsen omfattede projekter, er færdiggjort.
 • At omlægning til endelig finansiering kan ske midtvejs, såfremt det er hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en attraktiv rente.
 • At nærværende bevilling erstatter de bevilliger, der er afsat til optagelse af langfristet gæld til affald- og genbrugsområdet i budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Affald og Genbrug gennemfører i disse år en stor investeringsplan for samlet 101,0 mio. kr.

Investeringsplanen omfatter følgende:

 • Ny affaldsordning, som består af udskiftning af biler, affaldsspande til affaldssortering, specialcontainere til sommerhusområder samt ny kranbil til en samlet anlægssum på 26,2 mio. kr.
 • Ny genbrugspladsstruktur, som omfatter etablering af ny genbrugsplads i Ejby samt opdatering af de øvrige genbrugspladser til en samlet anlægssum på 50,0 mio. kr.
 • Nedgravede affaldsløsninger (molukker) i Middelfart Midtby til en samlet anlægssum på 14,3 mio. kr.
 • Etablering af omlastestation i Middelfart til en samlet anlægssum på 10,5 mio. kr.

Finansieringsmæssigt skal mellemværendet på 24,0 mio. kr. i Middelfart Affald og Genbrug, afvikles helt før der kan optages lån til formålet. Dette forventes at ske i løbet af 3. kvartal 2020.

Når det bestående mellemværende fratrækkes den totale anlægssum, udgør den fornødne låneoptagelse til projekterne 77,0 mio. kr.

Det indstilles, at der i første omgang etableres en byggekredit, som omlægges til permanent finansiering når anlægsarbejdet er færdiggjort.

Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en attraktiv rente på lånet, kan der ske delvis omlægning til fast finansiering midtvejs i processen.

Renten på en byggekredit er aktuelt omkring 0%, men forventes at stige svagt over byggeperioden.  

En aktuel låneberegning pr. 29.5.2020 viser, at endelig finansiering kan hjemtages til en rente på 0,5%. Den årlige ydelse på lånet forventes at udgøre 3,285 mio. kr., hvoraf renten udgør 0,387 mio. kr. mens afdraget udgør 2,898 mio. kr.

Det borger/brugerfinansierede område afholder udgiften på ydelsen til lånet i kraft af, at mellemværendet med Middelfart Kommune forrentes og afdrages over en periode svarende til låneperioden. 

Forrentning og afdrag på lånene indarbejdes i kommunens finansbudget for 2021-2024.

Den løbende nedbringelse af mellemværendet med Middelfart Kommune indarbejdes i Middelfart Affald og Genbrugs budget og vil indgå i takstfastsættelsen for de kommende år.

Økonomi:

Nedbringelsen af mellemværendet med Middelfart Affald og Genbrug fra 24 mio. kr. til 0 kr., medfører alt andet lige en nedgang i kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Herefter optages der løbende finansiering på byggekreditten i takt med den faktiske afholdelse af anlægsudgifter, således at der ikke vil være yderligere negativ likviditetsvirkning af byggeriet.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima:

Der er tale om finansiering af en allerede truffet beslutning om igangsættelse af anlægsarbejdet.

Finansieringsbeslutningen har således ikke en selvstændig klimaindvirkning.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Bilag:

413. Igangsætning af nye indsatser
Sagsnr.: 2017-021827
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet bedes tage stilling til igangsætning af nye indsatser som opfølgning på visionen
'Broerne begynder her' og Byrådets strategier og politiske mål.

Forvaltningen foreslår:

 • at to nye indsatser bliver igangsat: Sundhedscenter og Fremtidens boligudbygning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har tidligere vedtaget visionen 'Broerne begynder her', strategier samt politiske mål for indeværende byrådsperiode (se middelfart.dk/vision).

Byrådet har i den politiske styringsmodel besluttet at igangsætte indsatser, der er konkrete og
handlingsorienterede og med til at realisere de politiske mål og visionens tre temaer: Et godt
sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater.

Siden 2015, hvor styringsmodellen blev vedtaget, er der igangsat foreløbigt 20 indsatser som
opfølgning på visionen. En række af indsatserne er gennemført eller overgået til drift og videre
implementering.

Desuden er der pt. 9 indsatser i proces, og de er ved at blive udviklet i et
samspil mellem Byrådet, forskellige interessenter og forvaltningen.

Indsatser, der er i proces:

 • Klimafolkemødet
 • Skovrejsning
 • Styrket mental sundhed hos børn og unge
 • Sund krop i bevægelse
 • Flere sunde borgere – brug for velfærdsteknologi i alkoholbehandling
 • Bæredygtige lokalsamfund
 • Samlingssteder
 • Uddannelse og dobbelt kompetenceløft
 • Cirkulær økonomi og genbrug

Der skal nu tages stilling til igangsætning af yderligere indsatser. På byrådsseminaret d. 19. maj 2020 drøftede Byrådet oplæg til to nye indsatser. På baggrund af drøftelsen fremsendes de to indsatser nu til igangsætning (se beskrivelse i bilag):

 • Sundhedscenter
 • Fremtidens boligudbygning

Økonomi:

Ingen pt.

Høring:

Ingen.

Klima:

Indsatsen Fremtidens boligudbygning har som det primære formål at skabe grundlaget for et varieret udbud af boliger i Middelfart kommune, som tilgodeser fremtidens efterspørgsel på boliger. Isoleret set vil befolkningstilvækst og yderligere boligbyggeri medføre øget udledning af drivhusgasser og dermed ikke være klimamæssigt bæredygtig. Det er derfor afgørende - i forhold til ikke at øge klimabelastningen - at have alle muligheder for at mindske udledningen af drivhusgasser for øje, når boligudbygningsplanen formuleres.

Der er i beskrivelsen af indsatsen (se bilag) stillet krav om, at "der i boligudbygningsplanen skal sikres en bæredygtig boligudbygning, hvor bæredygtighedskriterier indarbejdes i såvel byggerier (DGNB, Svanemærket eller lign.) som omgivelserne (biodiversitet, LAR, etc.)." Den nye boligmasse, der planlægges for, vil derfor kunne blive mere bæredygtig end den gamle boligmasse og vil derfor bane vejen for en samlet set mere bæredygtig udvikling.

Indsatsen skal samtidig understøtte bæredygtighed i en brede forstand ved at "være med til at skabe rammerne for et aktivt civilsamfund og stærke fællesskaber i såvel nye som i eksisterende boligområder."

Indsatsen Sundhedscenter omfatter etablering af et bynært sundhedscenter, der i et vist omfang vil erstatte nogle nuværende rammer på Kongshøjcenteret og centerdelen på Skovgade plejehjem. Nyt byggeri vil isoleret set medføre udledning af drivhusgasser. I dette tilfælde vurderes der delvist at blive kompenseret for det, idet et nyt sundhedscenter i et vist omfang erstatter ældre, ikke energieffektive bygninger.

Der er i beskrivelsen af indsatsen (se bilag) stillet krav om, at det vil "være centralt at skabe et hus, der i udformning og praktisk anvendelse er multifunktionelt, og hvor der er fokus på bæredygtige klimaløsninger, såvel i byggeri som i den praktiske anvendelse. Huset vil derfor blive bygget i henhold til retningslinjerne for opnåelse af DGNB certificering."

På samme vis som beskrivet under boligudbygningsplanen er det også for sundhedscenteret afgørende - i forhold til ikke at øge klimabelastningen - at have alle muligheder for at mindske udledningen af drivhusgasser for øje i planlægningen for det nye center.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Bilag:

2017-021827-80Fremtidens boligudbygning
2017-021827-80Sundhedscenter
414. Igangsætning af lokalplan for bevaringsinteresserne for Strib
Sagsnr.: 2019-012049
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af gl. del af Strib for sikring af bevaringsinteresserne i området. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokalplroces af Strib for det ansøgte.
 • At lokalpprocesen indledes med offentlig møde for afklaring af ideer og forslag til lokalplanindhold samt afgrænsning af lokalplanområde.
 • At lokalplanprocessen indeholder tilknytning af følgegruppe. Teknik & Miljøforvaltningen vil udarbejde oplæg.
 • At borgermøde m.m. afventer situationen ift. COVID 19.
 • At de tre sager ikke skal afvente lokalplanlægningen.

Sagsbeskrivelse:

Der blev i august 2019 fremsendt anmodning om lokalplanlægning af det gl Strib, herunder "Allekvarteret"(Nørre Alle m.fl.). Anmodningen var underskrevet af 270 personer.

Ansøgerne beskriver, at lokalplanlægningen begrundes med et ønske om at sikre bevarelse og styret udvikling af det kulturhistoriske værdifulde udtryk for området.

Den gl. del af Strib er i dag stort set ikke omfattet af lokalplanlægning, hvorfor Middelfart Kommune kun har begrænset mulighed for at sikre bevaringsinteresserne. En del bygningsmæssige udtryk er dog sikret ved ældre tinglyste deklarationer, men er langt fra gældende for alle ejendomme i området. Middelfart Kommune har i gældende kommuneplan udpeget alle de bevaringsværdige bygninger i området samt udpeget Vestergade og flere veje, herunder Nørre Alle, som bevaringsværdige bymiljøer.

Planafdelingen er enig med det fremsendte ønske om lokalplanlægning for bevaringsinteresserne, hvorfor der indstilles at der igangsættes en planproces for lokalplanlægning af området. Der bør dog indledningsvis ske en afklaring af både afgrænsning af området og hvilke bevaringsinteresser, som ønskes bevaret. Dette bør ske i dialog med Strib, herunder lokaludvalget.

Derfor er oplægget, at der indledes en åben dialog med beboerne i Strib inden endelig afgrænsning af område og bevaringsinteresser, startende med et borgermøde.

Teknik & Miljø har sideløbende modtaget henvendelser omkring ændringer af ejendomme i Strib, senest havde Økonomiudvalget behandling af sag om nedrivning og opførelse af ny bolig på Rørkærsvej i april måned. Pt. har Teknik & Miljø kendskab til tre sager:

Nørre Alle 27, hvor der ønskes nedrevet eksisterende bolig samt opførelse af bygning i et plan med fladt tag. Plan & Byg har meddelt tilladelse til nedrivning af eksisterende bolig, som ikke vurderes bevaringsværdig samt vurderer, at der kan gives tilladelse til opførelse af forespurgte bolig, såfremt bygningen indpasses i terræn.

Nørre Alle 47, tidligere Frelsens Hær bygning. Omdannelse af eksisterende erhvervsejendom til seks boliger. Der sker meget begrænset udvendige ændringer på bygningen og samtidig vurderes det ikke i sig selv lokalplanplanpligtig.

Nørre Alle 39. Mulighed for opdeling af ejendommen i to. Plan & Byg vurderer, at det kan tillades såfremt der sikres, at ny grunds kommende byggeri placeres i samme frontlinje som nabobebyggelserne. Der tinglyses byggefelt med Middelfart Kommune som påtaleberettiget.

Økonomi:

Der må forventes udgifter til ekstern hjælp med registrering af kulturmiljø/bevaringsinteresser. Ansøgning hertil må afvente den kommende afklaring af lokalplanafgrænsning både ift. areal og bevaringsinteresser.

Høring:

Der indstilles til større høringsproces med indledende borgermøde forud for udarbejdelse af lokalplanforslagsamt tilknytning af følgegruppe. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Klima:

Ingen. Planen forventes at være rettet mod bevarelse af eksisterende kulturmiljøer for Strib.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00

Bilag:

415. Forslag til lokalplan 199 - boligområde ved Abelonelundvej i Strib
Sagsnr.: 2019-009355
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Abelonelundvej 45 i Strib. Der skal træffes beslutning om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan anbefales godkendt og fremlægges i offentlig høring.
 • at kommunen stiller krav til ejeren om sikkerhedsstillelse for udgifterne til overtagelse af arealet efter planlovens § 47A, medmindre ejeren fraskriver sig denne ret.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte i sensommeren 2019, at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde nord for Abelonelundvej i Strib.

Projektet, der var forelagt økonomiudvalget, bestod af en tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt et område med etageboliger op til 5 etager. Udvalget godkendte igangsætningen af planlægningen under forudsætning af, at områdets udnyttelse blev mindre intensiv.

Ansøger har efterfølgende ændret projektet, så det alene rummer mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af dette ønske. 

Lokalplanen fastlægger derfor områdets anvendelse til boligformål med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse og med primær vejadgang fra Abelonelundvej. Mod øst afgrænses området af vejanlæg i form af en ny omfartsvej øst om Strib, og der er med lokalplanen åbnet mulighed for at den nordlige del af området, kan vejforsynes fra den nye omfartsvej. 

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 for åben-lav bebyggelsen og 40 for tæt-lav bebyggelser. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Der er ikke mulighed for at etablere vandrette lejlighedsskel. Mindste grundstørrelser er fastsat til 700 m2 (åben-lav) og 400 m2 (tæt-lav). Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer for området.

Der er i bestemmelserne for tæt-lav bebyggelsen arbejdet med at sikre variation mellem de enkelte bebyggelser. Herudover er områdets naturlige terræn bragt i spil ifm. lokal afledning af regnvand (LAR) og udsigter fra de enkelte boliggrupper. Der er desuden medtaget bestemmelser, der skal sikre, at beplantningen på opholdsarealerne medvirker til en høj biologiske mangfoldighed ligesom der skal plantes træer langs vejene i området.  

Lokalplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. 

Når der med en lokalplan overføres et areal fra landzone til byzone på grundejerens begæring har ejeren mulighed for inden 4 år at forlange kommunes overtagelse af dette areal, såfremt arealet fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. planlovens § 47 A.

I henhold til planlovens § 13, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at en ejer, der ønsker en lokalplan tilvejebragt, stiller en af kommunen godkendt sikkerhed dels for kommunens udgifter til udarbejdelse af lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg, dels for kommunens udgifter til en eventuel overtagelse af ejendommen efter planlovens § 47 A. Ejeren kan i henhold til planlovens § 13, stk. 4 fraskrive sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Der bør tages stilling til, om kommunen skal stille krav om sikkerhedsstillelse for at undgå tab i forbindelse med krav om overtagelse. Sikkerhedsstillelse i forbindelse med planudgifterne er ikke aktuelt i dette tilfælde, da bygherre selv har fået udarbejdet lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan 199 sendes i offentlig høring i 4 uger. Handicap- og ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima:

Der er udarbejdet vandhåndteringsplan for at sikre at regnvand kan håndteres inden for lokalplanområdet via diverse LAR-løsninger. Der stilles desuden krav om at flade tage skal begrønnes med græstorv eller mos, da det bl.a kan være med til at forsinke regnvandet.

I lokalplanforslaget er der stillet krav til hvilke facadematerialer, der må anvendes til byggeri inden for området, men i henhold til planloven kan der ikke stilles krav til at byggematerialerne skal være bærdygtige eller til materialernes CO2 aftryk. 

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet med en høringsperiode på 6 uger startende fra 1. juli 2020.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2020 kl. 13:00

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Bilag:

416. Beslutning om Boringsnære beskyttelseområder (BNBO)
Sagsnr.: 2019-016997
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

I forbindelse med beskyttelse af drikkevandsressourcen udarbejder Natur og Miljøafdelingen risikovurderinger af BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder).  Risikovurderingen er grundlaget for de aftaler, der skal forhandles mellem lodsejerne og vandværker om, hvordan grundvandsbeskyttelsen skal foregå på det enkelte areal. Aftalerne er et forhold mellem lodsejer og det vandværk, der ejer boringen. Vandværket betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan kommunalbestyrelsen pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning. Pålægget sker på ekspropriationslignende vilkår. Det vil sige, at Byrådet pålægger lodsejer en ekspropriation af rådighedsretten over arealet.

Forvaltningen foreslår:

 • at Miljø- og Energiudvalget er sindet at pålægge rådighedsindskrænkninger i BNBO, såfremt risikovurderingen viser, at det er nødvendigt og der ikke kan indgås frivillig aftale om rådighedsindskrænkning med lodsejer

 • at Byrådet er sindet at ekspropriere rådighedsretten i BNBO for at sikre grundvandet, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejer.

Sagsbeskrivelse:

Gennemførelse af indsatser i BNBO sker gennem rådighedsindskrænkninger, som aftales mellem lodsejer og vandforsyningen eller, hvis frivillig aftale ikke kan opnås, pålægges af kommunalbestyrelsen.

Miljø- og Energiudvalget diskuterede pålæg i BNBO på møde den 3. december 2019 og blev orienteret om, at ny bekendtgørelse på området ville blive offentliggjort i januar 2020.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen skal senest 31. december 2022 have gennemgået BNBO med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod farer fra erhvervsmæssig anvendelser pesticider.

Alle BNBO i Middelfart Kommune er blevet risikovurderet (se eksempel på risikovurdering i vedhæftede bilag) og resultatet er følgende. Ingen boringer er usårlige og ingen kan undværes i den fremtidige drikkevandsforsyning, når der tages hensyn til den 3-5 års horisont, som Miljøstyrelsen sætter som vurderingsgrundlag. Derfor forventes det, at 40 ud af 45 BNBO skal omfattes af indskrænkninger – BNBO på skov- og byarealer omfattes ikke. Rådighedsindskrænkninger kan være flere ting, men vil i de 40 BNBO være ophør af erhvervsmæssig sprøjtning.

Processen forventes at falde i to trin. 1) Natur- og Miljøafdelingen igangsætter, at vandværk og lodsejer indleder forhandling om en frivillig aftale med fuldstændig erstatning for den rådighedsindskrænkning, som aftales mellem parterne.

2) Kan der ikke, mod forventning, indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Erstatning for rådighedsindskrænkninger indgået efter frivillig aftale eller efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a afholdes af de relevante almene vandværker.

Byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed betyder, at ekspropriation af rådighedsretten, på et areal på en ejendom efter Miljøbeskyttelsesloven § 24 og 26a, vil kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Det er en fordel for lodsejeren, da der foreligger mulighed for skattefritagelse af erstatningsbeløbet. Kommunalbestyrelsen kan for ejerens regning lade pålægget tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder, skal kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse fra tingbogen.

Indholdet af en aftale/pålæg kan have følgende ordlyd: Pålæg om ophør af anvendelse af pesticider, opbevaring og håndtering af pesticider herunder opfyldning og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider. Aftalen skal endvidere beskrive, hvordan markeringen af BNBO skal ses i marken og hvordan denne markering vedligeholdes. Der skal udarbejdes en deklaration med beskrivelse af alle de vilkår, som aftalen indebærer for ejendommen (tinglysning) herunder strafforhold, såfremt pålægget ikke efterleves.

Natur- og Miljøafdelingen foretager en prioritering af rækkefølgen af indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af pålæg. Yderligere prioritering kommer på tale, hvis f.eks. vandforsyningerne ændrer deres indvindingsstrategi eller hvis der planlægges sammenlægninger, som med tiden overflødiggør en eller flere boringer.

Natur- og Miljøafdelingen forventer at stå for kontakten mellem lodsejere og vandforsyninger, selvom det retslige forhold ikke er mellem kommunen og lodsejer, men mellem vandforsyning og lodsejer.

Økonomi:

Lodsejer skal have erstatning for en rådighedsindskrænkning. Udgiften til erstatning påhviler den vandforsyning, der har glæde af rådighedsindskrænkningen.

Kommunen har udgifter til dialog, proces og sagsbehandling.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke forpligtet.

Klima:

Produktionen af pesticider har en klimabelastning, men reduktionen af klimabelastningen i forbindelse med denne sag er lille.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020 kl. 15:30

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Bilag:

417. Fremrykning af anlægsbevilling til Ny Hyllehøj - integreret daginstitution
Sagsnr.: 2020-007334
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj), og at den skulle opføres i perioden 2021-2022. For at kunne holde den tidsplan, anmodes i sagsfremstillingen om fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalg godkender, at 0,600 mio. kr. af det afsatte beløb til en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj) under 'Kapacitetsudfordringer - pasningsgaranti (Masterplan), fremrykkes fra 2021 til 2020.

Sagsbeskrivelse:

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen, og at den skulle opføres i perioden 2021-2022.

Daginstitutionen blev normeret til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, og der blev afsat 7,790 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2022. I alt 20 mio. kr.

For at anlægsprojektet kan begynde i 2021, er der behov for, at projekteringen påbegyndes i 2020, herunder til:

 • Bygherrerådgiver - ideoplæg og byggeprogram
 • Jordbundsundersøgelser
 • Inspirationstur med styregruppe, politikkere m.fl.

Hvis tidsplanen for anlægsprojektet skal overholdes, er det derfor nødvendigt at fremrykke 0,600 mio. kr. af midlerne til 2020.

Økonomi:

Der er estimeret en samlet udgift til projektering i 2020 på 0,600 mio. kr - fordelt på:

 • Bygherrerådgiver, herunder ideoplæg, inspirationstur og byggeprogram og inspirationstur: ca. 350.000-430.000 kr.
 • Jordbundsundersøgelser 150.000-170.000 kr.

Fremrykningen vil medføre, at der afsættes 0,600 mio. kr. i 2020, 7,190 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2020. I alt fortsat 20 mio. kr.

Der gives således et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til projektering af den nye Hyllehøj daginstitution i 2020, mod at rådighedsbeløbet i 2021 nedskrives tilsvarende.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har senest på udvalgsmødet den 12. maj betonet, at den integrerede daginstitution Ny Hyllehøj skal opføres med "bæredygtighed som fundament" - både pædagogisk og i de fysiske rammer - ude såvel som inde.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30

Indstilles til godkendelse.

LUKKEDE SAGER

418. Køb af ejendom