Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. maj 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. maj 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Karin Riishede
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

394. Orientering om kapitalforvaltning pr. 1. kvartal 2020
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om kommunens kapitalforvaltning og afkastrapportering for perioden 1.1.2020 - 31.3.2020 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har pr. 31. marts 2019 en samlet beholdning på 217,6 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 31. marts fordeler beholdningen sig således:

• Aktier: 25,9 mio. kr. svarende til 11,89 %

• Danske obligationer: 170,5 mio. kr., svarende til 78,37 %

• Obligationer i nye markeder: 4,1 mio. kr., svarende til 1,88 %

• Virksomhedsobligationer 10,3 mio. kr., svarende til 4,75 %

• Kontanter 0,0 mio. kr., svarende til 0,00 %

Økonomi:

1. kvartal 2020 var meget ekstremt udfordrende investeringsmæssigt.

Marts måned 2020 er i den grad en måned til historiebøgerne. Vi har ovenpå den hastige spredning af coronavirus oplevet, at det globale samfund er blevet lammet med betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.

Grænser er blevet lukket. Fly er blevet på jorden, og den globale handel er hårdt ramt. Det er næsten kun fødevarebranchen, som fungerer tæt på normalt.

Det har naturligvis ramt de finansielle markeder hårdt !

Aktiemarkedet er fra toppen i midten af februar og frem til den foreløbige bund faldet med ca. 35%. Aktiemarkedet har dog rettet sig en smule frem mod rapporteringsdatoen.

Det er naturligvis ikke første gang i historien, at aktiemarkedet falder med 30-35%, men hastigheden, hvormed faldet er kommet, har været historisk.

Store dele af de finansielle markeder er frosset til. Ikke overraskende har det primært været højrentemarkedet (nye obligationsmarkeder og virksomhedsobligationer), at vi har oplevet manglende likviditet.

Men i længere perioder har fastfrysningen også været gældende for det ellers traditionelt likvide danske realkreditmarked.

Der var i marts ikke nogen steder at søge i ly for negative afkast og der er således realiseret tab på både aktier, danske obligationer og virksomhedsobligationer.

Der er på den samlede værdipapirportefølje opnået et negativt afkast på 10,9 mio. kr. i 1. kvartal, svarende til -4,77%.

Dette kan holdes op imod, at der hele sidste år blev opnået et positivt afkast på 8,8 mio. kr., svarende til 4,02%. Hele sidste års afkast er således mere end rullet tilbage.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

• Aktier: -22,52%

• Danske obligationer: -1,21%

• Obligationer i nye markeder: -14,09%

• Virksomhedsobligationer: -10,94%

• Kontantbeholdning: 0,00%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 2,933%for perioden 1.1.2020 - 31.3.2020.

Det betyder, at Jyske Capital har leveret et porteføljeafkast, der er 1,84% dårlige end afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Det bør i den forbindelse nævnes, at Jyske Bank sidste år leverede et porteføjeafkast på året, der var 0,99% bedre end benchmarkporteføjlen.

Den kommende periode vil forventeligt også byde på meget store udsving. Markedet vil meget nøje følge udviklingen i Coronapandemien, da dette er altafgørende for, hvornår man så småt kan begynde at få gang i den globale handel igen.

Efter dette er det helt store spørgsmål, hvor stor skade økonomierne har lidt. Vi vil uden tvivl stå overfor meget dårlige makroøkonomiske nøgletal i en periode, hvor markedet vil afveje dybden af skaderne med mængden af finans- og pengepolitiske stimulanser.

Der er mulighed for kommunens porteføljeafkast vil rette sig noget frem mod årets afslutning, men det må anses for sandsynligt sandsynligt, at der på året som helhed vil blive opnået et betydeligt negativt afkast.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima:

Middelfart Kommunes kapitalforvaltning varetages som nævnt ovenfor på fuldt mandat af Jyske Bank koncernen.

Jyske Bank arbejder proaktivt med at være klima- og miljøbevidste i alle arbejdsgange – såvel internt som eksternt.

Ét af de områder, hvor påvirkningen af klima- og miljøforhold er tydeligst, er i måden, Jyske Bank investerer på vegne af kunderne.

Jyske Bank inddrager som medunderskrivere af UN PRI miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) i alle investeringsovervejelser og -beslutninger – herunder også når Jyske Bank identificerer gode investeringsmuligheder, der samtidigt støtter bæredygtige og miljørigtige tiltag.

Med andre ord er ESG-faktorer i stort fokus i alle trin af investeringsbeslutningen.

Jyske Bank arbejder ikke kun med klima og miljø via vores investeringer og forretning. Jyske Bank-koncernen har som målsætning, at banken vil bidrage til den overordnede klima- og miljødagsorden ved at engagere medarbejdere og samarbejdspartnere for på den måde at øge bevidstheden omkring problematikken og være med til at reducere CO2- udslippet.

Hvad er UN PRI ?

UN PRI er FN’s Principper for ansvarlige investeringer.

UN PRI fastsættes i samarbejde med FN af et internationalt netværk af investorer, som samarbejder om nedenstående 6 grundprincipper.  

Ifølge PRI-principperne har man som institutionel investor pligt til at agere ud fra de langsigtede interesser for kunden og tage højde for samfundsforholdenes bredere indvirkning på investeringen.

Afsættet for UN PRI er således, at der i investeringsbeslutningen skal tages hensyn til det forhold, at miljømæssige-, sociale- og virksomhedsledelsesmæssige faktorer (ESG-hensyn) i forskelligt omfang virker ind på porteføljeafkastet på tværs af virksomheder, sektorer, aktivklasser og over tid.  

Under UN PRI anerkendes det således, at investeringshensyn skal forenes og afbalanceres mod de berede samfundsmæssige interesser.

Som institutionel investor under UN PRI forpligter man sig til følgende 6 grundprincipper:

 1. Vi indarbejder miljømæssige-, sociale og virksomhedsledelsesmæssige hensyn i vores investeringsbeslutningsproces.

 2. Vi udøver aktivt ejerskab og indarbejder miljømæssige-, sociale og virksomhedsledelsesmæssige hensyn i vores ejerpolitik og -praksis.

 3. Vi kræver passende åbenhed omkring miljømæssige-, sociale og virksomhedsledelsesmæssige forhold hos de virksomheder, vi investerer i.

 4. Vi arbejder for at fremme accept og implementering af principperne i de brancher og virksomheder, vi investerer i.

 5. Vi arbejder sammen om at forstærke effektiv implementering af principperne.

 6. Vi afrapporterer om aktiviteter og fremdrift i forhold til implementering af principperne.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00

Bilag:

395. Godkendelse af byggeregnskab for almene boliger på Jernbanegade i Middelfart
Sagsnr.: 2017-017078
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt et skema C (byggeregnskab) for 20 almene familieboliger til godkendelse. Boligerne er beliggende på Jernbanegade 31-35 i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C (byggeregnskabet) for afdeling 31 godkendes
 • at den endelige husleje på 889 kr. pr m2 ekskl. forbrugsafgifter godkendes
 • at anskaffelsessummen på 37.989.000 kr. godkendes
 • at økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der stilles en endelig kommunegaranti på det støttede lån på 33.430.000 kr. i afdeling 31.

Sagsbeskrivelse:

I oktober 2017 gav Middelfart Byråd tilsagn om at boligforeningen Lillebælt skulle opføre 20 familieboliger på Jernbanegade (Taxagrunden) i Middelfart. Og i sommeren 2019 stod boligerne indflytningsklar.

Der har undervejs i byggeprocessen været flere udfordringer med byggeriet, hvilket har medført, at anskaffelsessummen er blevet overskredet med 1,86 mio. kr. set i forhold til skema B. Jævnfør reglerne i støttebekendtgørelsen kan overskridelsen ikke dækkes af lejestigninger, men skal afholdes af bygherren.

Dette betyder, at Middelfart Kommune godkender en anlægssum på i alt 37.989.000 kr. (den faktiske anskaffelsessum blev på 39,850 mio. kr.) med følgende finansiering

 • Realkreditlån 33.430.000 kr.
 • Grundkapital kommunen 3.799.000 kr.
 • Beboerindskud 760.000 kr.

og hvor overskridelsen på de 1,86 mio kr. finansieres af primært et tilskud fra boligorganisationen egne midler samt af huslejeindtægter.

Huslejen for beboerne beregnes ud fra en anskaffelsessum på 37.989.000 kr., hvilket svarer til en husleje på 889 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter.

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. juni 2020 kl. 17:00

396. Låneoptag og lejeforhøjelse i afdeling 2 i Bøgeparken i Nr. Aaby
Sagsnr.: 2020-002020
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt en ansøgning til Middelfart Kommune om at optage et lån med 100% kommunal garanti til renovering af badeværelser og tekniske installationer.

Forvaltningen foreslår:

 • at Boligforeningen Lillebælt optager et kreditforeningslån på kr. 27.340.744 kr.
 • at Middelfart Kommune stiller 100% kommunal garanti for lånet
 • at Middelfart Kommune godkender en huslejestigning på 12,46%

Sagsbeskrivelse:

Beboerne i afdeling 2 i Bøgeparken har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. januar 2020 stemt for, at der iværksættes et renoveringsprojekt af deres lejemål samt en huslejeforhøjelse til følge.

Renoveringsprojektet består af udskiftning af hoveddøre samt renovering af badeværelser. Herudover vil der ske udskiftning af tekniske installationer bestående afløbsinstallationer, vandinstallationer og udskiftning/etablering af nyt mekanisk udsugning- og indblæsningsanlæg.

Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt projektet.

Anlægsbudgettet udgør 28.336.992 kr. og finasieres med et 30- årigt kreditforeningslån på 27.340.744 kr. og med et dispositionsfondslån og tilskud på i alt 996.248 kr.

I henhold til lovgivningen (Bkg. nr. 70 af 26.01.2018 om drift af almene boliger) skal Middelfart Kommune godkende låneoptag med 100% kommunal finansiering samt større huslejeforhøjelser.

Anlægsprojektet vil betyde en huslejeforhøjelse på 12,46% af året svarende til gennemsnitlig en huslejestigning på 587 kr. pr. bolig pr. måned.

Siden beboerne har godkendt projektet er der sket en ændring i finansiering af projektet, men det ændrer ikke ved den samlede huslejestigning, som forbliver den samme.

Økonomi:

Idet Middelfart Kommune stiller kommunal garanti for lånet vil dette ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om almene boliger.

Høring:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. juni 2020 kl. 17:00

397. Vedtægtsændringer for Røjlehavløens Lokaludvalg
Sagsnr.: 2018-000594
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Røjlehalvøens  Lokaludvalg ønsker godkendelse af sine vedtægtsændringer efter generalforsamlingen den 1.3.2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Røjlehalvøens Lokaludvalg har på generalforsamlingen den 1.3.2020 besluttet at ændre sine vedtægter. Der er følgende ændringer:

§ 4: "Der afholdes valg hvert år i februar måned, hvor skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Første gang er i februar måned 2009, hvor 2 medlemmer er på valg." ændres til: "Der afholdes valg hvert år i februar eller marts måned, hvor skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Ulige år er 2 medlemmer på valg, lige år er 3 medlemmer på valg."

§7 konsekvensrettes som følge af ændringerne i § 4, så at "i februar" slettes.

De beskrevne vedtægtsændringer er i overensstemmelse med rammebetingelserne for lokaludvalgene.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. 

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00

Bilag:

398. Igangsætning af nye indsatser
Sagsnr.: 2017-021827
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet bedes tage stilling til igangsætning af nye indsatser som opfølgning på visionen 'Broerne begynder her' og Byrådets strategier og politiske mål.

Forvaltningen foreslår:

 • at to nye indsatser bliver igangsat: Klimafolkemødet og Skovrejsning, og
 • at Klimalaboratoriet sættes i "status drift" i indsatsprogrammet som den overordnede ramme for de løbende klimaindsatser.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har tidligere vedtaget visionen 'Broerne begynder her', strategier samt politiske mål for indeværende byrådsperiode (se middelfart.dk/vision).

Byrådet har i den politiske styringsmodel besluttet at igangsætte indsatser, der er konkrete og handlingsorienterede og med til at realisere de politiske mål og visionens tre temaer: Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater.

Siden 2015, hvor styringsmodellen blev vedtaget, er der igangsat foreløbigt 18 indsatser som opfølgning på visionen. En række af indsatserne er gennemført eller overgået til drift og videre implementering. Desuden er der pt. 8 indsatser i proces, og de er ved at blive udviklet i et samspil mellem Byrådet, forskellige interessenter og forvaltningen.

Indsatser, der er i proces:

 • Styrket mental sundhed hos børn og unge
 • Sund krop i bevægelse
 • Flere sunde borgere – brug for velfærdsteknologi i alkoholbehandling
 • Bæredygtige lokalsamfund
 • Samlingssteder
 • Uddannelse og dobbelt kompetenceløft
 • Cirkulær økonomi og genbrug
 • Klimalaboratorium

Der skal nu tages stilling til igangsætning af yderligere indsatser. På temamøde d. 4. maj 2020 drøftede Byrådet oplæg til to nye indsatser. På baggrund af drøftelsen fremsendes de to indsatser nu til igangsætning (se beskrivelse i bilag):

 • Klimafolkemødet
 • Skovrejsning

Da den igangværende indsats for Klimalaboratoriet er en nu veletableret overordnet ramme for klimaarbejdet foreslås det, at den rykkes til at være indsats 'i drift'. Fremadrettet og efter behov kan aktuelle klimaprojekter igangsættes som nye indsatser - som det foreslås nu for Klimafolkemødet.

På byrådsseminaret medio maj 2020 drøftes desuden forslag til yderligere to indsatser. De vil blive fremsendt til politisk behandling i juni 2020.

Økonomi:

Ingen pt.

Høring:

Ingen.

Klima:

Indsatserne Klimafolkemødet og Skovrejsning er på hver sin måde vigtige virkemidler i den grønne omstilling.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. juni 2020 kl. 17:00

Bilag:

2017-021827-78Klimafolkemødet
2017-021827-78Skovrejsning
399. Landdistriktspulje 2020 - uddelinger
Sagsnr.: 2020-000652
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

De af Byrådet afsatte midler til landdistriktsprojekter skal uddeles på baggrund af de kriterier og betingelser, som Byrådet vedtog den 3.2.2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet tager stilling til de indkomne ansøgninger og uddeler tilskud til de projekter, der opfylder kriterierne og betingelserne for støtte
 • at der i alt uddeles 773.263 kr. til følgende ansøgere: 
  • 605.000 kr. til KIF Fodbold

  • 108.263 kr. til Boligforeningen Lillebælt

  • 60.000 kr. til Sct. Georgs Gildet

 •  at det ikke-uddelte beløb på 269.549 kr. overføres til Småprojektspuljen 2020 og uddeles efter de kriterier for Småprojektspuljen 2020, som blev vedtaget den 3.2.2020.

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger 3 ansøgninger om støtte. I bilag 1 findes en oversigt over ansøgningerne og indstillingerne. I bilag 2 findes alle ansøgninger, dog uden bilag. Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier og betingelser, som Byrådet vedtog den 3.2.2020:

Puljens formål: at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. til at finansiere nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.

Støtteområderne: Projekter, der fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, integration, områdeforskønnelse, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder og generel erhvervsfremme.

Betingelser for tilskud:

 1. Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 2. Der kan kun gives tilskud til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 3. Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens egne medlemmer) kan ikke anvendes som egenfinansiering.
 4. Der kan ikke søges om/bevilliges mere end 50 % af de samlede projektomkostninger.
 5. Projektet skal have et bredt folkeligt fokus, dvs. er almennyttigt og/eller kommer mange borgere (flere hundrede) til gode.

Økonomi:

Der er i alt 1.092.812 kr. Puljen sætter sig sammen af:

 • 750.000 kr. fra budget 2020
 • 277.812 kr. ikke uddelte midler fra 2019-puljen
 • 15.000 kr. tilbageløbsmidler fra 2018-puljen
 • 50.000 kr. mellemfinansieringsbeløb overført fra 2019.

Byrådet har allerede den 3.2.2020 besluttet, at der igen skal afsættes et beløb på 50.000 kr. til mellemfinansiering. Det indstilles, at det samlede beløb anvendes på følgende måde:

 • 773.263 kr. til projektansøgninger der opfylder kriterierne og betingelserne
 • 50.000 kr. til mellemfinansiering
 • 269.549 kr. overføres til Småprojektspuljen 2020.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Puljens formål er at der støttes bæredygtig udvikling. Klimarelaterede støtteområder er fx miljø, grøn omstilling og deleøkonomi.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet, idet bevillingen til KIF Fodbold betinges af ny lokalplan, der muliggør det ansøgte formål.

Tilskuddet kan overføres til 2021, når ny lokalplan foreligger.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. juni 2020 kl. 17:00

Bilag:

400. Kommuneplanrevision 2021 – proces og tidsplan
Sagsnr.: 2020-005819
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

I Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet, at der skal ske en delvis revision af Kommuneplan 2017.

Med henblik på igangsætning af kommuneplanrevision 2021 fremsendes oplæg til proces og tidsplan til Byrådets godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At den beskrevne proces og tidsplan for Kommuneplanrevision 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge planloven skal byrådet foretage en hel eller delvis revision af kommuneplanen hvert 4. år og inden udgangen af byrådets valgperiode. I Planstrategi 2019 har byrådet besluttet, at der skal foretages en delvis revision af Kommuneplan 2017.

Byrådet vedtog Planstrategi 2019 d. 6. maj 2019 og strategien var herefter i høring. Samtidig med høringen blev der indkaldt idéer og forslag til den efterfølgende kommuneplanrevision, der skal munde ud i en ny Kommuneplan 2021.

Byrådet behandlede høringssvar og input fra idéfasen til Kommuneplan 2021 på møde d. 30. september 2019. Byrådet vedtog her Planstrategi 2019 endeligt og besluttede, at en række idéer og forslag fra idéfasen skulle indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.

Revision af Kommuneplanen - revisionstemaer
Kommuneplanen består - ligesom Planstrategien - af en fælles del, som gælder for alle syv kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der gælder specifikt for Middelfart Kommune.

I Planstrategien er det beskrevet, inden for hvilke områder/temaer henholdsvis den fælles og den lokale del af kommuneplanen skal revideres:

PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI - MIDDELFART
Plan- og bæredygtighedsstrategien sætter retning og udgør rammen for efterfølgende ændringer i kommuneplanen inden for de temaer, der beskrives i strategien.

Konkret følges Plan- og bæredygtighedsstrategi 2019 op af Kommuneplan 2021. Heri indarbejdes Plan- og bæredygtighedsstrategiens visioner, mål/fokus og indsatsområder i relation til fysisk planlægning, og dermed bliver Kommuneplan 2017 konsekvensrettet med udgangspunkt i Plan- og bæredygtighedsstrategiens indsatsområder indenfor de 4 temaer:

1. Bæredygtig byudvikling
2. Klimaforebyggelse og -tilpasning
3. Turisme og detailhandel
4. Natur og oplevelser

Vi vil forud for den kommende kommuneplanlægning desuden gennemgå alle eksisterende arealudlæg og udpege nye områder for at sikre en fortsat balanceret og hensigtsmæssig udvikling af hele kommunen og de enkelte bysamfund.

Der vil i særlig grad blive kigget på de områder/arealudlæg, der er nævnt i det forudgående afsnit om ’Arealer i kommuneplanen’, og der vil fortsat kunne ske mindre justeringer i andre områder. Kommuneplanen revideres ligeledes med afsæt i de af Planlovens muligheder, der fremgår af det forudgående afsnit ’Planstrategi og nye krav/muligheder i planloven’.

STRATEGI FOR VÆKST OG ATTRAKTIVITET - TREKANTOMRÅDET
Udover de overordnede temaer, der fremgår af denne strategi for vækst og attraktivitet - erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, bosætning, kultur og oplevelser samt mobilitet og forsyning - skal revisionen omfatte følgende specifikke temaer:

• Grøn omstilling
• Turisme
• Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
• Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
• Potentiel natur
• Strategisk planlægning for landsbyer

Kommuneplanen ajourføres og opdateres i øvrigt i forhold til statslige planer samt ændret lovgivning. Arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser ajourføres og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af erfaringer fra administrationen af Kommuneplan for Trekantområdet 2017-2029.

FN's Verdensmål
I både den fælles og den lokale del af kommuneplanen vil Verdensmålene blive brugt til at hæve barren og løfte ambitionsniveauet og være et værktøj til at sikre, at vi i kommuneplanen peger på løsninger, der styrker bæredygtig vækst og velfærd.

Proces og tidsplan
Der er lavet et forslag til proces for kommuneplanrevisionen, der tager højde for samarbejdet om den fælles del af kommuneplanen i Trekantområdet, samt for involvering af borgere og byråd. Tidsplan for processen vedlægges som bilag.

Som start på Kommuneplanrevision 2021 er der indlagt endnu en idéfase. Dels er perioden mellem den første idéfase (i maj 2019) og den egentlige opstart på udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2021 lang (ca. 1 år), og dels kan coronakrisen betyde, at der er andre idéer og fokusområder nu, end under den første idéfase.

Denne 2. idéfase er lagt i perioden d. 16. juni – 25. august 2020 (10 uger, da idéfasen løber hen over sommerferieperioden). Der vil blive lagt op til en bred indkaldelse af idéer og forslag i idéfasen blandt andet gennem interaktiv, digital involvering. Desuden vil der i idéfasen være et mere specifikt fokus på og involvering af lokalområderne om udbygningsmuligheder i Strib og Gelsted samt rammer for ny bebyggelse i Gamborg (som besluttet i forbindelse med behandling af høringssvar til Planstrategien).

Efter idéfasen vil der være en politisk drøftelse af input fra idéfasen samt de ovennævnte revisionstemaer med henblik på administrationens videre arbejde med Forslag til Kommuneplan 2021.

Den politiske behandling af Forslag til Kommuneplan 2021 koordineres i alle Trekantområdets kommuner ligesom den efterfølgende offentlige 8 ugers høring i maj – juni 2021. Efter behandling af indkomne høringssvar forventes Kommuneplan 2021 at kunne vedtages inden udgangen af 2021.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der vil være høring og involvering over tre gange:

 • i den afholdte idéfase i oktober – november 2019,
 • i den ny idéfase 16. juni 2020 – 25. august 2020 og
 • i den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2021 i maj – juni 2021.

Klima:

Bæredygtighed og klima er gennemgående temaer for kommuneplanrevisionen i den lokale del af kommuneplanen.

Grøn omstilling er et centralt revisionstema i den fælles kommuneplan for Trekantområdet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. juni 2020 kl. 17:00

Bilag:

401. Delegerings- og kompetencefordelingsplaner
Sagsnr.: 2017-016209
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.


Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos Økonomiudvalg eller i Byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen som direktør.

Direktionen har behandlet planen. For at sikre en mere ensartet detaljeringsgrad i fremtiden, er forvaltningen blevet bedt om, at der i den nye byrådsperiode laves et nyt koncept for kompetencefordelingsplanen, så de enkelte udvalgs delegerings- og kompetencefordelingsplaner får en mere ensartet karakter.

Der er følgende bemærkninger i forhold til den eksisterende delegerings- og kompetencefordelingsplan.

Under Økonomiudvalgets område er der primært sket nogle tekst og tekniske tilretninger, herunder konkretiseringer og sproglige ændringer angående Kasse og regnskabsvæsen, Budget og bevillingskontrol, samt endelig Indkøbsfunktioner. Med-aftalen udgår, befolkningsprognosen tillægges Økonomiudvalgets kompetence.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020 kl. 15:30
Social- og Sundhedsudvalget 4. juni 2020 kl. 15:30
Teknisk Udvalg 9. juni 2020 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 9. juni 2020 kl. 18:30
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2020 kl. 14:00

402. Ændret stiforløb fra Rema 1000 i Strib til Staurby Skov
Sagsnr.: 2017-021418
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen har mod forventning modtaget et afslag fra Miljøstyrelsen om at etablere rekreativ sti gennem kommunens urørte skov. Stiforløbet blev godkendt af Byrådet 4. november 2019. I denne sag fremlægges derfor et ændret stiforløb som vil berøre 2 lodsejere.

Forvaltningen foreslår:

 • At det ændrede stiforløb godkendes.
 • At private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser, såfremt det ikke er muligt at indgå forlig.
 • At proceduren med åstedsforretning mm. indledes.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog 9. november 2019 et stiforløb som skal forbinde stisystemet i Strib ved Brogården med Staurby Skov, se Bilag 1. Dette stiforløb var der accept af hos de berørte lodsejere.

Jævnfør Masterplan for Staurby Skov og dialogen med borgerne er der et stort ønske om en adgangsvej fra Strib til Staurby Skov. En ny offentlig sti vil sikre almenvellet en sikker og direkte vej fra Strib til Staurby Skov uden folk skal gå langs den trafikerede Strib Landevej.

Da Miljøstyrelsen imidlertid har givet afslag på dispensation til at lave en rekreativ sti gennem kommunens urørte del af Staurby Skov, så foreslår forvaltningen et nyt forløb fra Rema 1000 i Strib til Staurby Skov, som skitseret på dette kort:

Det nye forløb er drøftet med de to berørte lodsejere.

Den ene lodsejer er modstander af dette forløb, da denne skal gå tæt på hæk og hus. Han vil gerne, at stien skærmes med levende hegn og at stien placeres mindst 25 - 50 m væk fra huset. Han er villig til at forhandle om at afgive jord, hvis hans ønsker efterkommes. Hvis ikke, vil han protestere.

Den anden lodsejer er på den anden side afvisende overfor en sti 25 - 50 m ude i marken og ønsker i så fald en række andre krav opfyldt, som forvaltningen vurderer, at kommunen ikke alle kan imødekomme. Lodsejer har udtrykt interesse i at forhandle og indgå forlig om forløbet som angiver på kortet.

Da det virker umuligt at gøre begge lodsejere tilfredse, anbefaler vi forløbet vist på kortet herover, hvor der plantes et levende hegn mod nabo for at dæmpe gener fra publikum, og hvor der erhverves så lidt jord som muligt af lodsejer som er modstander af forløbet – ca. 25 m.

Stien skal overvejende bestå af slotsgrus, ca. 2 m bred. ca. 220 m lang.

På de stejle steder på bakken kan der laves græsarmering og trin for at undgå erosion af grus fra stien.

Desuden skal nuværende kreaturhegn ændres, og der skal laves en passage til dyrene, så afgræsningen kan fortsætte på de private enge. Kreaturer og borgere skal færdes over den eksisterende overgang over vandløbet. Borgeren har ca. 20 m fra klaplåge til klaplåge.

Trafikanter gøres opmærksom på ny sti over Strib Landevej med skilte.

Der skal indhentes de nødvendige tilladelser før etableringen kan gå i gang.

Økonomi:

Byrådet har afsat anlægsbudget til etablering af basis-infrastruktur i Staurby Skov 2018-2020 på i alt 6,44 mio. kr. Opgaven med anlæg af sti på bilag 2 estimeres til at koste 400.000 kr. ex moms, hvilket dækkes i det afsatte anlægsbudget.

Driften af stierne varetages af Middelfart Kommune.

Høring:

Handicaprådet er hørt. Stien vil blive stejl og ikke handicapvenlig. Der tilstræbes at sikre så lille stigning som muligt, og at etablere en holdeplads/hvileplads på det stejle stykke.

Klima:

Der vil i udbuddet være fokus på klimavenlige tiltag fra entreprenørens side.

FSC godkendt træ skal anvendes.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2020 kl. 15:30

Udvalget anbefaler forvaltningens indstillinger.

Bilag:

403. Omprioritering af opgave i Staurby Skov
Sagsnr.: 2017-021418
Sagsbehandler: Niels Ole Præstbro

Præsentation:

Ifølge masterplan for Staurby Skov og jævnfør bevilling fra Byrådet på 6,44 mio. kr. 2018-2022, så skal der etableres en grussti fra banestien til Jyllandsvej efter forhandlinger med 2 lodsejere.

Forvaltningen foreslår:

 • At stien ikke gennemføres som en del af basistiltagene i masterplanen for Staurby Skov
 • At anlæg af stien kan genovervejes, hvis der senere opstår et større behov.
 • At de økonomiske midler til stien kan anvendes til udvikling af familiepladsen

Sagsbeskrivelse:

På kortet her med blåt er skitseret grusstien som er omtalt i masterplanen for Staurby Skov på side 10 og 21.

Link til masterplanen:

https://staurbyskov.middelfart.dk/Masterplan

Stien er en udmærket ide, da Staurby Skovvej er smal og utryg. Dette er årsagen til, at stien i sin tid blev medtaget i masterplanen for Staurby Skov.

Forvaltningen vurderer nu, at der ikke er mange borgere, som vil benytte denne grussti for at komme til stinettet ved Jyllandsvej, og der har ikke været nogen efterspørgsel på stien fra borgere siden borgermøderne om Staurby Skov. Hvis der på et senere tidspunkt opstår større behov for stien, kan det overvejes at udføre stien i asfalt, hvilket der ikke er midler til i basisbudgettet for Staurby Skovs udvikling.

Forvaltningen vurderer, at borgere som cykler fra Staurby, Røjle eller Vejlby kan bruge banestien som sikker indgang til Staurby Skov.

Ved at omprioritere de økonomiske midler kan kommunen i højere grad fokusere på udviklingen af familiepladsen, som Miljø- og Energiudvalget godkendte skitse til på sit møde d. 8. januar 2020, og opnå flere midler til medfinansiering ved ansøgning til fonde.

Økonomi:

Stien står under basisanlæg i masterplanen på side 21 og er indeholdt i Byrådets bevilling på 6,44 mio. kr. 2018-2022.

Forvaltningen estimerer, at ca. 500.000 kr kan omprioriteres og tilgå til udviklingen af familiepladsen i Staurby Skov.

 

Høring:

Klima:

Der kan være en mindre CO2 besparelse ved at gå fra anlæg af grussti til anlæg af fx træ-bænke, svævebane eller madpakkehus ved familiepladsen.

Beslutning:

Tilbagesendes til fornyet behandling i Miljø- og Energiudvalget.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2020 kl. 15:30

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Bilag:

2017-021418-44STAU
404. Forslag - Tillæg 5 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2020
Sagsnr.: 2020-003473
Sagsbehandler: Brian Olsen

Præsentation:

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 5 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart - Frivillig spildevandskloakering af Strib Landevej 108+110, 5500 Middelfart, samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land for ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup.

Forvaltningen foreslår:

 • At tillæg 5 til spildevandsplanen godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart: Der etableres 5 nye punkthuse, 150 nye rækkehuse og 24 nye parcelhuse på matr. nr. 9ab Røjle By, Vejlby. Det nye område spildevandskloakeres og tag- og overfladevand skal håndteres i udstykningen ved nedsivning og mulighed for udledning til et nærliggende dræn/vandløb.

Strib Landevej 108+110, 5500 Middelfart: Ejere af ejendommene har ønsket en frivillig tilslutning til Middelfart Spildevands ledningsnet. I området findes en eksisterende fælleskloak for både spildevand og regnvand, men de to ejendomme optages i spildevandsplanen kun for husspildevand. Ejendommene skal selv håndtere deres tag- og overfladevand.

Det åbne land: Ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup, ligger i et opland, som staten har udpeget til forbedret spildevandsrensning. Ejendommen er registreret med nedsivningsanlæg i BBR, men det har vist sig, at ejendommen udleder urenset spildevand til Skelbækken. Ejendommen optages derfor i spildevandsplanen for at åbne mulighed for at kræve en forbedret rensning af ejendommens husspildevand.

I dette tillæg sikres, at de planlagte områder kan spildevandkloakeres og tilsluttes den eksisterende offentlige kloak i området. Derudover sikrer tillægget, at Middelfart Kommune har lovhjemmel til at kræve forbedret spildevandsrensning på ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup.

Økonomi:

Tillægget berører ikke økonomi for Middelfart Kommune

Høring:

Tillægget skal efter godkendelse i det politiske system i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Klima:

I nærværende tillæg er der taget højde for klimamæssige udfordringer med særligt fokus på spildevands- og regnvandshåndtering.

I de spildevandskloakerede områder er der stor fokus på regnvandshåndtering, og i forbindelse med beregninger af vandmængder tillægges en klimafaktor for at sikre de konkrete anlæg imod klimaforandringer i form af mere nedbør.

Specifik for udstykningen ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart, er der indsendt en vandhåndteringsplan, som forvaltningen er gået i dialog med udstykker omkring. Dette for at sikre at det fremtidige byområde er klimasikret i forhold til nedbør.

De øvrige ejendomme i tillægget bidrager til klimadagsordenen ved at have egne regnvandsanlæg, som lever op til ejendommenes behov for håndtering af regnvand.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2020 kl. 15:30

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Bilag:

405. Budgetopfølgning pr. 300420 på Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2020-001735
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning og status på indsatsplan pr. 30. april 2020 til orientering

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 6,197 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved sidste budgetopfølgning var det forventede merforbrug på 7,248 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug 0,849 mio. kr. på sundhedsområdet, et mindreforbrug 0,700 mio. kr. på Senior og Velfærdsområdet og et merforbrug 6,048 mio. kr. på Social- og Velfærdsområdet. For Social- og Velfærdsområdet er resultatet uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

Det uændrede merforbrug på Social- og Velfærdsområdet skyldes delvist, at det ikke har været muligt at få adgang til opdateret data på Social og Velfærd Myndighed via områdets KMD LIS system. Systemleverandøren KMD har foretaget en opdatering som har bevirket at LIS systemets rapporter ikke fungerer. Der er igangsat en løsning på problemet. Problemet har ikke påvirket data vedrørende områdets decentrale tilbud, hvorfor der her er gennemført en detaljeret budgetopfølgning som normalt.

Der vedlægges et notat, som gør rede for budgetopfølgningen på de enkelte delområder. Dette notat vil blive opdateret og genfremsendt til SSU, så snart data på Social, Velfærd og Myndighed er tilgængelig og opdateret som normalt.

Sidst i notatet er der lavet en status på Social- og Velfærdsområdets igangsatte indsatsplan, som skal medvirke til at reducere udgifterne på området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

 

 

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2020 kl. 15:30

Orienteringen taget til efterretning.

Regnefejl i bilaget vedrørende budgetopfølgning på side 4, er justeret. 

 Bilag:

LUKKEDE SAGER

406. Kompensation
407. Analyse
408. Salg af grunde