Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. april 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. april 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Karin Riishede
John Kruse
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Kaj Johansen
Fraværende:

Åbne sager

Lukkede sager

391. Ejendomserhvervelse
392. Lejeaftale

ÅBNE SAGER

373. Fase 2 i effektiviseringer i valgperioden 2018-2021
Sagsnr.: 2019-008978
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

I den økonomiske politik for valgperioden 2018-2021, har Byrådet sat retning for økonomistyringen i Middelfart Kommune.

God økonomisk styring er midlet til at opnå Byrådets mål om en stabil udvikling af velfærden - til gavn for fællesskabet.

Byrådet har i indeværende økonomiske politik ønsket, at der i valgperioden gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. i helårsvirkning.

D. 24.6.2019 godkendte Byrådet fase 1 af effektiviseringsforslagene for byrådsperioden 2018-2021. For at komme helt i land med den opgave som Byrådet bestilte, så er der sat gang i beskrivelse af yderligere projekter, som medvirker til at sikre at målsætningen om effektiviseringerne i valgperioden nås. På den baggrund er der udarbejdet en række yderligere forslag.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget sender effektiviseringsforslagene i fase 2 i høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomien i de danske kommuner – herunder Middelfart Kommune – vil i de kommende år blive presset af den demografiske udvikling. Der kommer flere af de yngste borgere og flere ældre, og det lægger et pres på vores velfærd. Behovet – og mulighederne – er ganske enkelt større end økonomien.

Der er derfor behov for at gentænke og udvikle måden, vi løser opgaver på, hvis vi skal kunne opretholde den gode velfærd for borgerne i Middelfart Kommune. Vi har mulighed for at imødegå udfordringerne og sikre en stærk velfærd. Men hvis vi skal undgå merudgifter og deciderede besparelser på velfærden i de kommende år, er det nødvendigt at handle med rettidig omhu og finde nye måder at løse vores opgaver på. Kun sådan kan vi sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at sikre den gode velfærd for alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor er arbejdet med løbende effektiviseringer afgørende. Vi skal finde ud af, hvordan vi opnår den samme høje eller bedre service for de samme penge. Vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene smartere. Blandt andet ved at udnytte den teknologiske udvikling.

Men vi skal også se på, hvordan vi med målrettede investeringer kan løfte indtægtsgrundlaget i kommunen. Altså hvad vi kan gøre for, at få flere penge at gøre godt med.

Vi har i de senere år investeret i bosætning og det kaster allerede gevinster af sig. Vi har fået mange nye borgere de sidste år. Det er vigtigt, for tilflyttere, at der er grundlag for flere indtægter og en sund økonomi.

Investeringerne kan ikke stå alene. Og det kan effektiviseringerne heller ikke. Men sammen kan de to ting sikre, at vi også i fremtiden, kan levere en stærk velfærd til alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor har Byrådet bedt forvaltningen om at finde effektiviseringer for mellem 25 og 30 mio. kr. i denne valgperiode. Den 24.6 2019 vedtog Byrådet en lang række effektiviserings-projekter med en samlet effektiviseringsgevinst på 7 mio. kr. i 2020 stigende til 20,3 mio. kr. i 2023. Disse forslag er allerede sat iværk og mange er i god gænge.

For at nå op på den samlede målsætning foreligger der nu supplerende effektiviseringsforslag på 2,7 mio. kr. i 2020 stigende til 7,4 mio. kr. i 2023.

 

2020

2021

2022

2023

Målsætning for fase 1 og 2

-9.881

-18.330

-27.684

-27.684

Fase 1

-7.181

-12.830

-20.284

-20.284

Fase 2

-2.700

-5.500

-7.400

-7.400

Forslagene til effektiviseringsprojekter i fase 2 kan ses af nedenstående tabel og hvert forslag er nærmere beskrevet i bilagene.

Nr.

 

2020

2021

2022

2023

1

Engangsbeløb fra Senior Velfærd

-0,250

 

 

 

2

Videokonferencer og -møder

0,000

-0,300

-0,300

-0,300

3

Automatisk bogføring af mindre regninger for udvalgte leverandører

0,250

-0,500

-0,500

-0,500

4

Yderligere digitalisering i stabene

0,000

0,000

-0,400

-0,400

5

Forsøg med brug af støvsugerrobotter og vaskerobotter til rengøring i de kommunale bygninger

0,100

0,000

0,000

0,000

6

Ejendomscenter 2.0, herunder samling af teknisk service medarbejdere fra skoleområdet samt social og sundhedsområdet

0,000

-0,750

-0,600

-1,600

7

Centralisering af kontraktstyring på it-kontrakter

0,250

-0,500

-0,500

-0,500

8

Effektivisering af biblioteksområdet

0,000

-0,050

-0,100

-0,100

9

Generelt effektiviseringskrav

-3,050

-3,400

-4,000

-4,000

 

Samlet bidrag fra fase 2

-2,700

-5,500

-6,400

-7,400

 

Tidsplan for processen vedr. godkendelse af fase 2 projekterne:

Økonomiudvalget sender forslagene i høring d. 28. april 2020

Høring fra d. 29. april til d. 21. maj 2020

Behandling i Økonomiudvalget d. 26. maj 2020

Behandling i Byrådet d. 2. juni 2020

 

Økonomi:

Se sagsfremstillingen

Høring:

Det foreslås, at fase 2 af effektiviseringsforslagene sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

Beslutning:

Effektiviseringsforslagene sendes i høring.

Økonomiudvalget ønsker, at direktionen, som en del af høringen, konkretiserer den foreslåede rammeeffektivisering.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

374. Initiativer i forlængelse af Aftale om: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”
Sagsnr.: 2020-005484
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

For at støtte dansk erhvervsliv under Coronakrisen, har regeringen i samarbejde med KL og regionerne indgået en aftale den 26. marts 2020, den indeholder bl.a. at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020 og at forøget anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Forvaltningen foreslår:

 • at Økonomiudvalget beslutter hvilke initiativer der skal tages i anledning af den indgåede aftale og de muligheder som det giver for fremrykning af anlægsprojekter og eventuel låntagning til finansiering.

Sagsbeskrivelse:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi var der aftalt et anlægsloft for kommunerne tilsammen på 19,1 mia. kr.

Den nye aftale om "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" blev det aftalt:

1. Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

Anlægsloftet for kommunerne på 19,1 mia. kr. fjernes og gør det muligt at fremrykke anlægsinvesteringer i blandt andet bygninger, skoler, idrætsfaciliteter og veje for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser. KL’s vurdering er, at der fremrykkes for op til 2,5 mia. kr. og de fremrykkede investeringer forventes som udgangspunkt at kunne afsluttes i 2020.

Middelfart Kommune har allerede fremrykket en række anlægsinvesteringer i forbindelse med den lokale hjælpepakke. Blandt de fremrykkede projekter er:

 • Etablering af servicekaj og Bro 9 i Middelfart Marina.
 • Etablering af svingbane og fortov på Jyllandsvej.
 • Ombygning af parkeringspladsen på Kingstrupvej i Ejby. Anden halvdel af byfornyelsen i Ejby.
 • Udbud cykelsti Kingstrup
 • Asfalt – der er holdt udbud.

 2. Forøget anlægsaktivitet kan lånefinansieres

I aftalen er det aftalt at likviditeten ikke skal være en hindring for at igangsætte anlægsinvesteringer. Derfor iværksættes følgende lånemuligheder:

 1. kommunerne gives lånedispensation til den forøgede anlægsaktivitet.
 2. der afsættes en generel lånepulje på 500 mio. kr.

Ministeriet har udmeldt følgende betingelser for optagelse af lån som følge af aftalen:

Ad 1: Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020

 • Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.

 • Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.

Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes, de forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.

Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.

Ad 2: Ansøgning om låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner

Ministeriet vil, via de kvartalsvise likviditetsindberetninger, have de nødvendige oplysninger til fordeling af puljen. Ved ansøgning er det således alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses. Lånedispensationen kan udelukkede anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Middelfart Kommunes likviditet var ved udgangen af 2019 på 3.925 kr. pr. indbygger. Hvilket er mindre end den landsgennemsnitlige likviditet pr. indbygger og betyder at Middelfart Kommune har mulighed for låneadgang i begge puljer.

Evt. udnyttelse af låneadgangen i pulje 1 skal tilbagebetales forventeligt over 25 år, og giver med de nuværende (ultimo marts 2020) lånemuligheder i Kommunekredit en årlig udgift på 0,05 mio. kr. til afdrag, bidrag og renter på et lån på 1 mio. kr.

Lån via pulje 2 er likviditets lån med en løbetid på 10 år. Med denne type lån vil et lån på 1 mio. kr. give en årlig udgift på ca. 0,1 mio. kr. pr. år (beregnet på forholdene pr. ultimo marts).

Der er meget store udsving på prisen på låntagningen i øjeblikket, så den årlige betaling kan afvige betydeligt på det tidspunkt lånet optages.

 

Økonomi:

Se sagsfremstillingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler forhandlingsudvalgets aftale, dateret den 24. april 2020, til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler at følgende bevillinger gives i forlængelse af aftalen om fremrykkede anlæg og nye initiativer af 24. april 2020:

• At der gives anlægsbevilling med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1. Anlægsbevillingerne beløber sig til 57,650 mio. kr. i 2020. De angivne anlægsbevillinger i budgetperioden 2021-2024 indarbejdes.

• At der gives driftsbevillinger til de initiativer på driften, der fremgår af bilag 2. Driftsbevillingerne beløber sig til i alt 1,250 mio. kr. i 2020. De angivne driftsbevillinger i budgetperioden 2021-2024 indarbejdes.

• At Kommunaldirektøren bemyndiges til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om særlig låneadgang på 60,300 mio. kr. i 2020 til fremrykning af anlæg, samt at der gives bevilling til låneoptagelse på i alt 60,300 mio. kr. i 2020. Lånefinansieringen søges fra den generelle lånepulje – med lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. I denne pulje vil ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., blive imødekommet fuldt ud. Lånet optages som et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit. De anlægsprojekter, der lånefinansieres, fremgår af bilag 3.

• At merudgiften til låneydelse indarbejdes i budgetlægningen for 2021-2024. De ekstra udgifter til renter og afdrag fremgår ligeledes af bilag 3.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

375. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2020
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At nærværende orientering tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 31.3.2020 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 udgjorde 153,7 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 3.946 kr. pr. indbygger.

KKR-likviditeten er steget med 2,4 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år derimod faldet med 27,3 mio. kr.

Stigningen i første kvartal hænger først og fremmest sammen med, at nettoudgifterne til anlægsarbejde har ligget på et meget lavt niveau i starten af året, mens indtægterne på jordforsyningsområdet samtidig ligger på et forholdsvist højt niveau.

Det må alt andet lige forventes at likviditeten fortsat vil være nedadgående over de næste to år.

Dette skyldes især 4 forhold:

1) Implementeringen af investeringsplanen for Middelfart Affald og Genbrug betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet.

2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist indsnævres. 

3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.

4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020.

Med dette in mente er det forvaltningens vurdering, at råderummet for at gennemføre ekstra kassefinansierede tiltag er yderst begrænset.

Uden likviditetsforøgende tiltag må det alt andet lige forventes, at KKR-likviditeten vil komme ned i underkanten af det mindsteniveau, der anbefales for en kommune.

Det er således en generel tommelfingerregel, at en kommune skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge nok til den løbende drift og til at kunne håndtere mindre udsving.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,4 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Likviditetsudviklingen over de seneste tre år ser således ud:

 

Økonomi:

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

376. Handleplaner for underskudsafvikling 2019
Sagsnr.: 2020-004797
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5% af driftsbudgettet.

Forvaltningen foreslår:

 • At de udarbejdede handleplan for Social- og Sundhedsforvaltningens administration bliver godkendt
 • At den udarbejdede handleplan for Kantinen bliver godkendt
 • At den udarbejdede handleplan for Rengøringsenheden bliver godkendt
 • At den udarbejdede handleplan for Børn, Unge og Fritidsforvaltningens administration bliver godkendt
 • At den udarbejdede handleplan for Staben bliver godkendt
 • At handleplan for Ejendomscentret udarbejdes på et senere tidspunkt

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2019 med tilhørende over- og underskudsopgørelse er tidligere behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet.

Opgørelsen af akkumulerede underskud viser, at seks decentrale enheder på Økonomiudvalgets område har opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen.

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal underskuddet som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode, med mindre der foreligger særlige grunde.

Social- og Sundhedsforvaltningen (administration) har ved afslutningen af regnskab 2019 et samlet underskud på -1,771 mio. kr. svarende til 6,89 % af budgetsummen. I 2019 blev der lavet en 3 årig plan, herefter skal der laves en ny plan i 2022 for resten af underskuddet. I 2019 var det muligt at afvikle 0,427 mio. kr. Da langt størstedelen af administrationsbudgettet består af lønninger, er det forvaltningens vurdering, at underskudsafviklingen ikke opnås uden at tilpasse lønsummen.

Kantinen havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på 0,300 mio. kr. svarende til 11,3% af budgetsummen. Kantinen vil med baggrund i lukning p.t. oparbejde et betydeligt underskud i 2020, hvorfor gældsafvikling ikke er mulig. Der udarbejdes en genopretningsplan når Kantinen åbner igen.

Rengøringsenhedens underskud går tilbage til 2017. Rengøringsenheden havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på 2,980 mio. kr. svarende til 12,4%. Med baggrund i underskuddet i 2018 og en forventning om et underskud på 1,8 mio. kr. i 2019, hvis ikke der blev gjort noget – nedjusterede rengøringsenheden med 5,5 fuldtidsstillinger. Nedjusteringen har haft en effekt i 2019, idet underskuddet ”kun” blev 1,124 mio. kr. mod forventet 1,6 mio. kr. Den fulde effekt forventes at udgøre knap 2 mio. kr. årligt fra 2020. Effektiviseringen betyder, at der vil kunne afdrages 0,2 mio. kr. årligt, hvilket vil betyde, at afviklingen af underskuddet sker i et meget langsomt tempo. Resultatet i 2020 kan betyde hurtigere afvikling.

Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens administrationsområde havde ved afslutningen af regnskabsåret 2019 et opsparet underskud på 1,837 mio. kr. svarende til 8,2% af budgetsummen. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har i 2019 opfyldt målsætningen om at afvikle minimum 0,400 mio. kr. af det opsparede underskud. Underskudsafviklingen fortsætter i henhold til planen med 0,400 mio. kr. årligt.

Staben havde ved afslutningen af 2019 et opsparet underskud på 2,577 mio. kr. svarende til 8,5% af budgetsummen. I 2020 tilstræbes budgetoverholdelse. Lønbudgettet er tilpasset og der er stor fokus på økonomien som helhed. Stabens underskud udlignes fra områder med overskud på Økonomiudvalgets område (Løn og Økonomi). Dette klares rent praktisk ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2020.

Ejendomscenteret havde ved afslutningen af 2019 et opsparet underskud på 0,672 mio. kr. svarende til 30,3% af budgetsummen - der udarbejdes handleplan for underskudsafvikling på et senere tidspunkt.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning:

Handleplanerne godkendt, idet Økonomiudvalget dog afventer handleplan fra Ejendomscentret.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

377. Kommunegaranti til TVIS
Sagsnr.: 2020-005442
Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal

Præsentation:

TVIS anmoder om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med igangsættelse af en række anlægsarbejder. Anlægsarbejderne iværksættes, så TVIS kan medvirke til at holde aktivitetsniveauet oppe i Trekantområdet, forbedre miljøet og reducere omkostningerne ved varmeforbrug i Trekantområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At lånoptagelse i TVIS godkendes som beskrevet i sagsfremstilling på 228 mio. kr., og at der opkræves garantiprovision på 0,55 % af Middelfart Kommunens andel med virkning fra 2022.

Sagsbeskrivelse:

TVIS er et kommunalt varmetransmissionsselskab etableret som interessentskab i henhold til kommunestyrelseslovens § 60. Interessentkommunerne er Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle.

Ifølge TVIS’ vedtægter er kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne øverste myndighed i forbindelse med godkendelse af belåning.

TVIS anmoder derfor ejerkommunerne om godkendelse af ny belåning til:

    1. Udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a.

    2. Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle     Kraftvarmeværk A.m.b.a.

    3. I forbindelse med indgåelse af Varmeaftalen med Ørsted (2014) blev der aftalt en     planlagt udskiftning af styrings-, regulerings og overvågningsanlægget samt     fjernvarmemålere på Skærbækværket. Derudover anmodes der om belåning til straks     indfrielse af et eksisterende lån ved Ørsted samt betaling for et nyt spildevandsanlæg.

    4. Elektrificering af jernbanen får indflydelse på to vejbroer i Vejle som bære TVIS’     transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet og skal derfor afholde omkostningerne     ved flytning af disse.

Der hjemtages fastforrentet lån ved Kommune Kredit på i alt 228 mio. kr.

Lånoptagelserne er godkendt ved 2. behandling på bestyrelsesmøde i TVIS den 30. januar 2020

Uddybning af anlægsaktiviteter:

Pkt. 1: Udvidelser i Kolding.

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Kolding Kommune i henhold til Varmeforsyningslovens krav.

Derudover indeholder lånepakken lån til overtagelse af TREFOR´s rørføring til Lunderskov og etablering af ny veksler- og pumpekapacitet.

I projektforslaget fremgår det, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 31 mio. kr. samt at forbrugerne i Vamdrup vil spare ca. 78 mio. kr. over en periode på 20 år. Derudover vil de eksisterende varmeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 33 mio. kr. over 20 år.

Den årlige CO2 reduktion som følge af fortrængning af naturgasproduceret varme i Vamdrup med varme fra TVIS ligger på ca. 4.000 tons pr. år.

Projektet forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 61,7 mio. kr.

Pkt. 2: Udvidelser i Vejle.

Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a., udvidelser af transmissionsledningen samt ny vekslerstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

Jelling Varmeværk A.m.b.a samt Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Vejle Kommune i henhold til varmeforsyningslovens krav.

I projektforslaget fremgår det desuden at projektet har en positiv samfundsøkonomi på 55,5 mio. kr. samt at forbrugerne i Bredsten-Balle og Jelling vil spare 75 mio. kr. over en periode på 20 år

Den årlige CO2 reduktion som følge af projektet ligger på ca. 5.400 tons pr. år

Derudover vil de eksisterende varmeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 37 mio. kr. over en periode på 20 år.

Projektet forventes igangsat i sommer 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

Pkt. 3: Ørsted-aftaler

Jævnfør varmeaftalen med Ørsted fra juni 2014, skal TVIS delfinansiere en opgradering af Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg i sommeren 2020 (29,1 mio. kr.). Samtidig skal TVIS udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket (6,9 mio. kr.) og betaling for et spildevandsprojekt (9,5 mio. kr.) som forventes at reducere driftsomkostningerne på Skærbækværket med ca. 3 mio. kr. pr. år.

I 2018 blev det besluttet at etablere muligheden for at modtage op til 80.000 tons træflis på lastbil pr. år på Skærbækværket. Ørsted har finansieret anlægget men i aftalen ligger der en mulighed for at TVIS overtager finansieringen. På grund af den lave rente ved KommuneKredit vil der være en rentebesparelse på ca. 4 mio. kr. over restløbetiden og TVIS ønsker derfor at låne 14,2 mio. kr. til straks indfrielse af projektomkostningerne ved Ørsted.

Pkt. 4: Banedanmark

Banedanmark skal elektrificere jernbanen og det får indflydelse på to vejbroer i Vejle som
bærer TVIS’ transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet på Banedanmarks område og
skal derfor bære alle omkostninger i forbindelse med flytningen af transmissionsrørene. TVIS
anmoder derfor om godkendelse af finansieringen til projektet på 6,3 mio. kr.

Økonomi:

Samlet anmodes der om tilladelse til at optage en byggekredit i anlægsfasen på op til 228 mio. kr. ved KommuneKredit i 2. kvartal 2020. Byggekreditten konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i 4. kvartal 2021.

Der er indarbejdet en usikkerhed på 10% på de estimerede omkostninger, idet projekterne på nuværende tidspunkt ikke har været i udbud. Hvis omkostningerne ligger under 228 mio. kr. reduceres lånet tilsvarende.

TVIS er et kommunale interessentselskab og den kommunale låneramme påvirkes ikke af lån optaget i TVIS.

Garantiprovision:

TVIS betaler garantiprovision til ejer-kommunerne. Garantiprovisionen ved nærværende lånoptagelse er på 0,55 %, jf. vedhæftede beregningsbilag.

Det medfører en årlig garantiprovision på 1,254 mio. kr. på det samlede lån, heraf 0,102 mio. kr. til Middelfart med virkning fra 2022.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Den årlige CO2 reduktion som følge af fortrængning af naturgasproduceret varme i Vamdrup med varme fra TVIS ligger på ca. 4.000 tons pr. år. Derudover er reduktionen på CO2 ca. 5.400 tons pr. år i projektet i Vejle.

 

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Bilag:

378. Fortrinsret ved udlejning af almene familieboliger i Ranunkelhaven
Sagsnr.: 2020-005918
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Civica vil i gang med at lave udlejningskriterier for de 40 almene boliger beliggende i Ranunkelhaven i Middelfart. Hvorfor der ønskes at indgå en aftale med Middelfart Kommune herom.

Forvaltningen foreslår:

 • at der indgås en aftale med Civica om fleksibel udlejning af de almene familie boliger i Ranunkelhaven
 • at der indsættes to kriterier, hvor det første kriterie hver anden gang giver fortrin til medlemmer, der er bosiddende i Middelfart og det andet kriterie hver anden gang giver fortrin til medlemmer, der har mindst ét hjemmeboende barn under 12 år.

Sagsbeskrivelse:

Det er populært at bo i almene nye boliger i Middelfart Kommune. Boligforeningerne har derfor haft mulighed for at opføre en del boliger i forskellige størrelser. Den næste bebyggelse af almene boliger, som vil stå færdigt i Middelfart, er Civicas 40 familieboliger i Ranunkelhaven.

For at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning foreslår forvaltningen og Civica, at der indgås en fleksibel udlejningsaftale i henhold til Almenboliglovens §60.

En udlejningsaftale, som sikrer, at de kommende lejeboliger hver anden gang går til et medlem af Civica bosiddende i Middelfart Kommune og hver anden gang går til et medlem af Civica bosiddende i en anden kommune. På denne måde tilgodeser vi både Middelfart borgere men også en tilvækst af nye borgere til kommune.

Da der i Ranunkelhaven er tale om større lejemål ønskes der yderligere lagt et kriterie ind i aftalen, således at boligerne hver anden gang udlejes til familier med et hjemmeboende barn under 12 år.

Aftalen vil til enhver tid kunne opsiges af begge parter.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Beslutning:

Udlejningskriterierne for Ranunkelhaven godkendt.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

379. Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat
Sagsnr.: 2020-003603
Sagsbehandler: Konny Jensen

Præsentation:

Gelsted Borgerforening ansøger om fritagelse for at betale ejendomsskat til Søndergade 82, 5591 Gelsted i henhold til ejendomsskattelovens § 8.

Forvaltningen foreslår:

 • At ansøgningen om fritagelse imødekommes

Sagsbeskrivelse:

Gelsted Borgerforening har den 1. december 2019 købt hovedhuset til Holmegaarden, Søndergade 82 i Gelsted. Gelsted Borgerforening ejer i forvejen Søndergade 80, som er resten af Holmegaarden og har tidligere fået bevilliget fritagelse for ejendomsskat også på denne bygning. 

Gelsted Borgerforening søger derfor fritagelse også på Søndergade 82 i Gelsted.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Ejendomsskattelovens § 8c  give tilladelse til at ejendomme fritages for ejendomsskat. Ved ejendomme der ejes af almenvelgørende stiftelser  eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål, fritages for ejendomsskat.

I henhold til Gelsted Borgerforenings vedtægter er formålet for ejendommen primært at tage initiativ til og støtte aktiviteter der fremmer trivsel for lokalsamfundet i Gelsted.

Forvaltningen i gangsætter en analyse af principperne for fritagelse for betaling af ejendomskat i Middelfart Kommune med henblik på en politisk fastlæggelse af linjen for fritagelser for betaling af ejendomsskat med henblik på at fremtidige ansøgninger kan behandles administrativt.

Økonomi:

Den årlige ejendomsskat på ejendommen Søndergade 82 i Gelsted er ca. 26.000 kr. Den økonomiske konsekvens af en fritagelse vil derfor være en mindre skatteindtægt på dette beløb.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Sagen udsættes indtil der foreligger en analyse af principperne.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Bilag:

380. Befolkningsprognose 2020 - 2032
Sagsnr.: 2020-000237
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

Befolkningsprognose 2020 - 2032 for Middelfart Kommune er lavet og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At befolkningsprognosen bliver godkendt som datagrundlag i forbindelse med budgetlægning og andre plan- og analyseopgaver i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Befolkningsprognosen er på indeværende tidspunkt udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i Middelfart Kommune for perioden 2020-2032. Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for den 12-årige prognoseperiode. Yderligere efterspørgsel efter andre delresultater kan ske ved henvendelse til Staben.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger internt i kommunen, mellem Middelfart og andre kommuner samt ind- og udvandring. Ligeledes indgår der forudsætninger om tilflytning til nyt boligbyggeri. Forudsætningerne er begrundet i viden fra de historiske år, samt en vurdering af og forventninger til fremtiden.

Befolkningstallet forventes at stige fra 38.854 personer i 2020 (1. januar) til 41.388 personer i 2032. Det er en stigning på 6,6 % for hele perioden. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 210 personer om året, hvilket er 35 flere årligt end i sidste års prognose. Boligbyggeriet forventes at ligge på gennemsnitligt 151 nytilflyttede boliger om året. Sidste års vurdering var 123 nytilflyttede boliger. Flest bygget i den kommende 5 års periode. Dette er begrundet i efterspørgsel fra boligselskaber og udbygningsplaner i Middelfart Kommune.

Befolkningens alderssammensætning bliver stadigt ældre. I 2020 udgør de over 65-årige 23,2 % af befolkningen. Dette tal stiger til 27,2 % i 2032. Andelen af unge mellem 0-16 år vil i samme periode holde sig uændret på nær 0,1 %. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (17-64 år) falde fra 57,8 % til 53,8 % i relativ andel af befolkningen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt idet der foretages en særlig vurdering af de forventede konsekvenser af corona-krisen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

381. Erhvervspakke - initiativer fra samarbejdspartnere
Sagsnr.: 2020-005780
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

Som konsekvens af COVID-19 / Corona-krisen lider store dele af erhvervslivet. I mange brancher opleves en markant nedgang i indtjeningen.

På Økonomiudvalgets møde 24. marts blev Middelfart Kommunes initiativer præsenteret.

I denne sag gives der et overblik over Middelfart Kommunes samarbejdspartneres lokale initiativer. Initiativer der allerede er iværksat og initiativer som tænkes iværksat, når samfundet åbnes yderligere op, så initiativerne giver mening.

Forvaltningen foreslår:

 • At økonomiudvalget tager initiativerne til efterretning.
 • At økonomiudvalget drøfter initiativerne i relation til de af Middelfart Kommune igangsatte initiativer.

Sagsbeskrivelse:

Siden Danmark i forbindelse med Corona-pandemien blev lukket ned den 12. marts 2020, har der været en række initiativer til støtte for det udfordrede erhvervsliv.

Initiativer af økonomisk karakter blev præsenteret for Økonomiudvalget i sag 2020-004763 – Initiativer i lokal hjælpepakke til erhvervslivet. Sagen var til behandling på Økonomiudvalgets møde 24. marts 2020. De primære opgaver var:

 • Fremrykning af betalinger

 • Fremskyndelse af renoveringsprojekter

 • Ekspedition af byggetilladelser

 • Vi fremmer godkendte bygge- og anlægsopgaver

På Job- og Vækstcenter delen er bidraget til hjælpepakken primært vejledning til virksomheder om den nye situation, samt vejledning til de ny-ledige.

Middelfart Kommunes samarbejdspartnere er i denne sammenhæng:

 • Brobygning Middelfart
 • Middelfart Erhvervscenter
 • VisitMiddelfart - i et tæt samarbejde med Destination Lillebælt
 • Meeting Lillebælt

Initiativerne fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi:

Dette er en efterretningssag, hvorfor der ikke umiddelbart vil være nogle økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Administrationen i Middelfart Kommune er dog opmærksom på, at visse af initiativerne ikke er finansieret endnu. Initiativerne kan finansieres fra privat hånd og / eller med offentlige midler.

Høring:

Beslutning:

Taget til efterretning, idet Økonomiudvalget imødeser en fornyet status og oplæg fra erhvervsforeningerne og Brobygning Middelfart om indsatsen for det lokale erhvervsliv.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

382. Igangsætning af lokalplanplanlægning for udvidelse af dagligvarebutik på Odensevej i Middelfart
Sagsnr.: 2020-004978
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af ALDI samt to naboejendomme til udvidelse af eksisterende dagligvarebutik. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes lokal- og kommuneplanlægning for det ansøgte.
 • At der udarbejdes en udvidelse af bymidteafgrænsningen for Middelfart omhandlende de to naboejendomme.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er kommet henvendelse fra ALDI, Odensevej 77-79 i Middelfart om mullighed for udvidelse af eksisterende butik. Den nuværende butik ønskes udvidet og i den forbindelse ønskes de to nærmeste ejendomme - Rosenvænget 67 og 69 inddraget.

Den nuværende butik er etableret på baggrund af lokalplan 23.27, som kun omfatter den eksisterende butik. ALDI ønsker at etablere en større butik og har i den forbindelse indgået aftale med Rosenvænget 67 og 69 om at kunne erhverve disse. Udvidelsen skal give mulighed for en ny butik på ca. 1200 m2. Den nuværende nedrives og vil blive erstattet af en helt ny. Vejadgang vil fortsat være fra Odensevej.

Udvidelsen udenfor eksisterende lokalplan vil kræve en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, da de to andre ejendomme er udlagt i et område til boligformål.

Derudover vil det også kræve udvidelse af kommuneplanens bymidteafgrænsning, således den også omfatter de to ejendomme - Rosenvænget 67 og 69. Udvidelse af bymidteafgrænsningen vil samtidig sikre, at butiksarealet vil kunne være over 1200 m2 (makismal butiksstørrelse udenfor bymidter). Den påtænkte butiksstørrelse som der pt. arbejdes på er ca. 1200 m2, men der kan ikke efter reglerne etableres dagligvarebutik lige udenfor bymidteafgræsningen, hvorfor de to ejendomme skal medtages.

Det er Planafdelingens vurdering, at der bør arbejdes på at sikre en eksisterende butik i midtbyen udvidelsesmulighed, hvis mulig. Hvorfor lokalplanarbejdet bør igangsættes.

Planafdelingen har været i dialog med ALDI om mulig udvidelsesretninger, herunder inddragelse af en del af det tidligere baneterræn mod øst (Middelfart Kommune ejer dette). Dette synes ikke muligt i forhold til at opnå tilstrækkelig butiksstørrelse og disponering af området (parkeringsplads mm.), hvorfor der ansøges om udvidelse af butikken mod nord og de to boligejendomme.

Middelfart Kommune har modtaget henvendelse fra Rosenvænget 65, som er imod lokalplanlægningen og inddragelse af Rosenvænget 67 og 69 til butiksformål.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Klima:

 • Der vil skulle udarbejdes vandhåndteringsplan.
 • Planen vil medvirke til decentral dagligvarehandel og dermed fastholde muligheden for indkøbsmuligheder for gående eller cyklende.

 

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

383. Igangsætning af lokalplan for daginstitution ved Hyllehøjskolen, Middelfart
Sagsnr.: 2020-006068
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

I 2019 blev der udarbejdet og vedtaget en masterplan for dagtilbudsområdet. Masterplanen beskriver, hvorledes kommunens nuværende struktur og fysiske rammer skal udvikles i relation til den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0 – 5 årige i de enkelte områder i kommunen. I den forbindelse blev der truffet beslutning om, at der skulle etableres en ny institution ved Hyllehøjskolen i den østlige del af Middelfart.

Det er en forudsætning for etableringen af institutionen, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægningen kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår:

 

• At der igangsættes lokalplanlægning for ny daginstitution ved Hyllehøjskolen.

Sagsbeskrivelse:

Dimensioneringen af den nye integrerede institutioner er på ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Størrelsen svarer til en institution med 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper.

Placeringen ved Hyllehøjskolen sker med udgangspunkt i prognoser, der viser en vækst i børnetallet, som stiger generelt i Middelfart By og i området ved Hyllehøjskolen. En placering ved Hyllehøjskolen vil give en let adgang til et kommunalt dag- og skoletilbud for områdets familier.

Det er intentionen at skabe et attraktivt ”børneunivers” med afsæt i visionen på børne- og ungeområdet ”Fra Middelfart til Verdensborger”. Med en daginstitution og en skole på samme matrikel bliver det muligt at udvikle en sammenhængende pædagogisk profil for de 0 – 16 årige til gavn for deres læring, trivsel og udvikling. Samtidig vil stedet blive et naturligt lokalt samlingspunkt for områdets borgere.

Området er omfattet af lokalplan 28.13 - Området ved Hyllehøjskolen. Lokalplanen blev udarbejdet for at give mulighed for renovering og udbygning af skolen. Det vurderes at placeringen af en institution med plads til godt 110 børn plus personale og tilhørende parkeringsfaciliteter og opholdsarealer, ikke kan rummes inden for den gældende plan og at der dermed skal udarbejdes en ny lokalplan. Området er omfattet af kommuneplanramme O.03.20 der udlægger området til offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max 40 og der må kun bygges i 1 etage/10 meters højde. Hvis der bliver behov for 2 etager vil det betyde, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen.

Det er hensigten, at institutionen skal placeres nord for skolens byggeri i forlængelse af parkeringspladsen. Den endelig placering er endnu ikke afklaret, ligesom der heller ikke er taget stilling til, hvorvidt der bliver behov for at nedrive eksisterende byggeri.

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der ses på indpasning af byggeriet i området/landskabet, trafikale forhold, parkering, opholdsarealer, vandhåndtering m.m.

Institutionen forventes placeret i området markeret med den røde cirkel.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil forslaget blive sendt i offentlig høring.

Klima:

Det er et ønske, at den nye integrerede institution opføres så bæredygtigt som muligt inden for den afsatte økonomiske ramme. I forbindelse med lokalplanlægningen vil der desuden blive stillet krav om en vandhåndteringsplan.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

384. Lokalplan i forbindelse med etablering af Sundhedscenter Middelfart
Sagsnr.: 2019-017545
Sagsbehandler: Iben Lykke Eggertsen

Præsentation:

Etablering af et sundhedscenter i Middelfart vil betyde behov for ny / revideret lokalplan, der er indhentet tilbud på dette fra byggerådgiver Arkitema Architects. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender foreliggende tilbud fra Arkitema på iværksættelse af arbejde på lokalplan

Sagsbeskrivelse:

I budget 2020 blev afsat kr. 2 mio. til forarbejder og prospekt i forbindelse med, hvordan et evt. fremtidigt sundhedscenter bedst muligt kan afstemmes med fremtidens udfordringer på sundhedsområdet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar blev det besluttet, at Arkitema Architects skal fungere som byggerådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af dette prospekt, der vil blive præsenteret for Byrådet i juni 2020 for endelig politisk stillingtagen til etablering af sundhedscentret.

Middelfart Kommune har rettet henvendelse til Region Syddanmark om erhvervelse af grund ved Sygehus Lillebælt. Regionen har svaret positivt på dette, og der skal nu indledes forhandlinger om præmisser for overtagelse af grunden.

I forbindelse med etablering af centret vil der også være et behov for ændring af lokalplan. Den eksisterende lokalplan er fra 1978. I den forbindelse blev Arkitema opfordret til at afgive tilbud på arbejdet med disse ændringer (tilbud vedlagt som bilag).

Tilbuddet indeholder redegørelse, bestemmelser, forhold til anden planlægning og kortbilag, og vil tage udgangspunkt i, at der er udarbejdet og godkendt de nødvendige tegninger vedrørende bygning, landskab og bebyggelsesplan, der kan anvendes som lokalplanens illustrationsplan.

Tildelingen af opgaven til Arkitema vil være under forudsætning af dækning af nedenstående punkter, jf. kommentarer fra Teknik & Miljø:

 • Evt. kommuneplantillæg skal inkluderes i tilbud
 • Tilbuddet skal indeholde som minimum tre tilrettelsesrunder (i forhold til bl.a. høringsfaser)
 • Behov for trafikredegørelse skal afklares

Som bilag kan ses lokalplan 22.01 - Middelfart Sygehus fra 1978.

Økonomi:

Stående tilbud om udarbejdelse af lokalplan kr. 65.000,-.

Beløbet finansieres via kr. 2 mio. afsat i budget 2020 til forarbejder og prospekt i forbindelse med et evt. fremtidigt sundhedscenter.

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

385. Lokalplan for nybyggeri på hjørnet af Østergade og Jernbanegade i Middelfart
Sagsnr.: 2017-015695
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 190 og kommuneplantillæg 17 – boligområde/erhvervsområde ved Jernbanegade og Østergade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 190 og tilhørende kommuneplantillæg godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan for hjørnet af Østergade og Jernbanegade, som åbner mulighed for ny bebyggelse i op til fire etager.

Lokalplanlægningen bygger på et tidligere tilsagn om lokalplanlægning af arealet, men er efterfølgende modificeret. Blandt andet er der ikke længere krav om butikker i hele bebyggelsens stueplan, men kun for den del, som er beliggende ved Østergade. 

Den eksisterende bebyggelse fra Østergade langs Jernbanegade frem til slippen til den bagvedliggende parkeringsplads vil blive nedrevet, herunder den bevaringsværdige bygning på hjørnet af Østergade og Jernbanegade(tidl. Rådhuspubben).  

Der vil i forbindelse med det nye byggeri blive lavet parkeringskælder, indkørsel fra slippen, som skal dække parkeringsbehovet for de fremtidige boliger. Boligerne vil som udgangspunkt kun have friareal på altaner.

Bebyggelsesprocenten bliver væsentlig højere end ved anden lokalplanlægning, nemlig 300. Dette skyldes primært, at der er tale om matrikelstruktur, som kun består af facadebebyggelsen. Bebyggelsesprocenten vurderes derfor ikke at kunne danne præcedens i området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplan- og kommuneplanforslaget vil blive sendt i offentlig høring i otte uger. 

Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Der påtænkes ikke at afholdes borgermøde i planperioden.

Klima:

Der er tale om en meget begrænset ejendom og meget central beliggende by, hvorfor mulighederne er begrænset.

Der vil dog blive stillet krav om, at hjørnet af Østergade og Jernbanegade hæves, så den nuværende lavning langs fortovet hæves. Detailplanlægningen skal klargøre, hvordan naboejendommene tilsvarende sikres.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. april 2020 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2017-015695-4Planforslag
386. Byggesag vedr. delvis nedrivning af tvillingehus samt opførelse af nyt fritliggende enfamiliehus på Rørkærsvej 18, Strib, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2019-020542
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Der er søgt om opførelse af nyt fritliggende enfamiliehus i to etager, som erstatning for sammenbygget tvillingehus, hvor den halvdel der tilhører nr. 18, ønskes nedrevet.

Den ny ejer af Rørkærsvej 18 har ansøgt om opførelse af nyt byggeri på ejendommen.

Udvalget skal drøfte om der skal nedlægges et forbud mod nedrivning jf. planlovens §14, eller om der skal udstedes tilladelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at der ikke nedlægges §14-forbud, med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan
 • at der udstedes nedrivnings- og byggetilladelse, da det ansøgte overholder byggelovens bestemmelse om byggeret

Sagsbeskrivelse:

Den ny ejer af Rørkærsvej 18 har ansøgt om opførelse af nyt byggeri på ejendommen.

Der er søgt om opførelse af nyt fritliggende enfamiliehus i to etager, som erstatning for sammenbygget tvillingehus, hvor den halvdel der tilhører nr. 18, efterfølgende ønskes nedrevet. De to grunde er langstrakte smalle grunde og næsten identiske.

Ejerne af naboejendommen, Rørkærsvej 16 - den anden halvdel af tvillinghuset - opponerer mod byggeriets samlede længe på over 18 meter samt dets skyggevirkning på deres haveareal. Herudover er de meget bekymrede for at nedrivningen vil påføre skader på deres beboelsesbygning, ligesom tvillingehuset vil blive ”amputeret” og fremstå ufuldstændigt.

Forløbet

Der har været løbende dialog med både ejer og naboejere, både forud for købet med screening af hvilke muligheder der var for om- og tilbygning, og med ansøgers arkitekt forud for ansøgning.  Herudover også møder samt gensidige orienteringer om sagens udvikling, samt besigtigelse af ejendommene.

Administrationen har senest holdt møde, hvor begge parter deltog, med henblik på at drøfte løsningsmuligheder. Det var ikke muligt at opnå enighed om en løsning. 

Byggeretten

Byggeriet overholder byggeretten.

Byggeloven anviser, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende bygninger, der overholder bestemmelserne om byggeretten. Byggeretten er overholdt når der bygges højst 2 etager, det skrå højdegrænseplan overholdes (1,4 x afstanden til skel) og bebyggelsesprocenten er højst 30 %. Dette er overholdt i det konkrete projekt.

I forhold til nedrivningen, påhviler det alene ejer af Rørkærsvej 18 at sikre de statiske og byggetekniske forhold for den tilbageværende halvdel af tvillingehuset. 

Den naboretlige tålegrænse

Den naboretlige tålegrænse er ikke er omfattet af hverken plan- eller byggeloven. Den naboretlige tålegrænse fastlægges i hvert enkelt tilfælde af domstolen, når en sag bringes for retten. Bygningsmyndigheden kan i udgangspunktet derfor ikke påse den naboretlige tålegrænse i en myndighedsafgørelse. Den almindelige juridiske betragtning er, at den naboretlige tålegrænse er overholdt, når et byggeri overholder byggeretten.

Det naboretlige ansvar påhviler som udgangspunkt skadevolder, dvs. i dette tilfælde ejeren af Rørkærvej 18. Retspraksis viser dog, at det naboretlige ansvar i visse tilfælde også kan rettes mod kommuner som bygningsmyndighed.

I henhold til retspraksis skal Bygningsmyndigheden – udover de offentligretlige regler – i visse sagstyper inddrage naboretten i byggesagsbehandlingen.

Hvis der begås fejl i forbindelse med byggesagsbehandlingen, kan kommunen også ifalde erstatningsansvar.

Hvis bygningsmyndigheden vælger at give afslag til en ansøgning om byggetilladelse, når byggeretten er overholdt, kan kommunen risikere at ifalde et erstatningsansvar ved et eventuelt søgsmål.

Hvis bygningsmyndigheden følger praksis og giver tilladelse til ansøgning om byggetilladelse, kan kommunen ifalde et erstatningsansvar.

Forbud jf. planloven § 14

I henhold til planlovens § 14 kan der nedlægges forbud mod at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.

Bestemmelsen giver mulighed for, ved et konkret forbud, at forhindre byggeri eller andet som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft mulighed for at vurdere, om der er behov for at ændre plangrundlag for området.

Bestemmelsen giver derved mulighed for at indstille forholdene, mens det overvejes, om der skal foretages planmæssige ændringer. Kommunen skal på forbudstidspunktet have til hensigt at udarbejde en lokalplan. Et nyt forslag til lokalplan skal være udarbejdet indenfor 1 år.

Administrativ vurdering

Havde der været tale om et almindeligt fritliggende enfamilieshus, ville administrationen udstede nedrivnings- og byggetilladelse, da byggeriet holder sig inden for byggeretten.

I dette konkrete tilfælde, opleves en væsentlig modstand fra ejeren af den anden halvdel af tvillingehuset, som skal tåle virkningerne af en eventuel nedrivning.

Ved tilladelse til nedrivning, vil der dog, ud fra et arkitektonisk perspektiv, blive tale om, at tvillingehuset vil fremstå ufuldstændigt og delvist amputeret. Ikke desto mindre, er nedrivningen ikke udenfor almindelig praksis og der er ikke tale om en ejendom med særlige bevaringsværdier.

Det er ikke muligt at finde lignende sagstilfælde, hvorfor en vurdering af, hvorvidt den naboretlige tålegrænse er overskredet, udfordres. Det er dog administrationens vurdering, at der er tale om væsentlige forandringer for ejer af Rørkærsvej 16, men at Byggeretten i sit forvaltningsretlige princip, ikke bør tilsidesættes. Retten til at bygge på egen ejendom, når det holder sig inden for byggeretten, bør i videst muligt omfang fastholdes.

 

Økonomi:

Udarbejdelse af lokalplan for ejendommen, vil forventeligt beløbe sig til ca. 50.000 kr.

Jf. notat udleveret af ejeren af Rørkærsvej nr. 16, har en ejendomsmægler vurderet, at der kan blive tale om et ejendomsværditab på op til 400.000kr. Begrundelse for værditabet fremgår ikke.

Hvis der gives afslag til en ansøgning om byggetilladelse, når byggeretten er overholdt, kan kommunen risikere at ifalde et erstatningsansvar ved et eventuelt privat søgsmål.

Hvis bygningsmyndigheden følger praksis og giver tilladelse til ansøgning om byggetilladelse, kan kommunen også her ifalde et erstatningsansvar ved et privat søgsmål, hvis den naboretlige tålegrænse vurderes overskredet. Det har ikke været muligt at finde sager af lignende karakter.

Høring:

Sagen har været drøftet med naboejendommens ejere. Efter behandling, sendes sagen i høring ved berørte parter.

5 naboer i kvarteret har ved underskriftsindsamling, udtrykt utilfredshed med byggeriet.

Beslutning:

Der udstedes nedrivnings- og byggetilladelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Bilag:

387. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2020-001735
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgning og status på indsatsplan pr. 31. marts 2020

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 7,248 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ved sidste budgetopfølgning var det forventede merforbrug på 6,645 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med 0,900 mio. kr. på sundhedsområdet, 0,300 mio. kr. på Senior og Velfærdsområdet og 6,048 mio. kr. på Social- og Velfærdsområdet.

Der vedlægges et notat, som gør rede for budgetopfølgningen på de enkelte delområder, herunder udfordringerne på delområdet Social- og Velfærdsområdet.

Sidst i notatet er der lavet en status på Social- og Velfærdsområdets igangsatte indsatsplan, som skal medvirke til at reducere udgifterne på området.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Budgetopfølgningen har ingen klimamæssig påvirkning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30

Taget til efterretning.

Bilag:

388. Anlægsbevilling til nyt og energirigtigt køle-/ og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem.
Sagsnr.: 2020-005523
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om flytning af anlægsmidler reserveret til etablering af køkken i dagcenteret på Fænøsund Plejehjem til nyt anlægsprojekt, som sikrer et nyt og energirigtigt køle-/ og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem.

Forvaltningen foreslår:

 • At der til projektet "Nyt og energirigtig køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund  Plejehjem gives en samlet anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2020.
 • At der til projektet "Nyt og energirigtig køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund  Plejehjem" bliver frigivet et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. i 2020
 • At anlægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet "Nyt køkken til Fænøsund Dagcenter".

Sagsbeskrivelse:

Der ønskes et nyt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund, da det er nedslidt og miljømæssigt ikke hensigtsmæssigt at anvende. Det er omkostningstungt at reparere det. Et estimat for energibesparelsen på udskiftning af køle- og frostrum vil ligge på ca. 20%.

Produktionskøkkenet på Fænøsund producerer døgnkosten til Fænøsund og Fænøsundvænget, den varme mad til Skovgade og Kongshøj og dysfagiprodukter, (tygge-synkevenlig kost), berigede mellemmåltider m.m.  til alle plejehjem i hele kommunen. Der produceres til weekenderne i hverdagene pga. nedsat bemanding i weekenden, og derfor er der behov for opbevaring på frost. En så omfattende produktion kræver stor fryse- og kølekapacitet.

Der er afsat en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til etablering af et køkken til dagcenteret på Fænøsund. Disse midler er ikke blevet anvendt, da der er fundet en bedre løsning for dagcenteret. Forplejningen til borgerne leveres fra køkkenet på Fænøsund. Denne løsning har fungeret tilfredsstillende for både dagcenter og køkken som ønsker at fortsætte med denne ordning.

Derfor ønsker forvaltningen at anmode om, at der flyttes 0,300 mio. kr. fra anlægsprojektet til et nyt anlægsprojekt.

Økonomi:

Se sagsfremstilling

Høring:

Ingen hørring.

Klima:

Et nyt energirigtigt køle-/ og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem vil mindske CO2 udledningen.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30

Godkendt.

389. Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.
Sagsnr.: 2019-005867
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021, og som følge heraf er der beregnet en ny takst pr. 1. april 2020 på en hoveret for borgere der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår:

 • At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021  godkendes.
 • At taksten for en hovedret pr. 1. april 2020  godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 på baggrund af regnskab 2019 vedtaget nye priser. Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2020.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet, må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice.

Priserne er gældende pr. 1. april 2020 til 31. marts 2021 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 60,25 kr. (60,30 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 78,39 kr. (78,58 kr. 2019)
Madservice: hovedret alm. + biret alm. uden leverance: 51,25 kr. (51,60 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt uden leverance: 69,39 kr.  ( 69,88 kr. 2019)

Priser ved levering 2 gange om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 63,60 kr. (63,85 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 81,74 kr. (82,13 kr. 2019)
Madservice: hovedret alm. + biret alm. uden leverance: 51,25 kr. (51,60 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + biret diæt uden leverance: 69,39 kr. ( 69,88 kr. 2019)

Som følge af at de nye priser fra Elbokøkkenet er lavere end sidste år, er det nødvendigt at ændre borgertaksten for hovedretten, da den takst borgerne betaler ikke må overstige den faktiske pris.

Taksten for en hovedret sættes ned fra 41,50 kr. til 40,50 pr. 1. april 2020. 

Økonomi:

De nye lavere fritvalgspriser på madservice påvirker budgetopfølgningen positivt.

Høring:

Forvaltningen har orienteret Ældrerådet og Handicaprådet om, at taksten for en hovedret bliver sat ned med en krone pr. 1. april 2020.


Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30

Godkendt.

390. Ombygning af 4Kløveren
Sagsnr.: 2020-005443
Sagsbehandler: Tove Tørnes

Præsentation:

Anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til ombygning af 4Kløveren

Forvaltningen foreslår:

 • at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at det indstilles til Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet, at uforbrugte anlægsmidler til istandsættelse af dagtilbud i særforansatltning samt uforbrugte midler til STU-boliger og hjemløseboliger overføres til ombygning af Firkløveren. 

Sagsbeskrivelse:

Den 26. februar 2020 blev 4Kløveren indviet efter at tilbuddet er blevet udvidet i åbningstid, opgaver og medarbejderressourcer. 4Kløveren er et tilbud med åben rådgivning, hvor borgerne kan gå direkte ind fra gaden og få støtte fra en medarbejder eller fra frivillige. Målet er, at borgerne kan få hurtig hjælp og at mange borgere kan hjælpes med en mindre og hurtig indsats fremfor bostøtte. 4Kløveren er en hjørnesten i Indsatsplanen for budget i balance i Social- og Velfærd og dermed en vigtig indsats i forhold til at opnå de nødvendige besparelser.

Der er med udvidelsen 7 medarbejdere tilknyttet 4Kløveren.  For at 4kløveren kan fungere optimalt og tage imod et øget antal borgere, som har brug for hjælp, er der brug for flere lydisolerede samtalerum og grupperum.

De ombyggede lokaler vil samtidig give bedre udfoldelsesmuligheder for de foreninger (f.eks. Økonomisk Rådgivning, Dansk Folkehjælp) og samarbejdspartnere (f.eks. Ungeliv, BUF) som låner lokalerne udenfor almindelig åbningstid.

Økonomi:

Udgifterne til ombygning af 4kløveren forventes at blive på ca. 209.000 kr. Udgifter til etablering af Fibernet forventes at blive på ca. 67.000 kr. Samlede forventede udgifter ca. 276.000 kr.

I det vedtagne budget 2020 indgik et anlægsforslag på 345.000 kr. til flytning og genetablering af dagtilbud i Center dag, Social og Velfærdsområdet. Anlægsbevillingen blev givet til køb af en pavillon. I mellemtiden er der etableret en bedre og billigere løsning i eksisterende kommunale lokaler, som renoveres. Udgiften hertil forventes at blive på samlet ca. 160.000 kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 185.000 kr. søges overført til anlægsprojektet Ombygning af 4Kløveren, hvor det som nævnt vil indgå i finansieringen af en mindre ombygning af 4kløverens eksisterende lokaler samt til etablering af fibernetværk samme sted.

Desuden ansøges der om, at uforbrugte midler fra anlægsbevillingerne "etablering af husvildeboliger" samt "STU-bodel"  ligeledes overføres til brug for ombygning af 4kløveren. restbeløb fra de nævnte anlægsprojekter forventes samlet at udgøre i omfang 35-45.000 kr. 

Under forudsætning af at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på samlet ca. 220.000 kr. overføres til anlægsprojekt ombygning af 4Kløveren, så forventes et merforbrug på ombygningen på ca. 56.000 kr. Merforbruget vil blive finansieret indenfor områdets samlede ramme.

 

Høring:

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00
Byrådet 4. maj 2020 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2020 kl. 15:30

Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

LUKKEDE SAGER

391. Ejendomserhvervelse
392. Lejeaftale