Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 25. februar 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
25. februar 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Karin Riishede
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Kaj Johansen
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

343. Den politiske og administrative tidsplan for Budget 2021-2024
Sagsnr.: 2020-001391
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Grundstrukturen for den politiske og administrative tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • at grundstrukturen i budgettidsplanen fastholdes i forhold til normaltidsplanen
 • at økonomiudvalget vælger om tidspunktet for dialogen med de udvalgte høringsparter skal fastholdes til den 2. september eller om tidspunktet skal fremrykkes til den 26. august i høringsperioden mellem den 14. og 28. august 2020.
 • at økonomiudvalget drøfter det foreslåede tidspunkt (i høringsperioden) for evt. afholdelse af borgermøde og i hvilken form et evt. borgermøde skal have.
 • at der i juni og august måned i forbindelse med byrådsmøderne afholdes budgettemaer om anlægsbudgettet for 2021-2024

Sagsbeskrivelse:

Grundstrukturen i den vedlagte budgettidsplanen for budget 2021-2024 følger strukturen i de tidligere års (normal) budgetter med udarbejdelse af beredskabskatalog i foråret 2020 og at det tekniske budget udarbejdes op til sommerferien 2020.

Det ligger ligeledes i forslaget at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance primo august 2020. Der lægges op til at de politiske forhandlinger i lighed med tidligere år påbegyndes efter høringsperiodens afslutning ultimo august 2020.

Grundstrukturen med hensyn til dialog mellem Økonomiudvalget og MED-organisationen er uændret og foreslås afholdt primo september 2020.

Det forslås endvidere at der i forbindelse med byrådsmøderne i juni måned drøftes anlægsprogrammet for budget 2021-2024, så byrådet har lejlighed til at sende signaler til direktionens arbejde med et budget i balance.

På baggrund af evalueringen i Økonomiudvalget er der i tidsplanen reserveret to tidspunkter til drøftelser med de udvalgte høringsberettigede parter. Der skal således vælges mellem hhv. den 2. september (for normal proces). Hvis dialogen med de udvalgte hørringsberettigede parter skal ske tidligere, så er der i tidsplanen reserveret et tidspunkt i høringsperioden den 26. august 2020 kan ske en dialog med parterne.

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget om evt. afholdelse af et borgermøde om budgettet for 2012-2024, så er det i tidsplanen foreslået at dette holdes i høringsperioden mellem den 14. og d. 28. august 2020. Endelig dato skal fastlægges ved drøftelserne i Økonomiudvalget om tidsplanen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt med følgende tilføjelser:

29. juni afleverer partigrupperne tilkendegivelser til beredskabskataloget.

31. august fremlægger direktionen hovedindholdet af høringssvarene.

2. september dialogmøde med høringsberettigede.

3. september kl. 16.00-18.30 træder forhandlingsudvalget sammen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00

Bilag:

344. Orientering om kapitalforvaltning pr. 4. kvartal 2019
Sagsnr.: 2018-011622
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om afkastrapporteringen for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019 bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har pr. 31. december 2019 en samlet beholdning på 228,5 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 31. december fordeler beholdningen sig således:

• Aktier: 28,1 mio. kr. svarende til 12,28 %

• Danske obligationer: 184,0 mio. kr., svarende til 80,51 %

• Obligationer i nye markeder: 4,8 mio. kr., svarende til 2,09 %

• Virksomhedsobligationer 11,6 mio. kr., svarende til 5,10 %

• Kontanter 0,1 mio. kr., svarende til 0,02 %

Økonomi:

Der er på den samlede værdipapirportefølje opnået et afkast på 8,8 mio. kr., svarende til 4,02% i perioden 1.1.2019 - 31.12.2019. Afkastet er forøget med 0,5 mio. kr. fra 3. til 4. kvartal.

I forhold til kommunens lave risikoprofil (lav aktievægt i forhold til obligationer) er der tale om et ekstraordinært højt afkast, som hænger sammen med en positiv udvikling på aktiemarkederne kombineret med en faldende obligationsrente og heraf afledt kursgevinst på obligationsbeholdningen.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

• Aktier: 36,68%

• Danske obligationer: 0,47%

• Obligationer i nye markeder: 13,81%

• Virksomhedsobligationer: 12,42%

• Kontantbeholdning: 0,00%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 3,03%for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019.

Det betyder, at Jyske Capital har leveret et porteføljeafkast, der er 0,99% bedre end afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Afkastmæssigt blev 2019 et rigtig fornuftigt investeringsår.

Aktiemarkederne gav et meget højt afkast, hvilket ikke mindst kan tilskrives, at den varslede eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina blev afværget. Samtidig var aktiemarkederne positivt påvirket af, at der sidst på året skete en stabilisering af vækstnøgletallene, mens der samtidig var en meget moderat udvikling i inflationen til trods for en fortsat høj beskæftigelse.

Aktivklasser som virksomhedsobligationer, nye obligationsmarkeder og aktier har givet et afkast betydeligt over normalniveauet i det forgange år, mens også obligationsdelen har givet pæne afkast i lyset af det meget lave renteniveau. Sidstnævnte kan bl.a. tilskrives høj konverteringsaktivitet.

2020 forventes alt andet lige at blive et lidt sværere år for aktierne og obligationerne.

Effekten af de negative renter slår stadig tydeligere igennem på afkastet på kommunens obligationsbeholdning. Der er for nærværende ikke udsigt til, at yderligere rentefald kan understøtte kursdannelsen på obligationerne.

Det indebærer en større risiko end sædvanligt for, at der kan blive realiseret et samlet negativt afkast på kommunens papirer i det kommende år.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima:

Middelfart Kommunes kapitalforvaltning varetages som nævnt ovenfor på fuldt mandat af Jyske Bank koncernen.

Jyske Bank arbejder proaktivt med at være klima- og miljøbevidste i alle arbejdsgange – såvel internt som eksternt.

Ét af de områder, hvor påvirkningen af klima- og miljøforhold er tydeligst, er i måden, Jyske Bank investerer på vegne af kunderne.

Jyske Bank inddrager som medunderskrivere af UN PRI miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) i alle investeringsovervejelser og -beslutninger – herunder også når Jyske Bank identificerer gode investeringsmuligheder, der samtidigt støtter bæredygtige og miljørigtige tiltag.

Med andre ord er ESG-faktorer i stort fokus i alle trin af investeringsbeslutningen.

Jyske Bank arbejder ikke kun med klima og miljø via vores investeringer og forretning. Jyske Bank-koncernen har som målsætning, at banken vil bidrage til den overordnede klima- og miljødagsorden ved at engagere medarbejdere og samarbejdspartnere for på den måde at øge bevidstheden omkring problematikken og være med til at reducere CO2- udslippet.

Hvad er UN PRI ?

UN PRI er FN’s Principper for ansvarlige investeringer.

UN PRI fastsættes i samarbejde med FN af et internationalt netværk af investorer, som samarbejder om nedenstående 6 grundprincipper.  

Ifølge PRI-principperne har man som institutionel investor pligt til at agere ud fra de langsigtede interesser for kunden og tage højde for samfundsforholdenes bredere indvirkning på investeringen.

Afsættet for UN PRI er således, at der i investeringsbeslutningen skal tages hensyn til det forhold, at miljømæssige-, sociale- og virksomhedsledelsesmæssige faktorer (ESG-hensyn) i forskelligt omfang virker ind på porteføljeafkastet på tværs af virksomheder, sektorer, aktivklasser og over tid.  

Under UN PRI anerkendes det således, at investeringshensyn skal forenes og afbalanceres mod de berede samfundsmæssige interesser.

Som institutionel investor under UN PRI forpligter man sig til følgende 6 grundprincipper:

 1. Vi indarbejder miljømæssige-, sociale og virksomhedsledelsesmæssige hensyn i vores investeringsbeslutningsproces.

 2. Vi udøver aktivt ejerskab og indarbejder miljømæssige-, sociale og virksomhedsledelsesmæssige hensyn i vores ejerpolitik og -praksis.

 3. Vi kræver passende åbenhed omkring miljømæssige-, sociale og virksomhedsledelsesmæssige forhold hos de virksomheder, vi investerer i.

 4. Vi arbejder for at fremme accept og implementering af principperne i de brancher og virksomheder, vi investerer i.

 5. Vi arbejder sammen om at forstærke effektiv implementering af principperne.

 6. Vi afrapporterer om aktiviteter og fremdrift i forhold til implementering af principperne.

 

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00

Bilag:

345. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2019
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen, den såkaldte KKR-likviditet.

Forvaltningen foreslår:

 • At nærværende orientering tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 31.12.2019 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 udgjorde 151,4 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet på 3.897 kr. pr. indbygger.

KKR-likviditeten er faldet med 10,1 mio. kr. fra udgangen af 3. til udgangen af 4. kvartal og 33,7 mio. kr. over det seneste år.

Nedgangen i likviditeten kan henføres til et højt anlægsniveau i 2019, samt et merforbrug på den skattefinansierede drift i forhold til det oprindelige budget i balance.

Det må forventes, at likviditeten fortsat vil være nedadgående over de næste to år.

Dette skyldes især tre forhold:

1) Implementering af investeringsplanen på affald/genbrugsområdet betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet.

2) Der forventes et yderligere likviditetstræk i takt med overførte anlægsbevillinger fra 2019 gennemføres over de kommende år.

3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering I/S har opsparet et ikke ubetydeligt tilgodehavende hos kommunen, som forventes nedbragt over de kommende år.

4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen- og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020.

Med dette in mente, er det forvaltningens vurdering, at råderummet for at gennemføre ekstra kassefinansierde tiltag er yderst begrænset.

Uden likviditetsforøgende tiltag må det alt andet lige forventes, at KKR-likviditeten vil komme ned i underkanten af det mindsteniveau, der anbefales for en kommune.

Det er en generel tommelfingerregel, at en kommune skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge til den løbende drift og penge til at kunne håndtere mindre udsving.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig dag til dag likviditet på 97,2 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Økonomi:

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet. 

Klima:

Ingen klimamæssige aspekter.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. marts 2020 kl. 17:00

346. Økonomistyringsprincipper og risikovurdering
Sagsnr.: 2019-020088
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

På baggrund af de aktuelle sager om svindel og misbrug af offentlige midler, har økonomiafdelingen udarbejdet en redegørelse for arbejdsgange og retningslinjer i forbindelse med håndtering af økonomi i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning, og
 • At Økonomiudvalget beder om revisionens vurdering af kommunens retningslinjer, sikkerhedsniveau mv. samt beder revisionen om at udføre kontroller med særligt fokus på betroede medarbejdere med mange adgange.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af de aktuelle sager om svindel og misbrug af offentlige midler, der har været fremme i medierne i den seneste tid, har økonomiafdelingen udarbejdet en redegørelse for arbejdsgange og retningslinjer i forbindelse med håndtering af økonomi i Middelfart Kommune.

Redegørelsen belyser forskellige emner med fokus på de kontrolinstanser, der er indarbejdet for at forebygge misbrug og samtidig sikre ledere og medarbejdere mod mistænkeliggørelse.

Økonomiafdelingen foreslår på baggrund af redegørelsen, at lade revisionen lave en risikovurdering af sikkerhedsniveauet, med henblik på at komme med konkrete anbefalinger til områder der har brug for skærpet opmærksomhed eller hvor det er relevant med flere kontroller. Herudover anbefales det, at revisionen selv foreslår og gennemfører konkrete kontroller med henblik på, at have ekstra opmærksomhed på de betroede medarbejdere med mange systemadgange.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00

Bilag:

347. Helhedsplan for Bjerggården
Sagsnr.: 2018-013331
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Civica har fremsendt en ansøgning om godkendelse af en helhedsplan for Bjerggården beliggende på Stationsvej i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • Middelfart Kommune godkender iværksættelse af helhedsplanen for Bjerggården
 • Middelfart Kommune godkender en kommende kapitaltilførelse på 100.000 kr.
 • Middelfart Kommune stiller de nødvendige lovpligtige garantier i projektet  

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har tidligere godkendt opførelse af 20 ekstra almene familieboliger på eksisterende bygning i Bjerggården. Samtidig med var der et ønske fra Civica om at renovere de eksisterende lejemål i bebyggelsen, da der bla. er fundet PCP i byggeriet. Herudover er der konkret behov for renovering af tag, ydervægge, altaner, vinduer, alupartier, kloakker, vand- og varmerør i boligerne samt elinstallationer. Civica har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for bebyggelsen og dermed en finansieringsplan.

Helhedsplanen har været længe undervejs, og fiansieringsdelen er blevet sat i bero, da Landsbyggefonden løb tør for midler til renoveringsstøtte pga. regeringens ghettoplan. Man afventer nu det nye boligforlig. Fysisk og økonomisk hænger helhedsplanen og finansieringen af planen sammen med nybyggeriet af de 20 almene familieboliger. Idet renoveringen og nybyggeriet udføres samtidigt for at mindske udgifterne og for at mindske generne for bebeboerne. Der bliver tale om et samlet anlægsbudget på godt 118 mio. kr.

For at få sat skub i processen har Landsbyggefonden forslået, at projektet startes op uden tilsagn om renoveringsstøtte med forventet efterbevilling fra Landsbyggefonden, når det nye boligforlig er vedtaget. Tilbagemeldingen fra Landsbyggefonden er nemlig, at Civica tidligst kan få et tilsagn i 2021.

Organisationsbestyrelsen i Civica har vurderet risikoen som minimal for, at der ikke opnås tilsagn om renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Det betyder, at helhedsplanen i byggeperioden finansieres helt traditionelt med en kombination af træk på afdelingens indestående i Civica og et byggelån. Først ved byggeriets afslutning i 2023 kendes slutfinansiering fordelingen mellem støttede og ustøttede lån. Hvis Civica ikke opnår støttetilsagn, vil det betyde, at der kun kan optages ustøttede lån, hvor renten er lidt højere. Civicas organisationsbestyrelse har påtaget sig risikoen, så den ikke kommer lejerne til ulempe. For Middelfart Kommune vil det betyde, at vi ikke kan opnå en regaranti fra Landsbyggefonden på de ustøttede lån. Behov for at aktivere en evt. regaranti vurderes som en minimal risiko.

Nuværende huslejespænd ligger fra 2.728 kr. for 45,3 m2 til 4.771 kr. for 89,7 m2. Efter renoveringen og ombygningen af de 72 familieboliger vil husleje spændet ligge mellem 3.477 kr. for 54 m2 til 5.458 kr. for 88,7m2. Middelfart Kommune har tilkendegivet overfor Landsbyggefonden, at det er en god idé, at Landsbyggefonden giver huslejestøtte til projektet.

Beboerne har sagt god for renoveringen og huslejestigningen på et afdelingsmøde.

For at kunne gennemføre en helhedsplan kræver det, at Middelfart Kommune vil være med i 1/5 dels ordning svarende til, at Middelfart Kommune skal indskyde 100.000 kr. i kapitaltilskud i 2021.

Når helhedsplanen og tilbygningen af de 20 nye familieboliger vil Middelfart Kommune skulle stille kommunalgaranti for lånene svarende til knapt 55 mio. kr.

Tidsplan for projektet er, at helhedsplanen godkendes i februar 2020, og at Middelfart Byråd ultimo 2020 vil modtage en ansøgning om tilbygning af 20 nye familieboliger (skema A). Ultimo 2023 står vi med 72 nyrenoverede lejemål samt 20 nye lejemål i Bjerggården.

Økonomi:

For at helhedsplanen kan gennemføres skal Middelfart Kommune indskyde en kapitaltilførelse på 100.000 kr., som forslås finansieret af investeringsoversigten for budget 2020-2023 fra Bjerggårdens grundkapital.

Høring:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00

348. Låneoptag og lejeforhøjelse i afdeling 2 i Bøgeparken i Nr. Aaby
Sagsnr.: 2020-002020
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt en ansøgning til Middelfart Kommune om at optage et lån med 100% kommunal garanti til renovering af badeværelser og tekniske installationer.

Forvaltningen foreslår:

 • at Boligforeningen Lillebælt optager et kreditforeningslån på kr. 19.386.670 kr.
 • at Middelfart Kommune stiller 100% kommunal garanti for lånet
 • at Middelfart Kommune godkender en huslejestigning på 12,51%

 

Sagsbeskrivelse:

Beboerne i afdeling 2 i Bøgeparken har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. januar 2020 stemt for, at der iværksættes et renoveringsprojekt af deres lejemål samt en huslejeforhøjelse til følge.

Renoveringsprojektet består af udskiftning af hoveddøre samt renovering af badeværelser. Herudover vil der ske udskiftning af tekniske installationer bestående afløbsinstallationer, vandinstallationer og udskiftning/etablering af nyt mekanisk udsugning- og indblæsningsanlæg.

Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt projektet.

Anlægsbudgettet udgør 20.130.918 kr. og finasieres med et 30- årigt kreditforeningslån på 19.384.670 kr. og med et dispositionsfondslån på 746.248 kr.

I henhold til lovgivningen (Bkg. nr. 70 af 26.01.2018 om drift af almene boliger) skal Middelfart Kommune godkende låneoptag med 100% kommunal finansiering samt større huslejeforhøjelser.

Anlægsprojektet vil betyde en huslejeforhøjelse på 12,51% af året svarende til gennemsnitlig en huslejestigning på 589 kr. pr. bolig pr. måned.

 

Økonomi:

Idet Middelfart Kommune stiller kommunal garanti for lånet vil dette ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om almene boliger.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udgik.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. marts 2020 kl. 17:00

349. Igangsætning af lokalplanlægning for nyt vandværk i Ejby
Sagsnr.: 2019-010748
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Ejby Vandværk er nedslidt og for at fremtidssikre vandforsyningen i Ejby, ønsker de at opføre et nyt vandværk, der kan leve op til standarden for moderne vandforsyning.

Da det eksisterende vandværk skal være i drift under opførelsen af et nyt vandværk, er det i følge vandværket ikke muligt, at placere det nye vandværk på den eksisterende vandværksgrund.

Forvaltningen foreslår:

 • At der arbejdes videre med placeringerne 1, 2 eller 3 eller anden alternativ placering.

Sagsbeskrivelse:

Ejby vandværk har et ønske om at det nye vandværk skal placeres i nærheden af det eksisterende vandværk pga nærheden til det eksisterende ledningsnet. Dermed kan de undgå omkostninger til omlægning af ledningsnettet.

Den nye vandværksbygning skal være i størrelsesordenen 300-400 m² afhængigt af hvorvidt rentvandstankene placeres vandret eller lodret. Bygningens udseende er endnu ikke endelig fastlagt, men vandværket har oplyst, at det er mest økonomisk fordelagtigt at udføre bygningen med en bærende konstruktion af stålbuer beklædt med facadeelementer i zink. Vandværket er dog åbne overfor en facadebeklædning i tegl og med paptag. For at undgå solopvarmning af bygningen ønskes ikke større glaspartier.

Trafikken til og fra værket er begrænset; 1 gang måndeligt kommer en fragtmand, 2 gange årligt kommer en slamsuger og driftspersonalet kommer et par gange ugentligt. Der ønskes 2-3 parkeringspladser.

Der er ingen arealer nær det eksisterende vandværk, der planmæssigt er udlagt til vandværk eller lignende. Det betyder, at der skal igangsættes en ny planlægning, for at imødekomme vandværkets ønske, uanset placering.

Der har været drøftet forskellige placeringer med vandværket. Alle placeringer er ejet af Middelfart Kommune.

 1. Arealet mellem Vestermoseskoven og seniobofællesskabet "Skoven"
 2. Grønt område ved stort klatrestativ - overfor det gamle rådhus, hvor der nu er etableret boliger.
 3. Området nord for hallen og nordvest for børnehaven Egetræet.
 4. Grønt område mellem Månevænget og Vestermoseskoven

Angivelse af mulige placeringer. Den grønne markering viser hvor det eksisterende vandværk er placeret.

Til 1.

Området er omfattet af lokalplan E 118 og udlagt til seniorbofællesskab. Området ligger umiddelbart øst Vestermoseskoven og dermed inden for den 300 meter skovbyggelinje jf naturbeskyttelsesloven. Området henlægger med græs i dag.

Til 2.

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 1, der udlægger området til offentligt formål (idrætsanlæg, sportshaller, skole samt Falck). Området rummer i dag en kælke-/moutainbikebane samt et stort klatrestativ.

Til 3.

Området er omfattet af lokalplan 19, der udlægger området til offentlige formål i form af børnehave o.lign). Det er blevet oplyst, at området benyttes som cirkusplads samt til det årlige sankt hans bål.

Til 4.

Området er omfattet af en ældre deklaration fra 1975. Af deklarationen fremgår det, at området er udlagt til boligformål, men at byrådet kan godkende at der opføres kollektive anlæg såsom vuggestuer, børnehaver og varmecentral til betjening af området. Med den formulering vurderes det, at det er muligt at lave et vandværk inden for området. Problemet er, at vandværket ønskes placeret på et areal der i henhold til samme deklaration er udlagt til grønt område (legepladser) og afskærmningsbælte for bebyggelsen. På den baggrund vurderes det, at der uanset den generelle anvendelsesbestemmelse ikke kan tillades byggeri på arealet i henhold til den gældende deklaration.

Området grænser op til Vestermoseskoven og er omfattet af 300 meter skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelseslovens §17.

Som det fremgår af ovenstående gennemgang af områderne, er der ikke en helt oplagt placering af vandværket.

Vandværket ønsker en placering ved område 4, da den ikke er så bymæssig. De har talt med de nærmeste naboer, som umiddelbart er positive, hvis blot det tilgroede område blev ryddet, for at opnå bedre solindfald og undgå spredning af bevoksningerne til haverne. Vandværket vil gerne rydde grunden og så græs. Der vil være ca. 1600 m² tilbage til friareal. Se vedhæftede ansøgning og tegningsmateriale.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at der bygges vandværk inden for område 4, da området er udlagt som et konkret udpeget friareal til den omkringliggende bebyggelse. Den af vandværket skitserede bygning er desuden placeret kun ca. 6 meter fra skovkanten. Skovbyggelinjen på 300 meter skal sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Ved placering kun 6 meter fra skoven er der risiko for at bygningen beskadiges i tilfælde af væltede træer og normalt vil der ikke blive meddelt dispensation til at bygge så tæt på skoven. Specielt ikke, når der ikke i forvejen er byggeri i området.

Alle de 4 undersøgte placeringer er meget bynære og når der ønskes placeret en "industri-bygning" i disse omgivelser, vil der naturligt stilles større  krav til byggeriets arkitektoniske udformning og materialevalg, end hvis byggeriet er placeret i et erhvervsområde. Uanset placeringen skal der i forbindelse med en kommende lokalplanlægning arbejdes med en konkretisering af bygningens arktektoniske udformning og materiale valg, således at offentligheden og borgerne får et retvisende og entydigt billede af hvad der ønskes opført i byen, og får mulighed for at forholde sig mere konkret til projektet i høringsperioden.

Forvaltningen, ser ikke en oplagt placering af denne "industribygning" i nærområdet. En industriel bygning i denne størrelse, vil på alle de 4 nævnte placeringer kunne få en uheldig virkning på omgivelserne. Forvaltningen ser dog et potentiale i at vandværket etableres i område 2. En industribygning i denne størrelse placeres bedst med plads omkring sig, og område 2 er i dag et ret goldt og uafgrænset/uafklaret åbent offentligt areal. Det vurderes, at vandværksbygningen potentielt vil kunne udformes på en måde, så den vil kunne bidrage positivt til oplevelsen af området, og vil understøtte den rekreative brug ved at skabe et mere klart afgrænset rum og bidrage med en ny attraktion. Det forudsætter dog, at værket delvist integreres som et rekreativt element i området og ved placering og udformning forholder sig til området. Gerne med delvist åbne glasarealer mod nord, så der kan skabes indblik i bygningens funktion. Desuden bør der ikke etableres en afgrænsning i marken af, hvad der hører til vandværket og hvad der hører til det grønne areal. På grund af den forholdsvis åbne placering midt i byen, vil der i alle tilfælde skulle stilles krav til arktektonisk udformning og materialevalg.

Økonomi:

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Eventuelt køb og salg af kommunale arealer skal ske efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen. 

Høring:

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil forslaget blive sendt i offentlig høring.

Klima:

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der udarbejdes en vandhåndteringsplan.

Beslutning:

Lokalplanlægningen igangsættes med udgangspunkt i område 1, som vandværket kan tilslutte sig.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00

Bilag:

350. Revidering af Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart kommune
Sagsnr.: 2019-012818
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune skal revideres, så den bringes i overensstemmelse med Færdselslovens bestemmelser. Det drejer sig om overnatning.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg indstiller nedenstående til videre politisk behandling  og godkendelse.
 • At § 1 stk. 4 i parkeringsbekendtgørelsen bliver ændret til "Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame."
 • At der til bilag A til parkeringsbekendtgørelsen under oversigtskortet på side 4 bliver tilføjet følgende tekst " Opmærsomheden henledes på, at ovenstående oversigtskort ikke kan benyttes til detaljeret visning af områderne. Til dette skal de efterfølgende detailkort med link benyttes. I det kort, der fremkommer ved brug af linket til detailkortene, kan der zoomes ."
 • At der i bilag A til parkeringsbekendtgørelsen på side 9 ændres en fejl i overskriften, så den nye overskrift lyder"6 - Korsholms Alle, Middelfart:"

 

Sagsbeskrivelse:

Den nuværende parkeringsbekendtgørelse, der blev vedtaget på byrådsmøde den 5. september 2017, skal revideres, så den kommer til at stemme overens med Færdselslovens bestemmelser om overnatning.

Samtidig er opdaget en uhensigtsmæssighed og en fejl i bilag A til parkeringsbekendtgørelsen.

Ændringerne er:

 • § 1 stk. 4 i parkeringsbekendtgørelsen bliver ændret til "Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame."
 • I bilag A til parkeringsbekendtgørelsen under oversigtskortet på side 4 bliver tilføjet følgende tekst "Opmærksomheden henledes på, at ovenstående oversigtskort ikke kan benyttes til detaljeret visning af områderne. Til dette skal de efterfølgende detailkort med link benyttes. I det kort, der fremkommer ved brug af linket til detailkortene, kan der zoomes ."
 • I bilag A til parkeringsbekendtgørelsen på side 9 ændres en fejl i overskriften, så den nye overskrift lyder "6 - Korsholms Alle, Middelfart:"

Forslag til den ændrede parkeringsbekentgørelse er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til ændring af parkeringsbekendtgørelsen har været sendt ud i høring hos Fyns Politi, Ældrerådet og Handicaprådet. Det har også været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Fristen for fremsendelse af bemærkninger udløb den 20. januar 2020.

Der er indkommet 3 bemærkninger. Det er fra Fyns Politi, Ældrerådet og Handicaprådet. De indkomne bemærkninger er vedlagt dagsordenteksten som bilag 2, 3 og 4.

Fyns Politi godkender ændringerne i henhold til Færdselsloves § 92. stk. 1 og § 92C, stk 4.

Ældrerådet kan anbefale de foreslåede ændringer. Dog henstiller de til, at der bliver udarbejdet en oversigt over, hvor kommunen har almindelige handicapparkeringspladser med oplysninger om antal og begrænsninger.

Handicaprådet mener, at handicapparkeringspladser også bør fremgå af parkeringsbekendtgørelsen.

Forvaltningens svar til Ældrerådet er, at der allerede er planer for en sådan registrering.

Forvaltningens svar til Handicaprådet er, at denne parkeringsbekendtgørelse kun omfatter køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, hvorfor handicapparkeringspladser ikke er omfattet af parkeringsbekendtgørelsen.

Økonomi:

Der er ingen økonomi i dette punkt.

Høring:

Ældreråd, Handicapråd og Fyns Politi har været hørt. Deres bemærkninger er vedlagt.

Beslutning:

Anbefales over Byrådet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. februar 2020 kl. 13:00
Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. marts 2020 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 4. februar 2020 kl. 13:00

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

351. Teknologiforståelse gennem design og fabrikation - partnerskabet FabLab@School
Sagsnr.: 2020-001239
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler projektbevilling i forbindelse med igangsættelse af projektet: "Teknologiforståelse gennem design og fabrikation" som forventes at køre i skoleårene 2020-2024 i samarbejde med Vejle, Kolding og Silkeborg Kommuner.

Forvaltningen foreslår:

 • At projektet iværksættes.
 • At der til projektet gives en nettodriftsbevilling på 0,000 mio. kr. i 2020 bestående af en indtægtsbevilling til projektet 0,430 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,430 mio. kr.
 • At der i budgetlægningen for 2021-2024 indarbejdes følgende indtægts- og udgiftsbevillinger til projektet: 1,035 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2021, 1,368 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2022, 1,136 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2023 samt 0,470 mio. kr. i indtægts- og udgiftsbevilling for budgetåret 2024. 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune er fra 1. januar 2020 medlem af kommunepartnerskabet FabLab@SCHOOLdk. Partnerskabet omhandler fælles udvikling af FabLab og kompetenceudvikling af medarbejdere fra skolerne, som lærer at tilrettelægge undervisning, der fremmer teknologiforståelse og designprocesser i skolens fag.

I forlængelse af indgåelse af samarbejde søges om indtægts- og udgiftsbevilling til et 4-årigt fælleskommunalt partnerskabsprojekt: "Teknologiforståelse gennem design og fabrikation". Målet med projektet er, at alle elever udvikler teknologiforståelse og digitale færdigheder.

Projektet er støttet af A. P. Møllerfonden og indebærer, at de fire kommuner fra august 2020 i fællesskab udbyder en to-årig pioneruddannelse for lærere og pædagoger.

Økonomi:

Med støtte fra A. P. Møller Fonden udbyder Middelfart, Kolding, Vejle og Silkeborg en pioneruddannelse for lærere og pædagoger i folkeskolen.

Styringen af projektøkonomien er forankret hos Silkeborg Kommune, der varetager rollen som "lead partner" for projektet.

Middelfart Kommunes andel af projektstøtten udgør 4,438 mio. kr. og projektstøttemidlerne udbetales over den samlede projektperiode fra 2020 til 2024 efter den betalingsplan, der fremgår af indstillingen.

Personaleressourcer i FabLab-Middelfart, der ligger udenfor projektstøtten, håndteres indenfor FabLab's nuværende budgetramme.

Det bemærkes, at da både indtægterne og udgifterne i projektet indgår i kommunens servicerammeopgørelse, vil iværksættelsen af projektet ikke have konsekvenser for servicerammen og overholdelsen af denne.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Når børn og unge i dag vokser op i en digitaliseret verden, er det vigtigt, at de udvikler digitale kompetencer, der gør dem i stand til at forstå og agere med teknologi. Med dette fokus arbejder FabLab med udgangspunkt i visionen: "Fra Middelfart til Verdensborger". 

Teknologiforståelse og digitale kompetencer kobles med skolens fagrække såvel som med visionens pejlemærker, herunder pejlemærket bæredygtighed, der omhandler FN's 17 Verdensmål.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 4. februar 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. marts 2020 kl. 17:00

Skoleudvalget 4. februar 2020 kl. 15:30

Indstilles til godkendelse.

352. Revidering af Middelfart Kommunes værdighedspolitik
Sagsnr.: 2020-000676
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Som følge af Aftale om finansloven 2019 er bekendtgørelsen om kommunernes værdighedspolitikker ændret. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at indskrive i værdighedspolitikken, hvordan kommunerne vil bekæmpe ensomhed blandt ældre.

Middelfart Kommune har derfor revideret værdighedspolitikken

Forvaltningen foreslår:

 • at Økonomiudvalget godkender den reviderede værdighedspolitik og videresender til Byrådet til endelig godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje indenfor det første år i den kommunale valgperiode, gældende for de efterfølgende fire år.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg m.v., som ydes til borgere over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i fht. plejen og omsorgen af ældre:

 • Livskvalitet

 • Selvbestemmelse

 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 • Mad og ernæring

 • En værdig død

 • Pårørende

Fra 2019 skal værdighedspolitikken også indeholde temaet omkring ensomhed.

I samarbejde med Ældrerådet og repræsentanter fra forskellige frivillige organisationer er nærværende høringsudkast revideret i fht. temaet omkring ensomhed.

Sideløbende med revideringen af værdighedspolitikken, arbejder Ældrerådet, repræsentanter fra frivillige organisationer og forvaltningen sammen om konkrete initiativer, der kan modvirke og forebygge oplevelsen af ensomhed blandt de ældre. Initiativer, der hjælper ældre borgere ud af ensomheden og ind i fællesskaber, og som drives og udvikles af de frivillige organisationer.

Økonomi:

ingen

Høring:

Værdighedspolitikken har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. februar 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 25. februar 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. marts 2020 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 6. februar 2020 kl. 15:30

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 Bilag:

LUKKEDE SAGER