Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. januar 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. januar 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Karin Riishede
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

331. Overordnet informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2018-013164
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

Byrådet godkendte på sit møde den 3. december 2018 "Den overordnede informationssikkerhedspolitik" og "Organisering og styring af informationssikkerhed".

Byrådet skal én gang årligt godkende eller foretage revision af disse.

Forvaltningen foreslår:

 • At der i forbindelse med den årlige revision ikke er behov for ændringer i informationssikkerhedspolitikken og organisering og styring af informationssikkerhed, og
 • At dokumenterne godkendes i uændret form.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte på sit møde den 3. december 2018 "Den overordnede informationssikkerhedspolitik" og "Organisering og styring af informationssikkerhed". Byrådet skal én gang årligt godkende eller foretage revision af disse.

I forbindelse med den årlige revision har Direktionen, øverste sikkerhedsansvarlige og informationssikkerhedsgruppen vurderet, at der ikke er behov for ændringer.

På denne baggrund foreslås, at dokumenterne godkendes i uændret form.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Bilag:

332. Priser på parcelhusgrunde
Sagsnr.: 2019-002564
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet skal, i henhold til udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, tage stilling til priserne på kommunens parcelhusgrunde beliggende:

 • Søndermarken, Nørre Aaby
 • Bøgevej, Nørre Aaby
 • Kærbyvænget, Båring
 • Birkelunden, Ejby
 • Drejerbakken, Ejby
 • Kirkebyvænget, Ejby
 • Juelsmindevænget, Harndrup
 • Havrevænget, Brenderup
 • Tåruplundvej, Gelsted
 • Gl. Assensvej, Nr. Aaby
 • Sejerøvej, Båring
 • Akelejehaven/Perikonhaven, Middelfart
 • Stiklingen, Middelfart
 • Bromsmae, Brenderup

Forvaltningen foreslår:

 • At priserne fastholdes på følgende udstykninger i overensstemmelse med vedhæftede oversigt over priser:
  • Søndermarken, Nørre Aaby
  • Akelejehaven/Perikonhaven, Middelfart
  • Stiklingen, Middelfart

   

 • At priserne justeres på følgende udstykninger i overensstemmelse med vedhæftede oversigt over priser:
  • Bøgevej, Nørre Aaby fastsættes til kr. 295.000
  • Kærbyvænget, Båring fastsættes til kr. 250.000
  • Havrevænget, Brenderup fastsættes til kr. 375.000
  • 2 grunde på Tåruplundvej, Gelsted fastsættes til kr. 230.000
  • Gl. Assensvej, Nørre Aaby fastsættes til 95.000
  • 19 grunde på Sejerøvej, Båring reduceres med kr. 50.000 pr. grund
  • 13 grunde på Bromsmae, Brenderup reduceres med kr. 25.000 pr. grund
  • 3 grunde på Birkelunden, Ejby fastsættes til hhv. kr. 295.000 og kr. 325.000, jf. oversigt
  • 11 grunde på Drejerbakken, Ejby fastsættes i intervallet mellem kr. 225.000 - kr. 375.000, jf. oversigt
  • 14 grunde på Kirkebyvænget, Ejby fastsættes i intervallet mellem kr. 350.000 - kr. 445.000, jf. oversigt
  • 3 grunde på Juelsmindevænget, Harndrup fastsættes til hhv. kr. 125.000 og kr. 150.000, jf. oversigt

 

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har parcelhusgrunde på følgende udstykninger:

 • Søndermarken, Nørre Aaby
 • Bøgevej, Nørre Aaby
 • Kærbyvænget, Båring
 • Birkelunden, Ejby
 • Drejerbakken, Ejby
 • Kirkebyvænget, Ejby
 • Juelsmindevænget, Harndrup
 • Havrevænget, Brenderup
 • Tåruplundvej, Gelsted
 • Gl. Assensvej, Nørre Aaby
 • Sejerøvej, Båring
 • Akelejehaven/Perikonhaven, Middelfart
 • Stiklingen, Middelfart
 • Bromsmae, Brenderup

Mindstepriserne (markedsprisen) for grundene på de enkelte områder er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse, beliggenhed og sammenlignelige handler i områderne.

Grundene er udbudt til salg via RealMæglerne i Middelfart.

Grundene på Akelejehaven/Perikonhaven, Stiklingen og Sejerøvej har siden 2016 været udbudt via mægler. I denne periode er der solgt i alt 24 grunde. 9 grunde på Stiklingen, 12 grunde på Akelejehaven og 3 grunde på Perikonhaven.

Efter Byrådet i 2018 besluttede at nedsætte priserne på Sejerøvej med kr. 100.000 pr. grund, har der vært en fornuftig interesse for grundene, men interessen har endnu ikke medført noget salg.

Mægler anbefaler at nedsætte priserne med yderligere kr. 50.000 pr. grund for at skærpe interessen for Sejerøvej og opnå salg. Mægler anbefaler at nedsætte priserne med kr. 25.000 pr. grund på Bromsmae, da priserne efter mæglers vurdering ligger i den høje ende i forhold til sammenlignelige handler i området.

Grundene på Søndermarken, Bøgevej, Kærbyvænget, Birkelunden, Drejerbakken, Kirkebyvænget, Juelsmindevænget, Havrevænget, Tåruplundvej, Gl. Assensvej har siden 2015 været udbudt via mægler. I denne periode er der solgt i alt 18 grunde. 7 på Søndermarken (heraf er 4 grunde på Søndermarken solgt indenfor det seneste år), 1 på Birkelunden, 1 på Lillegade i Ejby, 3 på Kirkebyvænget og 6 på Tåruplundvej, heraf 5 solgt til Boligforeningen Lillebælt i forbindelse med projekt om opførelse af 20 familieboliger ved Tåruplundvej i Gelsted. På Søndermarken er der indenfor det seneste år solgt 4 grunde.

Da der i en længere årrække ikke har været noget salg af grunde fra de nævnte områder, og da priserne ikke har været justeret i denne periode, anbefaler mægler en mindre prisjustering (svarende til markedspris) af grundene fra disse områder, bortset fra Søndermarken hvor priserne fastholdes.

Som bilag vedlægges oversigt over priserne på grundene.

 

Økonomi:

Udgifter til markedsføring af byggegrunde finansieres af kontoen for køb og salg for indtil kr. 20.000 pr. grund.

Øvrige indtægter og udgifter i forbindelse med salg afholdes ligeledes af konto for køb og salg.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Bilag:

333. Landdistriktspulje 2020
Sagsnr.: 2020-000652
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Støttekriterier og procedure for landdistriktspuljen 2020 skal godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • At kriterier og procedure godkendes

 • At der maks. uddeles 750.000 kr. fra anlægsbudgettet 2020

 • At de uforbrugte midler på 277.812 kr. fra 2019-puljen lægges til 2020-puljen

 • At tilbagefaldsmidlerne på 15.000 kr. fra 2018-puljen lægges til 2020-puljen

 • At de uforbrugte midler til mellemfinansiering på 50.000 kr. overføres fra 2019-puljen til 2020-puljen og reserveres til samme formål.

Sagsbeskrivelse:

Landdistriktspuljen 2020 har til formål at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisation og lign. i at gennemføre nye projekter, der fremmer fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.

Kriterierne er beskrevet i bilaget og er i forhold til sidste års pulje uændrede. Der er dog følgende præciseringer:

 • Grundejerforeninger er udelukket for at få tilskud, da de går ind for privatpersoners og ikke almenhedens interesser

 • At støtteområderne alene baseres på temaer og ikke på målgrupper for ikke at udelukke nogen borgergrupper

 • At der alene støttes nye projekter og faciliteter og ikke events

 • At der under ”projekter med bredt folkeligt fokus” forstås projekter/faciliteter som er almennyttige og/eller kommer mange borgere (flere hundrede) til gode.

Betingelser for støtte er:

 1. Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 2. Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.

 3. Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.

 4. Der kan søges om maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.

 5. Projektet skal have et bredt folkeligt fokus, dvs. er almennyttigt og/eller kommer mange borgere (flere hundrede) til gode.    

Proceduren er beskrevet i bilaget. Væsentlige trin i proceduren er:

 • Februar: Annoncering af puljen, så snart kriterier og procedure er godkendt. 

 • Staben udarbejder ansøgningsmateriale, og det gøres tilgængeligt på hjemmesiden senest 6 uger før ansøgningsfristen.

 • Ansøgningsfrist: mandag den 4. maj 2020.

 • Ansøgningerne behandles på byrådets møde den 2.6.2020. På samme møde tager byrådet stilling til, hvorvidt eventuelle ikke-uddelte midler skal overføres til Småprojektspuljen 2020.

 • Umiddelbart efter afgørelsen får ansøgerne skriftligt begrundet svar.

 • Støtten kommer til udbetaling, så snart ansøgeren kan dokumentere, at projektet er fuldfinansieret og kan gennemføres.

Økonomi:

Byrådet har afsat 750.000 kr. til uddeling i budget 2020. Dertil kommer 277.812 kr. ikke uddelte midler fra 2019-puljen, 15.000 kr. tilbagefaldsmidler fra 2018-puljen og 50.000 kr. ubrugte 2019-midler fra mellemfinansieringspuljen . I alt er der altså 1.092.812 kr. til uddeling.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Eventuelt uforbrugte midler overføres til småprojektpuljen i 2020.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Bilag:

334. Småprojektspulje 2020
Sagsnr.: 2019-019448
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Byrådet har i budget 2020 afsat 250.000 kr. til Småprojektspuljen 2020. Støttekriterier og procedure skal godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at procedure og kriterier godkendes
 • at der maks. uddeles 250.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Småprojektspuljen henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign. og har til formål at støtte mindre, almennyttige projekter og tiltag.

Kriterierne for foreliggende pulje tager udgangspunkt i Småprojektspuljen 2019. En oversigt over uddelingerne fra 2019-puljen inkl. afslag på tilskud er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår vedhæftede kriterier og procedure for 2020-puljen (se bilag). De væsentlige ændringer i kriterierne i forhold til sidste års pulje er:

 • at indsatserne "Bæredygtige lokalsamfund" og "Samlingssteder" er skrevet ind i kriterierne. Det har også førhen været muligt at søge tilskud til tiltag under disse indsatser, dog bliver det nu decideret fremhævet, at puljen understøtter indsatserne
 • at opsætning af hjemmesider til markedsføring af lokalområder fremover støttes.

Væsentlig for den foreslåede procedure er

 • at puljen meldes ud kort efter godkendelsen
 • at der åbnes for ansøgninger medio februar 2020
 • at der ikke findes ansøgningsfrister, men at det for ansøgerne er muligt at søge løbende.

Økonomi:

Der er afsat 250.000 kr. til uddeling i budget 2020.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Bilag:

335. Organisering af fælles fynske samarbejder
Sagsnr.: 2019-018437
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Formålet med at ændre organisering af de fælles fynske samarbejder er for at styrke strukturen for de fælles fynske indsatser. Dette sker for at skabe de bedste rammer for øget erhvervs- og vækstfremme i bred forstand på Fyn. Sagen forelægges for alle de fynske kommunalbestyrelser.

Forvaltningen foreslår:

 1. De fælles fynske indsatser konsolideres som beskrevet i sagsfremstillingen

 2. Borgmesteren gives mandat til, på Geo Fyn A/S’ generalforsamling, at træffe de for fusionen og Middelfart Kommunes udtræden nødvendige beslutninger.

 3. I forbindelse med Middelfart Kommunes udtræden af Geo Fyn A/S modtager Middelfart Kommune et provenu for salg af deres ejerandel af selskabet svarende til 8 % af selskabets værdi.

 4. Der indgås en aftale mellem Middelfart Kommune og Erhvervshus Fyn om de ydelser, der i dag ligger hos Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn sekretariatet.

 5. Egenkapitalen i Geo Fyn A/S anvendes delvist til finansiering af finansieringsbehov i Erhvervshus Fyn P/S

Sagsbeskrivelse:

I slutningen af 2018 besluttede de fynske kommuner at etablere et endnu stærkere samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Visionen var at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats. Den skulle i langt højere grad end i dag være skræddersyet den fynske erhvervsstruktur. Samtidig skulle den sætte de fynske virksomheder i centrum. Indsatsen skulle være mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne. Samtidig skulle den skabe sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudvikling i de fynske erhvervsklynger.

Beslutningen blev gennemført i forlængelse af den nye erhvervsfremmelov. Loven skabte bl.a. et nyt erhvervsfremmesystem med 6 nye erhvervshuse. De erstattede de tidligere Væksthuse.

Med kommunalbestyrelsernes beslutning blev der skabt en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af 9 fynske kommuner og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov.

De to enheder varetager i fællesskab den væsentligste del af erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. P/S’et arbejder med de fynske erhvervs- og vækstklynger. S/I’et arbejder med den mere specialiserede erhvervsfremme, fx erhvervsudviklingsprojekter, virksomhedsdrift og udvikling.

Finansieringen af erhvervsfremmesystemet blev beskrevet i sagen fra december 2018 samt de opfølgende sager om udvidelsen af ejerkredsen i FilmFyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S.

Det fremgår af sagen fra 2018, at finansieringsmodellen er afhængig af, at den nationale klynge for robotter placeres i Odense, og at den får tilført en national finansiering.

Erhvervshus Fyn P/S blev etableret med enkelte usikkerheder og forudsætninger vedrørende selskabets økonomi.

Af sagsfremstillingen fra december 2018 fremgår det:

”Idet finansieringen er under forudsætning af, at den nationale klynge for robotter og droner bliver placeret i Odense, vil finansieringsmodellen skulle revurderes, såfremt denne forudsætning ikke opfyldes. De nationale klynger fordeles først med virkning fra 2021, hvorfor der i 2019-2020 vil komme en supplerende betaling til kommunerne på samlet 7,7 mio. kr., såfremt finansieringen af de kommende nationale klynger ikke i denne periode kan afholdes nationalt eller der ikke kan tilvejebringes anden finansiering. Denne finansiering fordeles på baggrund af kommunernes befolkningstal.”

Det skal her præciseres, at de 7,7 mio. kr., der er nævnt i sagsfremstillingen, er et årligt finansieringsbehov i perioden 2019-2020.

Det er ikke muligt i fuldt omfang at finde den manglende finansiering. Det betyder, at der er ufinansierede aktiviteter i robotklyngen.

Der arbejdes fortsat på at etablere en national robotklynge på Fyn. Hvis Erhvervshus Fyn P/S reducerer aktiviteterne, vil mulighederne for at blive udpeget som klynge tilsvarende reduceres. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at skrue ned for aktiviteten nu.

Erhvervshus Fyn P/S egenkapital kan kun i begrænset omfang løse denne udfordring. Der er derfor et finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i 2019. For 2020 forventes finansiering løst ved ekstern finansiering og andre tiltag.

Etableringen af Erhvervshus Fyn P/S og udvidelsen af ejerkredsen i FilmFyn A/S var fase 1 i ønsket om at skabe en ny og bedre struktur for de fælles fynske indsatser.

Fase 2 består nu i arbejdet med at omsætte forslaget om en ændret organisatorisk set up for de fælles fynske indsatser. Foruden en række synergieffekter som følge ændret struktur rummer forslaget en mulig løsning på behovet for finansiering i Erhvervshus Fyn.

Den nuværende organisering af de fælles fynske indsatser indebærer, at en række mindre fælleskommunale organisationer står tilbage efter, at Erhvervshus Fyn P/S og Erhvervshus Fyn S/I blev etableret.

Det er derfor blevet afdækket, om disse organisationer i højere grad kan tænkes sammen med Erhvervshus Fyn P/S. Det vil være i tråd med de fynske kommunalbestyrelsers beslutning fra maj 2018, hvor Strategi FYN 2018-21 blev vedtaget. Strategi FYN er det strategiske grundlag for de fælleskommunale indsatser for fremme af vækst og attraktivitet for fynsk erhverv og bosætning.

Fremtidig organisering af de fælles fynske indsatser

Det foreslås, at der etableres en struktur med én juridisk enhed. Enheden indeholder de aktiviteter, der i dag er samlet i Erhvervshus Fyn P/S, Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet.

Selskabet ejes af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart Kommune og ledes af en bestyrelse bestående af ejerkommunernes borgmestre.

Ud over Erhvervshus Fyn P/S fastholdes konstruktionen med den selvejende institution Erhvervshus Fyn I/S. Byg til Vækst, FilmFyn A/S og Kulturregion Fyn berøres ikke.

I vedhæftet bilag findes en beskrivelse af nuværende organisationer samt en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at samle dem i én stærk fynsk konstruktion. I bilaget er der også en beskrivelse af den nye struktur som skitseret i ovenstående diagram. Hvor Middelfart Kommune er i dag en del af de enheder, der nu foreslås samlet i Erhvervshus Fyn P/S. Middelfart Kommune er ikke medejer af dette selskab. Det betyder konkret, at Middelfart Kommune ikke fremadrettet vil være en formel del af beslutningsstrukturen for disse indsatser.

Forvaltningen foreslår, at Erhvervshus Fyn P/S og Middelfart Kommune indgår en form for samarbejdsaftale. Herved opnår Middelfart Kommune det samme udbytte af aktiviteterne. Finansieringen er ligeledes beskrevet i vedhæftet bilag.

Økonomi:

I forhold til fusionen mellem Geo Fyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S betyder det, at Middelfart Kommune udtræder af ejerkredsen. Konkret vil Geo Fyn A/S tilbagekøbe Middelfart Kommunes ejerandel for en pris svarende til værdien af deres ejerandel af selskabet (8 %). Provenuet fastsættes mere præcist i forbindelse med overdragelsesaftalen, men forventes at udgøre ca. 800.000 kr. Der lægges op til, at Erhvervshus Fyn P/S og Middelfart Kommune indgår en form for samarbejdsaftale. Herved opnår Middelfart Kommune det samme udbytte af aktiviteterne.

Udgiften for Middelfart Kommune svarer til den udgift kommunen har i dag. Dog vil Middelfart Kommune fremadrettet betale til Byregion med 5,5 kr. pr. indbygger svarende til ca. 210.000 kr. Dette beløb er i forbindelse med budgetlægningen for 2020 indarbejdet i budgettet

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet. 

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Bilag:

336. Resultatkontrakt for VisitMiddelfart 2019-2020
Sagsnr.: 2019-018927
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Der er udarbejdet en resultatkontrakt for VisitMiddelfart for 2019 og 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at resultatkontrakterne fra 2019 og 2020 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune indgår én gang årligt en resultatkontrakt med VisitMiddelfart for at fastlægge de ydelser, foreningen skal præsetre for det årlige tilskud.

Det er kategoriseret i hovedområderne:

 • Service og information
 • Online- og offline platforme
 • Samarbejde og netværk
 • Markedsføring/PR
 • Salg
 • Administration og drift
 • Generelt

VisitMiddelfart har igennem de seneste år sat meget skub i den turismemæssige udvikling blandt andet med oplevelsespakker til turisterne, fælles brand, en stor indsats på de digitale medier og en meget stor medlemsfremgang - alene i 2019 er 15 nye medlemmer kommet til.

Ovenstående indsatser videreføres med indeværende resultatkontrakt.

I 2019 har VisitMiddelfart haft fokus på lokale oplevelser, og de har skabt en hel ny website fra bunden. På listen "best of the rest" (en rangering af visitsiderne i Danmark) ligger VisitLillebælts website nu på en flot 11. plads og på en flot 3. plads blandt de fynske i forhold til besøgende, hvilket er en markant fremgang set i forhold 2018.

 

Økonomi:

Budgettet til VisitMiddelfart er fastsat til 1.529.000 kr. og finansieres af Stabens budget til Erhverv og turisme.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Bilag:

337. Forslag til biodiversitetsstrategi
Sagsnr.: 2018-002993
Sagsbehandler: Rasmus Dalhoff Skaar

Præsentation:

Naturens mangfoldighed - biodiversiteten - er truet. Bevarelse og forbedring forudsætter en strategisk indsats med tilhørende handlinger.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Biodiversitetsstrategi med tilhørende miljøvurdering godkendes og fremlægges i offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Antallet af udryddelsestruede arter på globalt plan er omkring 1 million og udgør mere end 10 % af det samlede antal arter ifølge FN's biodiversitetspanel IPBES. I Danmark står det sandsynligvis ikke bedre til. Ud af de godt 8000 danske arter der overvåges via "Rødlisten", er 25 % enten forsvundet eller truet af udryddelse.

Hovedårsagen til arternes tilbagegang tillægges menneskelig aktivitet. Det stigende befolkningstal og stigende forbrug kræver plads. Plads der tages fra arternes levesteder og isolerer populationerne.

Der er konsensus om, at en stor del af løsningen er at give mere plads til fri og utæmmet natur. FN's biodiversitetskonvention, som Danmark har tilsluttet sig, kræver et minimum på 17 % af landarealet forbeholdt natur. I Danmark, såvel som Middelfart Kommune, er det meget få procent af landarealet, der i dag reelt er overladt til naturens egne processer.

På kortere sigt kan påvirkningen mindskes og noget af tilbagegangen i biodiversitet bremses med mindre indgribende løsninger, fx at lade noget natur udvikle sig mere frit med reduceret vedligehold.

Biodiversitet har været taget op som temadrøftelse af Miljø og Energiudvalget. På udvalgsmødet d. 9. september 2019 blev det besluttet at udarbejde en egentlig strategi. Grønt Råd har ved flere lejligheder givet input til mulige emner i strategien. Naturudvalget har arbejdet med, hvordan inddragelse og borgerinvolvering kan tilrettelægges. Miljø- og Energiudvalget har sideløbende drøftet rammer og fokus på to temadrøftelser i 2019.

Det vedhæftede forslag består af en strategi-del og en handlings-del. Hvor strategien er statisk og fastlægges for en længere årrække, er handlingsdelen dynamisk og kan løbende justeres af forvaltningen alt efter viden, bevillinger, politiske beslutninger og fokusområder.

Strategidelen er bygget op omkring en række strategiske målsætninger, der har sammenhæng med den tidligere vedtagne "Plan- og Bæredygtighedsstrategi". Dertil overordnede retningslinjer for hvordan Middelfart Kommune vil arbejde med målsætningerne. På det mere konkrete plan er der i forslaget til biodiversitetsstrategi udvalgt seks indsatsområder: "Alsidigt samarbejde", "Kyst- og Marinnatur", "Skovenes natur", "Ådalenes natur", "Agerlandets natur" og "Byernes og infrastrukturens natur" med tilhørende konkrete målsætninger.

Handlingsdelen omfatter de igangværende handlinger, der relaterer sig til biodiversitet samt en række planlagte handlinger. Oversigten over handlinger opdateres én gang hvert år og fremlægges for Miljø- og Energiudvalget.

Der er i strategien lagt stor vægt på inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger.

Forslag til Biodiversitetsstrategi er screenet efter Miljøvurderingsloven. Screeningen er vedlagt som bilag. Der skal ikke udarbejdes en miljørapport.

Økonomi:

De igangværende og planlagte handlinger, som følge af biodiversitetsstrategien, udføres indenfor rammerne af eksisterende interne og eksterne bevillinger.

Fremtidige, større indsatser søges eksternt medfinansieret og fremlægges til enkeltvis beslutning.

Høring:

Forslag til biodiversitetsstrategi med tilhørende miljøvurdering, fremlægges i 4 ugers offentlig høring inden endelig beslutning

Klima:

Helt overordnet er der ikke nødvendigvis synergi mellem indsatser for biodiversitet og klima. En del forslag til handlinger, som fx ekstensivering af græsslåning, naturlig tilgroning og mere naturlig hydrologi på fx dyrkede marker, kan have en forbedrende effekt på udledningen af klimagasser.

Andre tiltag som fx mere dødt træ i skove og pleje af lysåben natur med græsning, kan have en mindre negativ effekt på udledningen af klimagasser.

Samlet set vurderer forvaltningen dog, at de hér foreslåede foreslåede indsatser og handlinger i værste fald har en neutral indvirkning på udledningen af klimagasser og i bedste fald en betydelig positiv effekt, der dog ikke er nærmere udregnet.

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. januar 2020 kl. 15:30
Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00
Byrådet 3. februar 2020 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 8. januar 2020 kl. 15:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Det anbefales, at der i perioden med offentlig høring afvikles borgermøde.Bilag:

338. Revideret Restaurationsplan - godkendelse
Sagsnr.: 2019-009761
Sagsbehandler: Anette Nørbo Jensen

Præsentation:

Revision af Restaurationsplanen for Middelfart Kommune. Sidst revideret i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • at revideret Restaurationsplan godkendes af Økonomiudvalget og sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Følgende er blevet ændret/rettet:

Pkt. 4 - Bevillingsmyndigheden:

 • "Bevillingsnævnet består af politidirektøren.........." ændret til "Bevillingsnævnet består af en repræsentant valgt af  politidirektøren"
 • "...... 4 af disse medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer".... ændret til "3 af disse medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer, et sagkyndigt medlem med viden om økonomi "...

Pkt. 5.3   

 • "ansøger er fyldt 25 år eller er 23 år"..... "ændret til ansøger er fyldt 21 år eller er 18 år"
 • "ansøger har ikke forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller
  derover" ændret til " ansøger har ikke forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover som stammer fra restaurationsvirksomhed".

Pkt. 5.4

 • "direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er
  fyldt 25 år eller er 23 år" ændret til "direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er fyldt 21 år eller er 18 år "
 • ........" og som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling" tilføjet "iht. til Restaurationslovens § 14 pkt. 3."

Pkt. 5.5

 • afsnittet tilføjet: "Fornyelse af alkoholbevilling gælder fra Bevillingsnævnets afgørelse."

Pkt. 7

 • "I lukketiden må der serveres for sammenkomster af foreninger eller sluttede selskaber, rejseselskaber og lignende, når det foregår i selskabslokaler, der er adskilt fra restaurationen, eller der er tilladelse fra politiet"..... tilføjet "Iht. til §29 stk. 5 pkt b gælder dette ikke for diskoteker."

Pkt. 7.2

 • Tilladelsen er betinget af at 

  • Unge under 18 år må ikke opholde sig i restaurationsvirksomheden i den udvidede åbningstid (kl. 02:00-05:00) 
  • Virksomheden skal holde lukket i tidsrummet kl. 05:00-09:00 *) 
  • Gældende støjgrænser skal overholdes

   

  diverse tilføjelse med "fed"

   

  Tilladelsen kan være betinget af at

  • Unge under 18 år må ikke opholde sig i restaurationsvirksomheden i den udvidede åbningstid (kl. 02:00-05:00)

  • Virksomheden ikke iværksætter aggressiv markedsføring, fx markedsføring af enhver art på uddannelsesinstitutioner

  • Virksomheden ikke foretager hård udskænkning med det formål, at få gæsterne til at forøge indtagelsen af alkohol

  • Virksomhedens alkohol- og narkopolitik

  • Virksomheden skal holde lukket i tidsrummet kl. 05:00-09:00 *)

  • Gældende støjgrænser skal overholdes

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Klima:

Ingen

Beslutning:

Anbefales overfor Byrådet.

Behandlingsplan

Bevillingsnævnet 20. august 2019 kl. 13:00
Bevillingsnævnet 17. september 2019 kl. 13:00
Bevillingsnævnet 10. december 2019 kl. 13:00
Økonomiudvalget 28. januar 2020 kl. 15:00

Bevillingsnævnet 20. august 2019 kl. 13:00

Det blev drøftet, at ansøgere til udvidet åbningstider skal have formuleret en skriftlig alkohol- og narkopolitik. Der blev derudover drøftet lidt omkring de unge mellem 16 og 18 år, hvor de går i byen.

Det foreslås, at der skelnes til "Restaurations- og bevillingsstrategi for Sydøstjyllands Politikreds" i forhold til de udvidede åbningstider.

Sekretariat gennemgår Restaurationsplanen med henblik på opdatering. Punktet genoptages på næste møde.

 Bevillingsnævnet 17. september 2019 kl. 13:00

Diverse tilføjelser og rettelser. Sekretariatet opdaterer til næste møde den 5. november 2019. Restaurationsplanens ændringer skal godkendes af Byrådet.

Jette Pedersen deltog ikke i punktets behandling.Bevillingsnævnet 10. december 2019 kl. 13:00

Godkendt. Restaurationsplanen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Tina Pedersen deltog ikke i punktets behandling.

Mads Sandager Hansen deltog ikke i punktets behandling.Bilag:

LUKKEDE SAGER

339. Årsrapport 2018 - 2019