Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. december 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. december 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Peter Storm
Kim Lund
Steffen Daugaard
Esben Erichsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

173. Udmøntning af budget 2021 på fritids- og kulturområdet
Sagsnr.: 2020-016062
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Udmøntning af budget 2021 på fritids og kulturområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte forslag til moderniseringspulje til idrætsfaciliteter.
 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte forslag til lånepulje til energioptimering af faciliteter.

Sagsbeskrivelse:

Moderniseringspulje til idrætsfaciliteter.
I 2021 er der afsat 2 mio. kr. til nye anlæg og fritidsfaciliteter.

Formålet med moderniseringspuljen til idrætsfaciliteter er at modernisere og nytænke idrætsfaciliteter og aktivitetscentre i Middelfart Kommune for at fremme idræts- og bevægelsesområdet.

Med aktivitetscentre menes faciliteter hvor folk mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen - såvel udendørs som indendørs.

Puljen kan bl.a. søges af foreninger og haller. Puljen kan både søges til opgradering af kommunale faciliteter og anlæg samt til offentlige private anlæg.

Kriterier for moderniseringspulje til idrætsfaciliteter er:

 • At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne en bred gruppe af borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
 • At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
 • At der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
 • At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
 • At projektet er innovativt og nytænkende.
 • At projektet til dels har en medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

Procedure
Puljen har en årlig ansøgningsrunde med deadline 20. marts.
Ansøgninger sendes til Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • En beskrivelse af projektets indhold med placering for projektet og de aktiviteter det muliggør. 
 • Et budget med det ansøgte beløb og et overblik over de samlede udgifter til etablering af projektet samt de forventede driftsudgifter. 
 • En beskrivelse af medfinansiering der beskriver hvordan foreningen eller borgeren bidrager med midler til projektet, om projektet har modtaget fondsmidler eller afventer svar fra ansøgte fonde. 
 • En formålsbeskrivelse med visioner og tanker bag projektet. 
 • En målgruppebeskrivelse med hvem der får gavn af projektet. 
 • En beskrivelse af eventuelle samarbejdspartnere. 
 • En forventet tidsplan for realisering af projektet. 
 • Adgangen til og forholdene omkring den jord, som projektet opføres på, skal være afklaret med relevante myndigheder. Herunder planforhold og forhold omkring naturbeskyttelse.

Eksempler på relevante ansøgninger til puljen:

 • Modernisering af idrætsanlæg. Fx tennisbaner til kunstgræs, MTB-ruter og udendørs styrketræningsanlæg.
 • Nye funktioner til eksisterende klubhuse såsom spejderhytter, skyttehuse, fodboldklubhuse og lign.
 • Moderniseringer af idrætscentre/selvejende haller fx med padeltennis, multibaner, nye funktionelle rum og motionscenter.

Lånepulje til energioptimering af faciliteter
Bæredygtige idrætshaller og foreningshuse vil i fremtiden afhænge af grønnere løsninger, så energiforbruget nedsættes. Derfor er der i 2021 og 2022 afsat 1,5 mio. kr. årligt til en lånepulje for energibesparende foranstaltninger.

Lånepuljen yder op til 10-årige lån til rådgivning om og udførelse af energibesparelser.
Lånepuljen kan søges af selvejende haller, foreningsklubhuse, spejderhytter m.v.

Lånepuljen har en årlig ansøgningsrunde med deadline 1. april. Ansøgninger sendes til Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Lånepuljen er etableret til udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at nedbringe faciliteternes energiforbrug og skabe potentialet for bedre og billigere driftsomkostninger.

Ansøgningen skal indeholde følgende: 

 • En projektbeskrivelse
 • Tilbagebetalingstid
 • En beskrivelse af den forventede økonomiske og energimæssige besparelse
 • Et budget med det ansøgte beløb og et overblik over de samlede udgifter til etablering af projektet samt de forventede driftsudgifter.

Eksempler på relevante ansøgninger til puljen:

 • Implementering af LED-lys
 • CTS-styring
 • Installation af vandspareforanstaltninger
 • Installation af energirigtige varmtvandsbeholdere
 • Opsætning af klimaskærm
 • Opsætning af varmepumper
 • Opsætning af solceller

Økonomi:

Udmøntning af 2,000 mio. kr. til moderniseringspulje til idrætsfaciliteter i 2021, samt udmøntning af 1,500 mio. kr. til lånepulje til energioptimering af faciliteter i 2021 og 2022.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Klima & bæredygtighed:

Det forventes at begge puljer vil understøtte mere bæredygtige og klimavenlige løsninger på fritids- og kulturområdet. Særligt lånepuljen vil nedsætte energiforbruget, samt skabe en øget bevidsthed om grønne energiløsninger blandt foreninger og brugere af fritidsfaciliteter.   

Beslutning:

 • Godkendt.
 • Godkendt.

Deadline for ansøgningsfrist er den 15. marts.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00

174. Budgetudvidelse under overskriften "Leg, bevægelse og udeliv - Børn udvikler sig med kroppen først"
Sagsnr.: 2020-016104
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

I forbindelse med budget 2021 er der afsat 2,000 mio. kr. til Dagtilbudsområdet under overskriften "Leg, bevægelse og udeliv - Børn udvikler sig med kroppen forrest".

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager udmøntningen af budgetudvidelsen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Dagtilbudsområdet skal i den kommende tid udfolde visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” og tydeliggøre det fundament, som dagtilbuddene skal være med til at grundlægge hos vores mindste verdensborgere, så de kan klare sig i en stadigt mere globaliseret og digitaliseret verden.

De ekstra 2,000 mio. kr., der er afsat fra budget 2021 vil blive anvendt med udgangspunkt i visionens strategiske pejlemærker, rammerne i den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbuddenes arbejdsgrundlag.

Af den styrkede pædagogiske læreplan fremgår det, at legen skal være et fundament i det gode børneliv i dagtilbuddene. Med visionen ønsker vi, at alle verdensborgere – også de yngste – oplever helhjertede dage, der understøtter deres leg og læring og fortsatte lyst hertil. Her er det vigtigt at holde fokus på, at det pædagogiske personales måde at rammesætte og deltage i børnenes leg er meget vigtig for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Udeliv og udepædagogik er væsentlige elementer i det gode børneliv og et vigtig fokus både i visionen og i den styrkede pædagogiske læreplan. Erfaringerne fra Coronapandemien understreger vigtigheden af, at vi har gode pædagogiske læringsmiljøer udendørs, og at det enkelte dagtilbud har rammerne og ressourcerne til at bruge dem optimalt.

Udvidelsen til budget 2021 er sendt direkte ud til dagtilbuddenes decentrale budgetter, og skal således understøtte ambitionen om, at børnene oplever helhjertede dage, der understøtter deres leg og læring samt har fokus på udeliv og udepædagogik. Dette skal ske ved at opnormere det pædagogiske personale, da vi ved, at rammesætning og deltagelse fra en voksen, er utrolig vigtig for børnenes trivsel, udvikling og læring. Dagtilbuddene kan også vælge at anvende en del af de afsatte ressourcer til indkøb af digitale og andre redskaber for derved udvide og variere det pædagogiske læringsmiljø. Der er tilbageholdt 0,250 mio. kr. på det centrale budget til brug for kompetenceudvikling, samarbejde med uddannelsessteder, idrætsorganisationer, eksterne eksperter m.fl. Eventuelle uforbrugte midler vil føres direkte ud i de decentrale budgetter.

Der evalueres i efteråret 2021 hvor der følges op på de tildelte midler i forhold til implementering af visionsarbejdet og de fire pejlemærker - med særligt fokus på bevægelse. I evalueringen vil der indgå praksisfortællinger.

Økonomi:

Der er afsat 2,000 mio. kr. i budget 2021 og overslagsår til puljen "Leg, bevægelse og udeliv". De 2,000 mio. kr. er fordelt på daginstitutionernes budgetter og indgår dermed i forældrebetalingsberegningen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Sagen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00

175. Kort og godt om vision og pejlemærker på småbørnsområdet
Sagsnr.: 2020-013559
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Med udgangspunkt i den fælles vision "Fra Middelfart til Verdensborger" er der udarbejdet udkast til "Kort og godt" om vision og pejlemærker på småbørnsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender udkastet til "Kort og godt" om vision og pejlemærker på småbørnsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i den fælles vision "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" er der udarbejdet udkast til "Kort og godt" på småbørnsområdet.

Formålet med "Kort og godt" er, at give en overskuelige, men samtidig fyldestgørende introduktion til visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" på småbørnsområdet. Med "Kort og godt" på småbørnsområdet foldes visionen og de fire pejlemærker ud, når det gælder vores yngste verdensborgere; fra de bliver født, til de starter i skole.

"Kort og godt" er resultatet af en længere proces og et større udviklingsarbejde, som har involveret medarbejdere, ledere, forældrebestyrelserne og politikerne. Med udgangspunkt i, at børn udvikler sig ”med kroppen forrest” via legen, har medarbejdere og bestyrelser fra alle dagtilbud drøftet, hvordan vi styrker bevægelseskulturen og skaber de bedst mulige rammer og rum, der inviterer til bevægelse på alle tænkelige måder fra risikoorienteret leg til sansemæssige bevægelseslege, styrkelse af motoriske færdigheder, kropssprog og mere psykisk bevægelse og opdagelse af barnets eksistens i verden – ”hvem er jeg?”.

Visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” sætter ord på en fælles ambition på tværs af hele børn- og ungeområdet i Middelfart Kommune; en ambition om at uddanne og danne vores børn og unge til at være livsduelige verdensborgere, der lever bæredygtigt. Visionen skal bidrage til at tydeliggøre et sæt ”Middelfart-kendetegn” ved de børn og unge, der har haft deres opvækst i Middelfart Kommune. Og derved hvilken dannelse og uddannelse vi gerne vil give kommunens børn og unge.

For vores mindste verdensborgere handler visionen om, at de skal lære at udforske, forstå og reagere på verdenen omkring dem (den ydre verden) og på verdenen indeni dem selv (den indre verden). Børn mærker imidlertid både sig selv og andre gennem kroppen. Det er ”med kroppen forrest”, at børn ubevidst griber til legen som et værktøj til at udforske, forstå og reagere på både deres indre og ydre verden.

 De 4 pejlemærker er følgende:

En verdensborger - Dette pejlemærke handler om de erfaringer og kompetencer, som det er centralt, at både små og store verdensborgere har for at kunne trives og begå sig i en stadigt mere globaliseret og digitaliseret verden. Det handler om det, der kendes som ”det 21. århundredes kompetencer”.

Bæredygtighed som fundament - Dette pejlemærke sætter fokus på vigtigheden af at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene rummer et bredt syn på bæredygtighed. For i en verden, der kæmper med tematikker som klimaudfordringer og social ulighed, er det vigtigt, at den næste generation kan tænke bæredygtigt – både i forhold til naturen og menneskets velvære.

Et liv i bevægelse - Kroppen er værktøjet, der tillader mennesket at bevæge sig – både når vi bevæger os fysisk (med kroppen) og mentalt (med hovedet). Kroppen er både en oplevelse, og noget man oplever med. Det gør sig gældende for alle, men i særlig grad for børn.

Et attraktivt tilbud - Dette pejlemærke handler om, at vi skal have helhjertede dage, hvor børn oplever trygge rammer, som de kan lege, lære og trives i. Dyrke forældrefællesskabet og være forældrenes førstevalg, sikre trygge og sammenhængende overgange for børn og deres familier, være en efterspurgt arbejdsplads – både for medarbejdere og ledere, være et kraftcenter og aktiv for lokalsamfundet. Fokusere på, hvad du gør godt som forældre i graviditeten og i barnets første år.

Visionens fire pejlemærker verdensborger, bæredygtighed, bevægelse og attraktiv har en klar og tydelig sammenhæng med arbejdsgrundlaget for dagtilbud 2018-2021 og den styrkede pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud i Danmark skal arbejde efter. I arbejdsgrundlaget er et tema om udearealer som læringsmiljø, der netop omhandler udearealets understøttelse af børnenes kropslige kompetencer, som er så vigtige for deres muligheder for at skabe relationer og indgå i leg med andre. I forhold til den styrkede pædagogiske læreplan er læreplanstemaerne ”natur, udeliv og science” og ”krop, sanser og bevægelse” understøttende for pejlemærket bevægelse, og der kan for alle læreplanstemaer og for det fælles pædagogiske grundlag arbejdes direkte med sammenhænge til visionen og de beskrivelser af pejlemærkerne, som findes i ”Kort og godt” på småbørnsområdet.

Med visionen får vi et rigtigt godt fundament for at skabe helhjertede dage. Dage, hvor både børn og voksne oplever medindflydelse, føler sig kompetence og socialt forbundne i fællesskaber.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00

Bilag:

176. Styrket mental sundhed for udsatte unge gennem efterværn - udmøntning af budget 2021
Sagsnr.: 2019-016871
Sagsbehandler: Mette Sonn

Præsentation:

Familie og Forebyggelse fik i forbindelse med budget 2021 udvidet sit budget med 1.0 mio. kr. med henblik på: ”Styrket mental sundhed for udsatte unge mellem 18-23 år – ved omlægning af efterværnsindsatsen”.

Forvaltningen ønsker med denne orientering at give en status på implementeringen af udvidelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Familie og Forebyggelse har styrket og udvidet arbejdet med unge på efterværn gennem de seneste tre år ved en omlægning af efterværnsindsatsen. Flere unge har i perioden modtaget tilbuddet og de mest sårbare unge har fået mere intensive behandlingsforløb.

Efterværn gives til unge mellem 18 og 22 år efter Servicelovens §76: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Budgetudvidelsen på 1.0 mio. kr. bliver anvendt til ansættelse af to ungekonsulenter, der skal arbejde med følgende opgaver:

 • Øge 1:1-støtten til de mest udsatte i målgruppen til efterværn.

 • Støtte og vedligeholde gruppen af frivillige som er etableret i projektperioden.

 • Arrangere og deltage i intensive behandlingsture.

 • Drive efterværnscafe – samt andre netværksskabende aktiviteter der har bidraget til de positive resultater ved omlægningen.

Ungehuset vil fortsat følge effekten af Ungehusets efterværnsarbejde med fokus på følgende data:

 • Andelen af de unge i efterværn, som bliver selvforsørgende.

 • Reduktionen af belastningsgraden af de unge i efterværnsindsatsen (målt ud fra Journal Digitals tjeklister).

 • Andelen af unge i efterværn der enten er i uddannelse eller beskæftigelse. (Sammenligning mellem årene.)

 • Andelen af unge der siger ja til en efterværnsindsats.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00

177. Udviklingsplan for Task Force
Sagsnr.: 2019-002678
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

Familieafdelingen indgik i 2019 en aftale med Socialstyrelsen om et samarbejde med styrelsens Task Force. Baggrunden var blandt andet at få en vurdering af om ledelsen af Familieafdelingen, der gennem de seneste 12 år stort set har været den samme, havde blinde pletter i forhold til:

 • Overordnet styring og faglig ledelse

 • Faglig udredning

 • Valg af indsats og opfølgning

 • Inddragelse af børn og forældre

Familieafdelingen modtog i maj den endelige rapport fra Socialstyrelsen. Efterfølgende har Familieafdelingen i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet en udviklings- og implementeringsplan for de forbedringer Familieafdelingen og Socialstyrelsen ser, der bør foretages i myndighedssagsbehandlingen.

Socialstyrelsens Task Force foretager i uge 44 i 2021 en ny sagsgennemgang.

Forvaltningens orientering sker med henblik på at Børn, Kultur og Fritidsudvalget får gennemgået udviklings- og implementeringsplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om Familieafdelingens udviklings- og implementeringsplan til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Familieafdelingen indgik i 2019 en aftale med Socialstyrelsen om et samarbejde med styrelsens Task Force. Baggrunden var blandt andet at få en vurdering af om ledelsen af Familieafdelingen, der gennem de seneste 12 år stort set har været den samme, havde blinde pletter i forhold til:

 • Overordnet styring og faglig ledelse

 • Faglig udredning

 • Valg af indsats og opfølgning

 • Inddragelse af børn og forældre

Familieafdelingen modtog i maj den endelige rapport fra Socialstyrelsen.

I rapporten hedder det blandt andet:

 • Familieafdelingen er aktive og tilstede i vores sager

 • Familieafdelingen er tilgængelig for samarbejdsparterne

 • Familieafdelingen har en klar fælles socialfaglig retning som er kendt af alle medarbejdere og som kan se i de enkelte sager.

 • Familieafdelingen er i tæt kontakt med forældre og børn

 • Familieafdelingen er karakteriseret ved en ledelse der er tæt på medarbejderne og ved at den kollegiale sparring har prioritet.

Rapporten indeholder derudover en række anbefalinger; væsentligst:

 • Familieafdelingen kan med fordel skelne tydeligere mellem hvornår en børn og unge sag behandles efter Servicelovens §11 hhv. §52.

 • Familieafdelingen kan med fordel arbejde mere fokuseret og målrettet med undersøgelsesarbejdet.

 • Familieafdelingen bør have fokus på, hvornår de mange kontakter med børn og unge i sagerne er egentlige §48-samtaler

 • Familieafdelingen kan med fordel styrke det ledelsesmæssige fokus på opfølgning på sagernes lovmedholdelighed.

Efterfølgende har Familieafdelingen i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet en udviklings- og implementeringsplan for de forbedringer Familieafdelingen og Socialstyrelsen ser, der bør foretages i myndighedssagsbehandlingen. Følgende temaer indgår i udviklings- og implementeringsplanen:

 • Faglig, juridisk og kulturel understøttelse af sagsbehandlingen

 • Fælles faglig retning i sagsbehandlingen

 • Inddragelse af barnet eller den unge i egen sag

 • Skærpet fokus på overdragelse af sag fra team til team

 • Sikre ensartet praksis for vurdering af § 11 forløb eller afgørelse om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse

 • Sikre at de børnefaglige undersøgelser er målrettede samt udarbejdet rettidigt

 • Sikre en tydelig ansvarsfordeling og kompetence mellem Familieafdelingen og Familie og Forebyggelses udfører (Familie-, Unge- og Brohuset)

 • Sikre ensartet praksis for inddragelse af barnets/den unges og familiens private netværk

 • Sikre ensartet praksis for inddragelse af det professionelle netværk

Socialstyrelsens Task Force foretager i uge 44 i 2021 en ny sagsgennemgang.

Økonomi:

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Sagen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00

Bilag:

178. Chancelighed
Sagsnr.: 2020-007800
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Visionen fra Middelfartbarn til Verdensborger indeholder tre bånd med delvisioner for småbørns-, skole- og ungeområdet.

Derudover er der fire tværgående bånd; herunder ”Vi har alle med – og øger chanceligheden”. Kort fortalt skal dette tværgående bånd beskrive ambition og tilgang til de børn, der har brug for ekstra hjælp for at lykkes med at blive en Verdensborger. Det tværgående bånd er under udarbejdelse og forventes at være færdig i februar 2021.

Forvaltningen ønske en dialog med Børn, Kultur og Fritudsudvalget samt Skoleudvalget om indhold, retning og tematikker i ”Kort og godt om chancelighed”.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer giver tilbagemelding på udkastet til Kort og godt på chancelighed. Tilbagemeldingerne vil indgå i det videre arbejde med den endelige udgave.

Sagsbeskrivelse:

Visionen fra Middelfartbarn til Verdensborger indeholder tre bånd med delvisioner for småbørns-, skole- og ungeområdet. Derudover er  der fire tværgående bånd; herunder ”Vi har alle med – og øger chanceligheden”. Kort fortalt skal det tværgående bånd beskrive ambition og tilgang for de børn der har brug for ekstra hjælp for at lykkes med at blive en Verdensborger.

Det tværgående bånd er under udarbejdelse og forventes at være færdig i februar 2021. Forvaltningen ønske en dialog med Børn, Kultur og Fritudsudvalget samt Skoleudvalget om indhold, retning og tematikker i ”Kort og godt om chancelighed”.

I bilaget til dette dagsordenspunkt er der vedhæftet første udkast til ”Kort og Godt om Chancelighed”.

Forordet samt side 4 med den overordnede vision kan ikke ændres.

Teksten under de fire efterfølgende pejlemærker er dem, som skal sætte retningen for Middelfart Kommunes arbejde med de børn og unge, der har brug for ekstra støtte og hjælp, udover det, der gives på almenområdet og som er beskrevet  i ”Kort og godt” på hhv. småbørns-, skole- og ungeområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Taget til efterretning og drøftet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. december 2020 kl. 14:00
Skoleudvalget 8. december 2020 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER