Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 10. november 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
10. november 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Esben Erichsen
Kim Lund
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

164. 4. budgetopfølgning pr. 31 oktober for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-012591
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Kultur og Fritidsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31 oktober 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område og det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 6,073 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomi:

Drift

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

 

 • At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet merforbrug på 0,332 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Centralt realiseres der et merforbrug på 0,552 mio. kr., som blandet andet vedrører et forventet forbrug af opsparede midler fra fritidsmillionen i 2018 på fritidskonsulenten, et forbrug af opsparede midler som følge af renovering af nogle forenings- og forsamlingshuse og at der er udbetalt 0,300 mio. kr. som COVID-19 kompensation til Strib Svømmehal. Decentralt forventes Biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,220 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling.

   

 • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 3,514 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den primære årsag til afvigelsen er, at den budgetlagte effektiviseringsgevinst på 2,4 mio. kr. ved udvidelse af Brohuset ikke kan realiseres i 2020, da byggeriet er forsinket indtil starten af 2021. Derudover er der stigende udgifter til en særlig dyr enkelt sag på forebyggelsesområdet og at der er kommet en efterregulering vedrørende en respirationsudgift leveret af regionen som vedrører 2018/2019.

   

 • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 2,228 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er udfordret af udgifter forbundet med COVID-19, som forventes at medføre omkostninger på 2,424 mio. kr. i 2020, hvoraf området har modtaget en kompensation på 2,068 mio. kr. i det korrigerede budget. Området er derudover udfordret af stigende udgifter til specialområdet og stigende udgifter til privat pasning.

   

Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 19,597 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 24,499 mio. kr. og et merforbrug på 4,902 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger, og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

I budgetlægningen for 2021 er der i investeringsoversigten afsat 0,832 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende ombygningen af Nysgerrium. Det indstilles ved denne budgetopfølgning, at det afsatte beløb fremrykkes fra 2021 til 2020. Der frigives således et rådighedsbeløb på 0,835 mio. kr. mod at rådighedsbeløbet nedskrives tilsvarende i 2021. 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

Bilag:

2020-012591-34-BO-20 BKF
165. Regnskab 2019 for Middelfart Museum, CLAY – Keramikmuseum og Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond
Sagsnr.: 2020-014782
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Driftsregnskab for 2019 for Middelfart Museum, CLAY – Keramikmuseum og Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte regnskaber.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Museum driftsregnskab for 2019

Middelfart Museum har siden kvalitetsvurderingen 2011 arbejdet målrettet på at skabe et mere solidt økonomisk fundament. Dette gøres fx ved at omorganisere funktioner og faciliteter i museets egne bygninger og fraflytte lejede lokaler i 2020. Derudover har museet haft et øget fokus på at øge egen indtjening på bl.a. på guidede ture, butiks- og cafédrift.

En mere målrettet formidling har også i 2019 medvirket til en betydelig stigning i besøgstal, hvilket ses i skemaet nedenfor.

Antal gæster i udstillinger på museets adresser (Algade 8, Henner Friisers Hus og Psykiatrisk
Samling og Middelfart Byarkiv):

Årstal

2011

2016

2017

2018

2019

Antal besøgende

4.670

15.600

14.823

15.002

16.220

I ledelsesberetningen for 2019 berettes det, at bestyrelse og leder har udviklet ny strategiplan
for årene 2018-2021 med strategiske indsatser, tidsplaner og økonomi. Der følges løbende op på strategiplanen og den evalueres og drøftes for evt. justeringer eller ændringer en gang årligt på bestyrelsesmødet i august måned. Realiseringen af det nye psykiatrimuseum MIND er fortsat en af museets strategiske indsatser, hvor der er udviklet projektbeskrivelser for udstillinger i den historiske bygning og formidling i tunnelerne under hospitalsområdet.

Nedenstående er resultat af driftsregnskab for årene 2017-2019

 

2017

2018

2019

Overskud

192.930,00

235.102,00

135.325,00

Egenkapital

1.000.956,00

1.249.333,00

1.384.658,00

Driftstilskud

2.270.526,00

2.870.174,00

2.760.374,00

CLAY - Keramikmuseum driftsregnskab for 2019

Ledelsesberetningen for 2019 viser et overskud på 205 t.kr. Overskuddet begrundes først og fremmest i et stigende besøgstal, særligt henover sommermånederne. Med i alt 40.801 besøgende gæster oplevede CLAY i 2019 en publikumsfremgang på 4.969 gæster i forhold til 2018. Stigningen i besøgstallet har ligeledes haft en positiv effekt på omsætning i museets butik og café med en stigning på i alt 205 t. kr.

2019 har først og fremmest stået i jubilæets tegn, idet museet den 21. oktober fyldte 25 år. Med deltagelse af museets store netværk blev det markeret på flere festlige måder og var samtidig en bredt formidlet fortælling om museet i løbet af hele året.
Endelig igangsatte CLAY d. 1. sept. 2019 museets første ph.d. stilling og kan officielt nu betegnes en forskningsinstitution.

I 2019 havde museet fokus på formidling til børn og unge-segmentet med to projekter; Med udstillingen POTTEMAGERI!, var der workshops, hvor museets gæster kunne modellere, dreje, begitte, glasere mv. egne værker. Under overskriften, Keramikkens magi, lancerede museet i juli 2019 et undervisningsforløb målrettet folkeskolens elever fra 0-9. klasse, hvor de får en meget sanselig oplevelse i keramikkens tegn. Forløbet understøtter læringsmål inden for fagene dansk, billedkunst, håndværk og design.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2017-2019:

 

2017

2018

2019

Overskud/Underskud

86.950,00

-547.147,00

204.819,00

Egenkapital

1.485.545,00

817.400,00

977.058,00

Driftstilskud

4.085.696,00

4.325.600,00

4.325.600,00

Humlemagasinet og Sigfred Pedersens Museets Fond driftsregnskab for 2019

Ledelsen finder årets økonomiske resultat for tilfredsstillende. Ledelsesberetning for 2019 fortæller, at fonden havde følgende udstillinger:

- Den Historiske Dukkesamling i april – december.
- Historisk udstilling - Frederik den 7. og Grevinde Danner
- Juleudstilling i november – december.
- Åbne besøgshaver og museer i samme periode

Besøgstallet ligger i 2019 på niveau med tallet for 2018.

Besøgstal i perioden 2017-2019:

Årstal

2016

2017

2018

2019

Antal besøgende

15.000

16.000

14.000

14.400

Resultat af driftsregnskab for perioden 2017-2019:

 

2017

2018

2019

Overskud

487.168,00

381.372,00

356.051,00

Egenkapital

2.407.388,00

2.068.760,00

2.270.480,00

Driftstilskud

63.554,00

65.322,00

65.322,00

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

Bilag:

166. Ændringer i vedtægter for folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2019-005143
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget har drøftet og revideret vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At reviderede vedtægter sendes til godkendelse i Byrådet. 

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har på møde 26. februar 2020 drøftet ændringer i deres vedtægter. På mødet blev følgende ændringer forslået:

 1. Navneændring fra Folkeoplysningsudvalg til Fritidsråd.
 2. I stedet for at udpege en personlig stedfortræder, udpeges der suppleanter på gruppe niveau. Dvs. der fx ved idrætsforeningerne vælges en 1.,2., 3. og 4. suppleant, fordelt efter antal stemmer.
 3. Følgende fjernes: Der udpeges 1 medlem fra forsamlingshusene som tilforordnet.

De reviderede vedtægter er vedhæftet, hvor ændringerne er understreget.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00
Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15

Godkendt

Bilag:

167. Ekstraordinært driftstilskud til selvejende haller som konsekvens af COVID-19
Sagsnr.: 2020-015091
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen fremlægger forslag om et ekstraordinært driftstilskud til de selvejende haller  som konsekvens af COVID-19 situationen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender Børn, Unge og Fritidsforvaltningens forslag.

Sagsbeskrivelse:

Konsekvenserne af COVID-19 situationen rammer mange steder i samfundet, herunder også fritidsområdet og de selvejende haller i Middelfart Kommune.

Efter forårets nedlukning har hallerne siden sommer været åbne for aktiviteter, men med restriktioner og øgede krav til eksempelvis rengøring er hallerne nødt til at opretholde et vist service- og omkostningsniveau på trods af færre aktiviteter.  De selvejende haller er særligt udfordret af, at omfanget af sideindtægter fra arrangementer fra bl.a. stævner, messer, udstillinger etc. i hallerne ligger på et udsædvanligt lavt niveau i dette år som følge af COVID-19.

Der var håb om en nogenlunde tålelig vintersæson, men med de seneste restriktioner ultimo oktober 2020, som bl.a. indebærer et forsamlingsforbud på max. 10 personer, er udsigterne til indtægter i form af arrangementer stort set væk.   

Især Lillebælt Sport og Kultur og Vestfyns Kultur og Idrætscenter er udfordrede af manglende indtægter fra de mere kommercielle aktiviteter, men udfordringerne med at få dækket de faste bygnings- og lønomkostninger er generelle for det samlede halområde.

Alle haller er i gang med at tilpasse deres budgetter, omkostninger og aktivitetsniveau for resten af 2020 og 2021 til den aktuelle situation. Hallerne er et centralt omdrejningspunkt for forenings- og idrætslivet og dermed for borgernes fysiske og mentale sundhed – også under en pandemi.

Forvaltningen foreslår derfor, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud til de selvejende haller som følge af COVID-19 situationen.

Økonomi:

Forvaltningen foreslår, at de selvejende haller tilsammen modtager et ekstraordinært driftstilskud på i alt 1,5 mio. kr.

Fordelingen sker efter tildelingsmodellen jf. BBR-arealet på hallerne inkl. momsandelsprocent.

Fordelingen af midlerne vil derfor se således ud:

Tilskuddet finansieres ved at Kultur og Fritid overskudsafvikler med 1,5 mio. kr. af opsparede midler.

Høring:

Ingen

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

168. Udmøntning af 1,000 mio. kr. til fritidsområdet i 2021
Sagsnr.: 2020-014173
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget skal beslutte, hvordan den tilførte 1,000 mio. til fritidsområdet skal udmøntes i 2021.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter anvendelsen af den tilførte 1,000 mio. til fritidsområdet i 2021.

Sagsbeskrivelse:

I budgetforliget 2018 blev der afsat 1.000 mio. kr. om året til fritidsområdet. I den forbindelse blev det besluttet at benytte midlerne på følgende måde:

 • 2018:
  • Lokaletilskud 0,600 mio. kr.
   Medlemstilskud 0,100 mio. kr.
   Fritidskonsulent 0,300 mio. kr.
 • 2019: 
  • Lokaletilskud 0,700 mio. kr.
   Medlemstilskud 0,100 mio. kr.
   Fritidskonsulent 0,200 mio. kr.
 • 2020:         
  • Lokaletilskud 0,700 mio. kr.
   Medlemstilskud 0,300 mio. kr.

Fritidskonsulenten var i første omgang tænkt som en 2-årig projektstilling, og derfor var der kun afsat midler til en fritidskonsulent i 2018 og 2019. Efterfølgende blev der indgået en samarbejdsaftale med DGI og projektstillingen blev gjort 3-årig, men først med opstart fra 2019. Dermed blev de afsatte midler til fritidskonsulenten forskudt med 1 år, således de er blevet brugt i 2019 og 2020.

Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet d. 21.oktober 2020 deres indstilling til, hvordan den tilførte 1.0 mio. kr. skal anvendes i  2021.

På baggrund af den indgåede aftale med DGI om en fritidskonsulent i perioden 2019 - 2021 anbefalede forvaltningen, at 250.000 kr. af den tilførte million fortsat skulle anvendes til fritidskonsulentstillingen, således at Middelfart Kommune også kan leve op til den forpligtende aftale, der er indgået med DGI i det sidste år i den 3-årige projektansættelse. Fra 2022 og frem er fritidskonsulentstillingen gjort permanent og finansieret jf. vedtagelsen af budget 2021.

Forvaltningen havde derfor anbefalet følgende fordeling:

 • Lokaletilskud 0,750 mio kr.
 • Fritidskonsulent 0,250 mio. kr.

Folkeoplysningsudvalget ønskede på baggrund af deres drøftelse d. 21.10.20 at anbefale til BKF-udvalget, at anvende den tilførte million udelukkende til medlemstilskud og lokaletilskud. Hermed mangler finansieringen af fritidskonsulentfunktionen.

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets behandling af punktet har forvaltningen foretaget nogle beregninger i forhold til at finde en løsning, som både kan finansiere fritidskonsulentstillingen i 2021 og bedst muligt imødekomme Folkeoplysningsudvalgets intension om at yde størst muligt tilskud til foreningerne.

Forvaltningen indstiller på den baggrund følgende fordeling :

 • Lokaletilskud 0,650 mio kr.
 • Medlemstilskud 0,100 mio. kr.
 • Fritidskonsulent 0,250 mio. kr.
 • Økonomi:

  Udmøntning af 1,000 mio. kr. til fritidsområdet i 2021

  Høring:

  Ingen

  Klima & bæredygtighed:

  Beslutning:

  Udvalget godkender forvaltningens indstilling med følgende beløb:

  Lokaletilskud 0,650 mio. kr.

  Medlemstilskud 0,100 mio. kr.

  Fritidskonsulent 0,250 mio. kr.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15
  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

  Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15

  Folkeoplysningsudvalget indstiller til BKF-udvalget følgende udmøntning for 2021:

  • Lokaletilskud - 700.000 kr.
  • Medlemstilskud - 300.000 kr. 

     169. Ekstra puljen 2021 til folkeoplysende arbejde
  Sagsnr.: 2020-014173
  Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

  Præsentation:

  Folkeoplysningsudvalget skal indstille til Børn- Kultur- og Fritidsudvalget, hvordan ekstra puljen 2021 ønskes anvendt.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter anvendelsen af ekstra puljen 2021

  Sagsbeskrivelse:

  Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med budgetforlig 2021 fået bevilget ca. 460.000 kr. til fortsat arbejde med frivillige aktiviteter.

  I 2019 er puljen anvendt til:

  • Fripas - 100.000 kr.
  • Kursuspuljen - 220.000 kr.
  • Åben Skole Pulje - 70.000 kr.
  • Pulje til FN Verdensmål - 70.000 kr.

  Økonomi:

  Puljen er på 460.000 kr.

  Høring:

  Ingen

  Klima & bæredygtighed:

  Beslutning:

  Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15
  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00

  Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15

  Folkeoplysningsudvalget indstiller følgende anvendelse af ekstrapuljen i 2021 til BKF-udvalget:

  • Fripas - 90.000 kr.
  • Kursuspuljen - 200.000 kr.
  • Åben Skole Pulje - 100.000 kr.
  • Pulje til FNs Verdensmål - 70.000 kr.


  170. Den kommunale ungeindsats, status 2, efterår 2020
  Sagsnr.: 2020-014634
  Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

  Præsentation:

  Som del af Aftale om bedre veje til uddannelse og job fik kommunerne til opgave at organisere
  deres ungeindsats for de 15-25-årige unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og
  socialområderne. Formålet er at gøre de unge parate til at gennemføre ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
  Hermed følger 2. status i 2020. Statussen omfatter de fire indsatser, som den kommunale ungeindsats har haft særligt fokus på.

  Praksis har siden 1. januar 2019 været at den kommunale sammenhængende ungeindsats har afleveret status til udvalg og Byråd 2 gange årligt. Den fremtidige behandlingsplan foreslås ændret.

  Den kommunale ungeindsats har besluttet at næste fælles indsats er: ”Partnerskab med  uddannelsesinstitutionerne”.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene og Byrådet tager orienteringen til efterretning.
  • At Byrådet drøfter og kvalificerer den ny fælles indsats ”Partnerskab med uddannelsesinstitutionerne".
  • At Byrådet beslutter forslag om fremtidig ændret praksis i forhold til behandlingsplan, således at den kommunale ungeindsats afrapporteres til udvalg og Byrådet én gang årligt.

  Sagsbeskrivelse:

  Som del af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal kommunerne sikre en
  sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor den unge får én koordineret og
  sammenhængende uddannelsesplan. I Middelfart Kommune er den kommunale ungeindsats
  omsat via et systematisk samarbejde på praktisk, ledelsesmæssigt og politisk niveau.
  Organisationen navigerer efter nationale og lokale målsætninger samt særligt
  prioriterede indsatser.

  Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev der formuleret to nye uddannelsespolitiske
  målsætninger:

  • I 2030 skal 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller
  arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030.


  I forudgående periode har KUI haft særligt fokus på følgende fire indsatser:
  Omlægning af efterværn
  Indsatsen har haft fokus på at udvikle indsatserne til unge i efterværn, motivere unge til at deltage i efterværn samt kompetenceudvikling af medarbejdere i ungeindsatsen. De unge, som har været omfattet af indsatsen melder bl.a. om mindre ensomhed, øget trivsel og en øget opfattelse af at modtage passende støtte.
  Der er med budget 2021 afsat 1 mio. kr. til at bygge videre på de mange positive erfaringer fra efterværnsindsatsen, med fokus på at udsatte unge kommer godt over i et selvstændigt voksenliv.

  Uddannelsesvejledning til alle
  Indsatsen har haft fokus på øget uddannelsesvejledning, således at også folkeskoleelever, der er vurderet uddannelsesparate, får tilbud om individuel uddannelsesvejledning. Forskellige former for åben vejledning har været afprøvet (individuel vejledning og forældrecafé). Disse tilbud har dog kun været benyttet i begrænset omfang, og tilbagemeldingerne fra elever, forældre og skolerne er at både den kollektive og digitale vejledning støtter dem i uddannelsesvalg.
  Der er fortsat opmærksomhed på udviklingsmulighederne for mere individuel vejledning samt forældrecafé, hvorfor indsatsen fortsat udvikles.

  Unge i mesterlære

  Indsatsen har fokus på at bidrage til færre unge uden job og uddannelse og flere unge som vælger en erhvervsuddannelse. En håndholdt indsats skal støtte de unge i at opnå tilstrækkelig robusthed til at gennemføre et mesterlæreforløb. Målsætningen er, at 30 udsatte unge indgår en mesterlæreaftale i løbet af to år. Efter første år har 10 unge indgået en mesterlæreaftale.
  Hypotesen om at en håndholdt, fleksibel indsats kan hjælpe udsatte unge videre i uddannelse vurderes dermed at holde, og indsatsen vil i løbet af kommende år overgå til en velafprøvet metode.

  Læring og kultur i den sammenhængende ungeindsats
  Indsatsen har fokus på at skabe en sammenhængende ungeindsats i Middelfart Kommune og et fællesskab om ungeindsatsen via læring i fællesskaber og fællesskaber som kultur. Dette sker ved fælles aktiviteter, fælles kompetenceudvikling og udvikling af fælles faglighed.
  En kommende ny ’hovedlov’, som skal sikre borgere med komplekse udfordringer koordinerede forløb og sammenhængende indsatser med fokus på job og uddannelse vil stille yderligere krav til de faglige fællesskaber i ungeindsatsen, som i 2021 vil arbejde med implementeringen af hovedloven.

  Disse indsatser er implementeret i driften. Indsatsen Læring og kultur i den sammenhængende ungeindsats er dog et vedvarende udviklingsspor.

  De supplerende data, som fremgår af vedhæftede bilag Ungenotat – efterår 2020, er relevante data, fx:

  De unges uddannelsesvalg
  Der er i alt 464 9. klasses elever på kommunens folke-, privat og friskoler som sommeren 2020 har foretaget et uddannelsesvalg:
  • Heraf valgte i alt 284 elever et 10. skoleår
  • Heraf valgte 213 elever 10. skoleår på en efterskole
  • 10,5 % af 9. klasses eleverne på kommunens folkeskoler valgte at starte en erhvervsuddannelse. På privat- og friskolerne valgte 4,2 % af eleverne en erhvervsuddannelse.
  • 25,6 % af 9. klasses eleverne på kommunens folkeskoler valgte at starte en gymnasial uddannelse. På privat- og friskolerne valgte 29,2 % af eleverne en gymnasial uddannelse

  Der er i alt 56 10. klasses elever på kommunen folke-, privat og friskoler som sommeren 2020 har foretaget et uddannelsesvalg:
  • Af de 30 elever på den kommunale 10’eren har de 10 elever valgt en erhvervsuddannelse og 13 elever har valgt en gymnasial uddannelse.
  • Af de 26 elever på den privat- eller friskole har 2 elever valgt en erhvervsuddannelse og 24 elever har valgt en gymnasial uddannelse
  • I alt påbegyndte 9 elever i Middelfart Kommune FGU efter 9. eller 10. klasse

  Udviklingen i unges tilmelding til erhvervsuddannelse efter folkeskolen (9. eller 10. klasse) placerer Middelfart med 22,2 % som søgte en erhvervsuddannelse i 2020. Her ses udviklingen i tilmeldinger til erhvervsuddannelse i Middelfart Kommune sammenlignet med landsplan:  Udviklingen i unges tilmelding til gymnasial uddannelse efter folkeskolen (9. eller 10.klasse) placerer Middelfart med 71,8 % som søgte en gymnasial uddannelse i 2020. Her ses udviklingen i tilmeldinger til gymnasial uddannelse i Middelfart Kommune sammenlignet med landsplan:  Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  Forberedende Grunduddannelse er et job- og uddannelsesforberedende tilbud for unge i alderen 15-25 år, som endnu ikke er klar til ordinær uddannelse eller job, men har brug for træning eller støtte for at blive klar.

  De første elever startede på uddannelsen i august 2019. I perioden marts-september 2020 har 51 elever afsluttet FGU. Heraf er 55 % påbegyndt erhvervsuddannelse.
  Pr. september 2020 er der 128 elever på FGU Trekanten, Middelfart.

  Forslag til ny fælles indsats:
  Den politiske styregruppe har i samarbejde med ledelsen af den kommunale ungeindsats besluttet, at den næste fælles indsats skal være ”Partnerskab med uddannelsesinstitutionerne”. 

  Baggrunden herfor er, at den kommunale ungeindsats i Middelfart Kommune i høj grad er etableret, og det næste skridt kan oplagt  være, at ungeindsatsen åbner sig mere mod omverdenen.

  Ønsket er etablering af et strategisk partnerskab på politisk og administrativt niveau, som omsætter de nationale uddannelsespolitiske målsætninger til lokale indsatser og mål. Målet hermed er at sætte politisk aftryk på samarbejdet med uddannelsesinstitutioner båret af en ambition om at den uddannelsespolitiske dagsorden har fokus på efterspørgslen efter unge på uddannelsesinstitutionerne og hos erhvervslivet.

  Ovenstående er båret af en vision om "At lykkes for og med alle unge. Alle unge skal kunne indfri deres potentiale".

  Overordnet ser vi disse centrale uddannelsesdrivere for partnerskabet:

  1. Øget fokus på brobygning fra grundskole til kompetencegivende uddannelser

  Vi vil forbedre sammenhængen mellem uddannelsesretninger – og niveauer (fra grundskolen til kompetencegivende uddannelser) for at skabe en uddannelsesbevidsthed og -parathed blandt børn og unge. Dvs. en øget bevidsthed og forståelse om sammenhænge mellem ”skole og job”.

  2. Højne uddannelsesniveauet for alle – mere, bedre og relevant uddannelse

  Vi vil løfte uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune med attraktive studiemiljøer i byen og udvikling og tiltrækning af strategiske uddannelsestilbud på tværs af ungdoms-, erhvervs- (og videregående) uddannelser

  3. Udbud af kvalificeret arbejdskraft

  Vi vil sikre det rigtige ”match” mellem erhvervslivets behov og udbuddet af lokale (i trekantsområdet) erhvervsrettede uddannelser i forhold til tilgængelig kvalificeret arbejdskraft og efter-/  videreuddannelse af eksisterende medarbejdere. Det handler også om at skabe en uddannelsesmæssig bevidsthed – og parathed hos de unge om, at lokale uddannelser giver adgang til attraktive jobmuligheder i Middelfart Kommune, og om at virksomhederne stiller elevpladser til alle til rådighed.

  4. Partnerskab med det lokale erhvervsliv

  Vi vil øge inddragelsen af lokale virksomheder i uddannelsessamarbejde på tværs af alle niveauer med henblik på praktikforløb, elevpladser, studie- og specialeopgaver på lokale virksomheder.

  Partnerskabet mellem Middelfart Kommune og uddannelsesinstitutionerne i området skal tage udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Hvordan kan vi sikre at flere unge gennemføre kompetencegivende uddannelse?
  • Hvordan kan vi højne uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune?
  • Hvordan kan vi sikre et kvalificeret uddannelsesvalg hos de unge?
  • Hvordan kan vi sikre at flere unge gennemfører erhvervsuddannelse?
  • Hvordan kan vi sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft?
  • Hvordan kan vi lykkes med at sikre praktik- og elevpladser til unge i uddannelse?
  • Hvordan kan vi medvirke til at flere unge bliver boende i Middelfart Kommune under uddannelse/ studietid og efterfølgende?
  • Hvordan kan vi øge det strategiske samarbejde (talentforløb, rekruttering) på udvalgte vækstområder?

  Ud over ovenstående kan konkrete output af partnerskabet på praktisk niveau være:

  • fælles problemformulering og mulige løsninger på inklusion i ungdomsuddannelserne
  • etablering af gennemførselsberedskab
  • udvikling af uddannelsesplan og styrkelse af overgange til uddannelse og overgange til job (brobygning)
  • kortlægning af de unges uddannelsesvalg
  • flere fællesskaber med uddannelsesinstitutionerne på praktikerniveau.


  Behandlingsplan fremadrettet:
  Praksis har siden 1. januar 2019 været at den kommunale sammenhængende ungeindsats har afleveret status til udvalg og Byråd 2 gange årligt.
  Opfølgning på indsatser og dermed hvor ofte en evaluering ønskes, kan vurderes ud fra følgende muligheder:
  • To gange årligt i både udvalg og Byråd
  • En gang i udvalg og ikke i Byråd
  • En gang årligt i både udvalg og Byråd.

  Forvaltningen foreslår, at den kommunale ungeindsats afrapporteres til både udvalg og Byråd én gang årligt.  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Klima & bæredygtighed:

  Den sammenhængende kommunale ungeindsats arbejder især i henhold til Verdensmål 4
  "Kvalitetsuddannelse" med henblik på at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og
  fremme alles muligheder for livslang læring.

  Beslutning:

  Punktet blev behandlet på et fælles møde mellem Skoleudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

  Skoleudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget besluttede at løfte orienteringspunktet om statusnotatet op til et beslutningspunkt.

  De to udvalg besluttede følgende:

  • Omlægning af efterværn, som medfører styrket efterværn og støtte til unge i forhold til deres mod på livet og mere uddannelse overgår til BKF udvalgets driftsområde.

  • Unge i Mesterlære er i god gænge og overgår til drift.

  • Læring og kultur i den sammenhængende ungeindsats vil fortsat være forankret i KUI-Styregruppen, som har ansvaret for at sikre de sammenhængende indsatser.

  • I forhold til punktet uddannelsesvejledning vurderer fagudvalgene ikke, at arbejdet er kommet tilstrækkeligt i mål. Fagudvalgene ønsker derfor, at der fortsat arbejdes på at udvikle vejledningen til alle elever for at sikre alle unge har mod på livet og mod til mere uddannelse. Det betyder, at denne indsats fortsat skal følges af alle fagudvalg i regi af KUI-opgaven.

  Skoleudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget besluttede at løfte punktet om den fremtidige afrapportering op til en beslutningssag.

  De to udvalg besluttede følgende:

  • At der fortsat skal være to årlige afrapporteringer

  I forhold til forvaltningen indstilling om, at Byrådet drøfter og kvalificerer den nye fælles indsats ”Partnerskab med uddannelsesinstitutioner” blev dette punkt godkendt

   

  Kim Lund deltog ikke i punktets behandling

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00
  Skoleudvalget 10. november 2020 kl. 16:00
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2020 kl. 15:00
  Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2020 kl. 15:30
  Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
  Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

  Bilag:

  171. Evaluering af Sommeraktiviteter målrettet børn og unge
  Sagsnr.: 2020-008425
  Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

  Præsentation:

  Orientering om sommeraktiviteter der er afholdt i kraft af, at Middelfart Kommune i sommeren 2020 blev tildelt et tilskud på 1.432.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Tilskuddet skulle sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Børn, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Med 12 forskellige initiativer har der været afholdt 67 sommerferieaktiviteter, som er tilbudt til en bred målgruppe af børn og unge. Det har givet et samlet deltagerantal på ca. 2.587 børn og unge, og det vurderes at ca. 1.900 børn og unge fra Middelfart Kommune har deltaget i et eller flere forskellige sommeraktiviteter i juli og august. En del af aktiviteterne har været særligt målrettet børn og unge i en udsat position, mens andre har været åbent for alle interesserede.
   
  Gratis deltagelse og transport til aktiviteten har medvirket til, at børn og unge fra alle kommunens lokalområder har deltaget i aktiviteterne. Der er således blevet skabt nye relationer mellem børn og unge på tværs af kommunens lokalområder. Det har også betydet at børn og unge i en økonomisk eller social udsat position i særlig høj grad har deltaget i aktiviteterne.   

  Det skal fremhæves, at langt de fleste aktiviteter er sket i samarbejde med lokale institutioner, aktører og frivillige foreninger. Det har givet de deltagende børn og unge en mulighed for at få en tilknytning til de lokale fællesskaber og fritidsaktiviteter.

  Som eksempel dannede Vestfyns Kultur- og Idrætscenter rammen for aktiviteten Leg, læring og Fællesskab, hvor blandt andre Nr. Åby Båring Håndboldklubs trænere underviste børnene i et nyt samarbejde med ungdomsskolens medarbejdere.

  Et andet eksempel er initiativet SSP på Marinaen, hvilket har indeholdt flere aktiviteter, hvor Fyns Politi og SSP har mødt unge og børn i inkluderende og kriminalpræventive aktiviteter. De åbne aktiviteter sikrede en bred deltagelse fra børn i udsatte positioner og børn der tidligere havde deltaget i andre sommeraktiviteter. 

  Pædagogiske og administrative medarbejdere har grebet opgaven på trods at den korte tidsfrist. De administrative medarbejdere har sikret en koordinering mellem de kommunale institutioner, et trygt forældresamarbejde samt understøttelse med de mange praktiske udfordringer.

  Økonomi:

  Af de bevilgede midler på 1.432.000 kr. er der blevet brugt 916.854 kr. ud fra følgende fordeling:

  Udgiftstype

  I alt kr.

  Lønudgifter

  282.309,91

  Forplejning, entré, materialer og transport

  368.713,63

  Foreningsaktiviteter

  106.248,00

  Camp True North

  150.000,00

  Revision

  9.582,50


  Høring:

  Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

  Klima & bæredygtighed:

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00
  Skoleudvalget 10. november 2020 kl. 16:00

  Bilag:

  172. Samlingssteder - nye retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler
  Sagsnr.: 2019-003705
  Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

  Præsentation:

  Nye retningslinjer for udlån af kommunale lokaler har været sendt i høring ved relevante parter.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forslaget om nye retningslinjer for udlån af kommunale lokaler indstilles til godkendelse i Byrådet.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har udarbejdet nye retningslinjer, i forbindelse med Byrådets ønske om, at kommunale lokaler lettere kan bruges som samlingssteder.

  De nye retningslinjer har afledt følgende ændringer:

  • Der kan ske vederlagsfrit udlån til øvrige foreninger, brugergrupper, borgerinitiativer og fællesskaber.
  • Godkendelse af aktivitet kan ske af institutionsleder eller brugerbestyrelser.
  • Ved udlån af lokaler direkte gennem en kommunal institution er det institutionsledelsens ansvar, at retningslinjerne for udlån af lokalerne er overholdt.
  • Udlån til støtteforeninger med baggrund i almennyttig forening.
  • Grundejerforeninger, beboerforeninger og foreninger med private særlige interesser som fx antenneforeninger og kolonihaveforeninger henvises som udgangspunkt til private samlingssteder, kan dog i særlige tilfælde (fx den årlige generalforsamling) booke kommunale lokaler mod betaling.
  • Kommunale ansatte kan ikke låne eller leje kommunale lokaler til private formål.
  • Udlån af kommunale lokaler kan overdrages til Frivilligcenter og brugerbestyrelser.
  • Tilføjede bilag med oversigt over lånemuligheder, ansvar og tilsyn, samt en skabelon til registrering af udlån til ikke folkeoplysende foreninger og andre brugergrupper.

  Høringssvar

  Retningslinjerne har været sendt i høring og indkomne svar er vedhæftet som bilag.

  Der er i alt indkommet 14 høringssvar.

  Generelt er høringssvarende positive over de nye retningslinjer. Seks høringssvar ser positivt på formålet med at åbne lokalerne for lokalsamfundet. 

  Fem ud af 11 af høringssvarene fra de kommunale institutioner beskriver bekymring om dækning af de øgede udgifter til det forventede øgede forbrug af lokalerne. Dertil beskriver de en bekymring for varetagelsen af den administrative opgave blandt institutionens medarbejdere.

  Handicaprådet ønsker, at handicaporganisationerne har førsteret til de lokaler, der er handicapvenlige.
   
  Forslag til sproglige ændringer

  Økonomi:

  Der må forventes et øget forbrug af kommunens lokaler og derved også et øget forbrug af vand, varme og el samt rengøring og servicehjælp.

  Høring:

  Retningslinjerne har været sendt i høring i perioden 8. til 22. januar blandt følgende
  høringsparter:

  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Frivilligcentret
  • Kommunale institutioner
  • Teknik og Miljøforvaltningen

  Retningslinjerne har efterfølgende været sendt i hørring blandt skoler og dagtilbud i perioden 3. oktober til 1. oktober.

  Klima & bæredygtighed:

  Et øget forbrug af vand, varme el med videre kan have en afledt negativ effekt på klimaet.

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse.

  Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15
  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. november 2020 kl. 14:00
  Skoleudvalget 10. november 2020 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 1. december 2020 kl. 15:00
  Byrådet 7. december 2020 kl. 17:00

  Folkeoplysningsudvalget 21. oktober 2020 kl. 16:15

  Godkendt

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER