Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 6. oktober 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
6. oktober 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Peter Storm
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Esben Erichsen
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

158. Velfærdstjek - Tilfredshedsundersøgelse på biblioteksområdet
Sagsnr.: 2020-011434
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 5. november 2018 at udføre velfærdstjek på tværs i Middelfart Kommune.
Formålet med velfærdstjekkene er at bidrage offensivt til udviklingen af velfærd i Middelfart Kommune. Udvalget gives en orientering på det godkendte velfærdstjek på biblioteksområdet og et forslag til, hvilke tiltag der kan i gangsættes på baggrund af undersøgelses resultater.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender igangsættelsen af de fremlagte tiltag på biblioteksområdet.

Sagsbeskrivelse:

I velfærdstjekket på biblioteksområdet anvendes resultaterne fra den nationale brugertilfredshedsundersøgelse Bibliometer foretaget i foråret 2020. Undersøgelsen baserer sig på to datasæt ved en spørgeskemaundersøgelse blandt et stort og bredt repræsentativt udsnit af brugere udtrukket af brugerregistret med 1.144 besvarelser. Dertil er der blevet foretaget 450 interviews med borgere i Middelfart Kommune, hvoraf 250 personer var ikke-brugere af biblioteket.

Undersøgelsen viser overordnet, at tilfredsheden med bibliotekerne i Middelfart Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet. Brugerne oplever, at biblioteket har stor værdi for lokalsamfundet og fungerer som en inspirationskilde.

Brugerværdien er størst hos de ældste brugere, brugere der anvender oplevelsesrelaterede tilbud og besøger biblioteket hyppigt med længerevarende besøg. Brugerværdien er lavest for yngre brugere, der sjældent besøger bibliotekerne.

Strib Bibliotek opnår højeste brugsværdi i forhold til de øvrige biblioteker. 75 % af brugerne benytter biblioteket på KulturØen og biblioteket har også en bemærkelsesværdig høj bruger-værdi. Ejby Bibliotek ligger lige under landsgennemsnittet for brugertilfredshed, mens Nørre Aaby Biblioteks brugere har den laveste brugerværdi.

Undersøgelsen viser endvidere at der er potentiale for forbedringer og nye tiltag.

 • Flertallet af borgerne er ikke brugere af biblioteket (56 %), hvilket ligger betydeligt over landsgennemsnittet på 44 %. Det anbefales derfor, at der iværksættes informationskampagner rettet mod ikke-brugere, samt afvikling af nye arrangementsformer. Målsætningen er, at Middelfart Kommune er på landsgennemsnittet i 2023, når Bibliometer igen foretager en brugertilfredshedsundersøgelse.
 • Flere af brugerne ønsker udvidet åbningstid i hverdagene. Det anbefales derfor at udvide åbningstiden med en til to timer i hverdagene. 
 • Særligt for borgerne i Middelfart Kommune ses folkebiblioteket som en vigtig brik i formidling om bæredygtighed. Det anbefales derfor, at emnet og samarbejde med aktører inden for emnet får et forøget fokus i de kommende år.
 • Tilgængelighed til materialer har en stor værdi for brugerne. Det anbefales derfor at prioritere anskaffelse af både fysiske og digitale udgivelser samt at arbejde med øget digitalisering af bibliotekernes materialer.
 • Brugertilfredsheden blandt brugerne på Nørre Aaby Bibliotek er særligt lav. Det anbefales derfor at genoptage en borgerinddragelsesproces, hvor borgere og politikere går i dialog om driften af Nørre Aaby Bibliotek.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

 • Orienteringen taget til efterretning.
 • Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00

Bilag:

159. COVID-19 kompensation til Strib Svømmehal
Sagsnr.: 2020-004894
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

COVID-19 kompensation til Strib Svømmehal.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte forslag til økonomisk kompensation.

Sagsbeskrivelse:

Som konsekvens af coronasituationen har Strib Svømmehal holdt tvangslukket grundet restriktioner nedsat af Sundhedsstyrelsen. Lukningen har været fra d. 11. marts til d. 8. juni 2020. Herefter har svømmehallen haft åbent, men med en begrænsning på antal besøgende og færre deltagere på træningsholdene.  

Lukningen har haft betydelige økonomiske konsekvenser for entré-salg og indtjening fra holdtræning. Svømmehallen har dog fortsat haft driftsudgifter, hvilket har resulteret i at svømmehallen er økonomisk udfordret.

Dertil har svømmehallen ikke været dækket af nationale hjælpepakker i form af lønkompensation til hallens medarbejdere eller de kompensationsordninger fremsat af Middelfart Kommune for økonomisk dækning af bookede haltimer.

Økonomi:

Det foreslås derfor, at Strib Svømmehal modtager et ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. til dækning af driftsudgifter, som følge af COVID-19 nedlukningen. Tilskuddet finansieres ved et merforbrug på 0,350 mio. kr., som dækkes indenfor Kultur & Fritidsområdets samlede økonomi.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00

160. Regnskab Haller - 2019
Sagsnr.: 2020-012433
Sagsbehandler: Sara Lund Jensen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har modtaget og gennemgået årsregnskaberne for 2019 fra
de selvejende haller; Brenderup Aktivitetscenter, Lillebælt Sport og Kultur; Vestfyns Kultur- og Idrætscenter samt Ejby-Hallerne.

Årsrapporter med dertilhørende resultatopgørelser, balancer og ledelsesberetninger er vedlagt
som bilag til denne sag.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender fremsendte årsregnskaber.   

Sagsbeskrivelse:

Lillebælt Sport og kulturs driftsregnskab for 2019:
Ledelsesberetningen for driftsregnskab 2019 ligner beretningerne for forgange år. Årets
resultat konkluderes som tilfredsstillende, da forventningerne er indfriet. Lillebælt Sport og Kultur er som de foregående år udfordret af likviditet til drift samt afdrag af gæld, men med omlægning af prioritetsgæld primo 2019 samt et øget kommunalt driftstilskud over de næste par år, forventes det ikke at virksomheden har behov for yderligere lånoptagelse til drift.

Der vil fortsat være et øget fokus på udnyttelse af ledig tid i faciliteter, konference og cateringvirksomhed samt fortsat fokus på løbende udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2017-2019.

 

2017

2018

2019

Overskud

kr. 316.204,00

kr. 278.102,00

kr. 460.646,00

Egenkapital

kr. 36.077.004,00

kr. 36.077.004,00

kr. 37.421.729,00

Driftstilskud

kr. 4.349.786,00

kr. 4.462.286,00

kr. 4.537.896,00

Aktivitetscentret i Brenderups driftsregnskab for 2019:
Brenderup Aktivitetscenter kom ud af 2019 med et overskud, hvilket er et resultat der har udviklet sig efter ledelsens forventninger.

Der er i 2019 ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2017-2019.

 

2017

2018

2019

Under-/overskud

kr. 141.177,00

kr. -1.595.000,00

kr. 213.380,00

Egenkapital

kr. 3.305.995,00

kr. 1.710.431,00

kr. 1.923.811,00

Driftstilskud

kr. 1.148.036,00

kr. 1.149.261,00

kr. 1.105.289,00

Vestfyns Kultur og Idrætscenters driftsregnskab for 2019:
Der er for året ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for institutionens finansielle stilling. Samme konkluderede ledelsesberetningen for 2017 samt 2018.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2017-2019.

 

2017

2018

2019

Under-/overskud

kr. 168.940,00

kr. -26.600,00

kr. -472.814,00

Egenkapital

kr. 713.013,00

kr. 501.477,00

kr. 28.663,00

Driftstilskud

kr. 1.011.667,00

kr. 1.053.202,00

kr. 1.026.886,00

Ejby - Hallerne driftsregnskab for 2019:
Overordnede konklusion for regnskabsåret er overordnede tilfredsstillende. Grunden herfor er stigning i udlejning af hallerne, hvilket Ejbyhallerne også oplevede i 2018. Ledelsen forventer et resultat for kommende år på samme niveau.

Nedenstående viser resultat af driftsregnskab for årene 2017-2019.

 

2017

2018

2019

Overskud

kr. 240.254,00

kr. 44.563,00

kr. 132.814,00

Egenkapital

kr. 653.220,00

kr. 697.783,00

kr. 697.783,00

Driftstilskud

kr. 1.427.319,00

kr. 1.495.525,00

kr. 1.490.134,00

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00

Bilag:

161. Socialtandpleje
Sagsnr.: 2020-012585
Sagsbehandler: Tove Tørnes

Præsentation:

Forvaltningens forslag til implementering af Socialtandpleje i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkender plan for implementering af lov om Socialtandpleje

Sagsbeskrivelse:

1. juli 2020 er ny lov om Socialtandpleje trådt i kraft. Socialtandplejen udvider paletten af tandlægeordninger til borgere, som ikke kan benytte almindelige praksis tandlæger. Kommunerne administrere i forvejen Omsorgstandplejen hvor målgruppen hovedsageligt er ældre borgere og Specialtandplejen som er et tilbud til børn og voksne, som har specielle behov f.eks. pga. udviklingshæmning, sindslidelse, sklerose eller andre funktionsnedsættelser.

Den nye lov om Socialtandpleje betyder, kommunalbestyrelsen skal tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§ 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Da 4Kløveren er stedet hvor borgere kommer direkte ind fra gaden for at få hjælp og vejledning er det hensigtsmæssigt at lægge vejledningsdelen her. Da der er mange tandlægeordninger med hver deres målgruppe og herudover en række tilskudsordninger, som varetages af Borgerservice foreslås det at 4Kløveren bliver det sted i kommunen hvor der er overblik over alle ordninger. Borgere som kommer i 4Kløveren kan således blive vejledt om hvordan og hvor de kan søge om hjælp uanset hvilken ordning der er aktuel for den enkelte borger. Visitationsretten flyttes ikke til 4Kløveren - udelukkende den vejledende og rådgivende funktion.

Forvaltningen foreslår, at den kommunale tandplejeklinik i Ejby danner rammen om Socialtandplejen. Her skal borgeren ringe og få en tid eller gå ind fra gaden. Tandplejen vil være fleksibel og bruge de huller, som i forvejen er indlagt i kalenderen til akuttider til børn. I de tilfælde hvor borgeren opsøger 4Kløveren vil der være mulighed for at de hjælper med at ringe og hvis det er nødvendigt også følger borgeren til behandling i Ejby.

Udover de lovfastsatte tandlægeordninger har Middelfart Kommune også den frivillige tandlægeordning. Her arbejder privat praktiserende tandlæger gratis og formanden for Udsatterådet henter og bringer borgerne. Der har været drøftelser såvel i forvaltningen som blandt tandlægerne i ordningen om hvorvidt socialtandplejen erstatter den frivillige tandlægeordning. Umiddelbart er vurderingen at det gør den ikke. Dels er målgruppen for Socialtandpleje snæver og dels er årsagen til, at den frivillige tandplejeordning er så velfungerende at borgerne bliver hentet og bragt og det derfor er trygge rammer. Herudover er midlerne til Socialtandplejen begrænsede.

Såfremt tandlægerne i den frivillige ordning ønsker at fortsætte anbefales det, at de to ordninger kører parallelt det kommende år. Herefter evalueres de to ordninger og eventuelle ændringer foretages med udgangspunkt i evalueringen.

 

 

Økonomi:

 

Middelfart Kommune får årligt 384.000 kr. til Socialtandplejen. Det foreslås, at dele beløbet i 2 fra og med 2021 således 192.000 kr. går til tandplejen og 192.000 kr. til 4Kløveren.

DUT-kompensationer tilfalder ikke områderne i 2020. Det betyder, at såfremt der i forhold til løsning af de konkrete opgaver opstår et væsentligt merforbrug, vil der skulle findes en fælles økonomisk løsning herpå . 

Høring:

Beslutning:

Udvalget godkender indstillingen med den tilføjelse at tilbuddet også kan foregå på klinikken på Lillebæltskolen.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 8. oktober 2020 kl. 15:30

162. Ansøgning om forlængelse af pilotprojekt Landsbyordning Brenderup
Sagsnr.: 2019-001857
Sagsbehandler: Aase Nissen

Præsentation:

Fællesledelse i en landsbyordning mellem Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole afprøves i et 2 årigt pilotprojekt. Projektet kører fra 1. oktober 2018 til udgangen af 2020. Forlængelse af pilotprojektet til afslutning af skoleåret 2021/22 indstilles til Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Skoleudvalgets godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur- og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget godkender:

 • at pilotprojektet forlænges til udgangen af skoleåret 2021/22.
 • at evaluering af pilotprojektet udskydes til 4. kvartal 2021, med henblik på politisk stillingtagen til en fuld integreret landsbyordning mellem Brenderup Børnehus og  Anna Trolles Skole på udvalgsmøde i 1. kvartal 2022.

Sagsbeskrivelse:

Pilotprojekt mellem Anna Trolles Skole og Brenderup Børnehus har været i gang ca. 1½ år og skulle efter planen evalueres i august/september 2020.

Status på projektet er, at en styrket, klar og synlig ledelse i børnehuset samt strategisk arbejde med at få et ledelsesteam placeret i organisationen er iværksat og projektet styres i rigtig retning. Grundet coronasituationen i foråret 2020 er integration af de to bestyrelser fortsat i sin spæde start. I skoleåret 2020/21 planlægger ledelsen derfor initiativer for at styrke sammenholdet mellem Anna Trolles Skole og Brenderup Børnehus. Ligesom samarbejdet mellem de to bestyrelser ønskes styrket. På nuværende tidspunkt udgør bestyrelsesformændene for de to bestyrelser en fællesbestyrelse.

På den baggrund ønsker fællesbestyrelsen, at pilotprojektet forlænges til afslutningen af skoleåret 2021/22, med henblik på en fuld integreret landsbyordning samt valg af fællesbestyrelse i foråret 2022, hvor valgperioden for Anna Trolles Skoles bestyrelse udløber. Fællesbestyrelsens ansøgning om forlængelse af pilotprojekt for Brenderup Børnehus og Anna Trolles Skole vedlægges.

Forvaltningen bakker op om fællesbestyrelsens ønske om forlængelse af projektperioden til afslutning af skoleåret 2021/22 og foreslår, at den planlagte evaluering af pilotprojektet gennemføres i 4. kvartal 2021, med henblik på at resultaterne behandles sammen med en politisk stillingtagen til en fuld integreret landsbyordning på udvalgsmøde i 1. kvartal 2022.

Økonomi:

Med vedtagelsen af pilotprojektet i 2018 blev det besluttet, at souschefstillingen skulle finansieres med henholdsvis 70 pct. af udgiften fra Dagtilbud og 30 pct. fra SFO. 

I forbindelse med budget 2021 er den overstående fordeling indregnet i tildelingsmodellerne på de to områder.

Høring:

Beslutning:

 • Godkendt.
 • Godkendt med bemærkning om, at udvalget får en status på arbejdet fra ledelse, bestyrelsesformænd og medarbejderrepræsentanter i foråret 2021.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00

163. Ny Hyllehøj: Godkendelse af visions- og idéoplæg
Sagsnr.: 2020-005194
Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

Præsentation:

I løbet af 2019 blev der udarbejdet en masterplan for dagtilbudsområdet. Generelt beskriver masterplanen, hvordan kommunens nuværende struktur og fysiske rammer kan rumme den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0–5 årige. Beslutningen om de endelige løsninger blev taget i forbindelse med behandlingen af budget 2020 og vedtagelsen af anlægsbudgettet her.

En af løsningerne vedrører etablering af en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Til dette projekt er der med budget 2020 og budget 2021 i alt afsat 25,9 mio. kr. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning den 1. april 2023.

Byrådet gives en status på opstartsarbejdet med henblik på godkendelse af det samlede visions- og idéoplæg, som er produktet heraf. I henhold til gældende praksis orienteres Byrådet herefter kun om byggeriet, hvis det afviger fra den økonomiske ramme i oplægget.

Forvaltningen foreslår:

 • at Byrådet godkender visions- og idéoplægget for Ny Hyllehøj - en ny, integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen.

Sagsbeskrivelse:

I løbet af 2019 blev der udarbejdet en masterplan for dagtilbudsområdet. Generelt beskriver masterplanen, hvordan kommunens nuværende struktur og fysiske rammer kan rumme den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0–5 årige. Beslutningen om de endelige løsninger blev taget i forbindelse med behandlingen af budget 2020 og vedtagelsen af anlægsbudgettet her. En af løsningerne vedrører etablering af en ny integreret daginstitution (Ny Hyllehøj) ved Hyllehøjskolen til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn.

Det første skridt på vejen i opførelsen af et nyt byggeri er at få formuleret et visions- og idéoplæg. Oplægget er den første bearbejdning af de indledende tanker, forventninger og behov, som er blevet identificeret i forhold til opførelsen af Ny Hyllehøj.

Vision betyder ”at se eller vise”. Det primære formål med en vision er dermed at vise vejen frem; at agere kompas. Visionen skal sikre, at vi ikke mister fokus på, hvad vi vil, og hvordan vi eksekverer det. Idéoplægget ligger sig i forlængelsen af visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" og rummer en række forslag til, hvordan visionen kan konkretiseres på dagtilbudsområdet. Idéoplægget redegør derved klart for, hvordan den ønskede pædagogiske praksis kan omsættes og manifesteres i arkitekturen og rummene på Ny Hyllehøj.

Visions- og idéoplægget for Ny Hyllehøj er blevet til på baggrund af workshops og dialoger, der har involveret flere forskellige interessenter fra Middelfart Kommune. Det være sig repræsentanter fra Børn, Kultur og Fritidsudvalget, fra forskellige forvaltninger, fra nuværende dagtilbud i kommunen (ledere og medarbejdere) og fra Hyllehøjskolen (ledere, medarbejdere og forældre). Den samlede deltagerkreds fremgår af oplægget, se bilaget.

Visionen for Ny Hyllehøj er – i lighed med visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” – at danne og uddanne børn til livsduelige verdensborgere.

For vores mindste verdensborgere på Ny Hyllehøj handler visionen om, at de lærer at udforske, forstå og reagere på verdenen omkring dem (den eksterne virkelighed) og på verdenen indeni dem selv (den interne virkelighed).

Med kroppen som medium mellem disse to virkeligheder, er det derfor vigtigt, at børnene på Ny Hyllehøj lærer at anerkende egne og andres tilstedeværelse, at de får værktøjer og kulturelle indsigter, der kan løfte og inspirere til individuelle processer, men også erfaring med at løse problemer, der nu og med tiden præsenterer sig i verdensbilledet – både lokalt, nationalt og globalt.

Visionen udfolder de tilhørende fire strategiske pejlemærker. Det er således i relation til dem, at det præciseres og udfoldes, hvad der skal lægges vægt på i det pædagogiske arbejde for at indfri visionen. Pejlemærkerne udfolder således ønsket om, alle verdensborgere ved, hvordan de kan klare sig i verden (en verdensborger fra Middelfart), men også hvordan verden kan klare sig – både økonomisk, socialt/kulturelt og miljømæssigt (bæredygtighed som fundament). Pejlemærkerne udfolder ligeledes ønsket om, at alle verdensborgere har varierede dage, hvor de bruger både krop og hoved (dagtilbud i bevægelse) og oplever, at dagtilbuddet er et trygt og rart sted at lege, lære og trives i – hvor de oplever helhjertede dage (et attraktivt dagtilbud). 

Et centralt værktøj i visions- og idéoplægget er "mål- og designhierarkiet" - visionskompassets indre mekanik. For hvert pejlemærke identificeres dels en række mål og succeskriterier, der kan siges at være de overordnede tjeklister for drømmene, dels en række principper for den pædagogiske praksis for at kunne realisere disse. Kompassets indre, der samler det hele, leder til en beskrivelse af rum og arkitektur. De første aspekter udfoldes i visionsdelen. Det sidste i idéoplægget.

Idéoplægget skitserer i tråd med visionen fx, hvordan såvel skoven som legen skal bruges som designkompas i skitseringen og opførelsen af byggeriet. Hvordan udearealerne skal spille sammen med indearealerne og give børn mulighed for både struktureret og ustruktureret, risikofyldt leg. Det introducerer i den forbindelse også et rumkompas, der skal sikre, at de forskellige legezoner i byggeriet placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden - med respekt for de forskellige legetypologier og -scenografier, som byggeriet skal give plads til.

Endelig skitserer idéoplægget en række tekniske og økonomiske aspekter ved byggeriet, herunder hvor byggeriet kan opføres på grunden og skitserer i den forbindelse en række fordele og ulemper ved forskellige placeringer. Denne del skal også ses i sammenhæng med den lokalplan, som er under udarbejdelse. 

Byggeriet forventes udbudt til totalrådgiver primo 2021, at være færdigbygget ultimo 2022 og klar til ibrugtagning den 1. april 2023.

Økonomi:

Med reference til tilsvarende daginstitutionsbyggerier har den eksterne rådgiver estimeret, at selve byggeriet vil koste 20,6 mio. kr. ekskl. moms, inkl. ekstra tiltag til opførelse af et bæredygtigt byggeri. Dertil kommer udgifter til bl.a. rådgivere, tekniske undersøgelser og byggemodning samt indretning inde og ude (fx p-plads og legeplads). I alt estimerer rådgiver et samlet anlægsbudget på 26 mio. kr. ekskl. moms.

Med budget 2020 og 2021 er der i alt afsat 25,9 mio. kr. ekskl. moms til opførelsen af Ny Hyllehøj. Den gældende budgetramme vurderes derfor at dække de forventede udgifter, jf. rådgivers estimater.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Det er et politisk ønske, at Ny Hyllehøj opføres bæredygtigt - både ude og inde.

Den nye daginstitution opføres derfor først og fremmest efter Bygningsreglementets mindstekrav til energi og energiklasse, da disse krav i sig selv medfører et meget lavt energiforbrug og en meget velisoleret klimaskærm.

I et bredere perspektiv, udover energi, vil der blive indarbejdet relevante bæredygtige tiltag under byggeriets projektering og udførelse. Med relevante tiltag menes først og fremmest tiltag der giver god mening, og som er baseret på sund fornuft i forhold til byggeriets processer, materialevalg og tekniske løsninger. Det er ikke et mål at koble en bæredygtighedscertificering på projektet.

I tråd hermed er der aktuelt sendt to ansøgninger til Realdania:

1. Ansøgning om støtte (kr. 200.000) til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor den eksterne bæredygtighedskonsulent bistår Middelfart Kommune med at udbyde og implementere relevante bæredygtige tiltag, herunder med videns- og kompetenceopbygning i Middelfart Kommune.

2. Ansøgning om støtte fra Realdanias Klimapulje til udarbejdelse af strategi til CO2-neutralitet og afledte ekstraomkostninger til tekniske installationer, samt yderligere ansøgning om støtte til evaluering af pædagogisk værdi ved inddragelse af vandelemeter til leg og læring, samt afledte anlægsomkostninger her for (estimeret samlet værdi 1.000.000 kr.).

Såfremt ansøgningerne ikke imødekommes, vil der blive afsøgt andre, supplerende finansieringskilder for at imødekomme de politiske ambitioner for Ny Hyllehøj.

Beslutning:

Indstillet godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. oktober 2020 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2020 kl. 15:00
Byrådet 2. november 2020 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER