Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. september 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. september 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Esben Erichsen
Kim Lund
Peter Storm
Lars Vigsø
Steffen Daugaard
Fraværende:

ÅBNE SAGER

151. 3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-010343
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.
 • Sagsbeskrivelse:

  Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område og det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 4,600 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

  Økonomi:

  Drift

  De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

  • At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet merforbrug på 0,064 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Centralt realiseres der et merforbrug på 0,381 mio. kr., som vedrører et forventet forbrug af opsparede midler fra fritidsmillionen i 2018 på fritidskonsulenten og et forbrug af opsparede midler som følge af renovering af nogle forenings- og forsamlingshuse. Decentralt forventes biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,317 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling

   

  • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 3,263 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den primære årsag til afvigelsen er, at den budgetlagte effektiviseringsgevinst på 2,4 mio. kr. ved udvidelse af Brohuset ikke kan realiseres i 2020, da byggeriet er forsinket indtil starten af 2021. Derudover er der stigende udgifter til en særlig dyr enkelt sag på forebyggelsesområdet og  der er kommet en efterregulering vedrørende en respirationsudgift leveret af regionen som vedrører 2018/2019

   

  • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 1,272 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er udfordret af udgifter forbundet med COVID-19, som forventes at medføre omkostninger på 2,380 mio. kr. i 2020. Årsagen til at dagtilbud ikke realiserer et større merforbrug med baggrund i Covid-2019 er dels, at daginstitutionerne afvikler opsparet underskud dels at sygefraværet ligger på et relativt lavt niveau.

  Anlæg

  Det oprindelige budget til anlæg udgør 19,597 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

  På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 27,738 mio. kr. og et merforbrug på 7,520 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger, og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

   

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00

  Bilag:

  2020-010343-43-BO-20 BKF
  152. Status på det specialiserede børn og ungearbejde
  Sagsnr.: 2020-011349
  Sagsbehandler: Liselotte Skov

  Præsentation:

  Familie og Forebyggelse ønsker at give en status på det specialiserede børn- og ungearbejde i Middelfart Kommune.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager status til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  På udvalgsmødet gennemgås udvalgte socialfaglige og økonomiske nøgletal. Herunder:

  • Økonomiske tendenser og kendte risici for budgetoverholdelse i 2021
  • Udvikling i anbringelsesmønstret
  • Udvikling i sagstal
  • Kort status på udvalgte projekter

  Endvidere gives der status på Familieafdelingens udviklingsplan i forbindelse med samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force. På mødet fremlægges forslag til tidsplan med henblik på at implementere Task Forcens anbefalinger.

   

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00

  153. Orientering om omgørelsesprocent i 2019 på Socialområdet for voksne og børn
  Sagsnr.: 2020-003461
  Sagsbehandler: Maj Agerlund Jensen

  Præsentation:

  Byrådet skal en gang årligt forelægges et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen i det forgange år. Det samlede overblik skal indeholde de afgørelser, der er truffet efter Servicelovens bestemmelser i Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børn- Unge- og Fritidsforvaltningen.

  Formålet er at sikre politisk fokus og ansvar for kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

  Byrådet skal derfor forholde sig til omgørelsesprocenten, sammenlignet med landsgennemsnittet og drøfte, hvorvidt kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende.

  Forvaltningen foreslår:

  At  Byrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter hvorvidt omgørelsesprocenten og de iværksatte initiativer til reduktion i antal klagesager og omgørelsesprocent i Middelfart kommune er tilfredsstillende.

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet skal en gang årligt forelægges en orientering om, hvor mange afgørelser, truffet efter serviceloven, der er omgjort i Ankestyrelsen året før.

  Socialministeriet offentliggør en gang årligt et kommuneinddelt Danmarkskort, der angiver omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner. Danmarkskortet skal offentliggøres senest 1. juli på Socialministeriets hjemmeside. Som noget nyt har det i år været muligt for kommunerne at kommentere på omgørelsesprocenten inden Danmarkskortets offentliggørelse. Danmarkskortet er derfor først offentliggjort d. 16. juni 2020.

  Danmarkskortet for 2019 kan ses på nedenstående link:

  https://sim.dk/danmarkskort/2020/

  Omgørelsesprocenten omfatter sager, der er ændrede/ophævede eller hjemvist til fornyet behandling af Ankestyrelsen. Bilag 1 indeholder en forklaring på disse begreber. Omgørelsesprocenten udregnes på baggrund af de realitetsbehandlede (faktisk behandlede)sager i Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 18 uger i kommunale sager efter sociallovgivningen. Nogle sager afgjort i Ankestyrelsen i 2019 vil være afgjort i Middelfart Kommune i 2018, mens nogle sager afgjort i Middelfart Kommune i 2019, først vil fremgå af Ankestyrelsens statistik for 2020.

  Disse forhold gør sig gældende hvert år.

  Det fremgår af Ankestyrelsens tal for 2019. at der på landsplan var en omgørelsesprocent på 41 %, mens omgørelsesprocenten for Middelfart Kommune var på 51 %.

  Det fremgår af Danmarkskortet, at Middelfart Kommune har 2033 unikke borgere, der modtager en eller flere ydelser efter de  bestemmelser, der indgår i opgørelsen over ankesager. Borgere, der modtager mere end én ydelse, vil fremgå af systemerne i Middelfart Kommune flere gange.

  I 2019 blev der sendt 85 sager i Ankestyrelsen fra Middelfart Kommune. 78 sager blev realitetsbehandlet i Ankestyrelsen; heraf blev 38 sager stadfæstet, 12 sager ændret/ophævet, 28 sager hjemvist og 7 sager afvist.

  2018 i alt 68 (64 realitetsbehandlet)

  2019 i alt 85 (78 realitetsbehandlet)

  37 sager stadfæstet = 57,8 %

  7 sager ændret/ophævet = 11 %

  20 sager hjemvist = 31,2 %

  4 sager afvist

  38 sager stadfæstet = 49 %

  12 sager ændret/ophævet = 15,3 %

  27 sager hjemvist = 31,7 %

  8 sager afvist

  Til sammenligning blev der i 2018 realitetsbehandlet 64 sager. Heraf blev 37 sager stadfæstet, 7 sager blev ændret/ophævet, 20 sager blev hjemvist. 4 sager blev afvist.

  Det vedlagte bilag indeholder tabeller over omgørelsesprocenterne fordelt på ydelsestyper for de to forvaltninger, hvor der træffes afgørelse efter serviceloven: Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn, - Unge- og Fritidsforvaltningen.

  En afgørelse fra Ankestyrelsen, der vedrører flere ydelsestyper registreres på hver enkelt ydelsestype. Det vil sige, at en afgørelse indeholdende bevilling efter både § 83 og § 85 i serviceloven vil fremgå at statistikken to gange.

  Social- og Velfærd:

  Handicap- og Psykiatri Myndighed har cirka 608 aktive borgersager. Tallet ændrer sig dog løbende i takt med nye afgørelser.

  I en borgersag vil der ofte forekomme forvaltningsafgørelser vedrørende indsatser inden for forskellige tilbud efter Servicelovens kapitel om Almentilbud til Voksne. Derudover er der opfølgningsbestemmelser, der kan medføre, at der sker ændringer i indsatserne. Hver gang, der sker en ændring i indsatsen, træffes der en ny forvaltningsafgørelse.

  Ankestyrelsen har i 2019 realitetsbehandlet 36 sager fra Handicap- og Psykiatri Myndighed. Omgørelsesprocenten i de behandlede sager var på 67,5 %:

  I alt 2019

  Stadfæstelse

  Ændring/ophævelse

  Hjemvisning

  Afvisning

  36

  11

  5

  20

  1

  100 %

  30,5 %

  13,8 %

  55 %

   

  Til sammenligning var omgørelsesprocenten 70 % på de 10 sager, som Ankestyrelsen  realitetsbehandlede i 2018, og 70,8 % på de 24 sager, som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2017:

  I alt 2018

  Stadfæstelse

  Ændring/ophævelse

  Hjemvisning

  Afvisning

  10

  3

  2

  5

  0

  100 %

  30 %

  20 %

  50 %

   

  I alt 2017

   

   

   

   

  24

  7

  6

  11

  2

  100 %

  29,2 %

  25 %

  45,8 %

   

  Der ses en stigning i antallet af sager, hvor borger klager over afgørelsen. Dette skyldes især en lovændring på § 100 (merudgifter) som har medført en behandling af samtlige § 100-sager. Der ses også et samlet fald i omgørelsesprocenten i Handicap- og Psykiatri Myndighed. Omgørelsesprocenten er dog fortsat høj, og der er igangsat initiativer til nedbringelse af omgørelsesprocenten.  

  Hjemvisningsprocenten er steget i løbet af de sidste tre år. Det fremgår af afgørelserne fra Ankestyrelsen, at sagerne hjemvises, fordi de ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at Ankestyrelsen kan træffe en afgørelse om, hvorvidt Middelfart Kommunes afgørelse er materielt korrekt. 

  For at nedbringe omgørelsesprocenten og antallet af klagesager er der igangsat læringsforløb, hvor Forvaltningens jurist og faglig koordinator gennemgår Forvaltningens egne afgørelser sammen med medarbejderne med henblik på læring. Der vil i forløbet være særligt fokus på, hvordan afgørelsernes oplysningsgrundlag beskrives tilstrækkeligt. Udover læringsforløb vil afgørelserne i de komplekse sager blive gennemgået af den faglige koordinator, i forhold til den faglige kvalitet, inden de bliver sendt til borgerne.

  Tallene for første kvartal af 2020 viser en nedgang i omgørelsesprocenten.

  Der ses et fald på 11,2 % på sager, der ændres/ophæves. Sager ændres/ophæves af Ankestyrelsen, når Ankestyrelsen vurderer, at Middelfart Kommunes afgørelse er forkert.

  Senior- og Velfærd:

  Ankestyrelsen har i 2019 realitetsbehandlet 19 sager fra Visitationen og Hjælpemiddelgruppen. Omgørelsesprocenten var på 26,3 %.

  I alt 2019

  Stadfæstelse

  Ændring/ophævelse

  Hjemvisning

  Afvisning

  19

  14

  1

  4

  2

  100 %

  73,7 %

  5,3 %

  21 %

   

  Til sammenligning var omgørelsesprocenten på 20 % i 2018 på de 20 sager, som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2018, og 34,5 % på de 29 sager som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2017.

  I alt 2018

  Stadfæstelse

  Ændring/ophævelse

  Hjemvisning

  Afvisning

  20

  16

  2

  2

  0

  100 %

  80 %

  10 %

  10 %

   

  I alt 2017

   

   

   

   

  29

  19

  4

  6

  5

  100 %

  65,5 %

  13,8 %

  20,7 %

   

  Samlet for Visitationen og Hjælpemiddelgruppen er omgørelsesprocenten steget i 2019. Omgørelsesprocenten er dog lavere end i 2017, hvor den var 34,5 %.

  Der ses en stigning i antallet af hjemviste sager, mens der ses et fald i antallet sager, der ændres/ophæves.

  Visitationen i Senior- og Velfærd har hen over efteråret 2019 gennemsnitligt haft 1223 borgere, der modtog hjælp efter § 83, § 83 a og § 84. Herunder var 273 borgere på plejehjem.

  Hjælpemiddelteamet i Senior- og Velfærd har 2.665 aktive forløb, der vedrører hjælpemidler til børn og voksne. Herunder er 230 sager om handicapbiler.

  Familie- og Forebyggelsesafdelingen:

  Ankestyrelsen har i 2019 realitetsbehandlet 23 sager fra Familie- og Forebyggelsesafdelingen i Børn- Unge- og Fritidsforvaltningen. Omgørelsesprocenten var på 43,5 %.

  I alt 2019

  Stadfæstelse

  Ændring/ophævelse

  Hjemvisning

  Afvisning

  23

  13

  6

  4

  2

  100 %

  66,7 %

  26,1 %

  17,4 %

   

  Til sammenligning var omgørelsesprocenten på 47 % i 2018 på de 34 sager, som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2018, og 43 % på de 21 sager, som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2017.

  I alt 2018

  Stadfæstelse

  Ændring/ophævelse

  Hjemvisning

  Afvisning

  34

  18

  3

  13

  4

  100 %

  53 %

  8,8 %

  38,2 %

   

  I alt 2017

   

   

   

   

  21

  12

  3

  6

  5

  100 %

  57 %

  14,4 %

  28,6 %

   

  Der er i 2019 truffet 1439 afgørelser i Familie- og Forebyggelsesafdelingen, hvor 431 afgørelser er truffet i Handicapteamet. De 23 klagesager er fordelt med 13 klagesager på børnehandicapområdet og 10 klagesager i børn og unge-socialområdet

  Der ses et samlet fald i omgørelsesprocenten, så den nu er på niveau med tallene for 2017. Hjemvisningsprocenten er halveret, der ses dog en stigning i antallet af sager, der ændres/ophæves i Ankestyrelsen.

  Familieafdelingen konstaterede i 2018 en mindre stigning i forhold til 2017 i antal klagesager og i omgørelsesprocent. Familieafdelingen valgte derfor at lave en løbende intern registrering af klagesagerne i 2019. Registreringen blev hvert kvartal i 2019 gennemgået af Familie- og Forebyggelseschefen og Familieafdelingens juridiske koordinator. 

  Gennemgangen

  • gav ikke anledning til ændring af praksis for sagsbehandlingen og
  • der blev ikke konstateret et særligt mønster i klagerne. De dækkede en bred vifte af paragraffer inden for børn og ungeområdets lovgivning.

  Familieafdelingen finder niveauet for antal klagesager acceptabelt, men fortsætter dog den interne registrering og kvartalsvise interne gennemgang med henblik på at minimere såvel antal som omgørelsesprocent.

  Økonomi:

  Høring:

  Sagen har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringssvar er vedlagt som bilag.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00
  Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2020 kl. 15:30

  Bilag:

  154. Ramme for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Middelfart Kommune
  Sagsnr.: 2020-006836
  Sagsbehandler: Aase Nissen

  Præsentation:

  Tilsynsforpligtelsen med dagtilbud i Middelfart Kommune rammesættes i nyt koncept for pædagogisk tilsyn, til behandling i Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

  Forvaltningen foreslår:

  • at Børn, Kultur og Fritidsuvalget godkender den nye ramme for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Middelfart Kommune.

  Sagsbeskrivelse:

  Dagtilbudsloven §5 forpligter kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med dagtilbud i Middelfart kommune, såvel kommunale daginstitutioner, private selvejende daginstitutioner, den kommunale dagpleje som private pasningsordninger.

  Tilsynsforpligtelsen retter sig mod indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter dagtilbudslovens §3 og §3a, efterleves. Tilsynsopgaven omfatter pædagogisk tilsyn med kvaliteten i dagtilbud samt tilsyn med hygiejne og sundhed, legepladssikkerhed, brandforhold og økonomi.

  Med den styrkede pædagogiske læreplan sættes rammen for det pædagogiske arbejde og dermed udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Tilsynet er et led i kommunens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har derfor udarbejdet en ny ramme for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Middelfart Kommune, der har til formål, at:

  • undersøge og vurdere, om dagtilbuddene lever op til dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud samt rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan
  • understøtte udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet og sikre, at dagtilbuddene praktiserer og efterlever gældende rammer og prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har søsat. Det gælder visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" samt "Arbejdsgrundlag for dagtilbud 0-6 år 2018-2021".

  Kvalitet i dagtilbuddene undersøges og vurderes i det pædagogiske tilsyn ud fra Danmarks Evalueringsinstituts definition af kvalitet, som opdeles i 3 grundtyper: Strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet.

  Rammen består af tre former for pædagogisk tilsyn, der alle bygger på en understøttende og åben dialog mellem forvaltning og dagtilbud:

  • ordinært tilsyn
  • løbende tilsyn
  • skærpet tilsyn.

  På bagrund af gennemførte tilsyn vil der ske en samlet politisk afrapportering på dagtilbudsområdet til udvalget hvert andet år, med henblik på at drøfte indsatsområder og fastsætte serviceniveau, løbende forbedringer og overvejelser om udvikling af dagtilbudsområdet.

  Med den ændrede ramme for pædagogisk tilsyn bortfalder læringsmiljøvurderinger i dagtilbud og erstattes af velfærdstjek for løbende at opnå feedback fra forældre og fremme dialogen mellem forældre, forvaltningen og udvalget.

  Evaluering af den oplevede værdi af det nye koncept for pædagogisk tilsyn sker efter to år.

  Økonomi:

  Ingen bemærkninger.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Godkendt.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00

  Bilag:

  155. Orientering om Middelfart Kommunes tilslutning til partnerskabet i ABC for mental sundhed
  Sagsnr.: 2018-006252
  Sagsbehandler: Jeanette Rokbøl

  Præsentation:

  Mental sundhed er et vigtigt fokusområde i Middelfart Kommune. For at opnå en fælles og overordnet forståelsesramme har Middelfart Kommune valgt at tilslutte sig det landdækkende partnerskab i ABC for mental sundhed.

  Med partnerskabet vil vi på tværs af forvaltninger og i vores samarbejde med eksterne aktører kunne styrke det fælles sprog omkring mental sundhed. ABC-rammen kan med andre ord binde os sammen på tværs af fagområder og sektorer og danne et fælles grundlag for både opkvalificering, aktiviteter og kommunikation.

  Forvaltningen foreslår:

  • at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  I de seneste år har der både i Danmark og i udlandet været et øget fokus på befolkningens mentale sundhed - og med god grund. På tværs af landegrænser, sociale skel og aldersgrupper ses en høj forekomst af mentale sundhedsproblemer, såsom stress, angst og depression. Desuden er der både blandt fagprofessionelle, politikere og i befolkningen som helhed en stigende erkendelse af den mentale sundheds betydning for menneskers almene velbefindende og helbredsudvikling. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi mennesker trives og har det godt. 

  ABC for mental sundhed er en nytænkende indsats, der udfordrer det hidtidige fokus på psykiske lidelser, risikofaktorer og særlige risikogrupper - for mental sundhed er essentielt for alle mennesker. Mental sundhed er således mere end fravær af psykiske lidelser og stress. Det er følelsen af mening og formål, gode sociale relationer og oplevelsen af at bidrage med og til noget, som rækker udover en selv.  

  ABC for mental sundhed er et forskningsbaseret styringsredskab, der bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. Med afsæt i partnerskabets teoretiske afsæt og praksisnære tilgang kan forskellige del-indsatser og kampagne materialer nemt tilpasses lokale forhold.

  ABC for mental sundhed har fokus på det, der fremmer mental sundhed og trivsel for alle - uanset alder. Forskning viser, at vi mennesker kan forbedre og styrke vores mentale sundhed gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed i vores dagligdag.  De tre gennemgående elementer er:  

  1. Gør noget aktivt (Act)

  2. Gør noget sammen (Belong)

  3. Gør noget meningsfuldt (Commit)

  Når de tre elementer skal udmøntes i praksis, bliver den bærende overlægger fællesskaber. Stærkere fællesskaber giver bedre trivsel, uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre. Af den grund passer ABC budskabet til alle.

  Sammenhængskraft på tværs af indsatser og forvaltninger

  I kommunen vil ABC for mental sundhed kunne fungere som ”den røde tråd” mellem strategier, kerneopgaver og nye indsatser både på børn- og ungeområdet, social- og sundhedsområdet, jobområdet, ældreområdet samt i tværgående indsatser, inkl. indsatser i samarbejde med frivillige. Det handler ikke nødvendigvis om at igangsætte flere og nye indsatser, men om at tilpasse og udvikle dem, der allerede er i gang og sikre sammenhæng på tværs af forvaltningsområder.  

  På administrativt plan er det besluttet at etablere en styregruppe og en tilhørende arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Jobcentret. Formålet er at sikre mest mulig sammenhængskraft i form af et fælles sprog og en fælles retning i bestræbelserne på at fremme den mentale sundhed blandt borgerne i Middelfart Kommune.

  Styregruppen har bedt arbejdsgruppen udarbejde et fælles overblik over allerede igangværende indsatser, der spiller ind i tankesættet omkring ABC for mental sundhed, og som er målrettet enten børn, unge, voksne eller ældre. Styregruppen vil have fokus på at udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed blandt relevante medarbejdergrupper i kommunen, herunder pædagoger, skolelærer, sygeplejersker, sundhedspiloter, SOSU-medarbejdere, medarbejdere i Jobcentret og lignende medarbejdergrupper, der hver især og i fællesskab kan arbejde med mental sundhedsfremme og hjælpe borgerne på vej i hverdagen. Der vil også fortsat være opmærksomhed på de strukturelle rammer omkring fællesskaber og foreninger og på løbende afholdelse af oplysningskampagner.  

  Det landsdækkende partnerskab i ABC for mental sundhed

  Som partner i det landsdækkende partnerskab i ABC for mental sundhed involveres Middelfart Kommune i et fagligt fællesskab med partnere fra både kommunalt, regionalt og statsligt niveau samt den frivillige sektor. Her vil vi bl.a. kunne opnå videndeling og inspiration til indsatser på tværs af forvaltningsområder i form af kampagnematerialer, deltagelse i netværksmøder samt fire årlige fællesrådgivninger. For at indgå i partnerskabet skal kommunen bidrage med en koordinator, der deltager i netværksmøder i partnerskabet og sikrer udbredelse af ABC-rammen på tværs af forvaltninger, foreninger, civilsamfund og virksomheder.

  Økonomi:

  Der er ingen direkte økonomisk udgift forbundet med at være en del af partnerskabet omkring ABC for mental sundhed. ABC-principperne og implementering af dem vil indgå som en del af indsatserne indenfor de enkelte fagforvaltninger samt på tværs af områder.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Klima:

  Indsatser for at fremme den grønne omstilling og sikre et mere bæredygtigt samfund - såvel miljømæssigt, socialt/kulturelt som økonomisk - vil kunne tænkes ind i arbejdet med ABC for mental sundhed og tilrettelægges herudfra. ABC-rammen lægger således op til, at det fremmer den mentale sundhed, når vi finder noget meningsfyldt at arbejde aktivt sammen om. Det vurderes arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed i høj grad at tale ind i.

  Beslutning:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00
  Skoleudvalget 8. september 2020 kl. 16:00
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2020 kl. 15:00
  Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2020 kl. 15:30

  Bilag:

  156. Røgfri udearealer
  Sagsnr.: 2018-017899
  Sagsbehandler: Jeanette Rokbøl

  Præsentation:

   

  I juni 2020 diskuterede både Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et oplæg fra direktionen om at indføre røgfri udearealer på kommunale legepladser. Teknisk Udvalg anbefalede at se på, om beslutningsoplægget i givet fald også kan vedrøre arealer omkring udendørs idrætsanlæg.

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget gives hermed samme mulighed for at give deres perspektiver med forud for fremlæggelse af endeligt beslutningsoplæg til Byrådet.

   

  Forvaltningen foreslår:

  • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget drøfter direktionens indstilling om at indføre røgfri udearealer på kommunale legepladser - og evt. arealer omkring udendørs idrætsanlæg, som yderligere anbefalet af Teknisk Udvalg.

  Sagsbeskrivelse:

  Det er velkendt, at rygning er den enkeltstående faktor, der er af størst betydning for udvikling af en lang række sygdomme og tidlig død. Det er heller ikke ny viden, at vi de seneste år har set en stigning i andelen af unge, der begynder at ryge eller anvende anden form for tobak. Til trods for de alvorlige konsekvenser, som rygning kan medføre både for den enkelte og for samfundsøkonomien, kan rygning og den tilhørende diskussionen om forbud vække stærke følelser og holdninger i den offentlige debat. 

  Allerede for 13 år siden blev der med indførelsen af rygeloven (Lov om røgfri miljøer) i 2007 sat en stopper for rygning på børnehavers legepladser og skolers boldbaner. Siden har Middelfart kommune indført røgfri arbejdspladser og røgfri skoletid for eleverne i folkeskolen, hvilket er blevet taget godt imod. Formålet har været at sikre sunde og røgfri indendørs miljøer. Det næste og naturlige skridt kan derfor siges at være, at Middelfart Kommune tilslutter sig rækken af kommuner, der indfører røgfri udearealer.

  På udvalgsmøder i juni 2020 i hhv. Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget peger de tre udvalg på kommunale legepladser, som oplagte steder at indføre røgfri udearealer. Derudover peger Teknisk Udvalg også på arealer omkring udendørs idrætsanlæg. Til Byrådet indstiller de tre udvalg således, at afgrænsede områder gøres røgfri. Fælles for de anbefalede områder er, at de er ejet af kommunen.      

  Kommunen har ikke lovhjemmel til at udskrive bøder, afgifter eller andet, hvis borgerne ikke afholder sig fra at ryge på røgfri offentlige arealer. Derimod kan kommunen via skiltning og anden offentlig formidling henstille til, at borgerne undlader at ryge de pågældende steder og således overholder reglerne og bidrager til at skabe røgfri og sunde omgivelser. Erfaringerne fra indførelsen af rygeloven i 2007 og indførelsen af røgfri udearealer i andre kommuner viser, at borgere generelt ønsker at overholde reglerne, når de oplyses om dem.

  Røgfri udearealer på kommunale legepladser og udendørs idrætsanlæg sender et tydeligt signal om, at børn, unge og tobak ikke hører sammen, og at kommunen aktivt skaber sunde rammer og tager ansvar for ikke mindst børn og unges sundhed. Samtidig kan røgfri udearealer betyde en reduceret udgift til oprydning af cigaretskod, mindre forurening og miljøpåvirkning.

  Foruden indførelse af røgfri omgivelser arbejder Middelfart Kommune tilsvarende mange øvrige kommuner for en norm, hvor tobak ikke er synlig, let tilgængelig eller attraktiv. Dette i kraft af både det nationale partnerskab ”Røgfri Fremtid” og ambitiøse politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023. Sidstnævnte er en politisk godkendt aftale, der er indgået mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de alment praktiserende læger i Syddanmark.   


  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Klima:

  Hvis antallet af cigaretskodder i naturen reduceres, vil der være mindre forurening af jorden.

  Beslutning:

  Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at både kommunale legepladser og indendørs og udendørs idrætsanlæg bliver røgfrie.

  Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00
  Skoleudvalget 8. september 2020 kl. 16:00

  Bilag:

  157. Ansøgning om kulturmidler fra Brenderup Højskoles Musikforening
  Sagsnr.: 2020-010408
  Sagsbehandler: Jens christensen

  Præsentation:

  Middelfart Kommune har i juli 2020 modtaget ansøgning fra Brenderup Højskole Musikforening om støtte fra kulturmidlerne til seks musikarrangementer i efteråret 2020.

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har i juli 2020 modtaget ansøgning om støtte fra kulturmidlerne til seks musikarrangementer i efteråret. Der er ansøgt om støtte på 15.000 kr.

  Arrangementerne er i overensstemmelse med den type af arrangementer, som støttes af kulturpuljen. Arrangementet har en grad af egenbetaling via entreindtægter. For at inkludere børn og unge i arrangementerne, kan børn op til 10. klasse deltage gratis, mens unge og studerede har reduceret billetpris. 

  Det er forvaltningens vurdering, at arrangementerne har et højt kvalitetsniveau, og spreder sig bredt mellem forskellige musikalske genre.

  På baggrund af dette anbefaler forvaltningen, at ansøgningen imødekommes.

  Økonomi:

  Ved imødekommelse af ansøgning tildeles 15.000 kr. fra Kulturpuljens budget 2020.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Godkendt.

  Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2020 kl. 14:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER