Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 11. august 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
11. august 2020 kl. 13:30
Tilstede:
Peter Storm
Lars Vigsø
Kim Lund
Steffen Daugaard
Esben Erichsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

147. Velfærdstjek om Tidlig SFO og overgang fra børnehave til 0. klasse
Sagsnr.: 2019-010340
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Til børn, der i skoleåret 2019/2020 startede i 0. klasse og deres forældre, har Skoleudvalget  tidligere godkendt gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse - et velfærdstjek af Tidlig SFO og overgangen fra børnehave til 0. klasse. Velfærdstjekket omhandler processen for overgangen mellem børnehave og Tidlig SFO samt overgangen herfra til 0. klasse, med fokus på informationsniveau, sammenhæng, tryghed, kontinuitet for forældre og børn i overgangene.

Forvaltningen foreslår:

 • At hovedkonklusionerne i velfærdstjekket tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole har stor betydning for børns videre læring, trivsel og livsduelighed. I december 2019 blev der gennemført en forældre- og børneundersøgelse blandt 0. klassebørn i Middelfart Kommune. Resultaterne giver en positiv pejling af, at børn og forældre oplever, at børnehaver og Tidlig SFO skaber tryghed og sammenhæng for børnene i overgangen fra børnehave til Tidlig SFO. Forældrene oplever samtidig, at Tidlig SFO og skolen formår at skabe tryghed og sammenhæng for børnene i overgangen til 0. klasse. Information om Tidlig SFO og 0. klasse samt om overgange mellem de forskellige tilbud opleves tilstrækkeligt af forældrene i undersøgelsen.

Velfærdstjekkets hovedkonklusioner er:

 • Forventningsafstemning mellem forældre og børnehave i den sidste tid i børnehaven er god. Forældrene er trygge, og der er et godt samarbejde mellem forældre og børnehave frem mod start i Tidlig SFO. Børnehaverne skal fortsætte og videreudvikle arbejdet med, at alle børn lærer at skabe sociale relationer i den sidste tid samt forberede børnene på, hvad der møder dem i Tidlig SFO. Tæt samspil mellem børnehave og Tidlig SFO omkring indholdet skal fortsat være i fokus for at sikre børnenes oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i det, som børnene skal lære.
 • Overlevering af information fra børnehave til Tidlig SFO opleves positivt af forældrene og forældreperspektivet inddrages af børnehave og Tidlig SFO. Tidlig SFO og skole skal have fokus på at sikre, at informationer fra børnehaven overleveres videre fra Tidlig SFO til 0. klasse.
 • Forældrene er samlet set tilfredse med- og trygge ved Tidlig SFO. Undersøgelsen giver et billede af, at der er behov for at tydeliggøre, hvad der arbejdes med og hvordan Tidlig SFO arbejder med at udvikle børnene frem mod skolestart.
 • 0. klassebørn i Middelfart Kommune er glade for at gå i skole, viser børneundersøgelsen. 1/3 finder det dog svært at starte i skole. I overgangen fra Tidlig SFO til 0. klasse skal Tidlig SFO og skole have fokus på at forberede børnene på de ting, de skal lære. Kendte og nye sociale relationer er skolerne gode til at have fokus på, men 1/10 af børnene oplever ikke, at de får nye venner i 0. klasse. Skolerne skal derfor fortsætte og videreudvikle indsatserne med at øge børnenes muligheder for at danne nye sociale relationer i arbejdet med den gode skolestart.
 • Tidlig SFO og skolen skaber en tryg overgang til 0. klasse, men undersøgelsen giver en pejling af, at der er brug for endnu mere forældresamarbejde, inddragelse og kommunikation med forældre fra Tidlig SFO og fra skolens side i overgangen fra Tidlig SFO til 0. klasse.

Undersøgelserne er gennemført fra 18. november til 15. december 2019, hvor informationsmateriale med selvoprettelseslink og efterfølgende reminder er sendt via Aula til alle forældre og børn i 0.klasse. 90 børn deltog i børneundersøgelsen med en samlet svarprocent på 30,2%. I forældreundersøgelsen deltog 120 forældre, og med en usikker svarprocent på 20,6% i forældreundersøgelsen, er begge undersøgelser ikke repræsentative for børn og forældre i 0. klasse. Resultaterne kan ses som pejling, der kan anvendes i det videre forbedringsarbejde med at skabe god sammenhæng i overgangen fra børnehave til 0. klasse.

Hovedkonklusionerne i velfærdstjekket følges op på et temamøde for skoleledere, SFO-ledere og daginstitutionsledere 29. oktober 2020. I temamødet inddrages viden fra forskning og anbefalinger og krav fra "Den styrkede pædagogiske læreplan".

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2020 kl. 13:30

Bilag:

148. Status og opdatering af velfærdstjek
Sagsnr.: 2019-010916
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Byrådet vedtog den 5. november 2018 at udføre velfærdstjek på tværs i Middelfart Kommune. Formålet med velfærdstjekkene er at bidrage offensivt til udviklingen af velfærd i Middelfart Kommune.

Udvalget gives en status på de godkendte velfærdstjek på børne-, kultur- og fritidsområdet og et forslag til, hvordan en opdateret liste kunne se ud for resten af Byrådsperioden; et velfærdstjek anbefales aflyst, mens de halvårlige dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne anbefales at blive en del af listen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning
 • at Børn, Kultur- og Fritidsudvalget godkender de opdaterede tidsplaner, aflyser velfærdstjekket af sammenhængen mellem bibliotek og kulturliv og i stedet godkender dialogmøderne med dagtilbudsbestyrelserne som del af udvalgets samlede velfærdstjek på børne-, fritids-, og kulturområdet.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 5. november 2018 at udføre velfærdstjek på tværs i Middelfart Kommune. Formålet med velfærdstjekkene er at bidrage offensivt til udviklingen af velfærd i Middelfart Kommune ved at skabe en ny platform for dialog mellem fagprofessionelle, brugere og politikere om, hvad kvalitet i velfærden er, og hvordan vi udvikler den sammen.

På BKF-udvalgsmødet den 8. januar 2019 fremlagde chefgruppen i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen forslag til velfærdstjek på børne-, kultur- og fritidsområdet. Forslaget blev godkendt med ønske om to supplerende tiltag; et velfærdstjek af bibliotek og kulturområdet i sammenhæng samt et velfærdstjek af de frivillige og foreningers samspil med kommunen.

Som det fremgår af det vedlagte bilag, er der på nuværende tidspunkt to velfærdstjek, som er afsluttede, mens de øvrige enten er i gang eller på vej. Flere af dog blevet forsinket pga. Covid-19-situationen, hvorfor tidsplanerne for de igangværende og kommende er opdateret.

Konkret anbefales et af velfærdstjekkene - om sammenhængen mellem bibliotek og kulturområdet - helt aflyses. Det skyldes, at der siden vedtagelsen af velfærdstjekket er påbegyndt et arbejde med såvel en ny kulturstrategi som fritidsstrategi, som ønskes færdiggjort, før det afklares, hvad det er vigtigt at undersøge og følge op på i et velfærdstjek herom.

Til gengæld anbefales det, at dialogmøderne med dagtilbudsbestyrelserne inddrages som del af udvalgets velfærdstjek. Siden vedtagelsen af de nuværende velfærdstjek har udvalget nemlig besluttet at holde to dialogmøder årligt med dagtilbudsbestyrelserne - et i februar/marts og et i november; dialogmøder som bygger på samme formål og ambition som de øvrige velfærdstjek, jf. ovenfor. Det synes derfor mest retvisende at italesætte og rammesætte dialogmøderne som del af udvalgets velfærdstjek.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Ingen af de vedtagne velfærdstjek har et italesat fokus på klima og bæredygtighed, men i lyset af visionen på børne- og ungeområdet "Fra Middelfartbarn til Verdensborger", hvor et af de strategiske pejlemærker handler om "bæredygtighed som fundament", er det et aspekt, som løbende berøres i dialogen med borgerne om kvaliteten af tilbuddene på børne-, kultur- og fritidsområdet.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Godkendt

 

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2020 kl. 13:30

Bilag:

149. Ansøgning fra Båring GF om etablering af ny kunstgræsbane
Sagsnr.: 2020-010494
Sagsbehandler: Peter Wamberg

Præsentation:

Båring Gymnastikforening har ansøgt Middelfart Kommune om tilskud til etablering af en udvidelse af deres nuværende kunstgræsbane til en 11-mands bane.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen fra Båring GF.

Sagsbeskrivelse:

Båring Gymnastikforening har ansøgt Middelfart Kommune om tilskud til etablering af en udvidelse af deres nuværende kunstgræsbane til en 11-mands bane.

I 2018 etablerede Båring GF den nuværende kunstgræsbane, som er en 8-mandsbane, og det er blevet en stor succes. Alle klubbens egne hold bruger banen flittigt, og flere naboklubber benytter også banen. Så den er fuld booket. Udfordringen er, at banen kun er til træning, da den er for lille til hold med flere end 16 spillere, og den kan derfor heller ikke bruges til seniorkampe.

Fodbold er i dag en helårssport, hvor der spilles udendørs hele året, hvis man har en kunststofbane.

Ved etableringen af 8-mandsbanen i 2018 betalte Båring GF selv 80 % af etableringsprisen. Herefter har Båring GF opsparet nogle penge til udvidelsen, været ude ved sine lokale sponsorer og indsamlet, ligesom lokale sponsorer har bidraget til egenbetalingen. Båring GF bidrager således i alt med 623.000 kr. 

Etableringsbudget fremgår af økonomiafsnittet.

Miljøkravene til etablering af kunstgræsbaner er blevet skærpet væsentligt i de senere år. Det betyder samtidig, at etableringsomkostningerne er steget meget i forhold til tidligere, da man er mere opmærksom på at etablere gode miljømæssige løsninger. NKI Kunstgræsbaner, som skal etablere banen, har været i tæt dialog med Natur og Miljø afdelingen i Middelfart Kommune, omkring krav. Banen etableres derfor med samme høje krav som banen i Nr. Aaby, der blev indviet i sommeren 2019.

Økonomi:

Etableringsudgifter :
Tilbud fra NKI Kunstgræsbaner , Søndersø incl. moms 2.318.589
Vestfyns El Anlæg (lysanlæg) incl. moms 175.000
Lakeret hegn incl. moms 43.150
Tillægspris rensning for tungmetaller incl. moms 709.313
Måltavle incl. moms 67.375
Ialt pris incl. moms 3.313.427
Indtægter:
Middelfart Kommune 2.690.030
Båring Gymnastikforening 138.397
Dansk Idræts Forbund Fond 100.000
lokale sponsorer 280.000
lokale pengeinstitutter 105.000
I alt: 3.313.427

Båring GF har indsendt ovenstående budget.

I henhold til retningslinjerne for tilskud til kunstgræsbaner kan nettoudgiften for Middelfart Kommune maksimalt beløbe sig til 3 mio. kr. Det betyder, at der kan udbetales op til 3,614 mio. kr. per kunstgræsbaneprojekt. Der kan kun udbetales med en momsandelsprocent til de foreninger, som ikke er momsregistreret.

Nettoudgiften for Middelfart Kommune er 2.232.725 kr. til dette projekt.

Der er i kommunens budget afsat følgende til "Tilskud til etablering af kunstgræsbaner" (1000 kr):

 • 2021: 2.075
 • 2022: 2.075
 • 2023: 1.014
 • 2024: 0

Hvis projektet godkendes, aftales udbetaling af tilskuddet nærmere med Båring GF.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Kunstgræsbanen etableres under strenge miljøkrav, herunder til udvaskning af tungmetaller.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2020 kl. 13:30

Bilag:

2020-010494-1Tilbud Båring GF
150. Orientering om sundt frokostmåltid i dagtilbud og evt. fravalg pr. 1. januar 2021
Sagsnr.: 2020-001452
Sagsbehandler: Aase Nissen

Præsentation:

Orientering til Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget vedr. daginstitutioners valg af frokostordning pr. 1. januar 2021, herunder orientering om status på udvalgets kortsigtede mål på klimaområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Som følge af Dagtilbudslovens bestemmelser § 16a og § 16b om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Formålet er, at medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børn og bidrage til børnenes generelle trivsel og udvikling.

For at skabe fleksibilitet i ordningen har forældrebestyrelsen i en daginstitution mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året giver mulighed for fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt frokostmåltid efter § 16 a stk.1.

Nedenstående tabel viser de kommunale og private daginstitutioners valg i forhold til frokostordninger gældende for perioden 2021-2022.       

 

Frokostordninger kommunale institutioner 2021-2022

 

Børnehus

Vuggestue

Frokostordning

Børnehave

Frokostordning

Kastanieborgen-Bulderby afd. Kastanieborgen

Frokostordning

Frokostordning

Kastanieborgen-Bulderby afd. Bulderby

Frokostordning

Frokostordning

Børnehuset Nysgerrium

Frokostordning

Frokostordning

Børnehuset Kompasset

Frokostordning

Frokostordning

Gelsted Børnehus

Frokostordning

Frokostordning

Børnehuset Chili
rød og grøn matrikel

Frokostordning

Frokostordning

Brenderup Børnehus

Frokostordning

Frokostordning

Båring Børnehus

Frokostordning

Frokostordning

Børnehuset Nørre Aaby afd. Mikkelsbro

Frokostordning

Fravalg

Børnehuset Nørre Aaby afd. Søstjernen

Frokostordning

 

Fjelsted-Harndrup Børneunivers

Fravalg

Fravalg

Børnehuset Egetræet

Frokostordning

Fravalg

Solsikken-Naturhaven afd. Solsikken

Ingen vuggestue

Frokostordning

Solsikken-Naturhaven afd. Naturhaven

Ingen vuggestue

Fravalg

 

 

Frokostordninger private institutioner 2021-2022

 

Børnehus

Vuggestue

 

Børnehave

 

Nøddeskallen

Frokostordning

Frokostordning

Stribonitten

Frokostordning

Frokostordning

Ejby private Børnehave

Ingen vuggestue

Fravalg

Vuggestue/ børnehave ved Nørre Aaby Realskole

Fravalg

Fravalg

Mariehønen

Fravalg

Fravalg

Klimavenlig og bæredygtig frokostordning er endvidere i fokus, som følge af Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets klimamål på kort sigt er, at dagtilbud i samarbejde med ledere og bestyrelse kigger på klimavenlig og bæredygtig frokostordning.

Status er, at der på dagtilbudsområdet er udarbejdet en folder, som giver inspiration til klimavenlige og bæredygtige frokostordninger for de 0- 6 årige både før, under og efter måltidet. I folderen er tips og ideer om alt fra indkøb, opbevaring, forarbejdning og til at maden kommer på bordet, samt hvordan madspild undgås, og hvordan affaldshåndtering kan ske for at få mere bæredygtighed ind i hverdagens praksis i 0-6 års området. Folderen vedlægges til orientering.

Økonomi:

Frokostordninger i dagtilbud finansieres ved forældrebetaling på 556 kr. pr. måned pr. barn i 11 måneder om året. 

 

Høring:

Ingen.

Klima:

I Middelfart Kommune arbejder skole- og dagtilbudsområdet ud fra visionen Fra Middelfartbarn til verdensborger. Bæredygtighed er et af pejlemærkerne i arbejdet med FN´s 17 verdensmål. Verdensmålene sætter bl.a. fokus på ansvarligt forbrug og produktion. Dagtilbudsområdet gør en indsats for at bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ved at rette opmærksomhed på at skabe klimavenlige og bæredygtige frokostordninger i 0-6 årsområdet. Klimavenlig kost er i fokus, da årsagen til, at fødevarerne udgør så stor en del af udledningen af drivhusgasser, skal findes i produktionen. Når fødevarer skal produceres, hvad enten de er dyrkede, opdrættede og slagtede eller på anden vis forarbejdede, medfører det en stor udledning drivhusgasser. Og så er der selvfølgelig også transport, køling og opbevaring. Middelfart Kommunes målsætning er, at 60 % af den mad, der serveres i frokostordninger, er økologiske og/eller lokalt producerede sæsonvarer. Med folderen gives inspiration til klimavenlige og bæredygtige frokostordninger i dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Beslutning:

Taget til efterretning. 

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2020 kl. 13:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER