Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 9. juni 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
9. juni 2020 kl. 13:30
Tilstede:
Peter Storm
Kim Lund
Lars Vigsø
Esben Erichsen
Steffen Daugaard
Fraværende:

ÅBNE SAGER

142. Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force
Sagsnr.: 2019-002678
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

I starten af 2019 tog Familieafdelingen kontakt til Socialstyrelsen for at indgå et samarbejde med styrelsens Task Force. Den 12. marts 2019 godkendte BKF-udvalget, at Familieafdelingen indgik en aftale med Socialstyrelsens Task Force om:

 • Gennemgang af børn- og ungesager, retningslinjer samt ledelsestilsyn (forår 2020)

 • Et efterfølgende udviklingsforløb med afsæt i en handleplan udarbejdet på baggrund af Task Forcens første vurderinger.

 • Efter udviklingsforløbet foretager Task Forcen endnu en gennemgang af børn- og ungesager, retningslinjer samt ledelsestilsyn (forår 2021)

Socialstyrelsen har nu lavet interviews og gennemgået retningslinjer, Ankestyrelsen har gennemgået 20 børn og unge sager for lovmedholdelighed og 10 af de 20 sager er endvidere gennemgået af VISO med henblik på at vurdere det socialfaglige niveau.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen vil på BKF-udvalgets møde den 9. juni 2020 gennemgå resultaterne fra den første gennemgang af sager og retninglinjer. Resultaterne fremgår endvidere af en baseline-rapport som Middelfart Kommune modtager den 5. juni 2020, og som eftersendes til udvalgsmedlemmerne.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager Social- og Ankestyrelsen gennemgang til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Socialstyrelsen beskriver Task Force-rådgivningen således:

Rådgivningen sætter fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for eksempel ved at se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift, ved at styrke arbejdsgange og procedurer samt ved at bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus.

Et Task Force forløb består af en indledende analyse af kommunens børnemyndighedsområde. Analysen danner rammen for et udviklingsforløb, hvor Task Forcen løbende giver sparring, rådgivning og tilbyder relevante kurser.

Det fremgik endvidere af ansøgning om Task Force-forløbet at Middelfart Kommune ønskede:

 • at udvikle og kvalificere de nuværende procedurebeskrivelser, hvor der er sammenhæng ift. vores arbejdsgrundlag

 • at kvalificere fagligheden i børnefaglig undersøgelse, handleplaner og afgørelser

Middelfart Kommunens Familieafdeling er blandt andet karakteriseret ved, at der har været en stabil ledelse af området. Chef for Familie og Forebyggelse, teamleder og koordinator har været de samme i de seneste 11½ år. Derfor ønsker Middelfart Kommune:

 • at få vurderet, om indarbejdede rutiner og sagsgange i afdelingen med fordel kunne være mere effektive

 • at få vurderet, om der i afdelingens ledelse og styring er "blinde pletter".

  Socialstyrelsens rapport om de første resultater skal betragtes som en baseline for det videre arbejde og udvikling af myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede børn og ungeområde. Rapporten vil danne udgangspunkt for den handleplan og udviklingsforløb Socialstyrelsen laver sammen med Chef for Familie og Forebyggelse, teamleder samt koordinatorer i Familieafdelingen. BKF-udvalget vil på udvalgsmødet den 9. september 2020 blive præsenteret for handleplan og udviklingsforløb.

Økonomi:

Task Force-forløbet er gratis. I ansøgningen forpligtede Børn- og Ungedirektør samt Chef for Familie og Forebyggelse sig til at sikre, at de fornødne medarbejderressourcer blev stillet til rådighed.
 
I den periode, hvor udviklingsforløbet kører, vil øvrige efteruddannelsesaktiviteter blive nedprioriteret.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30

Bilag:

143. 2. budgetopfølgning pr. 31 maj 2020 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2020-006714
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område og det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 3,426 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det oprindelige budget er følgende:

 • At der på Kultur og Fritidsområdet realiseres et samlet mindreforbrug på 0,167 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Centralt realiseres der et merforbrug på 0,200 mio. kr., som vedrører et forventet forbrug af opsparede midler fra fritidsmillionen i 2018 på fritidskonsulenten. Decentralt forventes biblioteket at realisere et mindreforbrug på 0,367 mio. kr. som følge af planlagt underskudsafvikling.

 

 • At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 2,757 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den primære årsag til afvigelsen er, at den budgetlagte effektiviseringsgevinst på 2,4 mio. kr. ved udvidelse af Brohuset ikke kan realiseres i 2020, da byggeriet er forsinket indtil starten af 2021. Derudover er der stigende udgifter til en særlig dyr enkelt sag på forebyggelsesområdet.

  

 • At dagtilbudsområdet under ét forventes at realisere et merforbrug på 0,827 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er udfordret af udgifter forbundet med COVID-19, som forventes at medføre omkostninger på 2,176 mio. kr. i 2020. Årsagen til at dagtilbud ikke realiserer et større merforbrug med baggrund i Covid-2019 er dels, at daginstitutionerne afvikler opsparet underskud dels at sygefraværet ligger på et relativt lavt niveau.

 

Anlæg

Det oprindelige budget til anlæg udgør 19,597 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

På anlægsområdet forventes et samlet forbrug på 27,143 mio. kr. og et merforbrug på 7,546 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelserne på anlæg skyldes alene periodeforskydninger, og der forventes ikke væsentlige afvigelser over den samlede anlægsperiode.

 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30

Bilag:

2020-006714-72-BO-20 BKF
144. Delegerings- og kompetencefordelingsplaner
Sagsnr.: 2017-016209
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.


Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos Økonomiudvalg eller i Byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen som direktør.

Direktionen har behandlet planen. For at sikre en mere ensartet detaljeringsgrad i fremtiden, er forvaltningen blevet bedt om, at der i den nye byrådsperiode laves et nyt koncept for kompetencefordelingsplanen, så de enkelte udvalgs delegerings- og kompetencefordelingsplaner får en mere ensartet karakter.

Under Børn, Kultur og Fritidsudvalget er der  følgende bemærkninger i forhold til den eksisterende Delegerings- og kompetencefordelingsplan:

På Fritidsområdet er der sket en tilføjelse af haller i de områder der tidligere vedrørte museer og lokalhistoriske arkiver. Nu vedrører området museer, haller og lokalhistoriske arkiver.

Familieafdelingen har ikke haft behov for ændringer.

På dagtilbudsområdet er der sket en række tekniske tilretninger. Bl.a. på grund af forældet lovgivning i den eksisterende plan. Teksten er rettet ved at sammenholde formuleringerne med dagtilbudsloven, og lave rettelser ud fra dette. Tidligere tekst om læreplaner udgår.

 

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00
Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020 kl. 15:30
Social- og Sundhedsudvalget 4. juni 2020 kl. 15:30
Teknisk Udvalg 9. juni 2020 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30
Skoleudvalget 9. juni 2020 kl. 18:30
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 18. juni 2020 kl. 15:00

Økonomiudvalget 26. maj 2020 kl. 15:00

Godkendt.

Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020 kl. 15:30

Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget 4. juni 2020 kl. 15:30

Godkendt.

Teknisk Udvalg 9. juni 2020 kl. 13:00

Anbefales.

Skoleudvalget 9. juni 2020 kl. 18:30

Indstilling godkendt.

Bilag:

145. Fordeling af finanslovsmidler til indfasning af minimumsnormering i dagtilbud
Sagsnr.: 2020-003251
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

Finanslovsmidler for 2020 til indfasning af øget normering i dagtilbud er fordelt til kommunerne. Forslag til fordeling af Middelfart Kommunes andel på 3,0 mio. kr. i 2020, har været i høring i dagtilbudsbestyrelser og MED-udvalg fra 4. til 24. marts 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager høringssvarene til efterretning.
 • At udvalget på baggrund af indkomne høringssvar godkender fremlagte forslag til fordeling af de 3,0 mio. kr. til indfasning af minimumsnormering i Middelfart Kommunes dagtilbud.

Sagsbeskrivelse:

I høringssvarene fra dagtilbuddenes bestyrelser og MED-udvalg er der generelt stor tilfredshed med fordelingen af finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering i Middelfart kommunens dagtilbud.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af vedlagte oversigt. Vurderingen fra forvaltningens side er, at de indkomne høringssvar ikke giver grundlag for ændring af forslag til fordeling af de 3,0 mio. kr. som følger hovedprincippet i minimumsnormeringen. Fordelingen tager derfor udgangspunkt i, at vuggestuebørn tæller for 2 enheder og børnehavebørn for 1 enhed. Herved følges intentionerne i minimumsnormeringen med forholdet 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen.

Økonomi:

Fordeles midlerne i henhold til forslaget, vil institutionerne få følgende økonomiske løft:

Det skal bemærkes, at de udmøntede midler, jfr. kriterierne som ses på ministeriets hjemmeside, kun kan anvendes til kommunale daginstitutioner og ikke private institutioner og private pasningsordninger. Ligesom de tildelte midler ikke kan anvendes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, dvs. medføre en takststigning.

Midlerne fra finansloven udmøntes, når de er modtaget.

Høring:

Er gennemført i perioden 4.-24. marts 2020.

Beslutning:

 • Godkendt.
 • Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30

Bilag:

146. Fremrykning af anlægsbevilling til Ny Hyllehøj - integreret daginstitution
Sagsnr.: 2020-007334
Sagsbehandler: Kristian Mohr Røge

Præsentation:

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj), og at den skulle opføres i perioden 2021-2022. For at kunne holde den tidsplan, anmodes i sagsfremstillingen om fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalg indstiller, at 0,600 mio. kr. af det afsatte beløb til en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj) under 'Kapacitetsudfordringer - pasningsgaranti (Masterplan) fremrykkes fra 2021 til 2020.

Sagsbeskrivelse:

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen, og at den skulle opføres i perioden 2021-2022.

Daginstitutionen blev normeret til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, og der blev afsat 7,790 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2022. I alt 20 mio. kr.

For at anlægsprojektet kan begynde i 2021, er der behov for, at projekteringen påbegyndes i 2020, herunder til:

 • Bygherrerådgiver - ideoplæg og byggeprogram
 • Jordbundsundersøgelser
 • Inspirationstur med styregruppe, politikkere m.fl.

Hvis tidsplanen for anlægsprojektet skal overholdes, er det derfor nødvendigt at fremrykke 0,600 mio. kr. af midlerne til 2020.

Økonomi:

Der er estimeret en samlet udgift til projektering i 2020 på 0,600 mio. kr - fordelt på:

 • Bygherrerådgiver: ideoplæg og byggeprogram ca. 350.000-430.000 kr.
 • Jordbundsundersøgelser 150.000-170.000 kr.

Fremrykningen vil medføre, at der afsættes 0,600 mio. kr. i 2020, 7,190 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2020. I alt fortsat 20 mio. kr.

Der gives således et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til projektering af den nye Hyllehøj daginstitution i 2020, mod at rådighedsbeløbet i 2021 nedskrives tilsvarende.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har senest på udvalgsmødet den 12. maj betonet, at den integrerede daginstitution Ny Hyllehøj skal opføres med "bæredygtighed som fundament" - både pædagogisk og i de fysiske rammer - ude såvel som inde.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. juni 2020 kl. 13:30
Økonomiudvalget 16. juni 2020 kl. 15:00
Byrådet 22. juni 2020 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER