Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 12. maj 2020

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
12. maj 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Peter Storm
Steffen Daugaard
Lars Vigsø
Kim Lund
Esben Erichsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

139. Udsættelse af implementering af den styrkede pædagogiske læreplan
Sagsnr.: 2020-006640
Sagsbehandler: Lone Lander Stie

Præsentation:

Den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i kommunerne senest den 1. juli 2020, jf. dagtilbudsloven. 

Børne- og Undervisningsministeriet har præciseret, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet kan udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om der skal ske udskydelse heraf i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget beslutter at udsætte deadline for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.
 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget beslutter at udsætte deadline for implementering til den 1. oktober 2020.

Sagsbeskrivelse:

Den enkelte dagtilbudsleder er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og for at sikre, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne heraf (jf. Dagtilbudsloven § 9)

Lederen af dagtilbuddet er endvidere ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan og etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal offentliggøres.

KL har fået flere spørgsmål fra kommuner om deadline for kommunernes implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Det fremgår af Dagtilbudsloven, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i kommunerne senest to år efter lovens ikrafttræden. Det vil sige senest den 1. juli 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har overfor KL præciseret, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet kan udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Forvaltningen ønsker på baggrund af coronakrisen at udsætte deadline for implementering til den 1. oktober 2020.

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

 • Godkendt.
 • Godkendt. Deadline den 1. december 2020.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2020 kl. 14:00

140. Opstart på etablering af Ny Hyllehøj
Sagsnr.: 2020-005194
Sagsbehandler: Dorte Stage Mølgaard

Præsentation:

I løbet af 2019 blev der udarbejdet en masterplan for dagtilbudsområdet. Generelt beskriver masterplanen, hvordan kommunens nuværende struktur og fysiske rammer kan rumme den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0–5 årige. Beslutningen om de endelige løsninger blev taget i forbindelse med behandlingen af budget 2020 og vedtagelsen af anlægsbudgettet her.

En af løsningerne vedrører etablering af en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Til dette projekt blev der i forbindelse med budget 2020 afsat 7.790 mio. kr. i 2021 og 12.210 mio. i 2022. I alt 20 mio. kr.

Udvalget gives en orientering om status på opstartsarbejdet, indledende projektorganisering og foreløbig tidsplan.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget udpeger to medlemmer til at indgå i arbejdsgruppens arbejde med visionen for byggeriet
 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget drøfter deres ambitioner for byggeriet ift. bæredygtighed, herunder ønsker til evt. certificering.

Sagsbeskrivelse:

I løbet af 2019 blev der udarbejdet en masterplan for dagtilbudsområdet. Generelt beskriver masterplanen, hvordan kommunens nuværende struktur og fysiske rammer kan rumme den fremtidige demografiske udvikling i antallet af 0–5 årige. Mao. undersøger masterplanen, om vi har den nødvendige fysiske kapacitet i alle kommunens distrikter til at rumme de 0–5-åriges pasningsbehov, og hvis dette ikke er muligt, hvilke løsninger kan der så peges på.

Beslutningen om de endelige løsninger blev taget i forbindelse med behandlingen af budget 2020 og vedtagelsen af anlægsbudgettet her.

Hvad viste masterplanen?

I meget grove træk viste masterplanen, at der i årene frem ikke er væsentlige udfordringer i kapaciteten i Brenderup, Ejby, Fjeldsted-Harndrup, Gelsted og Båring. Der vil i disse distrikter fremover kunne ske en justering af antallet af pladser i henholdsvis dagplejen, vuggestuen eller børnehaven, men det forventes at kunne ske uden væsentlige fysiske ændringer.

Det er vigtigt at bemærke, at der i Byrådet nu er en accept af, at vuggestuepladser i lighed med dagplejepladser kan op- og nedjusteres på baggrund af overvejelser om efterspørgsel og økonomisk ressourceoptimering. 

Distrikterne i Strib og Middelfart Midtby er til gengæld udfordrede på kapacitet og følgende løsninger er nu blevet besluttet:

 • Chilli – opsætning af pavillon til 24 ekstra børnehavebørn (Middelfart By)

 • Nysgerrium – konvertering af et antal børnehavepladser til vuggestuepladser (Middelfart By)

 • Renovering af Stjernehuset til 16 vuggestuepladser (Strib)

 • Bulderby udvides med 16 vuggestuepladser (Strib)

Omstilling af pavillon ved Chilli og omstrukturering af Nysgerrium er gennemført i 2019.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat følgende beløb:

 • Renovering af Stjernehuset og udvidelse af Bulderby kr. 4.8 mio. i 2020

Stjernehuset er renoveret og taget i brug januar 2023. Udvidelsen af Bulderby forventes igangsat september 2020.

Efter flere dialoger i fagudvalg og Byråd blev der endvidere vedtaget 3 store hovedgreb til løsning af kapaciteten:

 • Etablering af ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Til dette projekt blev der i forbindelse med budget 2020 afsat 7.790 mio. kr. i 2021 og 12.210 mio. i 2022. I alt 20 mio. kr.

 • Renovering af Solsikken, så den kan leve op til nugældende standarder. Her blev afsat 3 mio. kr. i 2022.

 • Etablering af institution i Staurby Skov til 24 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn. Til dette projekt er der afsat i alt 18 mio. med opstart i 2023 med 3 mio. kr.

Nærværende sagsfremstilling omhandler herefter alene rammerne for etablering af en integreret institution ved Hyllehøjskolen.

De overordnede rammer for ”Ny Hyllehøj”

Byrådet har et ønske om, at der investeres i kommunens bygninger, så de er så bæredygtige som muligt. I forhold til nyopførte bygninger har Børn, Kultur og Fritidsudvalget tilkendegivet, at det er et ønske at ”bygge på niveau med det nye rådhus”, som har en DGNB diamant-certificering. Når der således skal søges efter inspiration, bør der kigges efter dagtilbud, som er højt DGNB certificerede.

En anden central ramme for byggeriet bliver visionen og de strategiske pejlemærker i "Fra Middelfart til Verdensborger”. Byggeriet skal således sammen med skolen fremtræde som et attraktivt "børneunivers", hvor de fysiske rammer understøtter muligheden for at sætte fokus på det 21. århundredes kompetencer, bæredygtig udvikling, bevægelse og helhjertede dage for både børn og voksne, hvor de oplever medindflydelse, at de får den rette støtte og omsorg, og at de er del af et fællesskab.

Foreløbig organisering

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der både repræsenterer skolen og dagtilbudsområdet, og som samtidig har et indgående kendskab til dagtilbudsområdets pædagogik, nyeste teorier og metoder og overordnede rammer samt kendskab til visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”.

Arbejdsgruppen består indtil videre af:

 • Dorte Stage Mølgaard (projektleder)

 • Aase Nissen (pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet)

 • Lone Stie Lander (administrativ konsulent på skoleområdet)

 • Taus Houmøller (SFO-leder på Hyllehøjskolen)

 • Ann-Marit Sandvei (skoleleder på Hyllehøjskolen)

 • Søren Yding (Ejendomscentret)

Til opgaven med at tydeliggøre en vision for Ny Hyllehøj, vil arbejdsgruppen blive suppleret med følgende aktører:

 • 2 repræsentanter for Børn, Kultur- og Fritidsudvalget (vælges på udvalgsmødet)
 • 2 repræsentanter for dagtilbudslederne (deltager i visionens advisory board)
  • Rikke Strøm
  • Gitte Eriksen
 • 2 repræsentanter for skolebestyrelsen på Hyllehøjskolen (vælges efter udvalgsmødet)

Arbejdsgruppen refererer til en styregruppe bestående af :

 • Chalotte Houlberg (direktør)
 • Grete Berggren (skole- og dagtilbudschef)
 • Anne-Marit Sandvei (skoleleder)

Arbejdsgruppens første opgaver

 • Indgåelse af aftale med en bygherrerådgiver, der kan bistå arbejdsgruppen i programfasen med udarbejdelse af samlet idéoplæg og efterfølgende byggeprogram, inkl. udbudsmateriale til totalrådgiver.
 • I samarbejde med bygherrerådgiver
  • udarbejde vision (pædagogisk profil) for institutionen med afsæt i "Fra Middelfartbarn til Verdensbarn" og Hyllehøjskolens fokusområder, der kan indgå i samlet idéoplæg.
  • afklare institutionens placering og dimensionering med henblik på udarbejdelse af oplæg til og vedtagelse af ny lokalplan.
  • afsøge mulige dagtilbud, der har en spændende bæredygtig og pædagogisk profil - til brug for inspirationstur med bl.a. politikere.

Udvalget præsenteres på udvalgsmødet for en foreløbig tids- og procesplan for hele byggeriet.

Økonomi:

Til dette projekt blev der i forbindelse med budget 2020 afsat 7.790 mio. kr. i 2021 og 12.210 mio. i 2022. I alt 20 mio. kr.

Anlægsrammen er udarbejdet før udvalgets beslutning om at bygge efter DNGB-standarder. Såfremt byggeriet skal leve op til den målsætning, vil udgiften til både fagentreprenører og totalrådgiver stige. Selv ved laveste DNGB-standard forventes den samlede merudgift at beløbe sig til 1.500 mio. kr. 

Totalrådgiverudbuddet vil som følge heraf også overstige grænserne for lukket udbud, hvorfor en længere udbudsproces vil træde i kraft, og byggeriet vil derfor ikke kunne realiseres inden for den oplyste tidsplan.

Merudgiften til at bygge efter DNGB-standarder vil enten skulle tilføres eller tage af den eksisterende anlægsramme - fx ved at reducere bygningens størrelse og/eller nedjustere budget til øvrige materialekøb og indretning af institutionen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima:

Visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" har fire, strategiske pejlemærker. Et af dem er "Bæredygtighed som fundament". Det vil i tråd hermed være et fokusområde at få det afspejlet i såvel den pædagogiske profil som i de fysiske rammer og materialevalg - med blik for eksempelvis holdbarhed og produktionsmåder.

I forhold til nyopførte bygninger har Børn, Kultur og Fritidsudvalget tidligere tilkendegivet, at det er et ønske at ”bygge på niveau med det nye rådhus”, som har en DGNB diamant-certificering.

Beslutning:

 • Godkendt.
 • Udvalget udpeger Lars Vigsø, Esben Erichsen og Kim Lund
 • Udvalget ønsker at fastholde dets høje ambitioner om at bygge bæredygtigt - herunder udvikle arealerne bæredygtigt både ude og inde.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2020 kl. 14:00

141. Slutevaluering af projekt STEP
Sagsnr.: 2019-016871
Sagsbehandler: Mette Sonn

Præsentation:

Familie og Forebyggelse har deltaget i et partnerskab med Socialstyrelsen og seks andre kommuner om forbedring af unges efterværn.

Unge, der har modtaget hjælp i form af en ungekonsulent efter Servicelovens §52 stk. 3.6, eller som har været anbragt efter Servicelovens §52 stk. 3.7 før de bliver 18 år, kan få forlænget deres hjælp frem til det 23. år i et efterværnsforløb efter Servicelovens §76 stk. 2 og 3.

De konkrete tiltag for at forbedre efterværnsindsatsen er samlet i et projekt kaldet Særligt Tilrettelagt Efterværns Plan (STEP).

Partnerskabet er finasieret gennem satspuljemidlerne og løber fra 1. januar 2018 til 31.december 2020.

Socialstyrelsen har bedt PWC om at lave en evaluering af partnerskabet. Evalueringen foreligger nu, og Børn, Kultur og Fritidsudvalget orienteres om resultaterne.

Forvaltningen foreslår:

 • at Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart indgår som en af 7 partnerskabskommuner i Socialstyrelsens pulje ”Investering i Efterværn”, hvor formålet er ”at unge i målgruppen for efterværn efter SEL §76 stk. 2 og 3 skal styrkes i overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk”.

STEPs tilbudsvifte består af:

 • Cafe STEP
 • Gruppetilbuddet: ”Dig og mig” - psykoedukation i mentalisering
 • Gruppetilbuddet: ”Indre og Ydre Landskaber” –Hjælp til at klare job og uddannelse

 • Hverdagstræning ”Klar til at flytte hjemmefra”

 • Botræning i Ungehuset

 • Intensive behandlingsture

 • Ungekonsulent

Hovedkonklusionerne fra PWC’s evaluering (rapport vedlagt som bilag) følger herunder:

1. PWC vurderer, at de unge føler sig set og hørt:

 • 80% af de unge oplever, at den hjælp og støtte, de modtager, passer til deres behov og ønsker
 • 77% af de unge mener, at deres sagsbehandler er god til at lytte til dem
 • 90% af de unge mener, at de har indflydelse på målene i handleplanen
 • 87% af de unge synes, at målene i handleplanen er relevante

2. PWC vurderer, at de unge udvikler sig relevant:

 • Andelen af de unge, som er blevet selvforsørgende, er steget fra 36% til 69% sammenlignet med tidligere år
 • 63% af de unge har oplevet forbedret trivsel
 • 44% af de unge har fået reduceret deres belastningsgrad
 • En større andel er i uddannelse og beskæftigelse sammenlignet med tidligere år

3. PWC har i deres sagsgennemgang konstateret følgende ift. mål og opfølgning:

 • Der er opstillet mål i alle efterværnssager
 • Målene er individuelle, operationelle og formuleret i et borgerrettet sprog
 • De unges ønsker er synlige i målene
 • Stort set alle mål omhandler helt eller delvist uddannelse og beskæftigelse
 • Der er registeret opfølgning i næsten alle efterværnssager
 • Opfølgning er af høj kvalitet
 • Kommunen har klare retningslinjer for opfølgning
 • 2/3 af medarbejderne er enige i, at STEP har styrket deres arbejde med handleplaner/indsatsplaner og mål for de unges efterværnindsats

4. PWC vurderer, at Middelfart Kommune arbejder systematisk, målrettet og koordineret:

 • 85% af medarbejderne er helt eller delvis enige i, at STEP har styrket samarbejdet på tværs

  96% af medarbejderne oplever, at de har rette kompetencer til at arbejde med efterværn

 • Medarbejderne ved, hvilke personer fra de andre fagområder, der er relevante at inddrage

 • Fælles kompetenceløft – fælles tilgang til de unge, fælles sprog og øget kendskab til hinandens fagområder på tværs af afdelinger

5. PWC peger på enkelte fokusområder, hvor efterværnsindsatsen med fordel kan styrkes yderligere:

 • Mulighed for at forstærke indsatsen og opfølgningen på unge, der takker nej til efterværn i første omgang.
 • Mulighed for at gøre indsatserne i STEP tilgængelige for en bredere målgruppe end unge på efterværn.
 • Mulighed for at styrke sammenhængen mellem den unges plan for efterværn med andre planer som den unge evt. måtte have i kommunen.
 • Arbejdet med Samarbejdsmodellen i regi af KUI kan med fordel styrkes yderligere, så der sikres en ensartet praksis for anvendelse af Samarbejdsmodellen.
 • Behov for øget fokus på unge i efterværn der oplever ensomhed eller har været selvskadende.

Det er Familie og Forebyggelses vurdering, at arbejdet med forbedret efterværn generelt må betegnes som meget succesfuldt og med god effekt for de unge på efterværn.

Økonomi:

STEP er finansieret gennem satspuljemidlerne med 5.6 mio. kr. over en treårig periode frem til udgangen af 2020.

Såfremt indsatsen skal fortsætte, og forbedringerne skal fastholdes, skal der tilføres eller frigøres 1.50–1.75 mio. kr. årligt (afhængigt af tilbudsviftens bredde) til Familie og Forebyggelses budget.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. maj 2020 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER